Detall de Procediment

Sol·licitud d'expedició de certificat de busseig esportivorecreatiu

Codi SIA:: 211354
Codi GVA:: 14222
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Obtindre la titulació oficial necessària per a la realització d'activitats subaquàtiques de recreació, una vegada acreditats els coneixements imprescindibles per a això.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones físiques interessades a obtindre el corresponent títol oficial de bussejador esportiu.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Ordre de 27 de setembre de 2001, del conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, per la qual s'estableixen les equivalències entre qualificacions oficials de busseig de recreació i les qualificacions de busseig esportiu de la Federació d'Activitats Subaquàtiques de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4107, de 16/10/2001).
  • Ordre de 7 de febrer de 2002, del conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transport, per la qual s'estableixen els continguts formatius, les capacitats i el procediment per a l'obtenció d'equiparacions entre les qualificacions de busseig de les entitats no federatives i les qualificacions oficials de busseig de recreació (DOGV núm. 4194, de 20/02/2002).
  • Ordre de 4 de novembre de 2005, del conseller d'Infraestructures i Transport, de modificació de l'Ordre de 27 de setembre de 2001, per la qual s'estableixen les equivalències entre qualificacions de busseig esportiu de la Federació d'Activitats Subaquàtiques de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 5138, de 18/11/2005).
  • Resolució de 17 de juliol de 2006, del director del Centre de Desenvolupament Marítim de la Generalitat Valenciana, per la qual s'estableixen les equivalències entre qualificacions oficials de busseig de recreació i les qualificacions de busseig esportiu d'entitats no federatives (DOGV núm. 5333, de 28/08/2006).
  • Correcció d'errors de la Resolució de 17 de juliol de 2006, del director del Centre de Desenrotllament Marítim de la Generalitat Valenciana, per la qual s'establixen les equivalències entre qualificacions oficials de busseig de recreació i les qualificacions de busseig esportiu d'entitats no federatives (DOGV núm. 5349, de 19/09/2006).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

EN TOTS ELS CASOS: - Imprés de sol·licitud normalitzat. - Certificat mèdic oficial, que haurà de ser realitzat per metges que posseïsquen títol, especialitat, diploma o certificat (emés per un organisme oficial), relacionat amb activitats subaquàtiques, segons l'art. 25 de l'Ordre de 14 d'octubre de 1997 del Ministeri de Foment (BOE núm. 280, de 22/11/1997), pel qual s'aproven les normes de seguretat per a l'exercici d'activitats subaquàtiques. La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, al fet que la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat obtinga directament les dades relatives d'identificació personal, segons el que es preveu en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En cas de no autoritzar-se, s'haurà d'aportar: **DNI o document equivalent en cas d'estrangers - Dues fotografies recents (amb nom, cognoms i núm. DNI en l'anvers). - Justificant del pagament de la taxa COMPLEMENTÀRIAMENT EN CAS DE CONVALIDACIÓ: - Còpia de la targeta de bussejador esportiu expedida per una entitat federativa o no federativa, sempre que tinga reconeguda l'equivalència entre les seues titulacions i les oficials. COMPLEMENTÀRIAMENT EN CAS DE DUPLICAT: - Còpia de la denúncia corresponent. COMPLEMENTÀRIAMENT EN CAS DE RENOVACIÓ: - Targeta de bussejador esportiu original.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és: - Bussejador esportiu, 1a classe. Convalidació, caducitat, duplicat: 10,50 euros. - Bussejador esportiu 2a classe. Convalidació, caducitat, duplicat: 10,50 uuros. BENEFICIS FISCALS EN FAMÍLIES NOMBROSES I EN FAMÍLIES MONOPARENTALS: a) Exempció total del pagament de les taxes, en famílies (nombroses o monoparentals) de categoria especial. b) Bonificació del 50% de l'import de les taxes, en famílies (nombroses o monoparentals) de categoria general. Per a això hauran d'aportar a l'expedient el títol o carnet de família nombrosa o monoparental, que és on consta la categoria d'aquesta. FORMES DE PAGAMENT, IMPORTS I MODELS: Tant les formes de pagament com els imports i els models de taxa es poden descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació

Presentació

Presentació

Presencial

Si és persona no obligada a relacionar-se telemàticament amb l'administració - En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen o davant qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En aquest cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. - I, preferentment, en:

Telemàtica
Fent clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina. Per a això, cal disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. També es pot tramitar utilitzant el sistema CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura, no cal que disposeu de certificat en el vostre equip ni usar Java o AUTOSIGNATURA (vegeu l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. - Estudi de la documentació per la Subdirecció General de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat Valenciana. - Expedició del títol per la Subdirecció General de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat Valenciana.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa