Detall de Procediment

Ajudes per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2023-2024. (Ministeri d'Educació)

Codi SIA: 210918
Codi GUC: 1419
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(08-05-2023
20-09-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Es convoquen, per al curs 2023-2024 les següents ajudes individualitzades: a) Ajudes directes per als alumnes, incloent-hi l'alumnat amb TDAH (trastorn per dèficit d'atenció per hiperactivitat), que requerisquen per un període de la seua escolarització o al llarg de tota, determinats suports i atencions educatives específiques derivades de discapacitat, de trastorns greus de conducta o de trastorns greus de la comunicació i del llenguatge associats a necessitats educatives especials. També podrà ser beneficiari d'ajudes directes l'alumnat amb trastorn de l'espectre autista (TEA) no inclòs en el paràgraf anterior i que requerisca aquests suports i atencions educatives específiques. b) Subsidis per necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorns greus de conducta o trastorns greus de la comunicació i del llenguatge associats a necessitats educatives especials per a famílies nombroses. També podran ser beneficiaris d'aquests subsidis els alumnes amb TEA, pertanyents a famílies nombroses, no inclosos en el paràgraf anterior. c) Ajudes per a programes específics complementaris a l'educació reglada per a alumnat amb necessitat específiques de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals. d) Subsidi de quantia fixa per a despeses addicionals de caràcter general derivats de l'escolarització dels alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associada a discapacitat, trastorns greus de conducta o trastorns greus de la comunicació i del llenguatge. També podrà ser beneficiari d'aquest subsidi l'alumnat amb TEA no inclòs en el paràgraf anterior i que requerisca aquests suports i atencions educatives específiques, i l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals.

Observacions

* MODALITATS a) Ajudes directes per a l'alumnat que requerisca, per un període de la seua escolarització o al llarg de tota, determinats suports i atencions educatives específiques derivades de discapacitat o trastorns greus de conducta. b) Subsidis per necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta per a famílies nombroses. c) Ajudes per a programes específics complementaris a l'educació reglada per a alumnat amb necessitat específiques de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals.

Requisits

Els requisits poden ser consultats a través de l’enllaç següent: https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/tipos-de-becas.html

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran sol·licitar les ajudes els alumnes que no superen una determinada renda i/o patrimoni familiar i que presenten necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorns greus de conducta o trastorns greus de la comunicació i del llenguatge associats a necessitats educatives especials i que es troben cursant, en un centre específic, en una unitat d'educació especial de centre ordinari o en centre ordinari que escolaritze alumnes que presenten necessitats educatives especials, algun dels nivells educatius no universitaris. Així mateix, podran sol·licitar les ajudes els alumnes amb TEA i els alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats.

Normativa del procediment

  • Reial decret 680/2020, de 21 de juliol, pel qual s'estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l'estudi per al curs 2020-2021, i es modifica el Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades.
  • Extracte de la Resolució de 13 de maig de 2022, de la Secretaria d'Estat d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2022-2023.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'estendrà des del dia 8 de maig de 2023 fins al dia 20 de setembre de 2023, els dos inclusivament.

Documentació

La informació sobre la documentació i els passos per a sol·licitar-la es poden consultar a través de l’enllaç següent: https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/como-solicitarla.html#pasos-para-solicitarla Les sol·licituds, tant d'ajuda com de subsidi, s’han d'omplir mitjançant el formulari accessible per Internet en l'adreça www.educacionyfp.gob.es o a través de la seu electrònica del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Procés de tramitació

La informació sobre l'estat de tramitació del procediment podrà consultar-se a través de l'adreça electrònica https://sede.educacion.gob.es, en l'apartat "Mis expedientes". Així mateix, els interessats podran dirigir-se a la unitat de beques de la província corresponent identificant-se com a interessats en l'expedient amb el NIF o NIE corresponent. Vegeu l'enllaç: https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/como-solicitarla.html#pasos-para-solicitarla

Quantia i cobrament

Està disponible en l'enllaç: https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/tipos-de-becas.html#cuanto-dinero

Òrgans resolució

Esgota via administrativa