• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per a la promoció i dinamització dels parcs científics. PPC

  Objecte del tràmit

  Aquestes subvencions tenen per objecte afavorir la realització d'actuacions de dinamització dels resultats de les activitats d'investigació científica, desenvolupament tecnològic i innovació, pels parcs científics de les universitats públiques valencianes.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser sol·licitants i beneficiàries d'aquestes subvencions les universitats de la Comunitat Valenciana que tinguen vinculat un parc científic i les entitats gestores d'un parc científic, amb personalitat jurídica pròpia en què participa una universitat de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Podran ser sol·licitants i beneficiàries d'aquestes subvencions les universitats de la Comunitat Valenciana que tinguen vinculat un parc científic i les entitats gestores d'un parc científic, amb personalitat jurídica pròpia en què participa una universitat de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Cada actuació es plantejarà com un projecte individual. L'ajuda tindrà una quantia màxima de 20.000 euros per cada actuació.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds es presentaran del 6 al 25 de setembre de 2018. (DOGV núm. 8355 de 06/08/2018)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les persones que no utilitzen la firma electrònica avançada han de remetre telemàticament la seua sol·licitud i tota la documentació requerida. La sol·licitud s'ha d'imprimir i presentar amb totes les firmes originals en el lloc i el termini que establisca la convocatòria.
  Les sol·licituds es presentaran preferentment en la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, o en qualsevol dels llocs assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).

  En el cas de presentació en una oficina de correus, es portarà en sobre obert per a ser segellat i datat l'imprés de sol·licitud i la còpia, i enviar-ho per correu certificat a:
  Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
  DG Universitat, Investigació i Ciència
  Av. de Campanar, 32. 46015 València

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PPC-SF&version=7&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14272

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PPC&version=7&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14272

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'imprés de sol·licitud ha d'anar acompanyat dels documents següents:
  a) Escriptura de constitució de l'entitat gestora del parc, en el cas de ser-ne el sol·licitant.
  b) Document acreditatiu de la representació legal del parc, en el cas de ser-ne el sol·licitant.
  c) Memòria on es descriga el projecte amb descripció del conjunt d'activitats que s'han de realitzar per a la consecució de l'objectiu que es vol aconseguir, reflectint l'impacte que tindrà el seu desenvolupament i la relació entre aquestes activitats i l'entorn econòmic, amb especial referència als mètodes i procediments que se seguiran i amb la descripció del caràcter innovador del projecte en atenció a l'objectiu al qual es vincula i amb el cronograma del projecte.
  d) Memòria econòmica, amb descripció de l'estructura de la despesa per al desenvolupament del projecte.

  Impresos associats

  Ajudes per a la promoció de la investigació en els parcs científics de les universitats públiques valencianes per mitjà de la investigació, el desenrotllament tecnològic i la innovació.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals ha de pronunciar-se la resolució, així com per a realitzar les propostes de cada fase comptable que procedisquen en l'execució d'aquesta.
  2. Si la documentació aportada estiguera incompleta, es requerirà, a través del servidor d'informació de la conselleria que tinga la competència en matèria de política científica i investigació, o per qualsevol mitjà que permeta tindre constància que ho ha rebut l'interessat, les entitats o persones sol·licitants perquè, en el termini de deu dies esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb advertència que si no ho feren es considerarà que desisteixen de la seua sol·licitud, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) mitjançant una resolució de la Direcció General d'Universitat, Investigació i Ciència, en què els declara desistits pel motiu esmentat, de conformitat amb el que preveu l'article 21.1 de la llei mencionada. Addicionalment, també podrà comunicar-se aquesta incidència per correu electrònic.
  3. Durant el període d'esmena no es podrà modificar l'objecte i la condició de la sol·licitud presentada.
  4. Les notificacions es realitzaran mitjançant la publicació en la pàgina web de la conselleria que tinga la competència en matèria de política científica i investigació, i tindrà tots els efectes de notificació practicada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que les ha dictades, d'acord amb els articles 112, 123 i 124 de l'LPAC; o bé impugnar-les directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de ser notificades, i per a això formularà el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que s'estableix en els articles 10.1, lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa. En cap cas podrà simultaniejar-se la interposició de tots dos recursos.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PPC-SF&version=7&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14272

