Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Declaració responsable referent a l'activitat dels establiments hotelers.

  Objecte del tràmit

  Té per objecte informar l'Administració turística de qualsevol circumstància que afecte l'exercici de l'activitat d'un establiment hoteler en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (inici o cessament de l'activitat, modificacions: canvi de classificació, capacitat, titularitat, denominació i/o disponibilitat d'instal·lacions o servicis dels establiments reglamentats en el decret regulador d'establiments hotelers, període de funcionament o qualssevol altres).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les empreses, persones físiques o jurídiques, titulars d'establiments hotelers. Es definixen com a tals aquells establiments que, dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, es dediquen a prestar de forma professional i habitual allotjament per mitjà d'un preu, oferisquen o no altres servicis de caràcter complementari.

  Requeriments

  * EXCLUSIONS: Queden exclosos de la reglamentació del Decret 75/2015 tots aquells establiments residencials que presten els seus servicis de forma exclusiva a col·lectivitats concretes, com ara residències per a estudiants, residències per a persones majors, instal·lacions juvenils, activitats mediambientals i semblants.

  No es permet la simultaneïtat d'estos usos residencials amb l'ús d'allotjament turístic, excepte en el cas de períodes de funcionament distints.

  *Requisitos específics mínims per a hostals:

  - Disposaran de recepció/consergeria, saló d'estar dotat de calefacció i telèfon d'ús públic.
  - Les habitacions disposaran dels requisits establits com a obligatoris en l'àrea II d'habitacions de l'annex I del Decret 75/2015 per a hotels d'una estrela.

  * Requisits específics mínims per a pensions:

  - Superfície mínima habitacions dobles: 10 m2.
  - Superfície mínima habitacions individuals: 6 m2.
  - Un bany o lavabo, d'ús general per planta.
  - Un espai destinat a sala d'estar.
  - Telèfon per a ús general.

  * Requisits específics mínims per a albergs de ciutat o albergs urbans:

  a) Habitacions:

  - Capacitat màxima per habitació: 20 places.
  - Capacitat mínima per habitació: 8 places, i l'establiment podrà disposar d'habitacions de menor capacitat sempre que el nombre de places d'estes no supere el 30% del total.
  - Totes les habitacions, que tindran calefacció, disposaran de llits o lliteres al costat de les quals hi haurà punt de llum i perxes per a penjar robes o objectes. Les lliteres disposaran com a màxim de dos altures.
  - La superfície de les habitacions on s'instal·len lliteres serà com a mínim de 10 m2 (equivalent a 4 places), incrementant-se a raó de 4 m2 per cada llitera de més.
  - La distància entre lliteres no serà inferior a 75 cm, excepte quan es tracte de capçals/peus, si hi ha separació física per mitjà d'un mur o similar.
  - Disposaran d'un armari o taquilla amb clau per cada plaça en l'habitació.

  b) Servicis higienicosanitaris:
  - Els servicis higienicosanitaris, que tindran calefacció, disposaran de dutxes, lavabos i inodors a raó d'un d'estos elements per cada sis places de capacitat de l'alberg.
  - Estaran dotats de preses de corrent amb indicador de voltatge al costat dels lavabos, portes en les dutxes, espill, tovallers i poal higiènic.

  c) Servicis comuns:
  - Disposaran de zones comuns de menjador i esbargiment en espais distints. La superfície útil mínima del conjunt de sales d'ús comú serà de 1,5 m2 per persona i disposaran de calefacció.
  - Disposaran de ludoteca, biblioteca o business center diferenciats d'altres zones comunes.
  - Disposaran de llavador i pica a raó d'1 per cada deu persones.
  - S'oferirà el servici de desdejuni o menjar o es facilitarà l'ús de cuina.
  - Servici de caixes fortes i llavadora.
  - En tots els albergs es facilitarà informació sobre els recursos turístics i altres dades d'interés en, almenys, dos idiomes.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any:

  - Inici: amb caràcter previ a l'inici de l'activitat.

