Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Beques IVACE Exterior 2021

  Objecte del tràmit

  Formació i especialització professional de jóvens amb titulació universitària, així com per mitjà de la realització de pràctiques sobre els distints aspectes que afecten el procés d'internacionalització de les empreses de la nostra comunitat; així mateix per mitjà de la present resolució es convoca a les entitats de destinació col·laboradora en el desenrotllament de les beques.

  Per a això s'elaborarà per part d'IVACE, en consens amb l'entitat de destinació corresponent, un programa formatiu amb una duració màxima de dotze (12) mesos consistent en la realització de pràctiques en comerç exterior que es desenrotllarà en:
  a) Delegacions de l'IVACE a l'exterior.
  b) Organismes de promoció de la internacionalització en països de la Unió Europea, així com Noruega, Suïssa, Islàndia i Regne Unit: institucions oficials, organismes multilaterals, bancs multilaterals de desenvolupament, cambres de comerç, oficines econòmiques i comercials d'Espanya a l'exterior, Xarxa EEN (Enterprise Europe Network), Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea, i entitats europees, entre altres.
  c) Empreses amb domicili social a la Comunitat Valenciana que compten amb filials o sucursals en països de la Unió Europea, així com Noruega, Suïssa, Islàndia i Regne Unit
  d) Empreses adjudicatàries de l'IVACE en països de la Unió Europea, així com Noruega, Suïssa, Islàndia i Regne Unit per a la prestació del servei d'assessorament internacional a les empreses de la Comunitat Valenciana que així ho sol·liciten.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones interessades hauran de reunir estos requisits mínims per a accedir a les beques:

  Requeriments

  a) Ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea i haver nascut en la Comunitat Valenciana o comptar amb empadronament en la Comunitat Valenciana des d'almenys dotze mesos abans de la data de publicació de l'extracte de la convocatòria en el DOGV.
  b) Estar inscrites com a persones beneficiàries en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil del Ministeri de Treball i Economia Social (https://garantiajuvenil.sepe.es), en el moment de sol·licitud de la beca, i en el moment de la proposta d'adjudicació d'aquesta.
  c) Tindre menys de 30 anys el dia 30 de juliol de 2021, data en la qual finalitza el termini de presentació de sol·licituds.
  d) Estar en possessió d'una titulació universitària de grau superior. En el supòsit de titulació obtinguda en qualsevol país diferent d'Espanya, aquesta titulació haurà d'anar acompanyada de la resolució d'equivalència a titulació i en l'àmbit acadèmic universitari oficial o de la resolució d'homologació de títols estrangers, d'acord amb el que regula l'RD 967/2014 de 21 de novembre.
  e) Domini parlat i escrit de l'idioma anglés, així com del d'alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana en el cas de les persones aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola; aquests requisits s'acreditaran a través de la realització de proves -i entrevista en el cas de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana- dutes a terme en el procés de selecció.
  f) No haver gaudit o percebut prestació cap en concepte de beca dirigida a l'especialització en temes relacionats amb la internacionalització de l'empresa, concedida per Administracions Públiques, Cambres de Comerç, o altres organismes de promoció comercial, amb independència de la procedència del seu finançament.
  g) No estar afectades per cap mena de limitació incompatible amb el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca.
  h) No tindre antecedents penals o estar incursa en cap causa penal que impedisca el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca.
  i) Trobar-se al corrent en les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.
  j) No incórrer en cap de les causes de prohibició per a ser beneficiària previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds començarà a partir de l'endemà al de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i finalitzarà el 30 de juliol de 2021 a les 15:00 hores. (DOGV nº 9097, de 01/06/2021)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL (IVACE)
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-TORRE 2Ver plano
  46018 València
  Tel: 961209600

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IVACE_APDR&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14068

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Les persones sol·licitants hauran de presentar electrònicament la següent documentació a través de la web d'IVACE, dins de l'apartat Ajudes/Beques. Per a això hauran de comptar amb certificat electrònic suportat pel sistema Clau o DNI-e.
  a) Sol·licitud electrònica degudament emplenada, disponible en l'apartat Ajudes/Beques en la pàgina web d'IVACE: http://www.ivace.es.
  b) DNI en vigor en cas que en la sol·licitud electrònica s'haja manifestat oposició per a la seua obtenció per mitjans telemàtics per l'IVACE; les persones nacionals d'un altre estat membre de la Unió Europea presentaran la documentació equivalent en tot cas.
  c) Document emés pel Ministeri de Treball i Economia social que acredite la inscripció com a persona beneficiària en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil amb data compresa en el termini de presentació de sol·licituds de la beca.
  d) En cas de persones no nascudes en la Comunitat Valenciana, document oficial que acredite l'empadronament en la Comunitat Valenciana on s'especifique la data d'alta en la localitat corresponent amb almenys dotze mesos d'antelació a la data de publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el DOGV.
  e) Document que acredite l'obtenció de titulació universitària de grau superior a què es refereix l'apartat d) de l'article 8 de la present Resolució o, en defecte d'això, resguard de la sol·licitud d'aquest. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, s'han d'acreditar mitjançant el certificat d'equivalència a titulació i en l'àmbit acadèmic universitari per a titulacions amb resolució d'equivalència, o per la credencial d'homologació en el cas de titulacions amb resolució d'homologació. Tots dos documents, el certificat i la credencial, són expedits per la Subdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions del Ministeri d'Educació i Formació Professional.
  f) Expedient acadèmic en el qual figuren les qualificacions obtingudes, data d'obtenció de les mateixes i nombre de convocatòries.
  g) Currículum de la persona sol·licitant.
  h) Certificat de no tenir antecedents penals o estar incursa en cap causa penal que impedisca el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca, emés pel Ministeri de Justícia, amb data compresa en el període de presentació de sol·licituds de la beca.
  i) Qualsevol altra documentació que acredite els mèrits de la persona interessada: en el cas de l'experiència professional, s'aportarà el certificat de vida laboral o els contractes en els quals es detalle la seua duració així com l'última nòmina de cada contracte; en el cas dels cursos de formació puntuables en l'article 10 s'aportaran els títols o diplomes en els quals s'acredite el nombre d'hores de les quals consten aquests; en cas de participació en ONG i en altres entitats sense ànim de lucre l'objectiu del qual siga promocionar i beneficiar a la societat civil des de qualsevol àmbit que la beneficie, siga cultural, social, educatiu, etc. , s'aportarà la documentació acreditativa.
  j) En cas de ser titular o persona beneficiària de la Renda Valenciana d'Inclusió (RVI), certificat emés per les Direccions Territorials de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
  Tota la documentació presentada haurà d'estar redactada en castellà o valencià.

  En el cas que la persona sol·licitant manque de capacitat tècnica o econòmica, o que per altres motius no tinga garantit l'accés a mitjans tecnològics necessaris, podrà o bé dirigir-se a les oficines de l'IVACE a València perquè li presten assistència i mitjans per a emplenar el formulari electrònic, o bé sol·licitar aquesta assistència a través del número 96.120.96.64.

  Impresos associats

  Beques TALENT. IVACE

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.