Detall de Procediment

Instal·lacions d'emmagatzematge i subministrament al detall de carburants , inclosos en la LA MEUA IP02 que NO REQUERISQUEN AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA: Alta, modificació (incloses les altes , anul·lacions i substitucions de tancs), canvi de titularitat i baixa de la instal·lació. Indústria

Codi SIA:: 223617
Codi GVA:: 14370
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Registrar les instal·lacions d'emmagatzemament de líquids petrolífers, contemplades en la Instrucció Tècnica Complementària IP02, des de les quals es distribueix al detall carburants d'aviació, per a embarcacions i unitats autònomes provisionals, primera instal·lació i els parcs d'emmagatzemament de líquids petrolífers des dels quals es distribueix a granel per empreses distribuïdores al detall a altres instal·lacions d'emmagatzemament per a subministrament a vehicles propis o per al seu consum en la pròpia instal·lació que NO REQUEREIXEN AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA, així com canvis de titularitat, baixes i modificacions.

Observacions

Observacions

REGISTRES: Les instal·lacions relatives a IP02 s'inscriuran en el Registre d'instal·lacions de distribució al detall exigit per l'article 44 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs. "Les instal·lacions de distribució al detall comunicades a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma seran inscrites per aquest d'ofici, en el registre previst en l'article 44 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs"

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La personal titolar de la instal·lació o el seu representant legal.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

A. NOVA INSTAL·LACIÓ: - Imprés de sol·licitud d'inscripció d'instal·lacions de distribució al detall de líquids petrolífers (SOLINP02) - Declaració responsable dels tècnics competents (DECRESTE). Obligatòria només si el projecte de la instal·lació no té visat. - Projecte de la instal·lació signat per tècnic titulat competent. - Certificat final d'obra signat per un tècnic titulat competent (CERFIN02). - Certificat d'inspecció inicial emés per un organisme de control en el qual s'indique la realització de les proves realitzades en el lloc d'emplaçament amb resultat satisfactori (CEROCA02). B. MODIFICACIÓ*: *NOTES: - Per a tramitar les altes de nous tancs, la substitució i les anul·lacions de tancs, en instal·lacions existents s'utilitzarà necessàriament el tràmit de modificació, aportant la següent documentació. - S'haurà de realitzar un tràmit telemàtic per cadascuna de les modificacions de tancs a realitzar (alta, anul·lació i substitució). 1. ALTA DE TANC I ALTRES MODIFICACIONS: - Imprés de sol·licitud d'inscripció d'instal·lacions de distribució al detall de líquids petrolífers (SOLINP02) - Declaració responsable dels tècnics competents (DECRESTE). Obligatòria només si el projecte de la instal·lació no té visat. - Projecte de la instal·lació signat per tècnic titulat competent 2. ANUL·LACIÓ DE TANC, que no supose baixa de la instal·lació : - Imprés de sol·licitud d'inscripció d'instal·lacions de distribució al detall de líquids petrolífers (SOLINP02) - Certificat de fora de servei de tanc de productes petrolífers (CERANTAN) - Declaració responsable del titular (DECLANUT) - Document de control i seguiment de residus perillosos. 3. SUBSTITUCIÓ DE TANC: - Imprés de sol·licitud d'inscripció d'instal·lacions de distribució al detall de líquids petrolífers (SOLINP02) - Declaració responsable dels tècnics competents (DECRESTE). Obligatòria només si el projecte de la instal·lació no té visat. - Projecte de la instal·lació signat per tècnic titulat competent - Certificat de fora de servici de tanc de productes petrolífers (CERANTAN) - Declaració responsable del titular (DECLANUT) - Document de control i seguiment de residus perillosos. C. CANVI DE TITULARITAT - Imprés de sol·licitud d'inscripció d'instal·lacions de distribució al detall de líquids petrolífers (SOLINP02) - Declaració responsable per al canvi de titularitat (DECANTIT) D. BAIXA: Es marcarà i s'aportarà la documentació de l'ANUL·LACIÓ DE LA TOTALITAT DELS TANCS DISPONIBLES en la instal·lació: - Imprés de sol·licitud d'inscripció d'instal·lacions de distribució al detall de líquids petrolífers (SOLINP02) - Certificat de fora de servei de tanc de productes petrolífers (CERANTAN) - Declaració responsable del titular (DECLANUT) - Document de control i seguiment de residus perillosos.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1.- La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC. Per a això hauran de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de servicis de certificació». Entre estos sistemes s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per la ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana). - I el sistema clau-signatura de l'Estat únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats ....). Més informació respecte als sistemes admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/es/sede_certificados 2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), haurà d'inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en els apartats " Procediments relacionats i Enllaços " d'este tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora. 3.- Clickando en l'enllaç SOL·LICITUD_Presentació autenticada" (en color roig a l'inici d'este tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web, annexar la sol·licitud i altra documentació emplenada i signada digitalment que haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre. 4.- Respecte als DOCUMENTS A ANNEXAR, si és el cas: - És recomanable que, en primer lloc, els reunisca tots i els emplene, ferm i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/s persona/s o entitat/és que ho/s subscriga/n. - En este tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat denominat "FORMULARIS" apareix el llistat de documents a presentar. * I en l'apartat "FORMULARIS I DOCUMENTACIÓ"(a més d'en el propi tràmit telemàtic) existixen models normalitzats i emplenables de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas. Si existix model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell. No obstant això, aquells documents per als quals no existisca model normalitzat hauran de ser creats o recaptats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc,odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents. 5.- Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://www.gva.es/es/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia

Procés de tramitació

Procés de tramitació

A. NOVES INSTAL·LACIONS/MODIFICACIÓ: - Presentació de la sol·licitud, i resta de documentació de manera telemàtica. - S'assigna número de registre a la instal·lació, notificant-se a la persona titular, de manera telemàtica . - Inscripció de la instal·lació en el registre de distribuïdors al detall - Visita d'inspecció, en el seu cas - Esmena de documentació, en el seu cas - Inici d'expedient sancionador, en el seu cas. B.Passos per al CANVI DE TITULARITAT /BAIXA de la instal·lació: - Presentació de la sol·licitud, i resta de documentació, de manera telemàtica. - Realització de les comprovacions que en cada cas procedisca.