  - Modificacions: una vegada realitzades les modificacions.

  - Tancament: en els quinze dies següents a produir-se.

  - Període de funcionament i baixa de l'establiment:

  Els titulars dels establiments hotelers posaran en coneiximent de ll'administració turística el seu període de funcionament i les variacions que es produïsquen en este, amb vista que puga facilitar-se als usuaris turístics informació concreta i veraç sobre la disponibilitat dels servicis oferits, de conformitat amb la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, de Turisme de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment en:

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TURISME - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TURISME - VALÈNCIA
  PL. ALFONS EL MAGNÀNIM, 15Ver plano
  46003 València
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TURISME - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14166

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  PER A COMUNICAR L'INICI D'ACTIVITAT

  1. Els que pretenguen realitzar l'activitat d'allotjament turístic en algun dels establiments previstos en el Decret 75/2015, informaran l'Administració turística de la seua posada en funcionament i classificació turística per mitjà d'un imprés normalitzat dirigit al servici territorial de Turisme de la província on este s'ubique, acompanyant-lo de la documentació assenyalada en l'article 16 del Decret 75/2015. El dit òrgan serà competent per a l'ordenació i la instrucció del procediment.

  2. La declaració de la posada en funcionament i classificació turística és obligatòria per a l'exercici de l'activitat.

  Documentació preceptiva:

  1. Junt amb l'imprés normalitzat de declaració a què es referix l'article 15 del Decret 75/2015, s'aportarà:

  a) Documentació acreditativa de la personalitat física o jurídica del sol·licitant (apartat C del model de declaració responsable).

  Les persones físiques podran substituir la presentació del document nacional d'identitat o targeta equivalent dels estrangers en territori espanyol, expedit per les autoritats espanyoles, per l'autorització perquè l'Administració obtinga directament la comprovació de les seues dades d'identitat (DNI) i, si és el cas, de residència, de conformitat amb els articles 4 i 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic. Vegeu els apartats C i F del model de declaració responsable.

  b) Declaració responsable de l'interessat, el contingut de la qual s'incorporarà al model normalitzat, en què manifeste:
  1r. Que disposa de títol bastant per a dedicar l'immoble a l'activitat d'allotjament hoteler.
  2n. Que l'establiment disposa dels requisits tècnics generals i específics exigits per la present norma per a la classificació en el grup, la modalitat i la categoria declarats, i que es compromet a mantindre'ls durant la vigència de l'activitat.
  3r. Que, de conformitat amb la normativa vigent, s'ha elaborat i implantat en l'establiment un pla d'autoprotecció, ajustat a les característiques de l'immoble, o pla d'emergència, si és el cas.
  4t. Que l'establiment té les llicències, certificats o autoritzacions exigides per altres departaments o administracions públiques, especialment urbanístiques, ambientals i d'obertura que, si és el cas, siguen exigibles.
  5é. Disposar d'una assegurança de responsabilitat civil o un altra garantia equivalent, per a cobrir els danys i perjudicis que puguen provocar en el desenvolupament de la seua activitat /
  2. Amb caràcter voluntari, podran adjuntar-se qualssevol altres documents que donen suport a la classificació de l'establiment hoteler en el grup, modalitat, categoria indicats.

  PER A COMUNICAR CANVIS DE TITULARITAT O ALTRES MODIFICACIONS (classificació, capacitat, categoria, etc.)

  Qualsevol modificació que puga afectar la classificació, la capacitat, la titularitat, la denominació i/o la disponibilitat d'instal·lacions o servicis dels establiments reglamentats en el Decret 75/2015, haurà de ser comunicada ael servici territorial de Turisme de la província en què s'ubique l'establiment; la declaració responsable, efectuada en un model normalitzat, s'haura d'acompanyar dels documents que, si és el cas, la justifiquen.

  Les modificacions en els servicis i instal·lacions que puguen afectar la categoria dels establiments del grup primer, requerirà una nova autoavaluació, que haurà de presentar-se a l'esmentat servici territorial de Turisme.

