Detall de Procediment

Sol·licitud d'autorització d'obertura i funcionament per a impartir ensenyaments de règim general no universitàries, en centres docents de titularitat privada o de modificació de la mateixa (centres privats).

Codi SIA:: 211361
Codi GVA:: 14344
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Es tramiten els següents ensenyaments: a) Educació Infantil. b) Educació Primària. c) Educació Secundària Obligatòria. d) Batxillerat.

Requisits

Requisits

No podran ser titulars de centres docents privats: a) Les persones que presten serveis en l'Administració educativa estatal, autonòmica o local. b) Qui tinga antecedents penals per delictes dolosos. c) Les persones físiques o jurídiques expressament privades de l'exercici d'aquest dret per una sentència judicial ferma. d) Les persones jurídiques en les quals les persones incloses en els apartats anteriors exercisquen càrrecs rectors o siguen titulars del 20% o més del capital social.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran iniciar el tràmit: - Tota persona física o jurídica de caràcter privat i de nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Comunitat Europea, sempre que reunisca els requisits establits per la legislació vigent. - Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, de nacionalitat estrangera, sempre que s'ajuste al que resulte de la legislació vigent, dels acords internacionals, o, si escau, del principi de reciprocitat.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
 • Llei orgànica 8/1985, de 3 juliol, del dret a l'educació, LODE
 • Llei orgànica 2/2006, de 3 maig, d'educació, LOE
 • Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, LOMCE
 • Reial decret 332/1992, de 3 d'abril, sobre autoritzacions de centres docents privats per a impartir ensenyaments de règim general no universitaris, modificat pel Reial decret 131/2010, de 12 de febrer
 • Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que impartisquen els ensenyaments del segon cicle de l'Educació Infantil, l'Educació Primària i l'Educació Secundària
 • Decret 2/2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual s'estableixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el primer cicle de l'Educació Infantil a la Comunitat Valenciana
 • Ordre de 2 de febrer de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s'estableixen els requisits mínims dels centres incomplets d'Educació Infantil de la Comunitat Valenciana, en desplegament de la disposició addicional quarta del Reial decret 1004/1991
 • Decret 65/2019, de 26 d'abril, del Consell, de regulació de l'accessibilitat en l'edificació i en els espais públics

