• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud d'inscripció en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana de delegació de fundació sotmesa a un altre protectorat.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'inscripció en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana de delegació de fundació sotmesa a un altre protectorat.

  Objecte del tràmit

  Inscriure en el Registre de Fundacions l'establiment al territori de la Comunitat Valenciana una delegació de fundació inscrita en un altre registre i sotmesa, per tant, a un altre protectorat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones legitimades per a actuar en nom i representació de la fundació o la persona autoritzada.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2018

  SUBJECTE OBLIGAT AL PAGAMENT
  Són subjectes obligats al pagament de la taxa les fundacions inscrites en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana o que vulguen dur a terme aquesta inscripció, que presenten qualsevol sol·licitud d'inici d'algun o alguns dels procediments a què es refereix el títol XIV, capítol II, del text refós de la Llei de taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.

  QUANTIA
  Inscripció de l'obertura o canvi de delegació, a la Comunitat Valenciana, de fundació inscrita en un altre protectorat del territori espanyol: 15,30 euros.
  (Taxa incrementada per l'article 42 de la Llei 6/2013, de 26 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2014 i de la Llei 8/2014, de 26 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2015).

  FORMA DE PAGAMENT
  La taxa es meritarà quan es preste el servei corresponent. No obstant això, se n'exigirà el pagament per anticipat, per mitjà d'autoliquidació, en el moment en què es formule la sol·licitud.

  La taxa s'abonarà per mitjà de l'ompliment del Model 046: Taxa de la Conselleria de Governació i Justícia, número 9846, Taxes per serveis relacionats amb fundacions.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.chap.gva.es/web/tributos-y-juego/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-consgobernacion

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

  c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament.

  d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&login=c&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=18496

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud.

  - Certificat emés pel registre en què estiga inscrita la fundació sol·licitant en què conste la inscripció de la fundació, els seus estatuts i el patronat en data d'emissió del certificat.

  - Còpia autoritzada o testimoni notarial de l'escriptura pública que protocol·litze l'establiment al territori de la Comunitat Valenciana de delegació de la fundació, amb el contingut següent:
  a) Certificat de l'acord del patronat d'establir al territori de la Comunitat Valenciana una delegació de la fundació, així com el nomenament de la persona o les persones representants de la fundació.
  b) Nom, cognoms i majoria d'edat de la persona representant si és persona física, i la denominació i la raó social si és persona jurídica, a més de la nacionalitat i el domicili en ambdós casos.
  c) Acceptació de la persona o persones designades com a representants.
  d) Domicili de la delegació.

  Per al cas que la sol·licitant siga una fundació de nacionalitat estrangera, la documentació assenyalada s'haurà de presentar traduïda degudament a l'idioma espanyol.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE FUNDACIONS DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE DELEGACIÓ DE FUNDACIÓ SOTMESA A UN ALTRE PROTECTORAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i altres documents indicats en la documentació que s'ha de presentar.

  - Resolució de la sol·licitud per part de l'Administració.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que estableix l'article 14 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Sense perjudici de poder interposar, si és el cas, un recurs de reposició potestatiu en el termini d'un mes davant de la persona titular la Conselleria de Governació i Justícia, o qualsevol altre recurs que considere procedent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&login=c&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=18496

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).
  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. de la seua sol·licitud, emplenar les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això,
  cal tindre en compte que:
  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.
  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.  3- Si escau, cal fer el pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.
  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.
  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:
  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.
  b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp
  "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).
  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.
  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).
  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.
  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de fundacions de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 3391, d'11/12/1998).
  - Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions (BOE núm. 310, de 27/12/2002)

  - Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Taxes de la Comunitat Valenciana, en la redacció donada per la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat (DOCV núm. 4971, de 22/03/2005).
  - Llei 9/2008, de 3 de juliol de 2008, de la Generalitat, de modificació de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5803, de 10/07/2008).
  - Decret 68/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de fundacions de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6534, de 02/06/2011).
  - Llei 6/2013, de 26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2014 (DOCV núm. 7182, de 30/12/2013).
  - Llei 8/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2015 (DOCV núm. 7433, de 30/12/2014).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 50/2002, de 26 de desembre.

  Vegeu el Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer.

  Vegeu la Llei 9/2008, de 3 de juliol.

  Vegeu el Decret 68/2011, de 27 de maig.

  Vegeu la Llei 6/2013, de 26 de desembre.

  Vegeu la Llei 8/2014, de 26 de desembre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.