• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2019-2020 (discapacitats i superdotats). (Ministeri d'Educació).

  Objecte del tràmit

  Es convoquen, per al curs 2019_2010 les ajudes individualitzades següents:
  a) Ajudes directes per als alumnes, incloent-hi els afectats per TDAH (trastorn per dèficit d'atenció per hiperactivitat), que requerisquen, per un període de la seua escolarització o al llarg de tota aquesta, determinats suports i atencions educatives específiques derivades de discapacitat o trastorns greus de conducta.
  b) Subsidis per necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta per a famílies nombroses.
  c) Ajudes per a programes específics complementaris a l'educació reglada per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Alumnes escolaritzats en centres educatius espanyols que acrediten la necessitat específica de rebre suport educatiu i que reunisquen els requisits establits.

  Requeriments

  - Generals: acreditar la necessitat específica de suport educatiu, d'acord amb el que es requereix en les bases de la convocatòria per a diferents situacions i tipus d'ajudes concedibles.

  - Econòmics.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La quantia concedible tindrà diferents components, en funció dels requisits i les circumstàncies de la persona sol·licitant.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Des del 28 de juliol de 2019 fins al 26 de setembre de 2019.

  Només s'admetran sol·licituds formulades fora del termini a què es refereix l'apartat anterior quan no admeten demora, atenent la naturalesa que tenen i sempre que s'acredite documentalment l'aparició de la necessitat amb posterioritat a l'esmentat termini. Aquestes sol·licituds s'han de presentar sempre directament en la direcció provincial del Ministeri d'Educació i Formació Professional o en l'organisme corresponent de la comunitat autònoma del domicili familiar del sol·licitant.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  1. Les persones sol·licitants que no disposen de signatura electrònica i, per tant, imprimisquen el model de sol·licitud en fitxer pdf, l'han de presentar, amb la seua signatura i la dels altres membres computables de la família, acompanyada de la documentació requerida, en el centre docent en el qual vagen a continuar els estudis durant el curs acadèmic 2019-2020.

  2. Només es podran presentar directament en les direccions provincials del Ministeri d'Educació i Formació Professional o en les comunitats autònomes les sol·licituds d'aquells alumnes que no hagen pogut obtindre la reserva de plaça per al curs 2019-2020 en un centre adequat a les seues necessitats educatives.

  3. La presentació de les sol·licituds es podrà fer bé personalment, en els llocs indicats, o en qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment comú de les administracions públiques.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 23Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964333882
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=908

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  En el cas de presentar una necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta, es requerirà acreditar-la per alguna de les vies següents:
  - Certificat d'un equip de valoració i orientació d'un centre base de l'Institut de Majors i de Serveis Socials o l'òrgan corresponent de la comunitat autònoma.
  - Certificat d'un equip d'orientació educativa i psicopedagògica o del departament d'orientació dependents de l'administració educativa corresponent.
  - Certificat de discapacitat.

  Si el sol·licitant requereix ajuda per a reeducació pedagògica o del llenguatge, es requerirà, a més de l'anterior, la documentació següent:
  - Certificació expedida per l'inspector de la zona en la qual s'acredite la necessitat de rebre aquests tractaments per la inexistència o insuficiència de l'atenció pedagògica proporcionada pel centre en el qual està escolaritzat l'alumne sol·licitant i la inviabilitat de matriculació de l'alumne sol·licitant en un centre que dispose del servei de reeducació requerit.
  - Informe específic de l'equip d'orientació educativa i psicopedagògica o del departament d'orientació en el qual es detalle l'assistència educativa i les hores setmanals que es consideren necessàries per a la correcció, així com, si escau, les prestades pel centre, la durada previsible de la mateixa i les condicions que en garantisquen la prestació.
  - Memòria expedida pel centre o reeducador que preste el servei en la qual conste informació detallada de les característiques d'aquest, en què s'incloga el nombre d'hores setmanals i l'especialista que el presta, així com del cost mensual.
  - Declaració responsable de la persona que impartisca la reeducació pedagògica o del llenguatge que reuneix els requisits de formació establits en la convocatòria.

