• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

TECE - Sol·licitud d'examen per a l'obtenció del certificat de competència professional per a la prestació del servei de taxi en les àrees de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Sol·licitud d'examen per a l'obtenció del certificat de competència professional per a la prestació del servei de taxi en les àrees de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Es convoquen les proves tendents a l'obtenció del certificat de competència professional per a la prestació de serveis de taxi per a 2019 en les àrees de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana que es detallen a continuació:
  · Àrea de València
  · Àrea d'Alacant
  · Àrea de Castelló
  · Àrea del Camp de Morvedre
  · Àrea de la Safor
  · Àrea de la Plana d'Utiel-Requena / la Vall de Cofrents-Aiora
  · Àrea de la Marina Baixa

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques que vulguen obtindre el certificat de competència professional per a la prestació del servei de taxi en l'àrea de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana corresponent.

  Requeriments

  Per a l'admissió a les proves caldrà complir els requisits següents:

  - Tindre l'autorització per a conduir prevista per la normativa de circulació, trànsit i seguretat viària per a conduir vehicles de turisme amb antiguitat mínima d'un any.
  - Tindre coneixement del castellà. A aquest efecte, els qui no posseïsquen la nacionalitat espanyola i del seu país d'origen no es desprenga el coneixement del castellà, hauran d'acreditar-lo d'alguna de les formes següents:
  a) Mitjançant el certificat de nivell A2 de castellà expedit per les escoles oficials d'idiomes o mitjançant diploma d'espanyol com a llengua estrangera (DELE) expedit per l'Institut Cervantes, en nom del ministeri que tinga atribuïda la competència en matèria d'educació.
  b) Estar en possessió d'una titulació acadèmica espanyola expedida per l'òrgan oficial competent en el territori espanyol. L'acreditació de la titulació es farà mitjançant la presentació del certificat d'haver superat els estudis corresponents o mitjançant el títol expedit per l'òrgan oficial competent.
  - Complir el requisit d'honorabilitat, en els termes establits en la legislació estatal i europea, per a l'exercici de la professió de transportista per carretera.

  Inici
 • Taxes

  Taxes - 2019

  - A 08: 14,19 euros


  NOTA IMPORTANT:
  LA TAXA NO S'HA DE PAGAR PRÈVIAMENT, JA QUE EL PAGAMENT DE LA TAXA ESTÀ INTEGRAT EN EL MATEIX TRÀMIT TELEMÀTIC.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds és el que s'estableix en el calendari d'exàmens, que es detalla a continuació:

  Per a l'examen del 02.02.2019, el termini és del 17.12.2018 al 08.01.2019

  Per a l'examen del 25.05.2019, el termini és de l'1.03.2019 al 29.03.2019

  Per a l'examen del 28.09.2019, el termini és de l'1.07.2019 al 26.07.2019

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització de la persona sol·licitant, llevat que s'hi manifeste en contra, perquè la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori obtinga directament les dades relatives d'identificació personal, d'acord amb el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas que no s'autoritze, s'ha d'aportar:

  ** DNI o document equivalent en cas d'estrangers.

  - Certificat de nivell bàsic de castellà, tal com s'indica en l'apartat "Requisits", (si correspon).

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. 1. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es farà pública la relació provisional de persones admeses i excloses, i es podrà consultar, així mateix, per mitjà de la introducció del número del DNI o NIE, en la pàgina web següent:
  http://www.habitatge.gva.es/va/web/transportes/taxis/examenes

  2. Les persones aspirants podran, en el cas d'error o exclusió, esmenar els defectes en què hagen incorregut en la seua sol·licitud, o dur a terme les al·legacions que consideren convenients en el termini de 10 dies a comptar de l'endemà de la publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  3. Una vegada transcorregut el termini anterior, vistes les al·legacions i esmenats els defectes, quan siga procedent, es dictarà la resolució que elevarà a definitiva la llista de persones admeses i excloses per a efectuar les proves, i aquesta es farà pública en la mateixa forma que la llista provisional.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CIT-CAPTAXI&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14378

  Tramitació

  Per a iniciar el tràmit telemàtic, heu de fer clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina, en què la persona sol·licitant s'ha d'identificar amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat.
  Heu de tindre un certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També es pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura, no cal disposar de certificat en el vostre equip ni usar Java o AUTOSIGNATURA. (Vegeu l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

  Després d'omplir les dades que es demanen i, si escau, aportar la documentació necessària, accedireu al pas de pagament per a fer efectiu l'abonament de la taxa.

  Finalment, s'ha de registrar d'entrada, per mitjà del registre telemàtic.

  Inici
 • Informació complementària

  * CALENDARIS DE PROVES
  Les dates d'exàmens són les que s'indiquen a continuació:
  - 2-02-2019
  - 25-05-2019
  - 28-09-2019


  * DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA I PUBLICACIÓ DELS RESULTATS
  La prova consistirà en un examen únic, tipus test, amb 40 preguntes, que versarà sobre els continguts que es detallen en l'annex III de la resolució de convocatòria. Els aspirants disposaran d'una hora per a emplenar les respostes i no podran abandonar l'aula fins que transcórrega mitja hora des del seu començament, excepte causa de necessitat que serà apreciada pel tribunal.
  Per a superar la prova caldrà contestar correctament almenys el 50 per cent del total de les preguntes del test.
  Les respostes errònies es valoraran negativament amb una penalització equivalent a un terç del valor de cada resposta correcta. Les respostes en blanc, ni puntuen ni penalitzen. La fórmula de correcció serà:
  Respostes correctes netes = nombre d'encerts - nombre d'errors / 3
  Els aspirants hauran de concórrer a les proves proveïts de la documentació acreditativa de la seua identitat, i d'un bolígraf blau o negre. El tribunal efectuarà una crida única als concurrents, i quedaran exclosos de la realització de la prova els qui no compareguen a l'hora establida o no figuren en la relació d'aspirants definitiva.
  El tribunal farà públiques, a través de la pàgina web citada (http://www.habitatge.gva.es/web/transportes/taxis/examenes), la relació de persones que hagen superat la prova i que seran declarades aptes per a l'expedició del certificat de competència professional per a la prestació del servei de taxi. Aquesta publicació telemàtica obrirà un període de 10 dies per a la presentació de reclamacions, les quals seran resoltes pel tribunal en un termini de 15 dies a partir de la seua presentació.

  * TRIBUNAL
  El tribunal de les proves convocades està compost per:
  - Tribunal titular:
  President: Vicente Lacruz Cervera
  Secretari: Néstor Casado Novella
  Vocals: Pedro Luis García de Torres, Pilar Ibáñez Moreno, Rafael Rubio Estruch, Julián Paz Sanchez de León i Marisa Zabala Salelles.
  - Tribunal suplent.
  Presidenta: Teresa Gras Huerta
  Secretari: Alberto Alonso Vidales
  Vocals: Francisco García López, Laura Box Lidón, Carolina Casal Asensio, Rafael González Tur, Pilar José Guerrero i Manuela López Varas.


  * CERTIFICATS
  Finalitzat el procediment, s'expedirà d'ofici el corresponent certificat de competència professional per a la prestació del servei de taxi, i al mateix temps s'inscriurà en la base de dades de l'òrgan competent en matèria de transports. El certificat tindrà una validesa de cinc anys.
  La persona interessada sol·licitarà la renovació del certificat abans de la finalització del període de validesa. En cas contrari, caducarà automàticament, i haurà de superar novament les proves de competència indicades. Per a la renovació del certificat s'estarà al que disposa la Resolució de 23 de maig de 2012 (DOCV núm. 6795, de 13 de juny de 2012).


  * PROGRAMA DE LES PROVES
  A. Marc jurídic
  1. Normes generals i naturalesa del servei.
  2. Règim d'explotació de les autoritzacions.
  3. Atorgament d'autoritzacions.
  4. Règim sancionador.
  5. Certificat de competència professional.
  6. Àrees de prestació conjunta. Ordres de creació i les seues modificacions.
  7. El Consell del Taxi.

  B. Marc tarifari
  1. Funcionament del taxímetre.
  2. Tarifes i aplicació d'aquestes.

  C. Coneixement del medi físic i dels municipis de l'àrea de prestació conjunta.
  1. Identificació i reconeixement de vies públiques i centres d'interés turístic o d'un altre tipus.
  2. Selecció d'itineraris més adequats.

  D. Coneixement d'idiomes
  1. Valencià.
  2. Anglés.

  Enllaços

  Llista d'entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs i els mitjans de pagament admesos.

  CL@VE-PERMANENT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Resolució de 19 de setembre de 2018, de la Direcció General d'Obres Públiques, transport i mobilitat, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció del certificat de competència professional per a la prestació del servei de taxi en les àrees de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana per a l'any 2019 (DOGV 8392, de 27.09.2018).
  - Resolució de 27 de març de 2019, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, per la qual es modifica el tribunal nomenat en la Resolució de 19 de setembre de 2018, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció del certificat de competència professional per a la prestació del servei de taxi en les àrees de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana per a l'any 2019 (DOCV num. 8532 de 17.04.2019)

  Llista de normativa

  Vegeu resolució de 18 de setembre de 2018

  Resolució de 27 de març de 2019

  Llistat de seguiment

  Consultes.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.