  El dit òrgan, excepte en el cas que es produïsca una omissió essencial de dades o documents, prendrà constància en el Registre i, a este efecte, entregarà al titular un document que així ho acredite.

  Posteriorment, de conformitat amb l'article 17 del Decret 75/2015 , es realitzaran les comprovacions que resulten oportunes.

  Aquelles modificacions en els servicis i instal·lacions que no afecten la categoria dels establiments, requeriran, de la mateixa manera, una nova autoavaluació, si bé no serà necessari presentar-la davant de l'organisme turístic; una còpia del nou qüestionari quedarà a la disposició dels clients i administracions competents, conforme a l'article 13 del Decret 75/2015 .

  Impresos associats

  DECLARACIÓ RESPONSABLE REFERENT A l'ACTIVITAT DELS ESTABLIMENTS HOTELERS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'òrgan instructor, atenent la declaració efectuada per l'interessat, inscriurà d'ofici i classificarà turísticament l'establiment en el Registre General de Turisme de la Comunitat Valenciana -en avant, el Registre-, en el grup, la modalitat i la categoria indicats, llevat que s'hagen omés dades o no s'hagen aportat documents de caràcter essencial. Practicada la inscripció, entregarà al titular un document que l'acredite.

  2. Posteriorment, el dit òrgan podrà revisar:

  a) Si, segons allò que ha declarat la persona interessada, es disposa de la totalitat de la documentació preceptiva, i la seua validesa formal.
  b) Si en l'establiment es complixen els requisits generals i específics exigits per la norma per a tindre la classificació amb què ha quedat inscrit.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14166

  Inici
 • Informació complementària

  * ESTABLIMENTS HOTELERS

  1. Hotels. Es considerem hotels aquells establiments que, oferint allotjament amb servicis complementaris o sense, ocupen la totalitat d'un edifici o una part independitzada, i en què les seues dependències constituïxen un tot homogeni amb entrades, ascensors i escales d'ús exclusiu, i reunixen els requisits tècnics i criteris que establix la present reglamentació.

  2 Hotels-Apartament. Són hotels-apartament aquells establiments en què concorren les exigències i els servicis comuns propis dels hotels, i tenen més amb instal·lacions adequades per a la conservació, l'elaboració i elconsum d'aliments dins de cada unitat d'allotjament o apartament. En estos establiments podran haver-hi unitats d'allotjament pròpies dels hotels.

  3. Hostals. Són hostals aquells establiments hotelers que, reunint els requisits que establix el Decret 75/2015 , oferixen allotjament amb servicis complementaris o sense, ocupen la totalitat d'un edifici o una part independitzada d'este, i en què les dependències un tot homogeni, però no disposen d'entrades, ascensors i escales d'ús exclusiu.

  4. Pensions. Són pensions aquells establiments que, dedicant-se al tràfic turístic, no reunixen els requisits mínims o criteris necessaris per a enquadrar-se en algun dels grups anteriors, sempre que complisquen els requisits de la present reglamentació. Les pensions que oferisquen servici de desdejuni podran denominar-se "Bed and Breakfast".

  5. Albergs de ciutat o albergs urbans. Són albergs de ciutat o albergs urbans aquells establiments que oferixen allotjament turístic en habitacions col·lectives, disposen d' instal·lacions d'ús col·lectiu i ocupen la totalitat o una part independitzada d'un edifici, amb entrades, escales i ascensors d'ús exclusiu.

  Tots els establiments, inclosos els ubicats en vivendes particulars, hauran d'acreditar la compatibilitat de l'ús turístic d'acord amb la normativa urbanística i de qualitat ambiental, així com complir les prescripcions del decret d'establiments hotelers.

