TECE - Sol·licitud d'examen per a l'obtenció del certificat de competència professional per a la prestació del servei de taxi en les àrees de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211367
|
Codi GVA: 14378
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 16-06-2024

Fins 01-07-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Es convoquen les proves tendents a l'obtenció del certificat de competència professional per a la prestació de servicis de taxi per a 2024 en les àrees de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana, que es detallen a continuació:

· Àrea de València

· Àrea d'Alacant

· Àrea de Castelló

· Àrea del Camp de Morvedre

· Àrea de La Safor

· Àrea de La Plana d'Utiel-Requena / La Vall de Cofrentes-Ayora

· Àrea de La Marina Baixa

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
16-06-2024 al 01-07-2024
Observacions

El Tribunal serà únic per a totes les proves que es convoquen en la present resolució.

El tribunal de les proves convocades està compost per:

- Tribunal titular

President: Susana Lledó Serres Provinciale

Secretària: Mª Valle Escudero Aguado.

Vocals: Néstor Casado Novella, Encarnación Guijarro Jordán, Pilar Ibáñez Moreno, Pedro Juanes Ballester, Rafael Rubio Estruch, Francisca Sahuquillo Moreno i Marisa Zabala *Salelles.

- Tribunal suplent

Presidenta: Teresa Gras Horta.

Secretari: Alberto Alonso Vidales.

Vocals: Rafael González Tur, Carmen Gracia Nogueras, Antonio Llofriu Flores, Anabel Llorca Marco, Miguel Ángel Parra Mañas, María José Riquelme Rocamora i Ángeles Rodríguez Herranz.

 

El tribunal, amb una antelació d'almenys deu dies naturals abans de la data de cada examen, inserirà la informació relativa al lloc i hora exactes de la seua celebració en la pàgina web a la qual es podrà accedir mitjançant la següent URL:

https://mediambient.gva.es/es/web/transportes/taxis

 

* DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA

La prova versarà sobre els continguts que es detallen en l'annex III d'esta resolució.

1. Normes generals i naturalesa del servici.

2. Règim d'explotació de les autoritzacions.

3. Atorgament d'autoritzacions.

4. Règim sancionador.

5. Certificat de competència professional.

6. Àrees de prestació conjunta. Ordres de creació i les seues modificacions.

7. El Consell del Taxi.

 

B. Marc tarifari

1. Funcionament del taxímetre.

2. Tarifes i la seua aplicació.

 

C. Coneixement del medi físic i dels municipis de l'àrea de prestació conjunta

1. Identificació i reconeixement de vies públiques i centres d'interés turístic o d'un altre tipus.

2. Selecció d'itineraris més adequats.

 

D. Coneixement d'idiomes

1. Valencià.

2. Anglés

 

 

Els aspirants disposaran d'una hora per a emplenar les respostes i no podran abandonar l'aula fins transcorreguda mitja hora des del seu començament, excepte causa de necessitat que serà apreciada pel Tribunal.

La prova consistirà en un examen únic, tipus test, de 40 preguntes amb 4 possibles respostes alternatives de les que només una d'elles serà correcta.

Cada resposta correcta es valorarà amb 1 punt i les contestacions errònies es valoraran negativament amb una penalització equivalent a un terç del valor de cada contestació correcta. Les contestacions en blanc ni puntuen ni penalitzen. Així, la qualificació de la prova serà de 0 a 40 punts. La fórmula de correcció serà:

 

Respostes correctes netes = núm. d'encerts – (núm. d'errors / 3)

Per a superar la prova les respostes correctes netes, d'acord amb la fórmula de correcció, hauran de sumar un mínim de 20 punts. En el cas que el Tribunal de les proves anul·lara alguna pregunta per motius justificats, la prova es considerarà superada amb el 50% de les respostes correctes netes del total de les vàlides, d'acord amb la fórmula de correcció.

Les persones que es presenten a la prova hauran de concórrer proveïdes de la documentació acreditativa de la seua identitat i d'un bolígraf blau o negre. El tribunal efectuarà una crida única a les persones concurrents, quedant exclosos de la realització de la prova els qui no compareguen a l'hora establida o no figuren en la relació definitiva d'aspirants.

Durant la realització de la prova no es permetrà la utilització de dispositius d'intercomunicació, la utilització dels mateixos suposarà l'expulsió de la prova.

 

Enllaços

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Requisits

Aquelles persones físiques que desitgen obtindre el certificat de competència professional per a la prestació del servici de taxi en l'àrea de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana corresponent.

Per a l'admissió a les proves serà necessari complir els següents requisits, amb antelació a la finalització del termini de presentació de sol·licituds que corresponga:

1. Haver abonat la taxa corresponent en concepte de drets d'examen, d'acord amb el que es disposa en Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.

2. Tindre vigent l'autorització prevista per la normativa de circulació, trànsit i seguretat viària per a conduir vehicles de turisme a Espanya amb antiguitat mínima d'un any.

