Detall de Procediments

Declaració responsable referent a l'activitat dels establiments de restauració (bars i restaurants).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Declaració responsable referent a l'activitat dels establiments de restauració (bars i restaurants).

  Objecte del tràmit

  La realització de l'activitat d'un establiment de restauració PODRÀ COMUNICAR-SE a l'administració turística a l'efecte de la seua inscripció en el Registre, NO ÉS PER TANT OBLIGATÒRIA LA SEUA INSCRIPCIÓ.

  El procediment té com a objecte informar a l'Administració Turística de la posada en funcionament i classificació turística dels establiments de restauració, com també de les modificacions de classificació, capacitat, canvis de titularitat, de denominació i el cessament de la seua activitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els titulars d'empreses de restauració que de forma habitual, professional i per mitjà de preu servisquen menjars, altres aliments i/o begudes per a ser consumits en el mateix local o en àrees annexes pertanyents a este, amb o sense altres servicis complementaris.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.
  Inici: amb caràcter previ a l'inici de l'activitat de restauració.
  Modificacions i tancaments: quan es produïsquen.

  Una vegada efectuada la comunicació l'establiment haurà de començar la seua activitat segons allò que s'ha expressat en el termini màxim de dos mesos.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, com també a les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També a qualsevol oficina de Correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert per a que es puga estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.

  - I, preferentment, en:

  REGISTRE DE L'OFICINA PROP - CASTELLÓ, GERMANS BOU
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TURISME - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TURISME - VALÈNCIA
  PL. ALFONS EL MAGNÀNIM, 15Ver plano
  46003 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14372

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  PER A L'INICI DE L'ACTIVITAT

  1- Comunicació en imprés normalitzat, degudament omplit.

  2- Documentació acreditativa de la personalitat física o jurídica del sol·licitant (apartat C del model de declaració responsable).
  Les persones físiques podran substituir la presentació del document nacional d'identitat o targeta equivalent dels estrangers en territori espanyol, expedit per les autoritats espanyoles, per l'autorització perquè l'administració obtinga directament la comprovació de les seues dades d'identitat (DNI) i, si és el cas, de residència, de conformitat amb els articles 4 i 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic. Vegeu els apartats C) i D) del model de declaració responsable.

  3- Declaració responsable de l'interessat, incorporada en el model normalitzat, sobre (apartat D.a):
  a) Disponibilitat del local.
  b) Compliment dels requisits tècnics generals i específics i el seu manteniment durant la vigència de l'activitat.
  c) Disposar d'un pla de distribució de l'establiment amb una sèrie d'informació.

  4- En cas d'establiments de cuina autòctona, es presentarà la carta de plats, begudes, i si és el cas, menús, així com una memòria que analitze el compliment dels requisits establits en l'article 6.3, apartats a), b) i c) del Decret 7/2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual es regulen els establiments de restauració de la Comunitat Valenciana (apartat C).


  PER A COMUNICAR CANVIS DE TITULARITAT O ALTRES MODIFICACIONS (canvis de classificació, capacitat, categoria, denominació,etc.)

  1- Comunicació en imprés normalitzat, degudament omplit.

  2- Les persones físiques podran substituir la presentació del document nacional d'identitat o targeta equivalent dels estrangers en territori espanyol, expedit per les autoritats espanyoles, per l'autorització perquè l'administració obtinga directament la comprovació de les seues dades d'identitat (DNI) i, si és el cas, de residència, de conformitat amb els articles 4 i 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic. Vegeu els apartats C) i F) del model de declaració responsable.

  3- Declaració responsable de l'interessat, incorporada en el model normalitzat, referida a la disponibilitat de la documentació que en cada cas resulte exigible en funció de la modificació de què es tracte (disponibilitat del local, plans, etc.) així com al compliment dels requisits tècnics generals i específics que siguen aplicables (apartat D.b).

  L'omissió de dades o documentació essencial, sense perjuí que es requerisca l'interessat per a la seua esmena, privarà d'efecte la comunicació efectuada des del moment que es comprove, i no es podrà continuar amb l'activitat.

  Impresos associats

  DECLARACIÓ RESPONSABLE REFERENT A L'ACTIVITAT DELS ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.