Sol·licitud d'inscripció en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana de delegació de fundació sotmesa a un altre protectorat.

Conselleria de Justícia i Interior

Codi SIA: 211346
|
Codi GVA: 14133
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Inscriure en el Registre de Fundacions l'establiment al territori de la Comunitat Valenciana una delegació de fundació inscrita en un altre registre i sotmesa, per tant, a un altre protectorat.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Normativa
 • Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de fundacions de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 3391, d'11/12/1998).
 • Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions (BOE núm. 310, de 27/12/2002)
 • Llei 9/2008, de 3 de juliol de 2008, de la Generalitat, de modificació de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5803, de 10/07/2008).
 • Decret 68/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de fundacions de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6534, de 02/06/2011).
 • LLEI 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes (DOGV núm. 8202 de 30-12-2017)
 • LLEI 8/2021, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022 (DOGV núm. 9247 de 31-12-2021)
 • LLEI 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes (DOGV 8202 de 30-12-2017)
 • Decret llei 2/2022, de 22 d'abril, del Consell per a la reducció temporal de l'import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat per a fer front a l'impacte de la inflació (DOGV 9327 de 28-04-2022)

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Les persones legitimades per a actuar en nom i representació de la fundació o la persona autoritzada.

Com es tramita

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i altres documents indicats en la documentació que s'ha de presentar.

 

- Resolució de la sol·licitud per part de l'Administració.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
- Imprés de sol·licitud. - Certificat emés pel registre en què estiga inscrita la fundació sol·licitant en què conste la inscripció de la fundació, els seus estatuts i el patronat en data d'emissió del certificat. - Còpia autoritzada o testimoni notarial de l'escriptura pública que...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2023

 

SUBJECTE OBLIGAT Al PAGAMENT

Són subjectes obligats al pagament de la taxa les fundacions inscrites en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana o que pretenguen tal inscripció, que presenten qualsevol sol·licitud d'inici d'algun o alguns dels procediments a què es refereix el títol XXX, capítol II de la LLEI 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes (DOGV 8202 de 30-12-2017)

 

QUANTIA

Inscripció de l'obertura o canvi de delegació, en la Comunitat Valenciana, de fundació inscrita en un altre protectorat del territori espanyol: 13,92 euros.

(Taxa vigent de l'1 de gener al 31 d'agost de 2023, per aplicació del Decret llei 19/2022, de 30 de desembre, del Consell)

 

FORMA DE PAGAMENT

La taxa es reportarà quan es preste el corresponent servei. No obstant això, el seu pagament s'exigirà a compte, mitjançant autoliquidació, en el moment en què es formule la sol·licitud.

 

La taxa s'abonarà a través de l'emplenament del corresponent model 046: Taxa de la Conselleria de Governació i Justícia, número 9846, Taxes per serveis relacionats amb fundacions.

Forma de presentació
Telemàtica
Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de...
Saber més

Resolució

Observacions

Contra la resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la notificació,...

Saber més