• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud de RENOVACIÓ de titulació nàutica per al govern d'embarcacions de recreació.

  Objecte del tràmit

  Les titulacions nàutiques per al maneig d'embarcacions de recreació tenen un període de validesa de deu anys, transcorregut el qual hauran de renovar-se.

  Complits els 70 anys d'edat, els interessats hauran de renovar les seues targetes per períodes de cinc anys.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les renovacions se sol·liciten davant de l'administració que va expedir la titulació, per tant podran iniciar este procediment les persones que posseïsquen titulacions nàutiques per al govern d'embarcacions de recreació, expedides per la Generalitat.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2019

  - Capità de Iot: 36,00 euros
  - Patró de Iot: 36,00 euros
  - Patró d'Embarcacions de Recreació: 36,00 euros
  - Patró per a Navegació Bàsica: 36,00 euros

  Nota: En els casos de renovació per canvi, caducitat, pèrdua o sostracció de la titulació nàutica, la taxa a pagar per sol·licitar novament esta titulació és igual a la TAXA PER EXPEDICIÓ DE TÍTOL.

  BENEFICIS FISCALS EN FAMÍLIES NOMBROSES I EN FAMÍLIES MONOPARENTALS:
  a) Exempció total del pagament de les taxes, en famílies (nombreses o monoparentals) de categoria especial.
  b) Bonificació del 50% de l'import de les taxes, en famílies (nombreses o monoparentals) de categoria general.
  Per a això hauran d'aportar a l'expedient el títol o carnet de família nombrosa o monoparental, que és on consta la categoria d'esta.

  PAGAMENT DE LA TAXA

  DE FORMA TELEMÀTICA:

  A través del Pagament Telemàtic Genèric:

  Per a aquelles persones que compten amb DNI electrònic o persones físiques o jurídiques amb certificat electrònic emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, i haver generat prèviament la taxa per Internet a través del Sistema Sar@ o amb l'imprés omplit obtingut de les direccions territorials, podran realitzar el pagament telemàticament.

  Veure manual en informació complementària:"Manual Pagament Telemàtic Genèric"
  Veure enllaç en informació complementària: "Pagament Telemàtic Genèrico"

  DE FORMA PRESENCIAL:

  A través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores.

  Els mitjans a través de què es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs tenen habilitats cada un d'estos.

  El model de taxa es pot descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.citma.gva.es/va/web/actividades-nauticas/inf-admin/tasas-naut/modelos-046-sara

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Haurà de sol·licitar-se preferiblement un mes abans de la data de caducitat de la targeta.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puguen estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


  - I, preferentment, a:

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  OFICINA PROP - CASTELLÓ, GERMANS BOU
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRO DE LA OFICINA PROP - VALÈNCIA, GREGORIO GEA I
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14404

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, que la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori obtinga directament les dades relatives d'identificació personal, segons el que preveu els articles 4 i 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOCV núm 6376, de 14.10.2010). En cas de no autoritzar-se, s'haurà d'aportar:

  ** Fotocòpia DNI

  A més, s'aportarà la documentació següent:

  - Instància de sol·licitud de renovació de titulació nàutica per al govern d'embarcacions de recreació.

  - Targeta original d'identitat marítima

  - Certificat mèdic realitzat per un centre de reconeixement de conductors ajustat a l'annex VIII del Reial Decret 875/2014 de 10 d'octubre del Ministeri de Foment, sobre acreditació de l'aptitud psicofísica per al maneig d'embarcacions de recreació, o reconeixement mèdic en vigor per a l'embarcament dels professionals de la mar, expedit per l'Institut Social de la Marina o els expedits per metges militars.

  - Quan no hagen passat més de dos anys des de la data d'obtenció o renovació del permís de conduir vehicles terrestres de motor, s'admetrà fotocòpia del dit permís en vigor, sempre que vaja acompanyat d'una revisió de la visió ocular realitzada en un centre de reconeixement de conductors.

