• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'expedició de certificat de busseig esportiu-recreatiu

  Objecte del tràmit

  Obtindre la titulació oficial necessària per a la realització d'activitats subaquàtiques de recreació, una vegada acreditats els coneixements imprescindibles a l'efecte.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques interessades a obtindre el corresponent títol oficial de bussejador esportiu.

  Inici
 • Taxes

  L'import actual de la taxa és:

  - Bussejador esportiu, 1a classe. Convalidació, caducitat, duplicat: 10,30 euros.
  - Bussejador esportiu, 2a classe. Convalidació, caducitat, duplicat: 10,30 euros.

  BENEFICIS FISCALS EN FAMÍLIES NOMBROSES I EN FAMÍLIES MONOPARENTALS:
  a) Exempció total del pagament de les taxes, en famílies (nombreses o monoparentals) de categoria especial.
  b) Bonificació del 50% de l'import de les taxes, en famílies (nombreses o monoparentals) de categoria general.
  Per a això hauran d'aportar a l'expedient el títol o carnet de família nombrosa o monoparental, que és on consta la categoria d'esta.

  PAGAMENT DE LA TAXA

  DE FORMA TELEMÀTICA:

  A través del pagament telemàtic genèric:

  Per a aquelles persones que tinguen DNI electrònic o persones físiques o jurídiques amb certificat electrònic emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, i que havent generat prèviament la taxa per Internet a través del Sistema Sar@ o amb l'imprés omplit obtingut de les direccions territorials, podran realitzar el pagament telemàticament.

  Vegeu el manual en Informació complementària: Manual pagament telemàtic genèric.
  Vegeu l'enllaç en Informació complementària: pagament telemàtic genèric.

  DE FORMA PRESENCIAL:

  A través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores.

  Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen habilitats tots.

  El model de taxa el pot descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.citma.gva.es/va/web/actividades-nauticas/inf-admin/tasas-naut/modelos-046-sara

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.

  - I, preferentment, en:

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-TORRE 5Ver plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14222

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  EN TOTS ELS CASOS:

  - Imprés de sol·licitud normalitzat.

  - Certificat mèdic oficial, que haurà de ser expedit per metges que posseïsquen títol, especialitat, diploma o certificat (emés per un organisme oficial), relacionat amb activitats subaquàtiques, segons l'article 25 de l'Orde de 14 d'octubre de 1997 del Ministeri de Foment (BOE núm. 280, de 22/11/1997), pel qual s'aproven les normes de seguretat per a l'exercici d'activitats subaquàtiques.

  La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, que la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori obtinga directament les dades relatives d'identificació personal, segons el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En cas de no autoritzar-se, s'haurà d'aportar:
  **DNI o document equivalent en cas d'estrangers

  - Dos fotografies recents (amb nom, cognoms i núm. DNI en l'anvers).

  - Justificant del pagament de la taxa

  COMPLEMENTÀRIAMENT EN CAS DE CONVALIDACIÓ:

  - Còpia de la targeta de bussejador esportiu expedida per una entitat federativa o no federativa, sempre que tinga reconeguda l'equivalència entre les seues titulacions i les oficials.

  COMPLEMENTÀRIAMENT EN CAS DE DUPLICAT:

  - Còpia de la denúncia corresponent.

  COMPLEMENTÀRIAMENT EN CAS DE RENOVACIÓ:

  - Targeta de bussejador esportiu original.

  -D eclaració de veracitat de la documentació aportada.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ A EXAMEN / EXPEDICIÓ DEL TÍTOL D'ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES

  DECLARACIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

  - Estudi de la documentació per la Subdirecció General de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat Valenciana.

  - Expedició del títol per la Subdirecció General de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14222

  Tramitació

  Punxant en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'esta mateixa pàgina.
  Per a això ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Pagament telemàtic genèric.

  CL@VE-PERMANENT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orde de 27 de setembre de 2001, del conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, per la qual s'establixen les equivalències entre qualificacions oficials de busseig de recreació i les qualificacions de busseig esportiu de la Federació d'Activitats Subaquàtiques de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4107, de 16/10/2001).
  - Orde de 7 de febrer de 2002, del conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transport, per la qual s'establixen els continguts formatius, les capacitats i el procediment per a l'obtenció d'equiparacions entre les qualificacions de busseig de les entitats no federatives i les qualificacions oficials de busseig de recreació (DOGV núm. 4194, de 20/02/2002).
  - Orde de 4 de novembre de 2005, del conseller d'Infraestructures i Transport, de modificació de l'Orde de 27 de setembre de 2001, per la qual s'establixen les equivalències entre qualificacions de busseig esportiu de la Federació d'Activitats Subaquàtiques de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 5138, de 18/11/2005).
  - Resolució de 17 de juliol de 2006, del director del Centre de Desenrotllament Marítim de la Generalitat Valenciana, per la qual s'establixen les equivalències entre qualificacions oficials de busseig de recreació i les qualificacions de busseig esportiu d'entitats no federatives (DOGV núm. 5333, de 28 /08/2006).
  - Correcció d'errors de la Resolució de 17 de juliol de 2006, del director del Centre de Desenrotllament Marítim de la Generalitat Valenciana, per la qual s'establixen les equivalències entre qualificacions oficials de busseig de recreació i les qualificacions de busseig esportiu d'entitats no federatives (DOGV núm. 5349, de 19/09/2006).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Orde de 27 de setembre de 2001

  Vegeu l'Orde de 7 de febrer de 2002

  Vegeu l'Orde de 4 de novembre de 2005

  Vegeu la Resolució de 17 de juliol de 2006

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.