Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Accions del subprograma per a la promoció i dinamització dels parcs científics. PPC

  Objecte del tràmit

  Aquestes subvencions tenen per objecte afavorir la realització d'actuacions de dinamització dels resultats de les activitats d'investigació científica, transferència del coneixement, desenvolupament tecnològic i innovació, pels parcs científics de les universitats públiques de la Comunitat valenciana.
  El període de realització de l'actuació estarà comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2021.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser sol·licitants i beneficiàries d'aquestes subvencions les universitats de la Comunitat Valenciana que tinguen vinculat un parc científic i les entitats gestores d'un parc científic, amb personalitat jurídica pròpia en què participa una universitat de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Cada actuació es plantejarà com un projecte individual el qual s'haurà d'orientar al compliment d'un dels següents objectius:
  - Iniciatives en I+D+i alineades amb els eixos prioritaris de desenvolupament i objectius de l'Estratègia de la Innovació de la Generalitat vigent.
  - Impuls al creixement empresarial
  - Foment de l'emprenedor
  - Promoció de la innovació
  - Internacionalització i gestió de projectes internacionals
  - Incorporació de noves tecnologies
  - Divulgació de la ciència i la tecnologia
  - Innovació Experimental
  - Serveis avançats

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Cada actuació es plantejarà com un projecte individual. L'ajuda tindrà una quantia màxima de 20.000 euros per cada actuació.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà del 3 de desembre, fins a les 13:00h. del 23 de desembre de 2020 (DOGV núm. 8959 de 24-11-2020)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  No existeix la possibilitat de presentar les sol·licituds de manera presencial en els registres d'entrada.
  Les entitats que desitgen participar en la convocatòria, hauran d'emplenar el model oficial de sol·licitud que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana: https://sede.gva.es i en la pàgina web de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital: https://innova.gva.es
  Per a emplenar la sol·licitud serà necessari identificar-se per qualsevol dels sistemes d'identificació o signatura electrònica admesos en la pròpia seu electrònica.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PPC&version=9&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14272

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud anirà acompanyada de la següent documentació:
  a) Escriptura de constitució de l'entitat gestora del parc, en el cas de ser la sol·licitant.
  b) Document acreditatiu de la representació legal del parc, en el cas de ser el sol·licitant.
  c) Memòria on es descriga el projecte on apareguen detallades la totalitat de les activitats a realitzar per a la consecució de l'objectiu a aconseguir, reflectint l'impacte que tindrà el seu desenvolupament i la relació entre aquestes activitats i l'entorn econòmic, amb especial referència als mètodes i procediments que se seguiran i al caràcter innovador del projecte en atenció a l'objectiu al qual es vincula, i cronograma d'aquest.
  d) Memòria econòmica, detallant l'estructura de la despesa per al desenvolupament del projecte.
  3. A l'efecte del que es disposa en l'article 14.3 de l'Ordre de bases, la memòria descriptiva i la memòria econòmica es consideren part integrant i contingut mínim de la sol·licitud, per la qual cosa l'absència o falta de contingut d'aquests documents determinarà la inadmissió d'aquesta, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 21 de la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Impresos associats

  Ajudes per a la promoció de la investigació en els parcs científics de les universitats públiques valencianes per mitjà de la investigació, el desenrotllament tecnològic i la innovació.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de pronunciar-se la resolució, així com per a realitzar les propostes de cada fase comptable que procedisquen en execució d'aquesta.
  2. Si la sol·licitud, amb el contingut al qual es refereix l'article 14.2 no reunira els requisits establits en la convocatòria, es requerirà mitjançant publicació en la pàgina web de la Conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació, a les entitats o persones sol·licitants perquè en el termini de deu dies esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb advertiment que si no ho feren se'ls tindrà per desistit de la seua sol·licitud, d'acord amb el que s'estableix en l'article 68 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) i en l'article 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. Addicionalment, també podrà comunicar-se aquesta incidència per correu electrònic.
  3. Durant el període d'esmena no es podrà modificar l'objecte i condició de la sol·licitud presentada.
  4. Les notificacions es realitzaran mitjançant publicació en la pàgina web de la conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació assortint tots els efectes de notificació practicada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que les ha dictades, conforme als articles 112, 123 i 124 de la LPAC; o bé impugnar-les directament davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, formulant per a això el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que s'estableix en els articles. 10.1, lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa. En cap cas podrà simultanejar-se la interposició de tots dos recursos.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PPC&version=9&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14272

  Tramitació

  Aquest tràmit requereix autenticació per mitjà de certificat digital.

