Detall de Procediment

Accions del subprograma per a la promoció i dinamització dels parcs científics. PPC

Codi SIA: 211356
Codi GUC: 14272
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(02-11-2023
20-11-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Estes subvencions tenen per objecte afavorir la realització d'actuacions de dinamització dels resultats de les activitats d'investigació científica, transferència del coneixement, desenvolupament tecnològic i innovació, pels parcs científics de les universitats públiques de la Comunitat valenciana. El període de realització de l'actuació estarà comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2024.

Observacions

L'import de la subvenció podrà finançar els següents conceptes: a) Material fungible destinat específicament a l'actuació. b) Viatges, manutenció i allotjament dels participants en l'actuació, amb els límits que per a aquests conceptes estiguen establits en la normativa de la Generalitat sobre indemnitzacions per raó del servei. c) Ponències, conferències, jornades i presentacions, amb els límits que per a aquests conceptes estiguen establits en la normativa de la Generalitat sobre indemnitzacions per raó del servei. d) Altres despeses necessàries per al desenvolupament de les actuacions (lloguer de locals, carpes, despeses de traducció i interpretació (equip de traducció simultani, salari de la persona que realitze la traducció). e) Despeses d'edició i difusió del projecte i dels seus resultats, així com del treball de les Start-ups i Spin-offs secundades de la qual deuran sempre incloure el patrocini de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat. Seran subvencionables per aquest concepte les inscripcions a congressos i jornades, publicacions en revistes científiques i quotes per adhesió a associacions especialitzades. f) Despeses d'organització de congressos, jornades, esdeveniments networking i activitats cientificotècniques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, incloent la totalitat de les despeses de la jornada: viatges, manutenció, allotjament i impartició de conferències o ponències i totes les altres despeses subvencionables per aquest apartat que seran els mateixos que els regulats en l'annex XIII d'aquesta resolució, relatiu a l'organització de jornades i congressos, així com la forma de justificació. g) Despeses d'organització i dotació de premis vinculats al compliment de l'objectiu perseguit amb l'actuació. h) Despeses de Personal contractat exclusivament per a l'execució del projecte. i) Despeses de consultoria i d'assessoria especialitzades i d'assajos tècnics per al desenvolupament de proves de concepte. j) Despeses d'equipament vinculats al desenvolupament de les actuacions del projecte i que hauran d'estar especificades en la memòria i el pressupost juntament amb la sol·licitud. k) Despeses d'organització de cursos lligats a l'acompliment de l'actuació, així com despeses de formació especialitzada per al compliment de l'objectiu perseguit amb l'actuació. l) Informe d'auditoria m) Costos de funcionament. Aquesta quantitat ascendirà a un import que es determinarà per l'aplicació d'un percentatge màxim del 21% sobre la quantitat de despesa executada i justificada, per la qual cosa la seua concreció final es realitzarà amb la justificació de despeses. n) Es podrà subcontractar la realització d'actuacions sense que les despeses de subcontractació puguen excedir del 30 per cent de la quantia total de la subvenció o del 50% en els casos degudament justificat que hauran de ser autoritzats

Requisits

Cada actuació es plantejarà com un projecte individual el qual s'haurà d'orientar al compliment d'un dels següents objectius: a) Impuls al creixement empresarial i transformació del teixit productiu, a través de, entre altres accions, l'impuls a la creació d'empreses de base tecnològica, del foment de l'emprenedoria, la incorporació de noves tecnologies o la introducció de serveis avançats i/o la innovació empresarial. b) Internacionalització de la investigació, foment de la divulgació de la ciència i la tecnologia i promoció de la cultura innovadora.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser sol·licitants i beneficiàries d'aquestes subvencions les universitats de la Comunitat Valenciana que tinguen vinculat un parc científic i les entitats gestores d'un parc científic, amb personalitat jurídica pròpia en què participa una universitat de la Comunitat Valenciana.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà del 2 al 20 de novembre de 2023(DOGV núm. 9710, de 24/10/2023).

Documentació

Les sol·licituds es presentaran pel representant legal del parc científic o pel representant legal en matèria d'investigació de la universitat a la qual estiga vinculat el parc que vaja a desenvolupar l'actuació. Amb independència de l'entitat sol·licitant, només s'admetrà un màxim de dues sol·licituds per al desenvolupament d'actuacions en un mateix parc científic. En el supòsit de presentació de més de dues sol·licituds per qualsevol de les entitats es consideraran com a vàlides les dues últimes presentades atenent la data de registre. En cas de presentació de més de dues sol·licituds per part d'una universitat i de l'entitat gestora del parc científic d'aqueixa universitat, es prioritzaran les sol·licituds presentades per aquesta última (entitat gestora del parc) La sol·licitud anirà acompanyada de la següent documentació: a) Escriptura de constitució de l'entitat gestora del parc, en el cas de ser la sol·licitant. b) Document acreditatiu de la representació legal del parc, en el cas de ser el sol·licitant. c) Memòria on es descriga el projecte on apareguen detallades la totalitat de les activitats a realitzar per a la consecució de l'objectiu a aconseguir, reflectint l'impacte que tindrà el seu desenvolupament i la relació entre aquestes activitats i l'entorn econòmic, amb especial referència als mètodes i procediments que se seguiran i al caràcter innovador del projecte en atenció a l'objectiu al qual es vincula, i cronograma d'aquest. d) Memòria econòmica, detallant l'estructura de la despesa per al desenvolupament del projecte. A l'efecte del que es disposa en l'article 14.3 de l'Ordre de bases, la memòria descriptiva i la memòria econòmica es consideren part integrant i contingut mínim de la sol·licitud, per la qual cosa l'absència o falta de contingut d'aquests documents determinarà la inadmissió d'aquesta, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 21 de la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Presentació

Telemàtica
Vegeu l'Enllaç "Guia per a emplenar els formularis telemàtics" en l'apartat següent INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA". Aquest tràmit requereix autenticació per mitjà de certificat digital. Pas 1: Descarregar les plantilles dels documents a annexar requerits per la sol·licitud per a emplenar-los. Pas 2: Emplenar la sol·licitud telemàtica. Pas 3: Annexar els documents corresponents i enviar telemàticament. Per a realitzar qualsevol consulta sobre la tramitació del present servei pot utilitzar el Telèfon d'Informació 012.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de pronunciar-se la resolució, així com per a realitzar les propostes de cada fase comptable que procedisquen en execució d'aquesta. 2. Si la sol·licitud, amb el contingut al qual es refereix l'article 14.2 no reunira els requisits establits en la convocatòria, es requerirà mitjançant publicació en la pàgina web de la Conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació, a les entitats o persones sol·licitants perquè en el termini de deu dies esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb advertiment que si no ho feren se'ls tindrà per desistit de la seua sol·licitud, d'acord amb el que s'estableix en l'article 68 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) i en l'article 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. Addicionalment, també podrà comunicar-se aquesta incidència per correu electrònic. 3. Durant el període d'esmena no es podrà modificar l'objecte i condició de la sol·licitud presentada. 4. Les notificacions es realitzaran mitjançant publicació en la pàgina web de la conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació assortint tots els efectes de notificació practicada.

Criteris de valoració

L'avaluació de sol·licituds es farà d'acord amb aquests criteris: a) La qualitat del projecte previst, i per a això es valoraran especialment les activitats de foment de la innovació (40 %). 1. Fins a 20 punts: pla de treball i disseny del projecte. 2. Fins a 20 punts: activitats de foment de la innovació plantejades en el projecte. b) L'àmbit de repercussió de l'actuació. En aquest apartat es valorarà l'impacte i la relació entre el projecte plantejat i l'entorn econòmic d'influència del parc (35 %). c) La viabilitat i l'adequació del pressupost segons el projecte que calga desenvolupar (25 %). 1. Fins a 15 punts: adequació del pressupost sol·licitat en relació amb les activitats que es duran a terme. 2. Fins a 10 punts: adequació del pressupost sol·licitat en relació amb els objectius que es volen aconseguir i el temps d'execució.

òrgans de tramitació

L'òrgan instructor, a qui correspondrà la tramitació del procediment, serà la unitat administrativa superior dependent de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació, així com el servei dependent d'aquella que exercisca les funcions a aquest efecte.

Obligacions

1. La justificació de les ajudes es farà d'acord amb el que s'estableix en l'article 22 de les bases reguladores. 2. A més, caldrà justificar l'execució de l'activitat subvencionada presentant aquests documents: a) Memòria de les accions executades i dels resultats obtinguts, així com de la relació de les despeses directament relacionades amb l'actuació. b) El material gràfic utilitzat en què conste acreditat el patrocini de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

Observacions

Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que les ha dictades, conforme als articles 112, 123 i 124 de la LPAC; o bé impugnar-les directament davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, formulant per a això el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que s'estableix en els articles. 10.1, lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa. En cap cas podrà simultanejar-se la interposició de tots dos recursos.

Quantia i cobrament

Cada actuació es plantejarà com un projecte individual. L'ajuda tindrà una quantia màxima de 100.000 euros per cada actuació.

Termini màxim

La resolució de les ajudes convocades i la seua notificació es realitzarà conforme al que s'estableix en l'article 20 de l'Ordre de bases reguladores 19/2020 d'1 d'octubre. El termini màxim per a resoldre les sol·licituds presentades i per a la concessió de les subvencions que s'estableixen en la present convocatòria serà de sis mesos a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. El termini màxim per a resoldre el procediment i notificar la resolució es podrà suspendre en el cas previst en l'art. 22.1 a de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre. Transcorregut aquest termini sense que haja recaigut resolució, s'entendrà desestimada en els termes previstos en l'article 25 de la LPAC.

Òrgans resolució

Elevada la proposta de resolució definitiva, la persona titular de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació dictarà la corresponent resolució definitiva del procediment, acte que posarà fi a la via administrativa i que serà notificat als interessats.

Esgota via administrativa