Accions del subprograma per a la promoció i dinamització dels parcs científics. PPC

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 211356
|
Codi GVA: 14272
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Estes subvencions tenen per objecte afavorir la realització d'actuacions de dinamització dels resultats de les activitats d'investigació científica, transferència del coneixement, desenvolupament tecnològic i innovació, pels parcs científics de les universitats públiques de la Comunitat...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
EsmenaTermini obert
Observacions

L'import de la subvenció podrà finançar els següents conceptes: a) Material fungible destinat específicament a l'actuació. b) Viatges, manutenció i allotjament dels participants en l'actuació, amb els límits que per a aquests conceptes estiguen establits en la normativa de la Generalitat sobre...

Saber més

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Podran ser sol·licitants i beneficiàries d'aquestes subvencions les universitats de la Comunitat Valenciana que tinguen vinculat un parc científic i les entitats gestores d'un parc científic, amb personalitat jurídica pròpia en què participa una universitat de la Comunitat Valenciana.

Requisits

Cada actuació es plantejarà com un projecte individual el qual s'haurà d'orientar al compliment d'un dels següents objectius: a) Impuls al creixement empresarial i transformació del teixit productiu, a través de, entre altres accions, l'impuls a la creació d'empreses de base tecnològica, del...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de pronunciar-se la resolució, així com per a realitzar les propostes de cada fase comptable que procedisquen en execució d'aquesta. 2....
Saber més
Criteris de valoració
L'avaluació de sol·licituds es farà d'acord amb aquests criteris: a) La qualitat del projecte previst, i per a això es valoraran especialment les activitats de foment de la innovació (40 %). 1. Fins a 20 punts: pla de treball i disseny del projecte. 2. Fins a 20 punts: activitats de foment de la...
Saber més
Òrgans de tramitació
L'òrgan instructor, a qui correspondrà la tramitació del procediment, serà la unitat administrativa superior dependent de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació, així com el servei dependent d'aquella que exercisca les funcions a aquest efecte.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds serà del 2 al 20 de novembre de 2023(DOGV núm. 9710, de 24/10/2023).

Documentació
Les sol·licituds es presentaran pel representant legal del parc científic o pel representant legal en matèria d'investigació de la universitat a la qual estiga vinculat el parc que vaja a desenvolupar l'actuació. Amb independència de l'entitat sol·licitant, només s'admetrà un màxim de dues...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Vegeu l'Enllaç "Guia per a emplenar els formularis telemàtics" en l'apartat següent INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA". Aquest tràmit requereix autenticació per mitjà de certificat digital. Pas 1: Descarregar les plantilles dels documents a annexar requerits per la sol·licitud per a emplenar-los. Pas 2:...
Saber més

  Esmena

  Termini
  Termini obert
  Forma de presentació

  Resolució

  Termini màxim
  La resolució de les ajudes convocades i la seua notificació es realitzarà conforme al que s'estableix en l'article 20 de l'Ordre de bases reguladores 19/2020 d'1 d'octubre. El termini màxim per a resoldre les sol·licituds presentades i per a la concessió de les subvencions que s'estableixen en la...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  Cada actuació es plantejarà com un projecte individual. L'ajuda tindrà una quantia màxima de 100.000 euros per cada actuació.
  Obligacions
  1. La justificació de les ajudes es farà d'acord amb el que s'estableix en l'article 22 de les bases reguladores. 2. A més, caldrà justificar l'execució de l'activitat subvencionada presentant aquests documents: a) Memòria de les accions executades i dels resultats obtinguts, així com de la...
  Saber més
  Observacions

  Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que les ha dictades, conforme als articles 112, 123 i 124 de la LPAC; o bé...

  Saber més
  Òrgans resolució
  Elevada la proposta de resolució definitiva, la persona titular de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació dictarà la corresponent resolució definitiva del procediment, acte que posarà fi a la via administrativa i que serà notificat als interessats.