  - Exemplar per a l'Administració de l'imprés de pagament (Mod. 046) per a l'expedició dels títols per al govern d'embarcacions de recreació, amb certificació mecànica o firma autoritzada de l'entitat col·laboradora de l'ingrés de les quanties de la taxa corresponent als drets d'examen per a cada titulació establida en els articles 297 i següents del Decret Legislatiu 1/2005 que aprova el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat Valenciana publicada en el "Diari Oficial de la Generalitat Valenciana" de data 22 de març de 2005.

  - Declaració de veracitat de la documentació aportada.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'EXPEDICIÓ, RENOVACIÓ O CONVALIDACIÓ DE LES TITULACIONS PER AL GOVERN D'EMBARCACIONS DE RECREACIÓ

  DECLARACIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Pagament de la taxa corresponent.

  - Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

  - Estudi de la documentació per la Subdirecció General de Ports, Aeroports i Costas de la Generalitat Valenciana.
  - Expedició de la titulació nàutica.

  - Recollida de títols:

  PARTICULARS: Els Títols es remeten per correu certificat amb justificant de recepció al domicili del titular.
  ACADÈMIES: L'òrgan gestor (Servei d'Administracion de Ports d'Alacant) remet els Títols a les acadèmies directament.

  - Únicament es renovaran les titulacions nàutiques expedides inicialment per la Generalitat, no les d'altres Comunitats Autònomes, ni les de la Direcció General de la Marina Mercant, ni les autoritzacions expedides per la Federació de Motonàutica i Vela de la Comunitat Valenciana.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs d'alçada davant de el consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori en la forma, termini i condicions establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14404

  Tramitació

  Clicant en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'esta mateixa pàgina.
  A este efecte ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

  Inici
 • Informació complementària

  * NAVEGACIÓ SENSE NECESSITAT DE TÍTOL:
  Govern d'embarcacions de motor amb una potència màxima de 11,26 quilovats i fins a 5 metres d'eslora, les de vela fins a 6 metres d'eslora i els artefactes flotants o de platja, a excepció de les motos nàutiques, no serà necessari estar en possessió cap de les titulacions regulades en el Reial Decret 875/2014, de 10 d'octubre, del Ministeri de Foment, sempre que no s'allunyen més de 2 milles nàutiques d'un port.


  * PERÍODE DE VALIDESA DELS TÍTOLS:
  - Els títols tindran un període de validesa de deu anys, transcorregut el qual podran renovar-se amb l'aportació d'un nou certificat mèdic.
  - Complits els 70 anys d'edat, els interessats hauran de renovar els seus títols per períodes de cinc anys.


  * CONDICIONS PSICOFÍSIQUES:
  - Les condicions psicofísiques seran les establides per l'annex VIII del Reial Decret 875/2014, de 10 d'octubre, del Ministeri de Foment
  - Podrà autoritzar-se el govern d'embarcacions de recreació a persones que, inclús tenint defectes físics o minusvalideses, disposen dels mitjans adequats en l'embarcació. L'autorització serà exclusiva per a l'embarcació dotada de tals mitjans.