  INSTRUCCIONS
  Tramitació telemàtica
  Veure Demo
  Pas 1: Descarregar les plantilles dels documents a annexar requerits per la sol·licitud per a emplenar-los.
  Pas 2: Emplenar la sol·licitud telemàtica.
  Pas 3: Annexar els documents corresponents i enviar telemàticament.

  Per a realitzar qualsevol consulta sobre la tramitació del present servei pot utilitzar el Telèfon d'Informació 012.

  Inici
 • Informació complementària

  L'import de la subvenció podrà finançar els següents conceptes:
  a) Material fungible destinat específicament a l'actuació.
  b) Viatges, manutenció i allotjament dels participants en l'actuació, amb els límits que per a aquests conceptes estiguen establits en la normativa de la Generalitat sobre indemnitzacions per raó del servei.
  c) Ponències, conferències, jornades i presentacions, amb els límits que per a aquests conceptes estiguen establits en la normativa de la Generalitat sobre indemnitzacions per raó del servei.
  d) Altres despeses necessàries per al desenvolupament de les actuacions (lloguer de locals, carpes).
  e) Despeses de traducció i interpretació (equip de traducció simultani, salari de la persona que realitze la traducció).
  f) Despeses d'edició i difusió del projecte que deuran sempre incloure el patrocini de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat.
  g) Despeses de Personal contractat exclusivament per a l'execució del projecte.
  h) Costos de funcionament. Aquesta quantitat ascendirà a un import que es determinarà per l'aplicació d'un percentatge màxim del 15% sobre la quantitat de despesa executada i justificada per contractació de personal per al projecte, per la qual cosa la seua concreció final es realitzarà amb la justificació de despeses de cada anualitat.

  Criteris de valoració

  L'avaluació de sol·licituds es realitzarà d'acord amb els següents criteris:
  a) Qualitat del projecte previst, per a això es valorarà especialment la realització d'activitats de foment de la innovació (40%).
  1) Fins a 20 punts: pla de treball i disseny del projecte.
  2) Fins a 20 punts: activitats de foment de la innovació plantejades en el projecte
  b) Àmbit de repercussió de l'actuació. En aquest apartat es valorarà l'impacte i relació entre el projecte plantejat i l'entorn econòmic d'influència del parc (35%).
  c) Viabilitat i adequació del pressupost segons el projecte a desenvolupar (25%).
  1) Fins a 15 punts: adequació del pressupost sol·licitat en relació amb les activitats a realitzar.
  2) Fins a 10 punts: adequació del pressupost sol·licitat en relació amb els objectius a aconseguir i el temps de realització.

  Obligacions

  1. La justificació de les ajudes es realitzarà d'acord amb el que s'estableix en l'article 22 de les bases reguladores.
  2. A més, es justificarà la realització de l'activitat subvencionada mitjançant la presentació dels següents documents:
  a) Memòria de les accions realitzades i dels resultats obtinguts, així com la relació de les despeses directament relacionades amb l'actuació.
  b) Material gràfic utilitzat on conste acreditat el patrocini de la Conselleria d'Innovacion, Uniiversidades, Ciència i Societat Digital.
  En tot cas, haurà de quedar acreditada en la documentació oficial, el patrocini de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat. L'omissió d'aquesta obligació suposarà un cas d'incompliment previst en l'article 24.4 de les bases reguladores i podrà ocasionar el reintegrament de les quantitats concedides.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 19/2020, d'1 d'octubre, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en la Comunitat Valenciana
  - Resolució de 20 de novembre, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2021, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Veure Ordre 19/2020 d'1 d'octubre

  Veure Resolució de 20 de novembre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.