• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud d'inscripció en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana de delegació de fundació sotmesa a un altre protectorat.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'inscripció en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana de delegació de fundació sotmesa a un altre protectorat.

  Objecte del tràmit

  Inscriure en el Registre de Fundacions l'establiment al territori de la Comunitat Valenciana una delegació de fundació inscrita en un altre registre i sotmesa, per tant, a un altre protectorat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones legitimades per a actuar en nom i representació de la fundació o la persona autoritzada.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

  c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament.

  d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&login=c&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=18496

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud.

  - Certificat emés pel registre en què estiga inscrita la fundació sol·licitant en què conste la inscripció de la fundació, els seus estatuts i el patronat en data d'emissió del certificat.

  - Còpia autoritzada o testimoni notarial de l'escriptura pública que protocol·litze l'establiment al territori de la Comunitat Valenciana de delegació de la fundació, amb el contingut següent:
  a) Certificat de l'acord del patronat d'establir al territori de la Comunitat Valenciana una delegació de la fundació, així com el nomenament de la persona o les persones representants de la fundació.
  b) Nom, cognoms i majoria d'edat de la persona representant si és persona física, i la denominació i la raó social si és persona jurídica, a més de la nacionalitat i el domicili en ambdós casos.
  c) Acceptació de la persona o persones designades com a representants.
  d) Domicili de la delegació.

  Per al cas que la sol·licitant siga una fundació de nacionalitat estrangera, la documentació assenyalada s'haurà de presentar traduïda degudament a l'idioma espanyol.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE FUNDACIONS DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE DELEGACIÓ DE FUNDACIÓ SOTMESA A UN ALTRE PROTECTORAT

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.