Sol·licitud de RENOVACIÓ de titulació nàutica per al govern d'embarcacions d'esbarjo.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211369
|
Codi GVA: 14404
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Les titulacions nàutiques per al maneig d'embarcacions de recreació tenen un període de validesa de deu anys, transcorregut el qual hauran de renovar-se.

 

Complits els 70 anys, els interessats han de renovar les seues targetes per períodes de cinc anys.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

* NAVEGACIÓ SENSE NECESSITAT DE TÍTOL:

govern d'embarcacions de motor amb una potència màxima d'11,26 quilowatts i fins a 5 metres d'eslora, les de vela fins a 6 metres d'eslora i els artefactes flotants o de platja, a excepció de les motos nàutiques, no caldrà estar en possessió de cap de les titulacions regulades en el Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre, del Ministeri de Foment, sempre que no s'allunyen més de 2 milles nàutiques d'un port.

 

 

* PERÍODE DE VALIDESA DELS TÍTOLS:

- Els títols tindran un període de validesa de deu anys, transcorregut el qual podran renovar-se amb l'aportació d'un nou certificat mèdic.

- Complits els 70 anys, els interessats han de renovar els seus títols per períodes de cinc anys.

 

 

* CONDICIONS PSICOFÍSIQUES:

- Les condicions psicofísiques seran les que estableix l'annex VIII del Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre, del Ministeri de Foment.

- Podrà autoritzar-se el govern d'embarcacions de recreació a persones que, fins i tot tenint defectes físics o discapacitats, disposen dels mitjans adequats en l'embarcació. L'autorització serà exclusiva per a l'embarcació dotada d'aquests mitjans.

 

 

* ATRIBUCIONS BÀSIQUES DELS TÍTOLS NÀUTICS DE RECREACIÓ

El Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre, del Ministeri de Foment, estableix els únics títols que habiliten per al govern d'embarcacions de recreació. Les atribucions que confereixen aquests títols són les següents:

1. PATRÓ PER A NAVEGACIÓ BÀSICA:

Govern d'embarcacions de recreació DE motor de fins a 8 metres d'eslora, amb la potència de motor adequada a aquesta, en la qual l'embarcació no s'allunye més de 5 milles, en qualsevol direcció, d'un abric. A més, podran governar motos nàutiques.

2. PATRÓ D'EMBARCACIONS DE RECREACIÓ:

Govern d'embarcacions de recreació de motor o motor de fins a 15 metres d'eslora i potència de motor adequada, per a la navegació que s'efectue en la zona compresa entre la costa i la línia paral·lela a aquesta traçada a 12 milles, així com la navegació interinsular en els arxipèlags balear i canari. A més, podran governar motos nàutiques.

3. PATRÓ DE IOT:

Govern d'embarcacions de recreació de motor de fins a 24 metres d'eslora i una potència de motor adequada, per a la navegació que s'efectue en la zona compresa entre la costa i la línia paral·lela a aquesta traçada a 150 milles. A més, podran governar motos nàutiques.

4. CAPITAN DE IOT:

govern d'embarcacions de recreació de motor de fins a 24 metres d'eslora per a la navegació sense límits geogràfics, siga quina siga la potència del motor i les característiques de l'embarcació. A més, podran governar motos nàutiques.

 

 

* ATRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES DELS TÍTOLS NÀUTICS DE RECREACIÓ:

El Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre, del Ministeri de Foment, estableix en l'art. 9 les atribucions de caràcter complementari, que són les següents:

1. PATRÓ PER A NAVEGACIÓ BÀSICA:

Govern d'embarcacions de recreació de vela, de fins a 8 metres d'eslora, sempre que l'embarcació no s'allunye més de 5 milles en qualsevol direcció d'un port, marina o lloc d'abric.

2. PATRÓ D'EMBARCACIONS DE RECREACIÓ:

2.1 Govern d'embarcacions de recreació de vela de fins a 15 metres d'eslora, que faculta per a navegar en la zona compresa entre la costa i una línia paral·lela a aquesta, traçada a 12 milles d'aquesta.

2.2 Govern d'embarcacions de recreació de vela de fins a 15 metres d'eslora, que faculta per a la navegació entre illes dins de l'arxipèlag balear i canari.

2.3 Govern d'embarcacions de recreació de motor de fins a 24 metres d'eslora, que faculta per a navegar en la zona compresa entre la costa i una línia paral·lela a aquesta, traçada a 12 milles d'aquesta.

2.4 Govern d'embarcacions de recreació de motor de fins a 24 metres d'eslora, que faculta per a navegar entre illes dins de l'arxipèlag balear i canari.