  * ATRIBUCIONS BÀSIQUES DELS TÍTOLS NÀUTICS DE RECREACIÓ
  El Reial Decret 875/2014, de 10 d'octubre, del Ministeri de Foment, establix els únics títols que habiliten per al govern d'embarcacions de recreació. Les atribucions que conferixen estos títols són les següents:
  1. PATRÓ PER A NAVEGACIÓ BÀSICA:
  Govern d'embarcacions de recreació de motor de fins a 8 metres d'eslora, amb la potència de motor adequada a esta, en la qual l'embarcació no s'allunye més de 5 milles, en qualsevol direcció, d'un abric. A més, podran governar motos nàutiques.
  2. PATRÓ D'EMBARCACIONS DE RECREACIÓ:
  Govern d'embarcacions de recreació de motor o motor de fins a 15 metres d'eslora i potència de motor adequada, per a la navegació que s'efectue en la zona compresa entre la costa i la línia paral·lela a esta traçada a 12 milles, així com la navegació interinsular en els arxipèlegs balear i canari. A més, podran governar motos nàutiques.
  3. PATRÓ DE IOT:
  Govern d'embarcacions de recreació de motor de fins a 24 metres d'eslora i una potència de motor adequada, per a la navegació que s'efectue en la zona compresa entre la costa i la línia paral·lela a la mateixa traçada a 150 milles. A més podran, governar motos nàutiques.
  4. CAPITÀ DE IOT:
  Govern d'embarcacions de recreació de motor de fins a 24 metres d'eslora per a la navegació sense límits geogràfics, siga quina siga la potència del motor i les característiques de l'embarcació. A més, podran governar motos nàutiques.


  * ATRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES DELS TÍTOLS NÀUTICS DE RECREACIÓ
  El Reial Decret 875/2014, de 10 d'octubre, del Ministeri de Foment, establix en el seu art. 9 les atribucions de caràcter complementari, i són estes les següents:
  1. PATRÓ PER A NAVEGACIÓ BÀSICA:
  Govern d'embarcacions de recreació a vela, de fins a 8 metres d'eslora, sempre que l'embarcació no s'allunye més de 5 milles en qualsevol direcció d'un port, marina o lloc d'abric.
  2. PATRÓ D'EMBARCACIONS DE RECREACIÓ:
  2.1 Govern d'embarcacions de recreació a vela de fins a 15 metres d'eslora, que faculta per a navegar en la zona compresa entre la costa i una línia paral·lela a esta, traçada a 12 milles d'esta.
  2.2 Govern d'embarcacions de recreació a vela de fins a 15 metres d'eslora, que faculta per a la navegació entre illes dins de l'arxipèleg balear i canari.
  2.3 Govern d'embarcacions de recreació de motor de fins a 24 metres d'eslora, que faculta per a navegar en la zona compresa entre la costa i una línia paral·lela a esta, traçada a 12 milles d'esta.
  2.4 Govern d'embarcacions de recreació de motor de fins a 24 metres d'eslora, que faculta per a navegar entre illes dins de l'arxipèleg balear i canari.
  2.5 Govern d'embarcacions de recreació de motor de fins a 24 metres d'eslora, que faculta per a navegar entre la Península ibèrica i les Illes Balears.
  2.6 Govern d'embarcacions de recreació de motor de fins a 24 metres d'eslora, que faculta per a navegar en la zona compresa entre la costa i una línia paral·lela a esta, traçada a 12 milles d'esta.
  2.7 Govern d'embarcacions de recreació a vela de fins a 24 metres d'eslora, que faculta per a la navegació entre illes dins de l'arxipèleg balear i canari.
  2.8 Govern d'embarcacions de recreació a vela de fins a 24 metres d'eslora, que faculta, per a navegar entre la Península ibèrica i les Illes Balears.
  3. PATRÓ DE IOT
  Govern d'embarcacions de recreació a vela de fins a 24 metres d'eslora, que faculta per a navegar en la zona compresa entre la costa i una línia paral·lela a esta traçada a una distància de 150 milles nàutiques.
  4. CAPITÀ DE IOT
  Govern d'embarcacions de recreació a vela de fins a 24 metres d'eslora, que faculta per a la navegació sense límits geogràfics.

  Enllaços

  Pagament telemàtic genèric.

  CL@VE-PERMANENT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes (DOGV nº 8202, de 30/12/2017)
  - Reial Decret 875/2014, de 10 d' octubre, del Ministeri de Foment, pel qual es regulen les titulacions náutiques per el govern d' embarcacions de recreació (BOE núm. 247, de 11/10/2014).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial Decret 875/2014, de 10 d'octubre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.