Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2022-2023. (Ministeri d'Educació).

  Objecte del tràmit

  Es convoquen, per al curs 2021-2022 les següents ajudes individualitzades:
  a) Ajudes directes per als alumnes, incloent-hi l'alumnat amb TDAH (trastorn per dèficit d'atenció per hiperactivitat), que requerisquen per un període de la seua escolarització o al llarg de tota, determinats suports i atencions educatives específiques derivades de discapacitat, de trastorns greus de conducta o de trastorns greus de la comunicació i del llenguatge associats a necessitats educatives especials.

  També podrà ser beneficiari d'ajudes directes l'alumnat amb TEA (trastorn de l'espectre autista) no inclòs en el paràgraf anterior i que requerisca aquests suports i atencions educatives específiques.

  b) Subsidis per necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta o trastorn greu de la comunicació i del llenguatge associat a necessitats educatives especials per a famílies nombroses.

  També podran ser beneficiaris de subsidis els alumnes amb TEA (trastorn de l'espectre autista), pertanyents a famílies nombroses, no inclosos en el paràgraf anterior.

  c) Ajudes per a programes específics complementaris a l'educació reglada per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar les ajudes els alumnes que no superen una determinada renda i/o patrimoni familiar i que presenten necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorns greus de conducta o trastorn greu de la comunicació i del llenguatge associat a necessitats educatives especials i que es troben cursant, en un centre específic, en una unitat d'educació especial de centre ordinari o en centre ordinari que escolaritze alumnes que presenten necessitats educatives especials, algun dels nivells educatius no universitaris.

  Així mateix, podran sol·licitar les ajudes els alumnes amb trastorn de l'espectre autista i els alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats.

  Per a obtindre el subsidi, es requerirà ser membre de família nombrosa.

  Requeriments

  Els requisits poden ser consultats a través de l'enllaç següent:

  https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/tipos-de-becas.html

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Està disponible en l'enllaç: https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/tipos-de-becas.html#cuanto-dinero

  Components de les ajudes i quanties:

  - Ensenyament: fins a 862,00 euros.

  - Transport interurbà: fins a 617,00 euros.

  - Menjador escolar: fins a 574,00 euros.

  - Residència escolar: fins a 1.795,00 euros.

  - Transport per a trasllat de cap de setmana d'alumnes interns en centres d'educació especial: fins a 442,00 euros.

  - Transport urbà: fins a 308,00 euros.

  - Llibres i material didàctic:

  Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional Bàsica, Formació per a la Transició a la Vida Adulta i altres programes formatius de Formació Professional: fins a 105,00 euros.

  La resta de nivells de l'ensenyament post-obligatori: fins a 204,00 euros.

  - Reeducació pedagògica o del llenguatge: fins a 913,00 euros per a cada una.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Des del 19 de maig fins al 30 de setembre de 2022. (Els dos inclusivament)

  Només es podran sol·licituds formulades fora del termini a què es refereix l'apartat anterior quan no admeten demora, atesa la naturalesa que tenen i sempre que s'acredite documentalment l'aparició de la necessitat amb posterioritat al termini esmentat. Aquestes sol·licituds s'han de presentar sempre directament en la direcció provincial del Ministeri d'Educació i Formació Professional o en l'organisme corresponent de la comunitat autònoma del domicili familiar del sol·licitant.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Tot el procés de sol·licitud de la beca es realitza a través de la seu electrònica del Ministeri d'Educació i Formació Professional: https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/como-solicitarla.html#passos-per a-sol·licitar-la

  Una vegada emplenat, haurà d'imprimir el formulari de sol·licitud i presentar-lo en el centre educatiu en el qual estudiarà, si no té certificat electrònic.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://sede.educacion.gob.es/sede/login/seleccionarConvocatoria.jjsp

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La informació sobre la documentació i els passos per a sol·licitar-la es poden consultar a través de l'enllaç següent:
  https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/como-solicitarla.html#pasos-para-solicitarla

  Les sol·licituds tant d'ajuda com de subsidi s'han d'omplir mitjançant el formulari accessible per Internet en l'adreça www.educacionyfp.gob.es o a través de la seu electrònica del Ministeri d'Educació i Formació Professional en l'adreça https://sede.educacion.gob.es.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La informació sobre l'estat de tramitació del procediment podrà consultar-se a través de l'adreça electrònica https://sede.educacion.gob.es, en l'apartat "Mis expedientes". Així mateix, els interessats podran dirigir-se a la unitat de beques de la província corresponent identificant-se com a interessats en l'expedient amb el NIF o NIE corresponent.

  Vegeu l'enllaç: https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/como-solicitarla.html#pasos-para-solicitarla

  Inici
 • Informació complementària

  * MODALITATS
  a) Ajudes directes per a l'alumnat que requerisca, per un període de la seua escolarització o al llarg de tota aquesta, determinats suports i atencions educatives específiques derivades de la discapacitat o de trastorns greus de conducta.

  b) Subsidis per necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta per a famílies nombroses.

  c) Ajudes per a programes específics complementaris a l'educació reglada per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals.

  Enllaços

  Enllaç a la web del Ministeri.

  Base de dades nacional de subvencions

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 680/2020, de 21 de juliol, pel qual s'estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l'estudi per al curs 2020-2021, i es modifica el Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades.
  - Extracte de la Resolució de 28 de juliol de 2021, de la Secretaria d'Estat d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2021-2022
  - Extracte de la Resolució de 13 de maig de 2022, de la Secretaria d'Estat d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2022-2023.

  Llista de normativa

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 28 de juliol de 2021, de la Secretaria d'Estat d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2021-2022.

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 13 de maig de 2022, de la Secretaria d'Estat d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2022-2023.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.