Declaració responsable referent a l'activitat dels establiments de restauració (bars i restaurants)

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 211366
|
Codi GVA: 14372
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aquest tràmit té per objecte posar en coneixement de l'administració turística qualsevol circumstància que afecte el desenvolupament de l'activitat de restaurants i bars en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (inscripció, modificació o cessament). La inscripció en el Registre de Turisme dels establiments de restauració NO ÉS OBLIGATÒRIA.

 

La presentació de la declaració responsable atendrà el compliment dels requisits establits en el Decret 36/2023, de 24 de març, del Consell pel qual es regulen els establiments de restauració en la Comunitat Valenciana, la Xarxa Gastroturística i L’Exquisit Mediterrani.

 

El Registre de Turisme és públic, la inscripció és gratuïta i la relació amb les persones interessades serà exclusivament mitjançant mitjans electrònics de conformitat amb la Llei 15/2018, de 7 de juny, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana.

 

La finalitat bàsica del Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana és servir d'instrument de coneixement del sector turístic de manera que facilite les activitats de control, programació i planificació atribuïdes a l'administració turística, així com el subministrament d'informació a les persones interessades

 

Ni la presentació de la declaració responsable, ni la inscripció en el Registre de Turisme pressuposen el compliment de qualssevol altres normes que resulten d'aplicació als establiments regulats en aquesta disposició. En el seu cas, amb caràcter previ a la seua posada en funcionament, els establiments de restauració hauran de disposar de les autoritzacions exigides per altres administracions públiques, especialment la corresponent llicència d'obertura o documentació equivalent necessària per al correcte funcionament del local.

 

 

 

Terminis
Sol·licitudTermini obert
EsmenaTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Empreses, persones físiques o jurídiques, titulars d'establiments de restauració (restaurant i bars).

 

Les declaracions responsables o comunicacions hauran de presentar-la els titulars o els seus representants degudament acreditats (veure detalls en l'apartat de tramitació).

 

Requisits

Tindran la consideració d'establiments de restauració els que, estant oberts al públic en general, es dediquen de manera professional, habitual i mitjançant preu, a servir menjars, altres aliments i begudes per a ser consumides en el propi local.

 

La realització d'aquestes activitats podrà comunicar-se a l'administració turística a l'efecte de la seua inscripció en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana.

 

El decret regulador estableix els termes, criteris i condicions per a classificar els establiments de restauració en els següents grups:

 

• Grup I: Restaurants

• Grup II: Bars.

 

- Els establiments del Grup I es classificaran en funció de la qualitat de les seues instal·lacions i serveis i del compliment dels requisits tècnics generals, previst en l'Annex I, en les següents categories:

 

• Una forqueta

• Dues forquetes

• Tres forquetes.

 

 

- Addicionalment a aquestes categories per forquetes en què necessàriament ha de classificar-se qualsevol restaurant, aquells establiments que opten a la categoria especial -en funció del compliment dels requisits establits en el decret- hauran de complir els criteris de l'Annex II-A. Tots ells ostentaran la categoria L’Exquisit Mediterrani.

 

A més, podran optar a les següents especialitats gastronòmiques, sempre que es complisquen els criteris i de manera alternativa:

 

• L’Exquisit Mediterrani - cuina autòctona (Annex II-B1)

• L’Exquisit Mediterrani – arrocería (Annex II-B2)

 

EXCLUSIONS

 

- Queden exclosos de l'àmbit d'aplicació del present decret:

 

a) Aquells establiments, qualsevol que fora la seua titularitat, que presten serveis de menjars o begudes amb caràcter gratuït o sense ànim de lucre.

b) Els establiments que servisquen menjars o begudes a col·lectius particulars, i no estiguen oberts al públic en general, com són els menjadors universitaris, sanitaris, d'empresa, escolars, centres de formació hostalera, així com els que presten serveis de restauració en entitats, clubs o associacions únicament per als seus socis i sòcies.

c) Els serveis de restauració en allotjaments turístics, quan es presten en les instal·lacions de l'establiment i l'accés no siga lliure.

d) Els establiments que presten servei de restauració en qualsevol mitjà de transport públic quan el servei es preste en el transcurs del viatge.

e) Les empreses que servisquen menjades i begudes a través de màquines expenedores.

f) Els serveis ocasionals, entenent-se per tals els que es presten amb motius de fires, festes patronals o esdeveniments similars.

g) Els establiments que exclusivament es dediquen a la venda de menjars i begudes per a portar o entregar a domicili.

 

 

Com es tramita

Procés de tramitació

- De conformitat amb la Llei 15/2018, de 7 de juny, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana, la relació de les persona interessades amb el Registre de Turisme es realitzarà exclusivament mitjançant mitjans electrònics.