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

IMPORTANT ABANS DE PRESENTAR LA SOL·LICITUD HAURÀ DE TINDRE COMPLETATS I SIGNATS ELS IMPRESOS ASSOCIATS AL PRESENT TRÀMIT QUE PODRÀ TROBAR EN L'APARTAT "FORMULARIS". Tota la documentació aportada en format paper, haurà de ser original o còpia degudament compulsada. INICIACIÓ DEL TRÀMIT, DENOMINAT "PRIMERA FASE" 1. SOL·LICITUD d'autorització administrativa per a l'aprovació de la proposta d'instal·lacions i ús educatiu dels espais d'un centre privat (1a fase), d'acord amb l'imprés associat a este tràmit. 2. DECLARACIÓ RESPONSABLE, d'acord amb l'imprés associat a este tràmit. Es presentarà declaració de NO trobar-se en cap dels supòsits següents, establits per l'art 21 de la LODE. En el cas que el titular siga persona física: - No prestar servicis en l'Administració educativa estatal, autonòmica o local. - No tindre antecedents penals per delictes dolosos. - No trobar-se expressament privada de l'exercici del dret a ser titular d'un centre docent privat per sentència judicial ferma. Addicionalment a l'anterior, en el cas que el titular del centre siga persona jurídica: - Les jurídiques no es troben expressament privades de l'exercici d'este dret per sentència judicial ferma - Les persones incloses en l'apartat anterior no exercixen càrrecs rectors ni són titulars del 20% o més del capital social. 3. DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL 3.1 Escriptura de constitució i els estatuts de l'entitat, degudament inscrits en el Registre Mercantil corresponent. 3.2 Documentació acreditativa de la representació de la titularitat. 3.3 Document acreditatiu de la possibilitat d'ús de l'immoble afectat si no consta en la documentació anterior (arrendament, usdefruit, cessió, propietat). Reflectirà l'ús educatiu al qual es destinarà l'immoble. 4- DOCUMENTACIÓ TÈCNICA (només en el cas de tractar-se de persones físiques i no estar obligat a comunicar-se amb l'administració a través de mitjans electrònics i s'opta per presentar la documentació en format paper, la documentació tècnica es presentarà per triplicat) En tots els casos tota la documentació es presentarà signada per la direcció tècnica competent. Esta documentació demostrarà el compliment dels requisits mínims de les instal·lacions establits en la normativa específica de cada nivell d'ensenyament. La normativa d'aplicació es relaciona en l'apartat “Fonts jurídiques i/o documentals” d'este tràmit. 4.1 Memòria explicativa de la intervenció objecte del projecte per a la sol·licitud d'autorització. 4.2 Relació de tots els espais docents de què consta el centre, indicant les seues superfícies. 4.3 Memòria justificativa del compliment de la normativa en matèria d'accessibilitat per a l'edificació de pública concurrència. 4.4 Plànol de SITUACIÓ 4.5 Plànol d'emplaçament, dels edificis de què consta el centre respecte al solar a escala 1/200-500, amb definició dels espais exteriors (pistes poliesportives, zones de jocs diferenciades per nivells educatius o conjuntes, especificant-lo en cada cas, jardineria, aparcaments, magatzems, etc.) 4.6 PLANTA dels edificis que integren la totalitat del centre educatiu a escala 1/100 o 1/200, amb especificació en cada dependència de: Superfície, usos i nivell educatiu. 4.7 ALÇAT de totes les façanes a escala 1/100-200 4.8 SECCIONS de cada edifici que integra el centre educatiu amb especificació de l'altura útil de les dependències a escala 1/100-200. En els plànols d'emplaçament, plantes, alçats i secció, es justificarà el compliment de la normativa d'accessibilitat vigent. Així mateix, s'indicarà en els següents elements, les dimensions i paràmetres exigits en la citada normativa (ample, altura, cercles justificatius d'espais de maniobra, pendents en rampes, etc.): a) Accessos a l'edifici des de l'exterior b) Corredors c) Rampes d) Ascensor e) Escales f) Portes g) Lavabo adaptat h) Vestuaris 5. Només en el cas de centres de nova creació: SOL·LICITUD D'ALTA USUARI D'ITACA, disponible en l'apartat "formularis" CONTINUACIÓ DEL TRÀMIT, DENOMINAT "SEGONA FASE" 1. SOL·LICITUD d'autorització administrativa per a l'obertura i funcionament d'un centre docent privat (2a fase), utilitzant l'imprés associat a este tràmit. 2. DOCUMENTACIÓ 2.1 RELACIÓ DEL PROFESSORAT de què disposarà el centre per cada curs, en el moment de l'inici de la seua activitat, amb indicació de les seues titulacions que li habiliten per a exercir i justificació documental (en defecte d'això, compromís d'aportar esta relació abans de l'inici de les activitats educatives dirigida a la seua Direcció Territorial). 2.2 CERTIFICAT que es reunixen les condicions higièniques, acústiques, d'habitabilitat, de seguretat i compliment de la normativa vigent emés per tècnic competent. 2.3 Només per a centres que impartisquen formació professional: CONVENIS necessaris per a la impartició del mòdul de formació en CENTRES DE TREBALL (en defecte d'això, compromís d'aportar els convenis abans de l'inici de les activitats educatives dirigida a la seua Direcció Territorial 2.4 Només en el cas que s'hagen efectuat obres: LLICÈNCIA D'OBRES atorgada per l'Administració Local. Si les obres van ser majors: CERTIFICAT FINAL D'OBRA emés pel director facultatiu

Presentació

Presentació

Presencial

Només es podrà realitzar de manera presencial en el cas de tractar-se de persones físiques i no estar obligat a comunicar-se amb l'administració a través de mitjans electrònics, i en aquest cas podran triar en tot moment si es comuniquen amb les Administracions Públiques a través de mitjans electrònics o no, segons el que es disposa en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En la resta de casos hauran de dirigir-se per internet. Podran dirigir-se de manera presencial en els registres dels òrgans de la Generalitat, de l'Administració General de l'Estat, de les Comunitats Autònomes, o entitats de l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. I preferentment, en:

Telemàtica
Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), podent utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació, ja que accedirà a una sol·licitud general, en el qual vosté mateix haurà de detallar l'objecte de la seua sol·licitud, emplenar les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això caldrà tindre en compte que: 1- Haurà d'anotar-se el nom d'aquest tràmit que està llegint. 2- Haurà de descarregar els formularis o plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que estime necessari, emplenar-los, signar-los, en el seu cas, per les persones que, segons el tipus de document, procedisca, i tindre'ls preparats en el seu ordinador per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica. 3- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciarà el tràmit telemàtic punxant la icona superior de "Tramitació telemàtica", que li portarà a identificar-se mitjançant l'Assistent de Tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Haurà d'emplenar el formulari de dades generals. b) * Detall amb la major concreció possible la matèria objecte del tràmit * Emplene el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp SOL·LICITUD: Sol·licitud d'autorització d'obertura i funcionament o de modificació d'aquesta, en centres docents de titularitat privada (centres privats) * Especifique la matèria objecte de la sol·licitud: "autorització de centres docents privats" * Indique l'àmbit geogràfic: "serveis centrals". c) Annexe els formularis i la documentació que prèviament ha sigut descarregada i emplenada. d) Fer clic sobre el botó Registrar (li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de presentació). e) Guardar i imprimir (si ho desitja) el justificant de registre. La seua presentació telemàtica haurà finalitzat.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

INICIACIÓ DEL TRÀMIT, DENOMINAT PRIMERA FASE 1. Presentació de la sol·licitud i documentació requerida dirigida a la Direcció General de Centres Docents. 2. El Servei de Autoritzacions de Centres Privats i Concerts Educatius sol·licitarà el preceptiu informe tècnic del Servei d'Infraestructures. 3. Els informes tècnics amb sentit desfavorable a la sol·licitud es notificaran perquè esmene les deficiències o desistiment per part de la persona interessada. 4. Si el sentit de l'informe tècnic és favorable, la Direcció General de Centres Docents emetrà una resolució favorable respecte a la proposta d'instal·lacions i ús educatiu. 5. Aquesta fase finalitzarà amb la notificació a la persona interessada de l'emissió d'un informe favorable o desfavorable d'aprovació de la proposta d'instal·lacions i ús educatiu dels espais, o en defecte d'això, l'arxivament de l'expedient per caducitat o desistiment. CONTINUACIÓ DEL TRÀMIT, DENOMINAT SEGONA FASE Notificat l'informe favorable d'aprovació de la proposta sol·licitada, i executades les obres d'acord amb els plans visats per l'Administració, seguirà els següents passos. 1. Presentació de la sol·licitud i documentació requerida dirigida a la Secció de centres docents de la Direcció Territorial de la seua província. 2. La Unitat Tècnica inspeccionarà les instal·lacions per a comprovar que s'ajusten a la documentació tècnica aportada i visada pel Servei d'Infraestructures, i emetrà el corresponent informe. 3. La Inspecció d'Educació valorarà l'adequació de les titulacions del personal docent als ensenyaments l'autorització dels quals se sol·licita, i emetrà un informe sobre aquest tema. 4. La Direcció Territorial elevarà la proposta de resolució a la Direcció General de Centres Docents. 5. La Direcció General de Centres Docents emetrà un informe-proposta d'autorització o modificació davant del conseller competent en matèria educativa o persona en qui delegue. 6. La resolució per la qual es concedeix l'autorització d'obertura i funcionament o per la qual es modifica l'autorització, s'inscriurà en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana, es notificarà a la persona interessada i serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Observacions

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Efecte silenci

Efecte silenci

Desestimatori

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa