Detall de Procediments

Sol·licitud de creació de centres docents públics de titularitat ostentada per corporacions locals o altres administracions públiques diferents de la Generalitat: - Educació Infantil, primer cicle (0-3 anys) - Educació Infantil, segon cicle (3-6 anys). - Ensenyaments de música, dansa. - FPA Formació Persones Adultes.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de creació de centres docents públics de titularitat ostentada per corporacions locals o altres administracions públiques diferents de la Generalitat:
  - Educació Infantil, primer cicle (0-3 anys)
  - Educació Infantil, segon cicle (3-6 anys).
  - Ensenyaments de música, dansa.
  - FPA Formació Persones Adultes.

  Objecte del tràmit

  La creació dels centres docents públics de titularitat exercida per corporacions locals o altres administracions públiques diferents de la Generalitat, com també la modificació de l'autorització d'aquests.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar l'obertura i funcionament d'un centre docent públic:
  - Qualsevol administració pública diferent de la Generalitat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 23Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964333941
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AV. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 València
  Tel: 961970062

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  * DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA PRIMERA FASE:

  1.- SOL·LICITUD per a l'aprovació de la proposta d'instal·lacions i ús educatiu dels espais d'un centre públic de titularitat diferent de la Generalitat. (1a fase)

  2.- CERTIFICACIÓ de l'Acord del Ple o de la Junta de Govern Local pel qual s'ha decidit la creació o modificació del centre.

  3. ACREDITACIÓ DE LA POSSIBILITAT D'ÚS DE L'IMMOBLE. S'haurà de presentar còpia compulsada del document que acredita la possibilitat d'ús de l'immoble afectat (arrendament, usdefruit, cessió, propietat). El dit document haurà de reflectir l'ús educatiu que se li va a donar a l'immoble.

  4- DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

  - Documentació tècnica necessària per a la tramitació. La documentació tècnica que s'indica a continuació, es presentarà guardada en una carpeta, per triplicat i firmada per un tècnic competent i pel titular o representant de la titularitat del centre docent:

  1.- Memòria explicativa de la intervenció objecte del projecte per a la sol·licitud d'autorització.

  2.- Relació de tots els espais docents de què consta el centre, amb indicació de les superfícies.

  3.- Memòria justificativa de l'Orde de 25 de maig de 2004, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, per la qual es desplega el decret 39/2004 de 5 de març del Govern Valencià en matèria d'accessibilitat en l'edificació de pública concurrència, on s'indicarà si es tracta d'obra de nova planta, ampliació, reforma o rehabilitació, així com l'any de construcció de l'edifici.

  4.- Plans:
  - PLA DE SITUACIÓ
  - PLA D'EMPLAÇAMENT, de l'edifici o edificis que consta el centre respecte al solar a escala 1/200-500, amb definició dels espais exteriors (pistes poliesportives, zones de jocs diferenciades per nivells educatius o conjuntes, especificant-ho en cada cas, jardineria, aparcaments, magatzems, etc.)
  - PLANTES del o dels edificis que integren la totalitat del centre educatiu a escala 1/100 o 1/200, amb especificació en cada dependència de: superfície, usos i nivell educatiu.
  - ALÇATS de totes les façanes a escala 1/100-200
  - SECCIONS de cada edifici que integra el centre educatiu amb especificació de l'altura útil de les dependències a escala 1/100-200.
  - En els plans d'EMPLAÇAMENT, PLANTES, ALÇATS I SECCIÓ es justificarà el compliment de l'Orde de 25 de maig de 2004, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, per la que es desplega el decret 39/2004 de 5 de març del Govern Valencià en matèria d'accessibilitat en l'edificació de pública concurrència, amb indicació de les dimensions i paràmetres exigits en la citada normativa (ample, altura, cercles justificatius d'espais de maniobra, pendents en rampes, etc.) en els elements següents:
  a) Accessos a l'edifici des de l'exterior
  b) Corredors
  c) Rampes
  d) Ascensor
  e) Escales
  f) Portes
  g) Lavabo adaptat
  h) Vestuaris

  Per mitjà de la presentació d'esta documentació es demostrarà que es complixen els requisits mínims de les instal·lacions establits en la normativa especifica de cada nivell d'ensenyament, normativa que es relaciona en l'apartat fonts jurídiques i/o documentals d'este procediment.  * DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA SEGONA FASE:

  Una vegada al representant de l'administració pública que corresponga se li haja notificat l'informe d'aprovació de la proposta d'instal·lacions i ús educatiu dels espais i dispose de les instal·lacions, en les mateixes condicions que els plans visats que van servir per a l'aprovació del projecte, haurà de presentar davant de a la direcció territorial competent en matèria d'educació, de la província on s'ubique el centre, la documentació següent:

  1.- Sol·licitud per a l'obertura i funcionament d'un centre docent públic de titularitat diferent de la Generalitat (2a fase), d'acord amb l'imprés associat a este procediment.

  2.- Relació del professorat que disposarà el centre, nivell, ensenyances o unitats, en el moment de l'inici de la seua activitat, amb indicació de les seues titulacions respectives i justificació documental, degudament confrontada ( o compromís d'aportar esta relació abans de l'inici de les activitats educatives dirigida a la direcció territorial competent en matèria d'educació corresponent).

  3.- Certificat emés per tècnic competent de què el centre reunix les condicions higièniques, acústiques d'habitabilitat, de seguretat i normativa vigent.

  4.- Només en el cas que s'hagen efectuat obres:
  - Si les obres foren majors:
  Certificat final d'obres emés pel director facultatiu.
  * DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA SEGONA FASE:

  Una vegada al representant de l'Administració Pública que corresponga se li haja notificat l'informe d'aprovació de la proposta d'instal·lacions i ús educatiu dels espais i dispose de les instal·lacions, en les mateixes condicions que els plans visats que van servir per a l'aprovació del projecte, haurà de presentar davant de a la Direcció Territorial, competent en matèria d'educació, de la província on s'ubique el centre, la documentació següent:

  1.- Sol·licitud per a l'obertura i funcionament d'un centre docent públic de titularitat diferent de la Generalitat (2a fase), d'acord amb l'imprés associat a este procediment.

  2.- Relació del professorat que disposarà el centre, nivell, ensenyances o unitats, en el moment de l'inici de la seua activitat, amb indicació de les seues titulacions respectives i justificació documental, degudament confrontada ( o compromís d'aportar esta relació abans de l'inici de les activitats educatives dirigida a la Direcció Territorial, competent en matèria d'educació, corresponent).

  3.- Certificat emés per tècnic competent de què el centre reunix les condicions Higièniques, Acústiques d'habitabilitat, de seguretat i normativa vigent.

  4.- Només en el cas que s'hagen efectuat obres:
  - Si les obres foren majors:
  Certificat final d'obres emés pel director facultatiu.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'APROVACIÓ DE LA PROPOSTA D'INSTAL·LACIONS I ÚS EDUCATIU DELS ESPAIS DE CENTRES PÚBLICS DE TITULARITAT DISTINTA A LA GENERALITAT. 1a FASE

  SOL·LICITUD DE CREACIÓ / MODIFICACIÓ D'UN CENTRE DOCENT PÚBLIC DE TITULARITAT DISTINTA A LA GENERALITAT. 2a FASE

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. PRIMERA FASE:

  -Presentació de la sol·licitud i documentació requerida dirigida a la Direcció General de Centres i Personal Docent i preferentment en el Registre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de l'Av. de Campanar, 32 de València.

  - El Servei de Centres Privats Concertats i Centres Privats estudiarà i valorarà la documentació aportada i demanarà informe tècnic del Servei d'Infraestructures, que emetrà el dit informe i l'elevarà a la Direcció General de Centres i Personal Docent.

  - En cas d'informe desfavorable, es notificarà a l'interessat, perquè esmene les deficiències

  - En el cas que el dit informe siga favorable, la Direcció General de Centres i Personal Docent tancarà la primera fase del procediment per mitjà d'informe favorable pel qual s'aprova la proposta d'instal·lacions i ús educatiu dels espais a autoritzar. Aquest informe es notificarà a l'interessat.


  2. SEGONA FASE.

  - Una vegada al promotor del centre se li haja notificat l'Informe d'aprovació de la proposta d'instal·lacions i ús educatiu dels espais i dispose de les instal·lacions, en les mateixes condicions que els plans que van servir per a l'aprovació de la proposta d'instal·lacions, haurà de presentar la sol·licitud d'obertura i funcionament i documentació requerida, dirigida a la direcció territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i preferentment en el registre de la direcció territorial corresponent.

  - La Secció de Centres de la direcció territorial amb competències en matèria educativa estudiarà i valorarà l'expedient i demanarà els informes de la Inspecció d'Educació i la Unitat Tècnica de Construccions.

  - La documentació referida al professorat la valorarà la Inspecció d'Educació, que emetrà un informe respecte a l'adequació de les titulacions del personal docent als ensenyaments l'autorització dels quals se sol·licita.

  - La Unitat Tècnica de Construcció visitarà les instal·lacions per a comprovar que s'ajusten a la documentació tècnica presentada i aprovada per Informe de la Direcció General de Centres i Personal Docent.

  - La direcció territorial corresponent, en el cas que els informes de la Inspecció Educativa i la Unitat Tècnica de Construccions siguen favorables, elevarà proposta davant de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, la qual emetrà un informe i proposta d'autorització davant del conseller competent en matèria educativa.

  - Subscripció d'un conveni entre l'entitat local i la Generalitat que serà publicada en el DOCV.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei Orgànica 8/1985, de 3 juliol, del Dret a l'Educació (BOE núm. 159, de 04/07/85).
  - Reial Decret 332/1992, de 3 d'abril, sobre autoritzacions de centres docents privats, per a impartir ensenyances de règim general no universitàries (BOE núm. 86, de 9/4/92).
  - Reial Decret 321/1994, de 25 de febrer, sobre autorització a centres docents privats per a impartir ensenyances artístiques (BOE núm. 82 de, 06/04/94).
  - Decret 207/2003 , de 10 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres docents de formació de persones adultes que impartisquen ensenyances bàsiques (DOGV núm. 4607 de, 14/10/03).
  - Decret 256/2004 , de 12 de novembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 207/2003 , de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres docents de formació de persones adultes que impartisquen ensenyances bàsiques (DOGV núm.4884, de 16/11/04).
  - Llei Orgànica 2/2006, de 3 maig, d'Educació (BOE núm. 106, de 04/05/06).
  - Decret 2/2009 , de 9 de gener, del Consell, pel qual s’estableixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el primer cicle de l’Educació Infantil en la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5932, de 14/01/09).
  - Ordre 8/2011, de 23 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'estableix el procediment d'autorització provisional previst en la disposició addicional segona, apartat 1, del Decret 2/2009 , de 9 de gener, del Consell, pel qual s’estableixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el primer cicle de l’Educació Infantil en la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5932, de 14/01/09).
  - Reial Decret 131/2010, de 12 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 332/1992, de 3 d'abril, d'autoritzacions de centres privats per a impartir ensenyances de règim general, el Reial Decret 806/1993, de 28 de maig, de règim de centres docents estrangers a Espanya, i el Reial Decret 321/1994, de 25 de febrer, d'autorització a centres docents privats per a impartir ensenyances artístiques, per a adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (BOE núm. 62 de, 12/03/10).
  - Reial Decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que impartisquen les ensenyances del segon cicle de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària (BOE núm. 62 de 12/3/10).
  - Reial Decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s'establixen els requisits mínims dels centres que impartisquen ensenyances artístiques regulades en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE núm. 86 de, 09/04/10).
  - Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (BOE núm. 295, de 10/12/13).

  Llista de normativa

  Vegeu Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol

  Vegeu Reial Decret 332/1992, de 3 d'abril

  Veure Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (BOE núm 236, de 02.10.2015)

  Vegeu Reial Decret 321/1994, de 25 de febrer

  Vegeu Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig

  Vegeu Decret 2/2009, de 9 de gener

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.