Detall de Procediments

Procediment per a l'obtenció del reconeixement a l'assistència jurídica gratuïta
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Procediment per a l'obtenció del reconeixement a l'assistència jurídica gratuïta

  Objecte del tràmit

  Sol·licitar l'assistència jurídica gratuïta totes aquelles persones que no disposen de recursos econòmics suficients per a litigar en un procés judicial de manera que puguen fer efectius els seus drets personals legítims, en l'orde civil, penal, laboral, contenciós administratiu i mercantil.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Tindran dret a l'assistència jurídica gratuïta:
  a) Els ciutadans i ciutadanes espanyoles, els nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea i els estrangers i estrangeres que es troben a Espanya, quan acrediten insuficiència de recursos per a litigar.
  b) Les entitats gestores i servicis comuns de la Seguretat Social, en tot cas.
  c) Les següents persones jurídiques quan acrediten insuficiència de recursos per a litigar:
  1r Associacions d'utilitat pública, previstes en l'article 32 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació
  2n Fundacions inscrites en el Registre Públic corresponent.
  d) En l'orde jurisdiccional social, a més, els treballadors i treballadores i beneficiàries del sistema de Seguretat Social, tant per a la defensa en juí com per a l'exercici d'accions per a l'efectivitat dels drets laborals en els procediments concursals.
  Així mateix, el dret a l'assistència jurídica gratuïta es reconeix els treballadors i treballadores beneficiàries de la Seguretat Social per als litigis que sobre esta matèria se substancien davant de l'orde contenciós administratiu.
  e) En l'orde contenciós administratiu, així com en la via administrativa prèvia, els ciutadans i les ciutadanes estrangeres que acrediten insuficiència de recursos per a litigar tindran dret a l'assistència lletrada i a la defensa i representació gratuïta en els procediments que puguen portar a la denegació de la seua entrada a Espanya, a la seua devolució o expulsió del territori espanyol, i en tots els procediments en matèria d'asil.
  f) En els litigis transfronterers en matèria civil i mercantil, les persones físiques previstes en el Capítol VIII de la llei 1/1996, de 10 de gener, d'Assistència Jurídica Gratuïta, en els termes que s'hi establixen.
  g) Amb independència de l'existència de recursos per a litigar, es reconeix el dret d'assistència jurídica gratuïta, que se'ls prestarà immediatament, a les víctimes de violència de gènere, de terrorisme i de tràfic d'éssers humans en aquells processos que tinguen vinculació, deriven o siguen conseqüència de la seua condició de víctimes, així com als menors d'edat i les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental quan siguen víctimes de situacions d'abús o maltractament.
  Este dret assistirà també als drethavents en cas de defunció de la víctima, sempre que no siguen partícips en els fets.
  Als efectes de la concessió del benefici de justícia gratuïta, la condició de víctima s'adquirirà quan es formule denúncia o querella, o s'inicie un procediment penal, per algun dels delictes a què es referix esta lletra, i es mantindrà mentres romanga en vigor el procediment penal o quan, després de la seua finalització, s'haja dictat sentència condemnatòria. El benefici de justifica gratuïta es perdrà després de la fermesa de la sentència absolutòria, o del sobreseïment definitiu o provisional per no resultar acreditats els fets delictius, sense l'obligació d'abonar el cost de les prestacions gaudides gratuïtament fins a eixe moment.
  En els distints processos que puguen iniciar-se com a conseqüència de la condició de víctima dels delictes a què es referix esta lletra i, en especial, en els de violència de gènere, haurà de ser el mateix advocat qui assistisca a aquella, sempre que amb això es garantisca degudament el seu dret de defensa.
  h) Amb independència de l'existència de recursos per a litigar, es reconeix el dret d'assistència jurídica gratuïta als qui a causa d'un accident acrediten seqüeles permanents que els impedisquen totalment la realització de les tasques de la seua ocupació laboral o professional habitual i requerisquen l'ajuda d'altres persones per a realitzar les activitats més essencials de la vida diària, quan l'objecte del litigi siga la reclamació d'indemnització pels danys personals i morals patits.
  i) Amb independència de l'existència de recursos per a litigar, es reconeix el dret d'assistència jurídica gratuïta a les associacions que tinguen com a fi la promoció i defensa dels drets de les víctimes del terrorisme, assenyalades en la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les víctimes del terrorisme.

  Requeriments

  Es reconeixerà el dret d'assistència jurídica gratuïta:

  1. A aquelles persones físiques que no tenint patrimoni suficient compten amb uns recursos i ingressos econòmics bruts, computats anualment per tots els conceptes i per unitat familiar, que no superen els llindars següents:
  a) Dos vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples vigent en el moment d'efectuar la sol·licitud quan es tracte de persones no integrades en cap unitat familiar.
  b) Dos vegades i mitja l'indicador públic de renda d'efectes múltiples vigent en el moment d'efectuar la sol·licitud quan es tracte de persones integrades en alguna de les modalitats d'unitat familiar amb menys de quatre membres.
  c) El triple del dit indicador quan es tracte d'unitats familiars integrades per quatre o més membres o que tinguen reconeguda la seua condició de família nombrosa d'acord amb la normativa vigent.
  Per a la determinació del concepte d'unitat familiar en les seues diverses modalitats caldrà ajustar-se al que establix la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, equiparant-se als cònjuges no separats legalment les parelles de fet constituïdes de conformitat amb els requisits que els foren exigibles.
  Els mitjans econòmics seran valorats individualment quan el sol·licitant acredite l'existència d'interessos familiars contraposats en el litigi per al qual se sol·licita l'assistència.
  El dret a l'assistència jurídica gratuïta només podrà reconéixer-se als que litiguen en defensa de drets o interessos propis, o aliens quan tinguen fonament en una representació legal. En este últim cas, els requisits per a l'obtenció del benefici vindran referits al representat.

