Detall de Procediments

TECE - Sol·licitud d'examen per a l'obtenció del certificat de competència professional per a la prestació del servei de taxi en les àrees de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Sol·licitud d'examen per a l'obtenció del certificat de competència professional per a la prestació del servei de taxi en les àrees de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Es convoquen les proves per a l'obtenció del certificat de competència professional per a la prestació de serveis de taxi per a 2021 en les àrees de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana, que es detallen a continuació:
  · Àrea de València
  · Àrea d'Alacant
  · Àrea de Castelló
  · Àrea del Camp de Morvedre
  · Àrea de la Safor
  · Àrea de la Plana d'Utiel-Requena / La Vall de Cofrents-Aiora
  · Àrea de la Marina Baixa

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques que vulguen obtindre el certificat de competència professional per a la prestació del servei de taxi en l'àrea de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana corresponent.

  Requeriments

  Per a l'admissió a les proves, serà necessari complir els requisits següents:
  1. Haver abonat la taxa corresponent en concepte de drets d'examen, d'acord amb el que disposa la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.
  2. Tindre l'autorització per a conduir prevista per la normativa de circulació, trànsit i seguretat viària, per a conduir vehicles de turisme amb antiguitat mínima d'un any.
  3. Tindre coneixement del castellà. A aquest efecte, els que no tinguen la nacionalitat espanyola i del seu país d'origen no es desprenga el coneixement del castellà han d'acreditar el mateix per alguna de les formes següents:
  a. Mitjançant el certificat de nivell A2 de castellà expedit per les escoles oficials d'idiomes o mitjançant el Diploma d'Espanyol com a Llengua Estrangera (DELE) expedit per l'Institut Cervantes, en nom del ministeri que tinga atribuïda la competència en matèria d'educació.
  b. Estar en possessió d'una titulació acadèmica espanyola expedida per l'òrgan oficial competent en el territori espanyol. L'acreditació de la titulació s'ha d'efectuar mitjançant la presentació del corresponent certificat d'haver superat els estudis corresponents o mitjançant el títol expedit per l'òrgan oficial competent.
  4. Complir el requisit d'honorabilitat, en els termes establits en la legislació estatal i europea per a l'exercici de la professió de transportista per carretera.

  Inici
 • Taxes

  L'import actual de la taxa és:

  - A 08: 14,19 euros


  NOTA IMPORTANT:
  LA TAXA NO S'HA DE PAGAR PRÈVIAMENT, JA QUE EL PAGAMENT DE LA TAXA ESTÀ INTEGRAT EN EL MATEIX TRÀMIT TELEMÀTIC.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds serà el que estableix el calendari d'exàmens que es detalla a continuació:

  - Per a l'examen del 29-05-2021, el termini serà del 16-04-2021 al 30-04-2021 - Resolució de 9 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat.

  - Per a l'examen del 02-10-2021, el termini serà del 06-08-2021 al 31-08-2021.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, al fet que la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat obtinga directament les dades relatives d'identificació personal, segons el que es preveu en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En cas de no autoritzar-se, s'haurà d'aportar:

  ** DNI o document equivalent en cas d'estrangers

  - Certificat de Nivell Bàsic de castellà, tal com s'indica en l'apartat "Requisits", (si correspon).

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD D'EXAMEN DEL CERTIFICAT DE COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL TAXI

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, i amb la prèvia comprovació que s'ha realitzat el pagament dels drets d'examen, es farà pública la llista provisional de persones admeses i excloses, que també es podrà consultar en l'URL següent:
  http://politicaterritorial.gva.es/va/web/transportes/taxis/examenes
  2. Les persones aspirants podran, en el cas d'error o exclusió, esmenar els defectes en què hagen incorregut en la seua sol·licitud, o fer les al·legacions que consideren convenients en el termini de 5 dies comptats a partir de l'endemà de la publicació de la llista provisional, segons el que preveu l'article 33 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  3. Transcorregut el termini anterior, vistes les al·legacions i esmenats els defectes, quan siga procedent, es dictarà la resolució que elevarà a definitiva la llista de persones admeses i excloses a la realització de les proves, que es farà pública en la mateixa forma que la llista provisional.
  4. Les sol·licituds que siguen excloses per fora de termini, sempre que hagen abonat la taxa que corresponga, seran admeses per a la prova següent dins de l'any natural sense necessitat de tornar a inscriure's ni pagar una taxa nova. Es publicarà en la mateixa web la llista d'admesos definitiva.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CIT-CAPTAXI&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14378

  Tramitació

  Per a iniciar el tràmit telemàtic, heu de fer clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina, en què la persona sol·licitant s'ha d'identificar amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat.
  Heu de tindre un certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També es pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura, no cal disposar de certificat en el vostre equip ni usar Java o AUTOSIGNATURA. (Vegeu l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

  Després d'omplir les dades que es demanen i, si escau, aportar la documentació necessària, accedireu al pas de pagament per a fer efectiu l'abonament de la taxa.

  Finalment, s'ha de registrar d'entrada, per mitjà del registre telemàtic.

  Inici
 • Informació complementària

  * CALENDARIS DE PROVES
  Després de les modificacions experimentades a causa de la COVID-19, el calendari de proves per a la prestació del servei del taxi queda així.
  - 29-05-2021.
  - 02-10-2021.


  * DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA I PUBLICACIÓ DELS RESULTATS
  La prova consistirà en un examen únic, tipus "test", amb 40 preguntes, que versarà sobre els continguts que es detallen en l'annex III de la resolució de convocatòria, que es pot consultar ací
  http://politicaterritorial.gva.es/documents/20081096/164274617/Convocatorias+ex%C3%A1menes+taxi+para+2021.pdf/328ca54b-b6f7-4fe6-af26-24ee11ed8873

  També podeu trobar el temari davall.

  Els aspirants disposaran d'una hora per a omplir les respostes i no podran abandonar l'aula fins que haja transcorregut mitja hora des del començament, excepte causa de necessitat que serà apreciada pel tribunal.
  Per a superar la prova, caldrà contestar correctament almenys el 50 % del total de les preguntes del test.
  Les contestacions errònies es valoraran negativament amb una penalització equivalent a un terç del valor de cada contestació correcta. Les contestacions en blanc ni puntuen ni penalitzen. La fórmula de correcció serà:
  Respostes correctes netes = nre. d'encerts - nre. d'errors / 3
  Les persones aspirants han de concórrer a les proves proveïdes de la documentació acreditativa de la seua identitat, i d'un bolígraf blau o negre. El tribunal efectuarà una crida única a les persones concurrents, i quedaran excloses de la realització de la prova les que no compareguen a l'hora establida o no figuren en la llista d'aspirants definitiva.
  El tribunal farà públiques, a través de la pàgina web esmentada (http://politicaterritorial.gva.es/va/web/transportes/taxis/examenes), la llista de persones que hagen superat la prova i que seran declarades aptes per a l'expedició del certificat de competència professional per a la prestació del servei de taxi. Aquesta publicació telemàtica obrirà un període de 10 dies per a la presentació de reclamacions, les quals resoldrà el tribunal en un termini de 15 dies a partir de la presentació.


  * TRIBUNAL
  El tribunal de les proves convocades està compost per:
  - Tribunal titular:
  President: Vicente Lacruz Cervera
  Secretari: Néstor Casado Novella
  Vocals: M. Valle Escudero Aguado, Pilar Ibáñez Moreno, Rafael Rubio Estruch i Marisa Zabala Salelles.
  - Tribunal suplent
  Presidenta: Teresa Gras Huerta
  Secretari: Alberto Alonso Vidales
  Vocals: M. José Riquelme Rocamora, Anabel Llorca Marco, Encarnación Guijarro Jordán, Nuria García Pastor, Rafael González Tur i Miguel Ángel Parra Mañas.


  * CERTIFICATS
  Finalitzat el procediment, s'expedirà d'ofici el corresponent certificat de competència professional per a la prestació del servei de taxi, i s'efectuarà, al mateix temps, la seua inscripció en la base de dades de l'òrgan competent en matèria de transports. El certificat tindrà una validesa de cinc anys.
  La renovació del certificat l'ha de sol·licitar l'interessat abans de la finalització del període de validesa; en cas contrari, se'n produirà la caducitat automàticament, de manera que s'hauran de superar novament les proves de competència assenyalades. Per a la renovació del certificat, cal atendre el que disposa la Resolució de 23 de maig de 2012 (DOCV núm. 6795, de 13 de juny de 2012).


  * PROGRAMA DE LES PROVES
  A. Marc jurídic
  1. Normes generals i naturalesa del servei.
  2. Règim d'explotació de les autoritzacions.
  3. Atorgament d'autoritzacions.
  4. Règim sancionador.
  5. Certificat de competència professional.
  6. Àrees de prestació conjunta. Ordres de creació i les seues modificacions.
  7. El Consell del Taxi.

  B. Marc tarifari
  1. Funcionament del taxímetre.
  2. Tarifes i la seua aplicació.

  C. Coneixement del medi físic i dels municipis de l'àrea de prestació conjunta
  1. Identificació i reconeixement de vies públiques i centres d'interés turístic o d'un altre tipus.
  2. Selecció d'itineraris més adequats.

  D. Coneixement d'idiomes
  1. Valencià.
  2. Anglés.

  Enllaços

  Llista d'entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs i els mitjans de pagament admesos.

  CL@VE-PERMANENT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2020, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció del certificat de competència professional per a la prestació del servei de taxi en les àrees de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana per a l'any 2021 (DOGV núm. 8961, de 26-11-2020).
  - RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2021, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, per la qual se suspén la celebració de les proves convocades per al pròxim 30 de gener de 2021 relatives a l'obtenció del certificat de competència professional per a la prestació del servei de taxi en les àrees de prestació conjunta i les relatives a l'obtenció del certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial (DOGV núm. 9008, de 29-01-2021).
  - RESOLUCIÓ d'11 de febrer de 2021, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, per la qual es modifica la Resolució de 27 de gener de 2021, que va suspendre la realització de les proves convocades per al 30 de gener de 2021, relatives a l'obtenció del certificat de competència professional per a la prestació del servei de taxi en les àrees de prestació conjunta i les relatives a l'obtenció del certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial del (CAP) (DOGV núm. 9023, de 18-02-2021).
  - RESOLUCIÓ de 9 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, per la qual es modifica el termini per a la presentació de sol·licituds per a les proves d'obtenció del certificat de competència professional per a la prestació del servei de taxi en les àrees de prestació conjunta que tindran lloc el 29 de maig de 2021 (DOGV núm. 9062, de 15-04-2021).

  Llista de normativa

  Vegeu la Resolució de 16 de novembre de 2020.

  Vegeu la Resolució de 27 de gener de 2021.

  Vegeu la Resolució d'11 de febrer de 2021.

  Vegeu la Resolució de 9 d'abril de 2021.

  Llistat de seguiment

  Consultes.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.