Detall de Procediment

TECG - Desistiment o renúncia del visat i/o el finançament qualificat en habitatges de protecció oficial i en habitatges protegits de nova construcció (VPO/VPNC).

Codi SIA: 232405
Codi GUC: 1434
Organisme: VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Desistir bé del visat únicament, o bé del visat i el finançament qualificat, o renunciar-hi.

Observacions

L'atenció presencial en la Direcció Territorial d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori -VALÈNCIA- serà per mitjà de cita prèvia, la qual es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 (o 963866000) o a través de la pàgina d'Internet: https://www.tramita.gva.es/citaprevia/validacion.jsp?p_idioma=valenciano

Requisits

Els sol·licitants del desistiment o renúncia han d'haver sol·licitat el visat i finançament qualificat.

Qui pot sol·licitar-ho?

Els sol·licitants de visat i finançament qualificat, que hagen obtingut o no resolució en què se'ls concedisca el visat i/o el finançament qualificat.

Normativa del procediment

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Termini

- Per a presentar desistiment: En qualsevol moment des de la presentació de la sol·licitud de visat i finançament qualificat fins a la data de recepció de la resolució. - Per a presentar renúncia: En qualsevol moment des de la presentació de la sol·licitud de visat i finançament qualificat fins al moment de cobrament de les ajudes.

Documentació

1.- Imprés de sol·licitud normalitzat (model 15.000). 2.- En el cas que existisquen tercers que puguen veure's perjudicats per la sol·licitud de desistiment o renúncia, s'ha d'aportar escrit de conformitat. La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, que la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, obtinga directament les dades relatives d'identificació personal , segons el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En cas de no autoritzar-se, s'haurà d'aportar: ** Còpia del DNI o document equivalent en cas d'estrangers NOTA IMPORTANT: El desistiment d'una sol·licitud no impedix a la part interessada tornar a formular la dita sol·licitud. Al contrari, la renúncia a una sol·licitud suposa la impossibilitat de tornar a formular la sol·licitud de la qual s'ha renunciat.

Presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I preferentment en:

On dirigir-se

 • REGISTRE DE LA OFICINA DEL PLÀ DE REHABILITACIÓ DEL CENTRE HISTÓRIC D'ALACANT (RACHA)
 • C/ SANTÍSSIMA FAÇ, 5

  03002 - Alacant/Alicante

 • REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA - ALACANT
 • AV. AGUILERA, 1

  03007 - Alacant/Alicante

 • REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA - VALÈNCIA
 • C/ GREGORI GEA, 27

  46009 - València/Valencia

 • REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT - CASTELLÓ
 • AV. DEL MAR, 16

  12003 - Castelló/Castellón

Telemàtica
Clicant en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'esta mateixa pàgina. Per a això ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

Enllaços

Procés de tramitació

- Tant la renúncia com el desistiment posen fi al procediment iniciat amb la sol·licitud de la qual es renuncia o desisteix, i es podrà efectuar per qualsevol mitjà que permeta la seua constància. - Tot interessat pot desistir de la seua sol·licitud i, quan no estiga prohibit per l'ordenament jurídic, renunciar als seus drets. Si l'escrit d'iniciació del procediment l'ha formulat per dos o més interessats, el desistiment o renúncia formulades sols afectarà a aquell interessat o interessats que l'hagen formulat. - Si l'Administració considera que la qüestió suscitada en el procediment, i de la qual s'ha de desistit o renunciat, té interés general o és convenient substanciar-la per a la seua definició i aclariment, limitarà els efectes del desistiment o renúncia a la persona interessada, i continuarà la tramitació del procediment. - L'Administració acceptarà el desistiment o renúncia i declararà conclús el procediment, excepte si s'hi han presentat tercers interessats que insten la continuació del procediment en el termini de deu dies des que van ser notificats del desistiment.

òrgans de tramitació

Servici territorial d'Habitatge i Projectes Urbans competent per a la tramitació de la sol·licitud de visat i finançament qualificat
 • OFICINA DE REHABILITACIÓN DEL CENTRE HISTÒRIC D'ALACANT (RACHA)
 • C/ SANTÍSSIMA FAÇ, 5

  03002 - Alacant/Alicante

 • SERVEI TERRITORIAL D'HABITATGE I AQUITECTURA BIOCLIMÀTICA - ALACANT
 • AV. AGUILERA, 1

  03007 - Alacant/Alicante

 • SERVEI TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA - CASTELLÓ
 • AV. DEL MAR, 16

  12003 - Castelló/Castellón

 • SERVEI TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA - VALÈNCIA
 • C/ GREGORI GEA, 27

  46009 - València/Valencia

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre la sol·licitud de desistiment o renúncia serà de TRES MESOS, comptadors des de l'endemà a del dial en què la sol·licitud siga rebuda per l'òrgan competent per a la seua tramitació, sense perjuí del que preveu l'article 42.5 de la Llei 30/1992, de RJAP i PAC, a efectes d'interrupció del citat termini de TRES mesos. Transcorregut el dit termini sense que s'haja dictat i notificat la resolució, es considerarà ESTIMADA la sol·licitud de desistiment o renúncia. En este cas, la resolució que es dicte i notifique amb posterioritat al termini de tres mesos haurà de ser sempre confirmatòria del sentit estimatori del silenci administratiu.

Observacions

Contra la resolució d'acceptació o no del desistiment o renúncia es podrà interposar un recurs d'alçada davant del director general competent en matèria d'habitatge en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació de l'esmentada resolució, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Òrgans resolució

Cap del servici territorial d'Habitatge i Projectes Urbans.
 • OFICINA DE REHABILITACIÓN DEL CENTRE HISTÒRIC D'ALACANT (RACHA)
 • C/ SANTÍSSIMA FAÇ, 5

  03002 - Alacant/Alicante

 • SERVEI TERRITORIAL D'HABITATGE I AQUITECTURA BIOCLIMÀTICA - ALACANT
 • AV. AGUILERA, 1

  03007 - Alacant/Alicante

 • SERVEI TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA - CASTELLÓ
 • AV. DEL MAR, 16

  12003 - Castelló/Castellón