  * MODALITAT RURAL
  1. Queden subjectes al Decret 184/2014 , de 31 d'octubre, del Consell, regulador de l'allotjament turístic rural en l'interior de la Comunitat Valenciana, les persones físiques o jurídiques que es dediquen a prestar, de forma habitual i per mitjà d'un preu, allotjament turístic en establiments ubicats en zones de l'interior de la Comunitat Valenciana davall alguna de les modalitats previstes en l'article 3 del Decret 75/2015.

  2. S'exclouen del Decret 184/2014:

  a) Els establiments que s'ubiquen en municipis que es troben en algun dels supòsits següents:
  - Que el seu terme municipal siga limítrof amb el mar, llevat que s'ubiquen en zones l'ús de les quals siga eminentment agrícola, ramader o forestal, o que presenten un interés mediambiental, cultural o visual d'acord amb l'aplicació d'altres polítiques sectorials i permeta la dinamització econòmica de l'entorn.
  - Que es troben inclosos o vinculats a una àrea metropolitana.
  - Que el model d'ocupació i ús del territori del seu terme municipal no responga al model rural tradicional.
  b) Els establiments que s'ubiquen en zones residencials, encara que el municipi no es trobe en els supòsits previstos en l'apartat anterior.

  * PREUS I RESERVES

  Els establiments hotelers estaran subjectes al règim de preus i reserves aprovat per el Decret 19/1997, d'11 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el règim de preus i reserves en allotjaments turístics, o norma que el substituïsca.

  El preu de cada servici que preste l'establiment es publicitarà en el lloc on s'oferisca.

  * MODIFICACIONS
  - Qualsevol modificació que puga afectar la classificació, la capacitat, la titularitat, la denominació i/o disponibilitat d'instal·lacions o servicis dels establiments reglamentats en el Decret 75/2015, haurà de comunicar-se al servici territorial de Turisme de la província en què radique l'establiment, amb els documents dels assenyalats en l'article 25 que la justifiquen. El dit òrgan, excepte en el cas que es produïsca una omissió essencial de dades o documents, en prendrà constància en el Registre i, a este efecte, entregarà al titular un document que així ho acredite. Posteriorment, de conformitat amb l'article 26 del Decret 75/2015, es realitzaran les comprovacions que siguen oportunes.

  - Els establiments hotelers seran considerats com a establiments oberts al públic, excepte en la zona d'habitacions i altres àrees com ara menjadors, piscines, gimnasos, salons, etc., per als quals la direcció de l'establiment pot determinar el caràcter privat i l'accés restringit als clients residents.

  - La direcció de cada establiment podrà acordar normes de règim interior sobre l'ús dels servicis i instal·lacions, a les quals donarà prou publicitat i seran de compliment obligatori per als clients de l'hotel. L'incompliment greu d'estes normes que puga alterar la normal convivència o posar en risc la seguretat o integritat física de la resta de clients o del personal de l'hotel, serà causa suficient per a la resolució del contracte d'allotjament.

  * CONCESSIÓ DEL QUALIFICATIU "GRAN LUXE"
  - Podran tindre el qualificatiu "gran luxe" els establiments classificats en la categoria de cinc estreles, amb la sol·licitud prèvia dels interessats i atenent les seues característiques, servicis i instal·lacions.

  - Els titulars d'hotels o hotels apartament classificats amb la categoria de cinc estreles que pretenguen tindre el qualificatiu "gran luxe", hauran de comunicar-ho al servici territorial de Turisme de la província on s'ubiquen, relacionant aquelles característiques, servicis i instal·lacions que, per excedir les exigides per la norma per a l'esmentada categoria, donen suport a la dita qualificació.

  - L'òrgan competent de la conselleria que tinga les competències en matèria de turisme, a proposta del servici territorial de Turisme competent per raó del territori, concedirà la utilització del qualificatiu després de la realització de les comprovacions que es consideren oportunes amb vista a verificar l'existència de les dotacions relacionades en la comunicació.

  * MODIFICACIONS:
  - Qualsevol modificació que puga afectar la classificació, la capacitat, la titularitat, la denominació i/o la disponibilitat d'instal·lacions o servicis dels establiments hotelers, haurà de ser comunicat al servici territorial de Turisme de la província en què s'ubique l'establiment; i el formulari de declaració responsable s'haurà d'acompanyar dels documents que, si és el cas, la justifiquen.

  - Les modificacions en els servicis i instal·lacions que puguen afectar la categoria dels establiments del grup primer, requerirà una nova autoavaluació, que haurà de presentar-se a l'esmentat servici territorial de Turisme.

  - El dit òrgan, excepte en el cas que es produïsca una omissió essencial de dades o documents, en prendrà constància en el Registre i, a este efecte, entregarà al titular un document que així ho acredite.

  - Posteriorment, de conformitat amb l'article 17 del Decret 75/2015, d'establiments hotelers, es realitzaran les comprovacions que siguen oportunes.

  - Aquelles modificacions en els servicis i instal·lacions que no afecten la categoria dels establiments requeriran, de la mateixa manera, una nova autoavaluació, si bé no serà necessari presentar-la davant de l'organisme turístic; una còpia del nou qüestionari quedarà a la disposició dels clients i administracions competents, conforme a l'article 13 el Decret 75/2015 d'establiments hotelers.

  * Classificació: grups, modalitats i categoria

  1. Els establiments hotelers es classificaran en els següents grups, modalitats i categoria:

  - Grup primer: hotels.

  Modalitats: hotel i hotel-apartament.
  Categories: cinc, quatre, tres, dos i una estrela.

  - Grup segon: hostals.

  - Grup tercer: pensions.

  - Grup quart: albergs de ciutat o albergs urbans.

  2. Els establiments del grup primer obtindran la classificació en alguna de les categories establides en l'apartat u per mitjà del procediment d'autoavaluació descrit en els articles 12 i 13 del Decret 75/2015, d'establiments hotelers. La persona titular podrà triar la categoria de l'establiment d'entre aquelles per a les quals, d'acord amb l'autoavaluació, haja obtingut la puntuació mínima necessària i reunisca la totalitat dels requisits establits com a obligatoris.

  3. Podran fer ús del qualificatiu "superior" els establiments de tres i quatre estreles que, reunint la totalitat de requisits obligatoris fixats per a les dites categories, obtinguen la puntuació mínima exigida per a la categoria immediata superior.

  Aquells establiments de cinc estreles que obtinguen la puntuació mínima prevista per a "gran luxe" en l'article 12 del Decret 75/2015, d'establiments hotelers, podran tindre este qualificatiu.

  4. Quan les instal·lacions i servicis del grup I no s'agrupen en un sol edifici, sinó que n'hi haja diversos edificis que constituïsquen un únic complex d'allotjament, hauran de complir els requisits per a classificar-se en una única categoria i trobar-se en un recinte, terreny o parcel·la degudament delimitatsa i tancats en tot el seu perímetre. Si en el complex hi ha edificacions que disposen d'instal·lacions o servicis de distinta categoria, la totalitat del complex es classificarà en la menor d'estes.

  5. En desplegament del que disposa l'article 8 bis de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, de Turisme de la Comunitat Valenciana, els establiments hotelers del grup primer i modalitat hotel, classificats en les categories de tres, quatre i cinc estreles, podran constituir-se en règim de propietat horitzontal o figures afins, i estaran sotmesos al principi d'unitat d'explotació i d'ús turístic exclusiu.

  Període de funcionament i baixa de l'establiment.

  - Tot tancament d'un establiment dins del període de funcionament comunicat haurà de ser posat en coneixement del servici territorial de Turisme de la província en què radique l'establiment en un termini de quinze dies des de l'endemà d'haver-se produït, indicant la seua causa i duració.

  - Llevat que el tancament siga degut a obres en l'establiment, quan este excedisca els nou mesos consecutius produirà la baixa de l'establiment en el Registre, i el titular, si és el cas, haurà de comunicar la reobertura amb l'aportació dels documents dels assenyalats en l'article 25 del Decret 75/2015 que la justifiquen.