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PPC&version=7&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14272

  Inici
 • Informació complementària

  L'import de la subvenció podrà finançar els conceptes següents:
  a) Material fungible destinat específicament a l'actuació.
  b) Viatges, manutenció i allotjament dels participants en l'actuació, amb els límits que per a aquests conceptes estiguen establits en la normativa de la Generalitat sobre indemnitzacions per raó del servei.
  c) Ponències, conferències, jornades i presentacions, amb els límits que per a aquests conceptes estiguen establits en la normativa de la Generalitat sobre indemnitzacions per raó del servei.
  d) Altres despeses necessàries per al desenvolupament de les actuacions (lloguer de locals, carpes…).
  e) Despeses de traducció i interpretació (equip de traducció simultani, salari traductor).
  f) Despeses d'edició i de difusió del projecte que hauran d'incloure sempre el patrocini de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat.
  g) Despeses de personal contractat exclusivament per a l'execució del projecte.
  h) Costos de funcionament. Aquesta quantitat ascendirà a un import que es determinarà per l'aplicació d'un percentatge màxim del 15 % sobre la quantitat de despesa executada i justificada per contractació de personal per al projecte, excloent-ne el cost de la seguretat social, per la qual cosa la seua concreció final es realitzarà amb la justificació de despeses de cada anualitat.

  Criteris de valoració

  L'avaluació de sol·licituds es farà d'acord amb els criteris següents:
  a) Qualitat del projecte previst, per a això es valorarà especialment el seu caràcter innovador en atenció a l'objectiu al qual es vincula (40 %).
  1) Fins a 20 punts: pla de treball i disseny del projecte.
  2) Fins a 20 punts: caràcter innovador del projecte en atenció a l'objectiu al qual es vincula.
  b) Àmbit de repercussió de l'actuació. En aquest apartat es valorarà l'impacte i la relació entre el projecte plantejat i l'entorn econòmic d'influència del parc (35 %).
  c) Viabilitat i adequació del pressupost segons el projecte que s'ha de desenvolupar (25 %).
  1) Fins a 15 punts: adequació del pressupost sol·licitat en relació amb les activitats que s'han de realitzar.
  2) Fins a 10 punts: adequació del pressupost sol·licitat en relació amb els objectius que es volen aconseguir i el temps de realització.

  Obligacions

  1. La justificació de les ajudes es farà d'acord amb el que estableix l'article 22 de les bases reguladores.
  2. A més, es justificarà la realització de l'activitat subvencionada mitjançant la presentació dels documents següents:
  a) Memòria de les accions realitzades i dels resultats obtinguts així com la relació de les despeses directament relacionades amb la realització de la línia d'actuació.
  b) Material gràfic utilitzat en què s'acredite el patrocini de la Generalitat.
  En tot cas, haurà de quedar acreditat en la documentació oficial, el patrocini de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat. L'omissió d'aquesta obligació suposarà un cas d'incompliment previst en l'article 24.4 de les bases reguladores i podrà ocasionar el reintegrament de les quantitats concedides.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7943, de 23/12/2016).
  - Correcció d'errors de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7967, de 27/01/2017).
  - Ordre 37/2017, de 26 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació
  científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8137 de 28.09.2017).
  - RESOLUCIÓ d'1 d'agost de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la que es convoquen, per a l'exercici 2019, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenrotllament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre

  Vegeu la correcció d'errors de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre

  Vegeu l'Ordre 37/2017, de 26 de setembre

  Ver Resolució d'1 d'agost de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la que es convoquen, per a l'exercici 2019, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenrotllament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.