  2. Es reconeixerà el dret d'assistència jurídica gratuïta a les persones jurídiques abans mencionades, quan no tenint patrimoni suficient el resultat comptable de l'entitat en còmput anual siga inferior a la quantitat equivalent al triple de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples.
  ANY 2016 (Vigent fins a l'aprovació de la llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017)
  IPREM ANUAL: 6390.13 euros
  IPREM MENSUAL: 532.51 euros
  IPREM DIARI: 17.75 euros
  Segons Disposició Addicional huitanta-quatrena de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016.
  a) Unitat familiar: Una persona
  Llindar: 2 vegades l'IPREM
  Anual: 12.780,26 euros
  Mensual: 1.065,02 euros
  b) Unitat familiar: Dos - tres membres
  Llindar: 2,5 vegades l'IPREM
  Anual: 15.975,33 euros
  Mensual: 1.331,28 euros
  c) Unitat familiar: Quatre membres
  Llindar: 3 vegades l'IPREM
  Anual: 19.170,39 euros
  Mensual: 1.597,53 euros
  d) Unitat familiar: Circumstàncies especials
  Llindar: 5 vegades l'IPREM
  Anual: 31.950,65 euros
  Mensual: 2.662,55 euros

  3. Es reconeixerà el dret d'assistència jurídica gratuïta a les persones amb diversitat funcional, persones amb capacitat modificada judicialment, persones presumptament incapaces i persones dependents, sempre que les persones mencionades requerisquen de l'ajuda d'altres per a realitzar les activitats més essencials de la vida diària, així com a les persones que les tinguen a càrrec seu, quan actuen en un procés o procediment en nom seu o interés, sempre que els seus recursos i ingressos econòmics superant els límits previstos en la Llei d'Assistència Jurídica Gratuïta, no excedisquen del quíntuple de l'indicador públic de renda a efectes múltiples, o indicador que el substituïsca i no tinguen patrimoni suficient.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds hauran de ser presentades davant dels Servicis d'Orientació Jurídica del Col·legi d'Advocats del lloc en què es trobe l'òrgan judicial que conega o haja de conéixer del procés principal per al que se sol·licita, o davant del Jutjat del domicili de la persona sol·licitant.

  En este últim cas, l'òrgan judicial remetrà la petició al Servici d'Orientació Jurídica territorialment competent.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14140

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Els models normalitzats de sol·licitud es facilitaran en les oficines judicials, en els servicis d'orientació jurídica dels col·legis d'advocats i en les seus de les comissions d'assistència jurídica gratuïta. També podran obtindre's per via telemàtica a través de la web de la Generalitat.

  Les dades de caràcter patrimonial, econòmic i tributari necessaris per a justificar la condició de persona beneficiària del dret a l'assistència jurídica gratuïta, així com els del seu cònjuge o parella de fet i de la resta de membres integrants de la seua unitat familiar, hauran de presentar-se junt amb la sol·licitud d'assistència jurídica gratuïta, excepte en aquells casos en què les persones sol·licitants presten consentiment exprés i per escrit perquè els Col·legis d'Advocats accedisquen directament a la dita informació, sense perjuí del dret que assistix la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta en virtut del que disposa l'article 17 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'Assistència Jurídica Gratuïta.

  Dades requerits:
  1. Nom i cognoms.
  2. Número DNI.
  3. Domicili als efectes de notificacions.
  4. Data de la sol·licitud.
  5. Dades personals del cònjuge o parella de fet.
  6. Identificació dels familiars que convivien amb la persona sol·licitant.
  7. Dades acreditatives de la situació econòmica de la persona interessada i la seua unitat familiar (ingressos, propietats…)
  8. Pretensió que es vulga fer valdre davant dels tribunals i fase processal en què es troba.
  9. Identificació de la part o parts contràries en el litigi, si les hi ha.
  10. Prestacions que se sol·liciten.

  No tots els documents que s'indiquen a continuació són necessaris en tots els casos, sinó que caldrà atendre a cada cas, en funció de la situació de cada persona sol·licitant i de les circumstàncies que haja al·legat en la seua sol·licitud, que seran les que haurà d'acreditar documentalment.

  A continuació es facilita una llista aproximada de quina documentació pot ser necessària aportar:
  - Fotocòpia del document nacional d'identitat o passaport de la persona sol·licitant; en cas de nacionalitat estrangera, de la targeta o permís de residència.
  - Certificat d'empadronament de la persona sol·licitant i de la resta de persones amb què convisca.
  - Fotocòpia de les tres últimes nòmines.
  - Fotocòpia de les tres últimes declaracions trimestrals d'IRPF (model 130) o, si és el cas, model 036 o 037, o certificat de situació censal emés per Hisenda.
  - Fotocòpia de la sentència de separació o divorci i si és el cas, del conveni regulador.
  - Fotocòpia de la citació del jutjat, o si és el cas, de la sentència, document o títol que es pretén executar o modificar.
  - Fotocòpia de la denúncia o denúncies quan la sol·licitud es formule basant-se en qualsevol supòsit de violència domèstica.
  - Altres (qualsevol document que servisca per a acreditar les dades al·legades)

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.