3. Tindre vigents fins a la data de l'examen la nacionalitat espanyola o d'un Estat membre de la Unió Europea o d'un altre país estranger en el qual, en virtut d'acords, tractats o convenis internacionals subscrits per Espanya, no siga exigible el requisit de la nacionalitat o comptar amb les autoritzacions o permisos de treball, de conformitat amb el que es disposa en la legislació sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya.

4. Tindre coneixement del castellà. A este efecte, els qui no posseïsquen la nacionalitat d'un país de parla

hispana del qual es desprenga el coneixement del castellà hauran d'acreditar el coneixement de la llengua d'alguna

de les següents formes:

a) Mitjançant el certificat de nivell A2 de castellà expedit per les escoles oficials d'idiomes o

mitjançant diploma d'espanyol com a llengua estrangera (*DELE) expedit per l'Institut Cervantes, en nom del ministeri

que tinga atribuïda la competència en matèria d'educació.

b) Estar en possessió d'una titulació acadèmica espanyola expedida per l'òrgan oficial competent en el

territori espanyol. L'acreditació de la titulació haurà d'efectuar-se mitjançant la presentació del corresponent

certificat d'haver superat els estudis corresponents o mitjançant el títol expedit per l'òrgan oficial

competent.

c) Estar en possessió d'una titulació acadèmica d'un país de parla hispana expedida per l'òrgan oficial

competent. L'acreditació de la titulació haurà d'efectuar-se mitjançant la presentació del corresponent

certificat d'haver superat els estudis corresponents emés pel consolat a Espanya del país que l'haja

expedit.

5. Complir el requisit d'honorabilitat, en els termes establits en la legislació estatal i europea

per a l'exercici de la professió de transportista per carretera.

Com es tramita

Procés de tramitació

1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, i prèvia comprovació que s'ha realitzat el pagament

dels drets d'examen, es farà pública la relació provisional de persones admeses i excloses, que podrà

així mateix ser consultada en la mateixa URL citada en l'apartat Segon.

2. Les persones aspirants podran, en cas d'error o exclusió, esmenar els defectes en què hagen

incorregut en la seua sol·licitud o realitzar les al·legacions que tinguen per convenient en el termini de deu dies naturals

comptats a partir del següent al de la publicació de la relació provisional.

3. Transcorregut el termini anterior, vistes les al·legacions i esmenats els defectes quan siga procedent, es

dictarà resolució que elevarà a definitiva la llista de persones admeses i excloses a la realització de les proves,

que es farà pública de la mateixa forma que la relació provisional.

 

El Tribunal, a través de la URL citada en l'apartat Segon, farà pública la relació de persones que hagen superat la prova i que seran declarades aptes per a l'expedició del certificat de competència professional per a la prestació del servici de taxi. Esta publicació telemàtica obrirà un període de deu dies naturals per a la presentació de reclamacions, les quals seran resoltes pel Tribunal.

* CERTIFICATS

Finalitzat el procediment s'expedirà d'ofici el corresponent certificat de competència professional per a la prestació del servici de taxi, efectuant-se al mateix temps la seua inscripció en la base de dades de l'òrgan competent en matèria de transports. El certificat tindrà una validesa de cinc anys.

La renovació del certificat haurà de sol·licitar-se per l'interessat abans de la finalització del període de validesa, en cas contrari es produirà la seua caducitat automàticament, havent-se de superar novament les proves de competència assenyalades. Per a la renovació del certificat s'estarà al que es disposa en la Resolució de 23 de maig de 2012 (DOCV núm. 6795 de 13 de juny de 2012).

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

1. Les sol·licituds es presentaran degudament emplenades exclusivament de manera telemàtica, en la forma prevista en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

2. El termini de presentació de les sol·licituds serà l'establit en el calendari d'exàmens que es detalla més endavant.

3. Les sol·licituds telemàtiques incorporen la declaració d'honorabilitat i el justificant que s'ha realitzat l'ingrés de la taxa corresponent en concepte de drets d'examen.

 

1.- Data d'examen 23-03-2024, el termini de presentació de sol·licituds de 09-01-2024 a 23-01-2024

2.- Data d'examen 25-05-2024 ,el termini de presentació de sol·licituds de 13-04-2024 a 29-04-2024

3.- Data d'examen 28-09-2024, el termini de presentació de sol·licituds de 16-06-2024 a 01-07-2024

4.- Data d'examen 30-11-2024, el termini de presentació de sol·licituds de 16-10-2024 a 30-10-2024

Documentació
La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, perquè la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat obtinga directament les dades relatives d'identificació personal, segons el que preveu l'article 28 de la Llei...
Saber més
Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és:

 

- A 08: 14,19 euros

 

 

NOTA IMPORTANT:

LA TAXA NO S'HA DE PAGAR PRÈVIAMENT JA QUE EL PAGAMENT DE LA TAXA ESTÀ INTEGRAT EN EL PROPI TRÀMIT TELEMÀTIC

Forma de presentació
Telemàtica
1. Les sol·licituds es presentaran degudament emplenades exclusivament de manera telemàtica, en la forma prevista en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 2. El termini de presentació de les sol·licituds serà l'establit en el...
Saber més

  Resolució

  Observacions

  Contra la present resolució, que no esgota la via administrativa, es podrà interposar un recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat...

  Saber més