 

- Es presentarà per mitjans electrònics degudament emplenada i signada electrònicament la declaració responsable dirigida al Servici Territorial de Turisme de la província on se situe l'establiment de restauració (alta, modificació o cessament), aportant la documentació requerida. A partir d'eixe moment podrà exercir-se l'activitat en els termes declarats.

 

- La declaració responsable o comunicació haurà de presentar-la el titular o els representants degudament acreditats en el Registre de Representants de la ACCV.

 

Per a actuar en representació d'una altra persona física o jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de

Representants davant la Generalitat Valenciana per a la realització de tràmits per via telemàtica.

La informació relativa a este Registre està disponible en els següents enllaços, als quals pot accedir des de l'apartat "Enllaços":

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp

https://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/quien.html

Les persones físiques o jurídiques que vulguen autoritzar un tercer com el seu representant hauran de disposar de

signatura electrònica avançada: DNIe (DNI electrònic) o certificats de persona jurídica, empleat públic o persona

física emesos per la ACCV (https://www.accv.es). També s'admetran els certificats qualificats equivalents inclosos en la llista de confiança de prestadors de servicis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

Més informació en el següent enllaç, al qual pot accedir des de l'apartat "Enllaços":

https://sede.gva.es/es/sede_certificados

 

-Veure informació addicional sobre representació en observacions.

 

- Atesa la declaració responsable efectuada per l'interessat, el Servici Territorial de Turisme classificarà turísticament i inscriurà d'ofici a l'establiment en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant, el Registre), i a este efecte li entregarà un document que acredite la inscripció, en la categoria que haguera indicat l'interessat, llevat que s'hagueren omés dades o no s'haguera aportat la documentació preceptiva, i en este cas es requerirà la seua esmena.

 

- Una vegada inscrit l'establiment en el Registre, el Servici Territorial de Turisme realitzarà les comprovacions que resulten oportunes. A conseqüència d'estes comprovacions, podrà resoldre's la modificació o cancel·lació de la inscripció registral de l'establiment, amb la consegüent pèrdua de la seua classificació turística, en este últim cas.

Observacions

-Representació: A més de la inscripció en el Registre de Representants de l'Agència de Tecnologia i Certificació (ACCV), l'article 32.3 del Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, establix que la...

Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Declaració d'exercici d'activitat: amb caràcter previ a l'inici d'activitat de restauració o en el cas d'estar ja desenvolupant l'activitat, en el moment en què el titular pretenga acollir-se a les categories del nou decret.

Declaració responsable de modificació o cessament: quan es produïsquen.

 

 

Documentació
Per a qualsevol tipus de comunicació a l'administració turística s'ha de presentar electrònicament degudament emplenada i signada electrònicament una DECLARACIÓ RESPONSABLE REFERENT A l'ACTIVITAT D'ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA disponible en l'apartat d'impresos associats...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Per a realitzar la presentació telemàtica de la declaració responsable: -A través de l'enllaç de tramitar amb certificat d'aquest tràmit. - Fent una cerca d'aquest tràmit en la Seu Electrònica de la Generalitat, en l'enllaç: https://sede.gva.es/va/inici La relació amb les persones o entitats...
Saber més

Esmena

Termini
Termini obert

L'aportació de documentació es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la seua resolució, sempre que l'expedient no este arxivat. Si l'administració li haguera requerit documentació, esta s'aportarà en el termini que s'haja establit en el requeriment.

Descripció

Este tràmit referent a l'activitat dels establiments de restauració (bars i restaurants), permet l'aportació de documents a un expedient ja obert (no resolt ni arxivat), a través del següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18340 L'aportació es pot realitzar per...

Saber més
Documentació
Quan la presentació de documentació es realitze per iniciativa de l'interessat, este aportarà els documents que considere pertinents. Si es tracta d'un requeriment de l'administració, s'aportaran els documents que se sol·liciten en este.

Resolució

Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ No
Recurs que procedeix contra la resolució
Alçada
Obligacions
El Servei Territorial de Turisme de la província on radique l'establiment serà l'òrgan competent per a l'ordenació, la instrucció i la resolució dels procediments que pogueren iniciar-se després de la declaració responsable. Aquests procediments es tramitaran conforme al que es preveu en la Llei...
Saber més
Observacions

Contra la Resolució d'este procediment procedix RECURS D'ALÇADA davant la persona titular de la Direcció General de Turisme, dins del termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació de la Resolució, d'acord amb el que s'estableix en els articles 112, 121 i 122 de la Llei del...

Saber més
Òrgans resolució
Sancions
Serà aplicable el que es disposa en la Llei 15/2018, 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana i en el Decret 15/2020, de 31 de gener, del Consell, de disciplina turística en la Comunitat Valenciana.