Ajudes per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2024/2025 (Ministeri d'Educació). Enviament dels expedients de sol·licitud des dels centres educatius a les unitats de beques.

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 210918
|
Codi GVA: 1419
Descarregar informació
Termini obert

Des de 30-04-2024

Fins 20-09-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Enviament dels expedients de sol·licitud de les ajudes per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2024-2025 des dels CENTRES EDUCATIUS a les unitats de beques de les direccions territorials de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.

 

PASSOS PER A LA TRAMITACIÓ:

 

1) Recepció de les sol·licituds:

Els centres educatius són els receptors de les sol·licituds i documentació annexa d'estes ajudes.

 

2) Enviament a les unitats de beques:

Els formularis de sol·licitud juntament amb la documentació corresponent s'enviaran des dels centres docents a les unitats de beques de les Direccions Territorials conforme a les indicacions especificades per cada Direcció Territorial.

 

EXPEDIENT:

Una vegada verificats les dades de les sol·licituds i de la seua documentació annexa, esmenats els errors, omissions o faltes que s'observen en elles, ordenats i firmats els documents pels sol·licitants, es crearà UN DOCUMENT pdf PER CADA ALUMNE (expedient de l'alumne), que serà nomenat i contindrà els documents segons es detalla més endavant. El pdf resultant haurà de ser firmat electrònicament.

 

Els centres educatius els traslladaran de manera telemàtica accedint a la pestanya "Sol·licitud" d'este mateix tràmit.

 

Atés que el tràmit telemàtic té una limitació global de 150 Mb per a la totalitat dels documents annexats, i com no se sap a priori quants documents es podran annexar, cal establir l'objectiu del nombre d'expedients a enviar durant eixe dia en particular, i realitzar tants tràmits telemàtics (remeses d'enviament) com siga necessari per a aconseguir l'objectiu.

 

REMESES: Per a l'enviament de les mateixes s'haurà d'adjuntar:

 

A) L'ofici

B) Els expedients

 

A) OFICI

L'ofici, denominat “Relació d'expedients de beques a enviar en el dia”, contindrà el llistat de l'alumnat per al qual es farà el trasllat d'expedients (en tants tràmits telemàtics (remeses) com siguen necessaris durant eixe dia).

Este document és OBLIGATORI i ha d'incloure la FIRMA electrònica del representant del centre.

A més, este mateix document s'haurà d'adjuntar EN TOTES LES REMESES.

 

B) Els EXPEDIENTS constaran de:

B.1) Formulari de sol·licitud

B.2) Documentació annexa(Certificats i Documentació)

 

B.2.1) Certificats(indicats en les instruccions

de les direccions territorials)

 

El CERTIFICAT A deure emplenar-se per a tots els sol·licitants i serà firmat amb certificat electrònic pel representant del centre designat en les instruccions de cada Direcció territorial. Este document es firmarà en últim lloc, una vegada estiga complet i format tot l'expedient de sol·licitud de cada alumne, doncs en firmar-lo, la direcció del centre garantirà la integritat del document pdf que continga l'expedient de sol·licitud de cada alumne.

El tipus d'ajudes proposades en el certificat A deure coincidir amb les ajudes proposades en el certificat B.

 

B.2.2) Documentació:

L'aportada pels sol·licitants per a justificar la necessitat de suport.

 

NOTES IMPORTANTS:

 

- Cada expedient haurà de ser un únic arxiu pdf i haurà d'estar firmat electrònicament ABANS d'adjuntar-lo al tràmit telemàtic.

 

- Es podran incloure en conjunt (ofici i expedients) fins a un màxim de 150MB

 

- Es podran realitzar tants enviaments telemàtics (remeses) com siguen necessaris.

 

- El nom de cada arxiu que continga l'expedient de l'alumne seguirà el següent format:

 

Cognom1_Cognom2_Nom_DNI del sol·licitant.

 

- Hauran de seguir-se les instruccions concretes que cada Direcció Territorial remeta als centres.

 

 

 

 

Terminis
Sol·licitudTermini obert
30-04-2024 al 20-09-2024
Observacions

INSTRUCCIONS de les Direccions Territorials:

Tots els centres docents hauran de tindre en compte les instruccions dictades, respecte a la tramitació i enviament de les sol·licituds d'estes ajudes, per la seua corresponent Direcció Territorial d'Educació.

 

CENTRES DOCENTS PRIVATS CONCERTATS: Prèviament a l'enviament de les seues sol·licituds a la seua corresponent unitat de beques, portaran estes a la unitat responsable d'inclusió educativa perquè procedisca al visat d'aquelles sol·licituds respecte de les quals s'haja establit la necessitat de ser visades.

 

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Els CENTRES DOCENTS receptors de les sol·licituds.

 

Requisits

Ser un CENTRE DOCENT RECEPTOR de les sol·licituds i documentació annexa que presenten els sol·licitants.

 

IMPORTANT:

En l'àmbit de la Comunitat Valenciana, cada centre docent ha de tindre en compte les INSTRUCCIONS proporcionades per LA SEUA corresponent DIRECCIÓ TERRITORIAL d'Educació.

 

Sol·licitud

Termini
Des de 30-04-2024 a 20-09-2024

El tràmit estarà obert des del 30 d'abril fins al 20 de setembre de 2024.

 

Els terminis ,conforme a la convocatòria de Resolució de 12 d'abril de 2024, de la Secretaria d'Estat són:

 

- Article 10: El termini de presentació de sol·licituds s'estendrà des del 30 d'abril de 2024 fins al dia 13 de setembre de 2024, tots dos inclusivament.

 

- Article 13. Remissió de les sol·licituds als òrgans gestors: verificats les dades de les sol·licituds dins dels CINC dies següents a la terminació del termini de presentació d'estes

 

IMPORTANT:

 

S'han d'anar remetent els expedients conforme estiguen llestos, sense esperar al tancament del termini de presentació de sol·licituds.

Documentació
Les sol·licituds i documentació annexa s'ajustaran als requisits establits en l'article 9 de la convocatòria aprovada pel Ministeri d'Educació, i es remetran a les unitats de beques conforme a les indicacions proporcionades als centres docents per la seua Direcció Territorial. El document...
Saber més
Forma de presentació

Resolució

Òrgans resolució
Estes ajudes són convocades pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i la seua resolució correspon a: Direcció General de Planificació i Gestió Educativa Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports