Detall de Procediment

Sol·licitud de creació de centres docents públics de titularitat ostentada per corporacions locals o altres administracions públiques diferents de la Generalitat: - Educació Infantil, primer cicle (0-3 anys) - Educació Infantil, segon cicle (3-6 anys). - Ensenyaments de música, dansa. - FPA Formació Persones Adultes.

Codi SIA:: 211362
Codi GVA:: 14346
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

La creació dels centres docents públics de titularitat exercida per corporacions locals o altres administracions públiques diferents de la Generalitat, com també la modificació de l'autorització d'aquests.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran sol·licitar l'obertura i funcionament d'un centre docent públic: - Qualsevol administració pública diferent de la Generalitat.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • Llei Orgànica 8/1985, de 3 juliol, del Dret a l'Educació (BOE núm. 159, de 04/07/85).
 • Reial Decret 332/1992, de 3 d'abril, sobre autoritzacions de centres docents privats, per a impartir ensenyances de règim general no universitàries (BOE núm. 86, de 9/4/92).
 • Reial Decret 321/1994, de 25 de febrer, sobre autorització a centres docents privats per a impartir ensenyances artístiques (BOE núm. 82 de, 06/04/94).
 • Decret 207/2003 , de 10 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres docents de formació de persones adultes que impartisquen ensenyances bàsiques (DOGV núm. 4607 de, 14/10/03).
 • Decret 256/2004 , de 12 de novembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 207/2003 , de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres docents de formació de persones adultes que impartisquen ensenyances bàsiques (DOGV núm.4884, de 16/11/04).
 • Llei Orgànica 2/2006, de 3 maig, d'Educació (BOE núm. 106, de 04/05/06).
 • Decret 2/2009 , de 9 de gener, del Consell, pel qual s’estableixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el primer cicle de l’Educació Infantil en la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5932, de 14/01/09).
 • Ordre 8/2011, de 23 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'estableix el procediment d'autorització provisional previst en la disposició addicional segona, apartat 1, del Decret 2/2009 , de 9 de gener, del Consell, pel qual s’estableixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el primer cicle de l’Educació Infantil en la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5932, de 14/01/09).
 • Reial Decret 131/2010, de 12 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 332/1992, de 3 d'abril, d'autoritzacions de centres privats per a impartir ensenyances de règim general, el Reial Decret 806/1993, de 28 de maig, de règim de centres docents estrangers a Espanya, i el Reial Decret 321/1994, de 25 de febrer, d'autorització a centres docents privats per a impartir ensenyances artístiques, per a adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (BOE núm. 62 de, 12/03/10).
 • Reial Decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que impartisquen les ensenyances del segon cicle de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària (BOE núm. 62 de 12/3/10).
 • Reial Decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s'establixen els requisits mínims dels centres que impartisquen ensenyances artístiques regulades en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE núm. 86 de, 09/04/10).
 • Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (BOE núm. 295, de 10/12/13).
 • Decret 65/2019, de 26 d'abril, del Consell, de regulació de l'accessibilitat en l'edificació i en els espais públics

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Haurà d'emplenar el formulari de dades generals. b) Detall amb la major concreció possible la matèria objecte del tràmit. Emplene el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp “SOL·LICITUD”. Especifique la matèria objecte de la sol·licitud . Indique igualment l'àmbit geogràfic (servicis centrals, Castelló, València o Alacant). c) Annexe els formularis i la documentació que prèviament emplenada. d) Fer clic sobre el botó Registrar (li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de presentació). e) Guardar i imprimir (si ho desitja) el justificant de registre. La seua presentació telemàtica haurà finalitzat. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA PRIMERA FASE: 1.- SOL·LICITUD per a l'aprovació de la proposta d'instal·lacions i ús educatiu dels espais d'un centre públic de titularitat diferent a la Generalitat. (1a fase) 2.- *CERTIFICACION de l'Acord del Ple o de la Junta de Govern Local pel qual s'ha decidit la creació o modificació del centre. 3. ACREDITACIÓ DE LA POSSIBILITAT D'ÚS DE L'IMMOBLE. S'haurà de presentar document que acredita la possibilitat d'ús de l'immoble afectat (arrendament, usdefruit, cessió, propietat). Este document haurà de reflectir l'ús educatiu que se li donarà a l'immoble. 4- *DOCUMENTACION *TECNICA - Documentació tècnica necessària per a la tramitació. La documentació tècnica que a continuació es relaciona, es presentarà degudament signada per tècnic competent i pel titular o representant de la titularitat del centre docent: 4.1.- Memòria explicativa de la intervenció objecte del projecte per a la sol·licitud d'autorització. 4.2.- Relació de tots els espais docents de què consta el centre, indicant les seues superfícies. 4.3.- Memòria justificativa de l'Ordre de 25 de maig de 2004, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, per la qual es desenvolupa el Decret 39/2004 de 5 de març del Govern Valencià en matèria d'accessibilitat en l'edificació de pública concurrència, indicant si es tracta d'obra de nova planta, ampliació, reforma o rehabilitació, així com l'any de construcció de l'edifici. 4.4.- Plans: - PLA DE SITUACIÓ - PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT, de l'edifici o edificis de què consta el centre respecte al solar a escala 1/200-500, amb definició dels espais exteriors (pistes poliesportives, zones de jocs diferenciades per nivells educatius o conjuntes, especificant-lo en cada cas, jardineria, aparcaments, magatzems, etc.) - PLANTES de l'o dels edificis que integren la totalitat del centre educatiu a escala 1/100 o 1/200, amb especificació en cada dependència de: Superfície, usos i nivell educatiu. - ALÇATS de totes les façanes a escala 1/100-200 - SECCIONS de cada edifici que integra el centre educatiu amb especificació de l'altura útil de les dependències a escala 1/100-200. - En els plànols d'emplaçament, PLANTES, ALÇATS I SECCIÓ es justificarà el compliment de l'Ordre de 25 de maig de 2004, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, per la qual es desenvolupa el Decret 39/2004 de 5 de març del Govern Valencià en matèria d'accessibilitat en l'edificació de pública concurrència, indicant les dimensions i paràmetres exigits en la citada normativa (ample, altura, cercles justificatius d'espais de maniobra, pendents en rampes, etc.) en els següents elements: a) Accessos a l'edifici des de l'exterior b) Corredors c) Rampes d) Ascensor e) Escales f) Portes g) Lavabo adaptat h) Vestuaris Mitjançant la presentació d'esta documentació es demostrarà que es complixen els requisits mínims de les instal·lacions establits en la normativa especifica de cada nivell d'ensenyament, normativa que es relaciona en l'apartat Fonts jurídiques i/o documentals d'este procediment. 5. SOL·LICITUD D'ALTA USUARI D'ITACA, disponible en l'apartat "Formularis" . DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA SEGONA FASE: Una vegada al representant de l'Administració Pública que corresponga se li haja notificat l'informe d'aprovació de la proposta d'instal·lacions i ús educatiu dels espais i dispose de les instal·lacions, en les mateixes condicions que els plans visats que van servir per a l'aprovació del projecte, haurà de presentar davant a la Direcció Territorial, competent en matèria d'educació, de la província on se situe el centre, la següent documentació: 1.- Sol·licitud per a l'obertura i funcionament d'un centre docent públic de titularitat diferent a la Generalitat (2a fase), d'acord amb l'imprés associat a este procediment. 2.- Relació del professorat que disposarà el centre, nivell, ensenyaments o unitats, en el moment de l'inici de la seua activitat, amb indicació de les seues titulacions respectives i justificació documental, degudament acarada ( o compromís d'aportar esta relació abans de l'inici de les activitats educatives dirigida a la Direcció Territorial, competent en matèria d'educació, corresponent). 3.- Certificat emés per tècnic competent que el centre reunix les condicions Higièniques, Acústiques d'habitabilitat, de seguretat i normativa vigent. 4.- Només en el cas que s'hagen efectuat obres: - Si les obres foren majors: Certificat final d'obres emés pel director facultatiu

Presentació

Presentació

Telemàtica

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. PRIMERA FASE: -Presentació de la sol·licitud i documentació requerida dirigida a la Direcció General de Centres i Personal Docent i preferentment en el Registre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de l'Av. de Campanar, 32 de València. - El Servei de Centres Privats Concertats i Centres Privats estudiarà i valorarà la documentació aportada i demanarà informe tècnic del Servei d'Infraestructures, que emetrà el dit informe i l'elevarà a la Direcció General de Centres i Personal Docent. - En cas d'informe desfavorable, es notificarà a l'interessat, perquè esmene les deficiències - En el cas que el dit informe siga favorable, la Direcció General de Centres i Personal Docent tancarà la primera fase del procediment per mitjà d'informe favorable pel qual s'aprova la proposta d'instal·lacions i ús educatiu dels espais a autoritzar. Aquest informe es notificarà a l'interessat. 2. SEGONA FASE. - Una vegada al promotor del centre se li haja notificat l'Informe d'aprovació de la proposta d'instal·lacions i ús educatiu dels espais i dispose de les instal·lacions, en les mateixes condicions que els plans que van servir per a l'aprovació de la proposta d'instal·lacions, haurà de presentar la sol·licitud d'obertura i funcionament i documentació requerida, dirigida a la direcció territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i preferentment en el registre de la direcció territorial corresponent. - La Secció de Centres de la direcció territorial amb competències en matèria educativa estudiarà i valorarà l'expedient i demanarà els informes de la Inspecció d'Educació i la Unitat Tècnica de Construccions. - La documentació referida al professorat la valorarà la Inspecció d'Educació, que emetrà un informe respecte a l'adequació de les titulacions del personal docent als ensenyaments l'autorització dels quals se sol·licita. - La Unitat Tècnica de Construcció visitarà les instal·lacions per a comprovar que s'ajusten a la documentació tècnica presentada i aprovada per Informe de la Direcció General de Centres i Personal Docent. - La direcció territorial corresponent, en el cas que els informes de la Inspecció Educativa i la Unitat Tècnica de Construccions siguen favorables, elevarà proposta davant de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, la qual emetrà un informe i proposta d'autorització davant del conseller competent en matèria educativa. - Subscripció d'un conveni entre l'entitat local i la Generalitat que serà publicada en el DOCV.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa