Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Declaració responsable referent a l'activitat d'allotjament en càmpings.

  Objecte del tràmit

  El procediment té per objecte informar l'Administració turística de qualsevol circumstància que afecte l'exercici de l'activitat d'allotjament en càmpings en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (inici o cessament de l'activitat i modificacions: canvi de classificació, capacitat, titularitat, denominació, període de funcionament o qualssevol altres).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les empreses, persones físiques o jurídiques, titulars d'establiments d'allotjament en la modalitat de càmpings.

  Es definixen com a tals aquells establiments que, dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, es dediquen a prestar, de forma professional i habitual, allotjament per mitjà de preu en la modalitat de càmpings.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any:

  Inici: amb caràcter previ a l'inici de l'activitat.
  Modificacions: una vegada fetes les modificacions.
  Tancament: en els quinze dies següents a fer-se.

  Una vegada efectuada la comunicació, l'establiment haurà de començar l'activitat segons allò que s'ha indicat en el termini màxim de dos mesos.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment en:

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TURISME - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TURISME - VALÈNCIA
  PL. ALFONS EL MAGNÀNIM, 15Ver plano
  46003 València
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TURISME - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14125

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  PER A COMUNICAR L'INICI DE L'ACTIVITAT
  1. Presentació del formulari normalitzat de declaració responsable omplit degudament.
  2. Presentació de la documentació acreditativa de la personalitat física o jurídica del sol·licitant ( vegeu apartat C del model de declaració responsable).

  Les persones físiques podran substituir la presentació d'este document per l'autorització expressa a què es referix l'article 4 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic. Vegeu els apartats D i F del formulari de declaració responsable.

  3. Relació de parcel·les, bungalous, habitatges mòbils (mobile homes), cabanyes (apartat C, segons fulls adjunts).

  4. Declaració responsable de l'interessat amb referència tant al compliment dels requisits tècnics generals i específics i el seu manteniment durant la vigència de l'activitat com a la possessió de la documentació preceptiva (apartat D.a).

  PER A COMUNICAR CANVIS DE TITULARITAT O ALTRES MODIFICACIONS (canvis de classificació, de capacitat i superfície, de categoria, etc.)
  1. Presentació del formulari normalitzat de declaració responsable omplit degudament.
  5. Segons els casos i, també, segons conste o no en poder de l'Administració actuant, haurà d'aportar-se la documentació assenyalada anteriorment en els apartats 2 i 3. Vegeu els apartats D i F del formulari de declaració responsable.

  3) Declaració responsable de l'interessat, incorporada en el formulari normalitzat, referent tant a la possessió de la documentació preceptiva en cada cas (disponibilitat dels terrenys, plànols, llicències, certificats, pla d'autoprotecció, etc.) com al compliment dels requisits tècnics generals i específics per a la seua classificació en la categoria i especialitat comunicades (apartat D.b).

  L'omissió de dades o documentació essencial, sense perjuí que es requerisca l'interessat perquè ho esmene, privarà d'efectes la comunicació efectuada des del moment que es comprove, i no es podrà continuar l'activitat.

  Impresos associats

  DECLARACIÓ RESPONSABLE REFERENT A L'ACTIVITAT D'ALLOTJAMENT EN CÀMPINGS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Es formalitzarà la declaració responsable per mitjà del formulari normalitzat dirigit al Servici Territorial de Turisme de la província on l'establiment s'ubique, i s'aportarà la documentació que s'hi requerix, i, en el cas d'estar degudament omplit, permetrà que s'inicie des del moment en què s'efectue.

  - En el cas que este imprés i la documentació siguen conformes, el Servici Territorial de Turisme inscriurà d'ofici i classificarà turísticament l'establiment en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana, i entregarà al titular un document que acredite la inscripció.

  - Si té alguna omissió o incorrecció, el Servici Territorial de Turisme requerirà a l'interessat que l'esmene. Les incorreccions o omissions de major entitat comportaran la impossibilitat de continuar l'activitat, sense perjuí de la resolució que es dicte en què es declare la cancel·lació de la inscripció registral.

  - Una vegada inscrit l'establiment en el Registre, el Servici Territorial de Turisme realitzarà les comprovacions oportunes. Com a conseqüència d'estes comprovacions, podrà resoldre's la baixa en el registre de l'establiment d'allotjament en càmpings, amb la consegüent pèrdua de la seua classificació turística.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE nº. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14125

  Tramitació

  IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació.

  A través de l'assistent de tramitació, accedireu a la plataforma de tramitació.

  La tramitació electrònica es compon de 6 passos:

  PAS 1: llegir.
  PAS 2: omplir el formulari de dades generals.
  Hi ha camps que carreguen dades que ja estan en la vostra signatura digital, es carreguen automàticament.
  Els camps que estan marcats amb asterisc són d'obligat ompliment.
  En "Altres camps", la persona sol·licitant ha de detallar, l'objecte de la seua sol·licitud.
  Quan estiguen tots els camps omplits, feu clic en ENVIAR.
  El formulari de dades generals requereix signatura electrònica.
  PAS 3. SELECCIÓ DE FORMULARIS:
  ompliment dels formularis associats a aquest tràmit.
  2. Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls.

  Si no ompliu tots els camps d'un formulari, és possible que no us deixe passar al formulari següent.

  b) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament heu descarregat i omplit.

  PAS 4: PAGAR.

  Aquest tràmit no requereix el pagament de cap taxa.

  PASSOS 5 i 6: REGISTRAR I GUARDAR.

  - Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).

  - Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació electrònica haurà finalitzat.

  Informació adicional

  Abans d'iniciar la tramitació electrònica, comproveu que el vostre ordinador disposa del sistema operatiu i navegador indicats en l'apartat "Requisits" de la llista de preguntes freqüents de la plataforma de tramitació.

  https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia

  Si realitzarà la tramitació amb un certificat digital, pot comprovar que compleix els requisits de funcionament en l'apartat "Accés amb certificat" de la llista.

  Si durant la tramitació teniu problemes d'accés o de funcionament, reviseu de nou la llista de preguntes freqüents per a veure si pot solucionar el seu problema.

  En cas que continueu necessitant ajuda, envieu un correu electrònic a generalitat_en_red@gva.es si es tracta d'un problema informàtic, o a prop@gva.es, si necessiteu fer una consulta sobre el funcionament. En qualsevol cas, aporteu en el correu la informació que s'indica en l'apartat "Ajuda" de la llista de preguntes freqüents per a facilitar la vostra atenció.

  Inici
 • Informació complementària

  S'entén per càmping l'espai de terreny degudament delimitat i preparat per a ser ocupat temporalment per persones que pretenguen fer vida a l'aire lliure, amb fins vacacionals o turístics, utilitzant com a residència per albergs mòbils, tendes de campanya, caravanes i/o altres elements semblants fàcilment transportables dotats d'elements de rodament, en plenes condicions d'ús i exempts de fonaments, excepte anivellació sanitària. Això sense perjuí de l'existència d'unitats o mòduls propietat del titular de l'establiment, o posats a disposició d'este per operadors turístics per a ús exclusiu dels seus clients, tipus cabanya, bungalou o habitatge mòbil (mobil home).

  Els càmpings hauran d'estar dotats de les instal·lacions i servicis que, d'acord amb la categoria, es determinen en esta norma. El nivell de qualitat de les instal·lacions i servicis, així com les instal·lacions tipus cabanya, bungalou o habitatge mòbil, hauran d'ajustar-se a la classificació turística de l'establiment.

  Categories:
  - Especialitat complex turístic (resort):
  Els càmpings que tinguen el percentatge del 60% de la zona per a estada i allotjament ocupat amb unitats o mòduls propietat del titular de l'establiment o operadors turístics tipus cabanya, bungalou o habitatge mòbil, sempre que tinguen un mínim de 20 unitats, podran obtindre l'especialitat de complex turístic. Les parcel·les i unitats esmentades tindran una imatge que responga a criteris de qualitat, homogeneïtat i uniformitat, i hauran d'ubicar-se en una zona delimitada i diferenciada de la resta.
  L'establiment, siga quina siga la seua classificació o categoria, haurà de disposar obligatòriament, a més de piscina, d'instal·lacions esportives polivalents, club social i infantil i animació turística.

  - Especialitat càmping ecològic:
  Podran obtindre l'especialitat d'ecològic aquells càmpings que tinguen un sistema de gestió mediambiental amb acreditació vigent i les instal·lacions del qual tendisquen a la consecució dels següents objectius:

  1. Estalvi d'energia i aigua.
  2. Reutilització d'aigües residuals.
  3. Reducció de la contaminació atmosfèrica i electromagnètica.
  4. No-utilització de materials tòxics.
  5. Maximització del reciclatge.
  6. Integració en l'entorn que evite l'impacte ambiental.
  7. Utilització de materials autòctons no contaminants que faciliten la integració estètica de l'establiment en el paisatge.
  8. Delimitació de parcel·les per mitjà de bardisses verdes o arbres.

  - Especialitat càmping temàtic:
  Els càmpings amb unes instal·lacions i servicis, o normes d'ús, que responguen a un tema o matèria específics que els identifique i diferencie de la resta d'establiments, tipus cultural, nudista, esportiu, etc., podran tindre l'especialitat de càmping temàtic.
  Els càmpings que obtinguen esta especialitat hauran d'especificar clarament en la seua publicitat i la resta de suports de comunicació el tema o matèria que els identifique, sobretot quan implique unes normes d'ús que comporten condicions especials per al gaudi de les seues instal·lacions.

  -Especialitat bungalow park:
  Podran obtindre l'especialitat de bungalow park aquells càmpings que ocupen el 60% de la seua superfície total amb unitats en planta baixa amb possibilitat de porxe o mòduls, propietat del titular de l'establiment o operadors turístics, tipus cabanya, bungalou o habitatge mòbil, sempre que en destinen el restant 40% a vials interiors, zones verdes, zones esportives o qualssevol altres servicis d'ús comú.

  L'establiment, siga quina siga la seua classificació o categoria, haurà de disposar obligatòriament, a més de piscina, d'instal·lacions esportives polivalents, club social i infantil i animació turística.

  - Especialitat camper area:
  Podran obtindre l'especialitat camper area aquells càmpings que destinen la totalitat de la zona d'estada i allotjament a l'ocupació i l'ús exclusiu d'autocaravanes, inclosos els campers, i de les persones que hi viatgen, sense que s'hi puga instal·lar cap altre tipus d'allotjament fix o transportable.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOCV núm. 6376, de 14/10/2010).
  - Decret 206/2010, de 3 de desembre, del Consell, pel qual es modifiquen els decrets reguladors de l'allotjament turístic a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6414, de 10/12/2010).
  - Decret 22/2012, de 27 de gener, del Consell, regulador del turisme actiu a la Comunitat Valenciana (vegeu disposició adicional primera) (DOCV núm. 6704, de 01/02/2012).
  - Decret 6/2015, de 23 de gener, del Consell, regulador de los campings i de les àrees de pernocta en trànsit per a autocaravanes de la Comunitat Valenciana (DOCV nº 7451 de 27/01/2015).
  - Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de turisme,oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana. (DOGV nº8313 de 08.06.2018).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 167/2005, d'11 de novembre.

  Vegeu la Llei 12/2009, de 23 de desembre de 2009.

  Vegeu el Decret 165/2010, de 14 de octubre de 2010.

  Vegeu el Decret 206/2010, de 3 de desembre.

  Vegeu el Decret 22/2012, de 27 de gener.

  Vegeu Decret 6/2015, de 23 de gener

  Vegeu Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat,

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.