  Si la unitat familiar supera els límits econòmics establits en la convocatòria per a les ajudes directes, però té la condició de família nombrosa, la unitat de beques que tramite la sol·licitud podrà proposar d'ofici la concessió de subsidi; en aquest cas, es requerirà presentar la documentació que demostre la condició de família nombrosa a 31 de desembre de 2018.

  En el cas de presentar una necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals:
  - Certificat d'un equip d'orientació educativa i psicopedagògica o del departament d'orientació dependent de l'administració educativa corresponent.
  - Memòria expedida pel centre o el reeducador que preste el servei en la qual consten les característiques d'aquest servei, així com les hores setmanals, l'especialista que el presta i el cost.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Una vegada acabada la valoració de totes les sol·licituds presentades, els òrgans de selecció enviaran, abans del 19 d'octubre de 2018, al Ministeri d'Educació i Formació Professional, pels procediments informàtics establits, un informe en el qual es concrete el resultat de l'avaluació efectuada de les sol·licituds que complisquen els requisits establits en aquesta resolució, i en proposaran la denegació de les que no reunisquen els requisits que s'hagen de comprovar en aquesta fase del procediment, amb la indicació de les al·legacions que s'hi puguen presentar.

  2. El Ministeri d'Educació i Formació Professional enviarà les propostes rebudes a les corresponents administracions tributàries que facilitaran la informació necessària sobre la renda i el patrimoni familiar de les persones sol·licitants que permeten determinar si compleixen els requisits econòmics establits.

  3. En el termini de dos mesos des de la data en què dispose de l'informe indicat anteriorment, la Subdirecció General de Beques, Ajudes a l'Estudi i Promoció Educativa, com a òrgan instructor del procediment, elevarà una proposta de concessió al secretari d'Estat d'Educació i Formació Professional o al director general de Planificació i Gestió Educativa, en l'àmbit de les seues respectives competències, els quals concediran les ajudes i els subsidis que siguen procedents a la vista de la proposta formulada a càrrec del crèdit 18.08.323M.482.00. No obstant això, es podran fer resolucions de concessió parcials i successives a mesura que els òrgans de selecció formulen les propostes corresponents.

  4. La resolució de concessió i les llistes definitives dels beneficiaris de les ajudes concedides es publicaran en la pàgina web del Ministeri d'Educació i Formació Professional, i s'entendrà que queden denegades les sol·licituds presentades i no publicades.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  L'esmentada resolució de concessió posarà fi a la via administrativa i es podrà recórrer potestativament en reposició en el termini d'un mes, o impugnar mitjançant la interposició d'un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa de l'Audiència Nacional, d'acord amb el que estableix l'article 11.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i l'article 66 de la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la data de la seua publicació en la pàgina web del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, d'acord amb el que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998 esmentada.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=908

  Tramitació

  Una vegada omplida la sol·licitud telemàtica, si la persona sol·licitant es pot identificar mitjançant qualsevol dels sistemes de signatura acceptats per la seu electrònica, es podrà completar el procés electrònic de presentació de la sol·licitud, per a la qual cosa s'ha de presentar, a través de la pàgina web, en format pdf (escanejat), la documentació que li siga requerida per la mateixa aplicació en el termini de presentació de sol·licituds.

  Inici
 • Informació complementària

  * MODALITATS
  a) Ajudes directes per a l'alumnat que requerisca, per un període de la seua escolarització o al llarg de tota aquesta, determinats suports i atencions educatives específiques derivades de la discapacitat o de trastorns greus de conducta.

  b) Subsidis per necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta per a famílies nombroses.

  c) Ajudes per a programes específics complementaris a l'educació reglada per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals.

  Enllaços

  Enllaç a la web del Ministeri

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Extracte de la Resolució de la Secretaria d'Estat d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoquen ajudes per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2019-2020
  - Reial decret 951/2018, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar, i les quanties de les beques i ajudes a l'estudi per al curs 2018-2019, i es modifica el Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades.

  Llista de normativa

  Extracte de la Resolució de 23 de juliol de 2019, de la Secretaria d'Estat d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoquen ajudes per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2019-2020

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.