2.5 Govern d'embarcacions de recreació de motor de fins a 24 metres d'eslora, que faculta per a navegar entre la península Ibèrica i les illes Balears.

2.6 Govern d'embarcacions de recreació de motor de fins a 24 metres d'eslora, que faculta per a navegar en la zona compresa entre la costa i una línia paral·lela a aquesta, traçada a 12 milles d'aquesta.

2.7 Govern d'embarcacions de recreació de vela de fins a 24 metres d'eslora, que faculta per a la navegació entre illes dins de l'arxipèlag balear i canari.

2.8 Govern d'embarcacions de recreació de vela de fins a 24 metres d'eslora, que faculta per a navegar entre la península Ibèrica i les illes Balears.

3. PATRÓ DE IOT

Govern d'embarcacions de recreació de vela de fins a 24 metres d'eslora, que faculta per a navegar en la zona compresa entre la costa i una línia paral·lela a aquesta traçada a una distància de 150 milles nàutiques.

4. CAPITÀ DE IOT

Govern d'embarcacions de recreació de vela de fins a 24 metres d'eslora, que faculta per a la navegació sense límits geogràfics.

Normativa
 • Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes (DOGV núm. 8202, de 30/12/2017).
 • Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre, del Ministeri de Foment, que regula les titulacions nàutiques per al govern d'embarcacions de recreació (BOE núm. 247, d'11/10/2014).

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Les renovacions se sol·liciten davant l'administració que va expedir la titulació, per tant podran iniciar aquest procediment les persones que posseïsquen titulacions nàutiques per al govern d'embarcacions d'esbarjo, expedides per la Generalitat.

 

En el cas que el sol·licitant requerisca d'un representant per a emplenar la sol·licitud, haurà d'aportar en aquest tràmit el formulari d'Acreditació de la Representació, signat, que apareix com a imprés associat.

Com es tramita

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.

 

- Estudi de la documentació per la Subdirecció General de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat Valenciana.

- Expedició de la titulació nàutica.

 

- Recollida de títols:

 

PARTICULARS: els títols es remeten per correu certificat amb justificant de recepció al domicili del titular.

ACADÈMIES: l'òrgan gestor (Servei d'Administració de Ports d'Alacant) remet els títols a les acadèmies directament.

 

- Únicament es renovaran les titulacions nàutiques expedides inicialment per la Generalitat, no les d'altres comunitats autònomes, ni les de la Direcció General de la Marina Mercant, ni les autoritzacions expedides per la Federació de Motonàutica i Vela de la Comunitat Valenciana.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

S'ha de sol·licitar, preferiblement, un mes abans de la data de caducitat de la targeta.

Documentació
La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, al fet que la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat obtinga directament les dades relatives d'identificació personal, segons el que preveuen els articles 4 i 5...
Saber més
Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és:

 

- Patró de moto nàutica A o B (només renovació): 35,97 euros.

- Capità de Iot: 36,68 euros

- Patró de Iot: 36,68 euros

- Patró d'Embarcacions d'Esbarjo: 36,68 euros

- Patró per a Navegació Bàsica: 36,68 euros

 

Nota: En els casos de renovació per bescanvi, caducitat, pèrdua o sostracció de la titulació nàutica, la taxa a pagar per sol·licitar de nou aquesta titulació és igual a la TAXA PER EXPEDICIÓ TÍTOL.

 

BENEFICIS FISCALS EN FAMÍLIES NOMBROSES I EN FAMÍLIES MONOPARENTALS:

a) Exempció total del pagament de les taxes, en famílies (nombroses o monoparentals) de categoria especial.

b) Bonificació del 50% de l'import de les taxes, en famílies (nombroses o monoparentals) de categoria general.

Per a això hauran d'aportar a l'expedient el títol o carnet de família nombrosa o monoparental, que és on consta la categoria d'aquesta.

 

PAGAMENT DE LES TAXES:

Les taxes es pagaran dins del propi tramite de sol·licitud.

En el cas de voler realitzar el pagament de manera presencial, consultar l'enllaç que apareix a continuació.

Forma de presentació
Telemàtica
Fent clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina. Per a això, cal disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. També es pot tramitar utilitzant el sistema CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura, no...
Saber més
Presencial

Si és persona noo obligada a relacionar-se telemàticament amb l'administració

- En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen o davant qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

- També en qualsevol oficina de correus. En aquest cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

 

- I, preferentment, en:

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a resoldre és de 3 mesos. Transcorreguts tres mesos sense que a l'interessat se li haja notificat l'expedició/renovació del títol, es podrà entendre desestimada la seua sol·licitud.
Observacions

Recurs d'alçada davant el/la Conseller/a de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat en la forma, dins del termini i amb les condicions que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).