Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per a la promoció i dinamització dels parcs científics. PPC

  Objecte del tràmit

  Aquestes subvencions tenen per objecte afavorir la realització d'actuacions de dinamització dels resultats de les activitats d'investigació científica, desenvolupament tecnològic i innovació, pels parcs científics de les universitats públiques valencianes.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser sol·licitants i beneficiàries d'aquestes subvencions les universitats de la Comunitat Valenciana que tinguen vinculat un parc científic i les entitats gestores d'un parc científic, amb personalitat jurídica pròpia en què participa una universitat de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Podran ser sol·licitants i beneficiàries d'aquestes subvencions les universitats de la Comunitat Valenciana que tinguen vinculat un parc científic i les entitats gestores d'un parc científic, amb personalitat jurídica pròpia participades per una universitat de la Comunitat Valenciana.
  Cada actuació s'ha de plantejar com un projecte individual, el qual s'haurà d'orientar al compliment d'un dels següents objectius:
  - Iniciatives en I+D+i alineades amb els eixos prioritaris de desenvolupament i objectius de l'RIS3-CV.
  - Impuls al creixement empresarial
  - Foment de l'emprenedor
  - Promoció de la innovació
  - Internacionalització i gestió de projectes internacionals
  - Incorporació de noves tecnologies
  - Divulgació de la ciència i la tecnologia
  - Innovació experimental
  - Serveis avançats

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Cada actuació es plantejarà com un projecte individual. L'ajuda tindrà una quantia màxima de 20.000 euros per cada actuació.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar del 16 de setembre al 4 d'octubre de 2019. (DOGV núm. 8607 de 06/08/2019)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les persones que no utilitzen la signatura electrònica avançada hauran de remetre de manera telemàtica la seua sol·licitud i tota la documentació requerida. La sol·licitud s'ha d'imprimir i presentar amb totes les signatures originals en els llocs assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PPC-SF&version=8&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14272

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PPC&version=8&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14272

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'imprés de sol·licitud ha d'anar acompanyat dels documents següents:
  a) Escriptura de constitució de l'entitat gestora del parc, en el cas de ser-ne el sol·licitant.
  b) Document acreditatiu de la representació legal del parc, en el cas de ser-ne el sol·licitant.
  c) Memòria on es descriga el projecte amb descripció del conjunt d'activitats que s'han de realitzar per a la consecució de l'objectiu que es vol aconseguir, reflectint l'impacte que tindrà el seu desenvolupament i la relació entre aquestes activitats i l'entorn econòmic, amb especial referència als mètodes i procediments que se seguiran i amb la descripció del caràcter innovador del projecte en atenció a l'objectiu al qual es vincula i amb el cronograma del projecte.
  d) Memòria econòmica, amb descripció de l'estructura de la despesa per al desenvolupament del projecte.

  Impresos associats

  Ajudes per a la promoció de la investigació en els parcs científics de les universitats públiques valencianes per mitjà de la investigació, el desenrotllament tecnològic i la innovació.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'òrgan instructor, d'ofici, haurà d'impulsar totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals ha de pronunciar-se la resolució, així com per a fer les propostes de cada fase comptable que procedisquen en execució d'aquesta.
  2. Si la documentació aportada fora incompleta, es requerirà, per mitjà del servidor d'informació de la conselleria que tinga la competència en matèria de política científica i investigació, o per qualsevol mitjà que permeta tindre constància de la seua recepció per l'interessat, a les entitats o persones sol·licitants perquè, en el termini de deu dies, esmenen la falta o presenten els documents preceptius, amb advertiment que si no ho feren se'ls tindrà per desistides de la seua sol·licitud, d'acord amb el que s'estableix en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) mitjançant resolució de la Direcció General de Ciència i Investigació, per la qual se'ls declararà desistides per aquest motiu, de conformitat amb el que es preveu en l'article 21.1 de la llei esmentada. Addicionalment, també podrà comunicar-se aquesta incidència per correu electrònic.
  3. Durant el període d'esmena, no es podrà modificar l'objecte i la condició de la sol·licitud presentada.
  4. Les notificacions s'hauran de dur a terme mitjançant publicació en la pàgina web de la conselleria que tinga la competència en matèria de política científica i investigació, que tindrà l'efecte de notificació practicada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que les ha dictades, d'acord amb els articles 112, 123 i 124 de l'LPAC; o bé impugnar-les directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de ser notificades, i per a això formularà el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que s'estableix en els articles 10.1, lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa. En cap cas podrà simultaniejar-se la interposició de tots dos recursos.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PPC-SF&version=8&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14272

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PPC&version=8&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14272

  Tramitació

  Sol·licitud de subvencions per a la promoció i dinamització dels parcs científics.
  L'objecte d'aquest procediment és permetre als usuaris sol·licitar subvencions per a afavorir la realització d'actuacions de dinamització dels resultats de les activitats d'investigació científica, desenvolupament tecnològic i innovació, per part dels parcs científics de les universitats públiques valencianes.
  Aquest tràmit requereix autenticació per mitjà de certificat digital. Si no disposeu de certificat, podeu accedir a la versió sense certificat.

