Sol·licitud d'expedició de certificat de busseig esportivorecreatiu

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211354
|
Codi GVA: 14222
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Obtindre la titulació oficial necessària per a la realització d'activitats subaquàtiques de recreació, una vegada acreditats els coneixements imprescindibles per a això.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Normativa
 • Ordre de 27 de setembre de 2001, del conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, per la qual s'estableixen les equivalències entre...
 • Ordre de 7 de febrer de 2002, del conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transport, per la qual s'estableixen els continguts formatius, les...
 • Ordre de 4 de novembre de 2005, del conseller d'Infraestructures i Transport, de modificació de l'Ordre de 27 de setembre de 2001, per la qual...
 • Resolució de 17 de juliol de 2006, del director del Centre de Desenvolupament Marítim de la Generalitat Valenciana, per la qual s'estableixen les...
 • Correcció d'errors de la Resolució de 17 de juliol de 2006, del director del Centre de Desenrotllament Marítim de la Generalitat Valenciana, per la...

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Les persones físiques interessades a obtindre el corresponent títol oficial de bussejador esportiu.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. - Estudi de la documentació per la Subdirecció General de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat Valenciana. - Expedició del títol per la Subdirecció General de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat Valenciana.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
EN TOTS ELS CASOS: - Imprés de sol·licitud normalitzat. - Certificat mèdic oficial, que haurà de ser realitzat per metges que posseïsquen títol, especialitat, diploma o certificat (emés per un organisme oficial), relacionat amb activitats subaquàtiques, segons l'art. 25 de l'Ordre de 14...
Saber més
Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és:

 

- Bussejador esportiu, 1a classe. Convalidació, caducitat, duplicat: 10,50 euros.

- Bussejador esportiu 2a classe. Convalidació, caducitat, duplicat: 10,50 uuros.

 

BENEFICIS FISCALS EN FAMÍLIES NOMBROSES I EN FAMÍLIES MONOPARENTALS:

a) Exempció total del pagament de les taxes, en famílies (nombroses o monoparentals) de categoria especial.

b) Bonificació del 50% de l'import de les taxes, en famílies (nombroses o monoparentals) de categoria general.

Per a això hauran d'aportar a l'expedient el títol o carnet de família nombrosa o monoparental, que és on consta la categoria d'aquesta.

 

FORMES DE PAGAMENT, IMPORTS I MODELS:

Tant les formes de pagament com els imports i els models de taxa es poden descarregar des de l'adreça d'Internet

que s'indica a continuació

Forma de presentació
Telemàtica
Fent clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina. Per a això, cal disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. També es pot tramitar utilitzant el sistema CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura, no...
Saber més
Presencial

Si és persona no obligada a relacionar-se telemàticament amb l'administració

- En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen o davant qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

- També en qualsevol oficina de correus. En aquest cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

 

- I, preferentment, en:

Saber més

On dirigir-se