  - Així mateix i prèvia instrucció del procediment oportú en què s'oirà a l'interessat, l'Administració turística tramitarà d'ofici la baixa de l'establiment en el Registre quan comprove la seua inactivitat dins del període de funcionament comunicat, i que no s'ha complit l'obligació assenyalada en l'apartat anterior.

  Obligacions

  Tots els establiments hotelers hauran de complir les normes dictades pels respectius òrgans competents en matèria d'accessibilitat, urbanisme, medi ambient, construcció i edificació, instal·lació i funcionament d'ascensors i maquinària, sanitat, prevenció i protecció contra incendis i seguretat, a més de qualssevol altres disposicions que els afecten.

  Sancions

  1.Si com resultat de les comprovacions anteriors s'observen deficiències de qualsevol índole, se seguiran els tràmits oportuns de conformitat amb el que establix la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

  2. La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, de les dades declarades, la indisponibilitat de la documentació preceptiva o l'incompliment dels requisits tècnics generals i específics exigits en el decret d'establiments hotelers, així com no començar a exercir l'activitat en el termini de dos mesos des de la comunicació efectuada, sense perjuí de les responsabilitats penals, civils o administratives a què puguen donar lloc, determinaran la impossibilitat de continuar l'exercici de l'activitat des del moment que es tinga constància dls fets i podran comportar, amb audiència prèvia a la persona interessada, la baixa i la cancel·lació de la inscripció de l'establiment en el Registre i la revocació de la seua classificació turística.
  Es considera inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en dades, manifestacions o documents aquella que:
  * Afecte l'acreditació de la personalitat física o jurídica de l'interessat.
  *Puga implicar risc per a la seguretat de les persones i, en especial:
  a) La carència de la documentació preceptiva en matèria de prevenció i protecció contra incendis i/o l'existència de deficiències en la matèria.
  b) La falta d'elaboració i implantació, en cas de resultar exigible, d'un pla d'autoprotecció, o pla d'emergència.
  * Afecte la declaració responsable i el qüestionari d'autoavaluació respecte de criteris obligatoris o de lliure elecció que comporten la disminució, la revocació o la cancel·lació de la classificació registrada o declarada; els títols que acrediten disponibilitat de l'immoble, la disponibilitat de la declaració d'interés comunitari, llicències urbanístiques i ambientals que siguen procents.

  3r. La resolució que es dicte, així com aquelles altres que puguen dictar-se i que siguen determinants en la finalització del procediment, seran adoptades per l'òrgan competent que en cada cas determinen les normes d'atribució de funcions de la conselleria que tinga les competències en matèria de turisme.

  Enllaços

  Qüestionari d'autoavaluació de servicis i instal·lacions. Només per a Grup primer: hotels i hotels-apartament

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 12/2009, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. (DOCV núm. 6175, de 30/12/09).
  - Decret 165/2010 , de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic. (DOCV núm. 6376 de 14/10/10).
  - Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat. (BOE nº295 de 10/12/13).
  - Decret 184/2014 , de 31 d'octubre, del Consell, regulador de l'allotjament turístic rural en l'interior de la Comunitat Valenciana. (DOCV nº7394 de 03/11/14).
  - Decret 75/2015 , de 15 de maig, del Consell, regulador dels establiments hotelers de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7529, de 20/05/15).
  - Correcció d'errades del Decret 75/2015, de 15 de maig, del Consell, regulador dels establiments hotelers de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7559, de 29/06/15).
  - Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.(BOE núm.236 de 2/10/2015)
  - Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana. (DOGV nº8313 de 08.06.2018).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 12/2009, de 23 de desembre de 2009.

  Vegeu el Decret 165/2010, de 14 de octubre de 2010.

  Vegeu el texte consolidat del decret 184/2014, de 31 d'octubre.

  Vegeu el text consolidat del decret 75/2015, de 15 de maig

  Vegeu el texte consolidat de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre,

  Vegeu Llei 15/2018, de 7 de juny,

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.