  INSTRUCCIONS
  Tramitació telemàtica
  Vegeu la demo
  Pas 1: descarregueu les plantilles dels documents que s'han d'annexar requerits per la sol·licitud per a omplir-los.
  Pas 2: ompliu la sol·licitud telemàtica.
  Pas 3: annexeu els documents corresponents i envieu-los de manera telemàtica.

  Per a fer qualsevol consulta sobre la tramitació d'aquest servei, podeu utilitzar el telèfon d'informació 012.

  Inici
 • Informació complementària

  L'import de la subvenció podrà finançar els conceptes següents:
  a) Material fungible destinat específicament a l'actuació.
  b) Viatges, manutenció i allotjament dels participants en l'actuació, amb els límits que per a aquests conceptes estiguen establits en la normativa de la Generalitat sobre indemnitzacions per raó del servei.
  c) Ponències, conferències, jornades i presentacions, amb els límits que per a aquests conceptes estiguen establits en la normativa de la Generalitat sobre indemnitzacions per raó del servei.
  d) Altres despeses necessàries per al desenvolupament de les actuacions (lloguer de locals, carpes…).
  e) Despeses de traducció i interpretació (equip de traducció simultani, salari traductor).
  f) Despeses d'edició i dedifusió del projecte, que hauran d'incloure sempre el patrocini de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat.
  g) Despeses de personal contractat exclusivament per a l'execució del projecte.
  h) Costos de funcionament. Aquesta quantitat ascendirà a un import que s'ha de determinar per l'aplicació d'un percentatge màxim del 15 % sobre la quantitat de despesa executada i justificada per contractació de personal per al projecte, excloent-ne el cost de la Seguretat Social, per la qual cosa la seua concreció final s'ha de dur a terme amb la justificació de despeses de cada anualitat.

  Criteris de valoració

  L'avaluació de sol·licituds es farà d'acord amb els criteris següents:
  a) Qualitat del projecte previst, per a això es valorarà especialment el seu caràcter innovador en atenció a l'objectiu al qual es vincula (40 %).
  1) Fins a 20 punts: pla de treball i disseny del projecte.
  2) Fins a 20 punts: caràcter innovador del projecte en atenció a l'objectiu al qual es vincula.
  b) Àmbit de repercussió de l'actuació. En aquest apartat es valorarà l'impacte i la relació entre el projecte plantejat i l'entorn econòmic d'influència del parc (35 %).
  c) Viabilitat i adequació del pressupost segons el projecte que s'ha de desenvolupar (25 %).
  1) Fins a 15 punts: adequació del pressupost sol·licitat en relació amb les activitats que s'han de realitzar.
  2) Fins a 10 punts: adequació del pressupost sol·licitat en relació amb els objectius que es volen aconseguir i el temps de realització.

  Obligacions

  1. La justificació de les ajudes s'haurà de dur a terme d'acord amb el que s'estableix en l'article 22 de les bases reguladores.
  2. A més, s'ha de justificar la realització de l'activitat subvencionada mitjançant la presentació dels documents següents:
  a) Memòria de les accions que s'han dut a terme i dels resultats obtinguts, així com la llista de les despeses directament relacionades amb la realització de la línia d'actuació.
  b) Material gràfic utilitzat en què conste acreditat el patrocini de la Generalitat.
  En tot cas, ha de quedar acreditada en la documentació oficial el patrocini de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat. L'omissió d'aquesta obligació suposarà un cas d'incompliment previst en l'article 24.4 de les bases reguladores i podrà ocasionar el reintegrament de les quantitats concedides.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7943, de 23/12/2016).
  - Correcció d'errors de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7967, de 27/01/2017).
  - Ordre 37/2017, de 26 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació
  científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8137 de 28.09.2017).
  - Resolució de 30 de juliol de 2019, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre

  Vegeu la correcció d'errors de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre

  Vegeu l'Ordre 37/2017, de 26 de setembre

  Resolució de 30 de juliol de 2019, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.