Sol·licitud de CONVALIDACIÓ de targeta per al govern d'embarcacions d'esbarjo

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211370
|
Codi GVA: 14406
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Convalidar les titulacions marítimes previstes en l'annex I del Reial Decret 875/2014 de 10 d'octubre del Ministeri de Foment, que regula les titulacions nàutiques per al govern d'embarcacions de recreació.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

* NAVEGACIÓ SENSE NECESSITAT TÍTOL:

Les embarcacions de motor amb una potència màxima de 10KW i fins a 4 metres d'eslora; les de vela, fins a 5 metres d'eslora, les motos aquàtiques i els artefactes flotants o de platja no necessitaran títol nàutic, però només podran navegar durant el dia, a les zones delimitades per la Capitania Marítima, que en cap cas no podran ser superiors a les corresponents al títol de Patró per a Navegació Bàsica.

 

* PERÍODE DE VALIDESA DE LES TARGETES:

- Els títols tindran un període de validesa de deu anys, transcorregut el qual podran renovar-se amb l'aportació d'un nou certificat mèdic.

- Complits els setanta anys d'edat, els interessats hauran de renovar els seus títols per períodes de dos anys.

 

* CONDICIONS PSICOFÍSIQUES:

- Les condicions psicofísiques seran les establides per l'art. 18 de l'Orde FOM/3220/2007, de 26 d'octubre (BOE de 3 de novembre).

- Podrà autoritzar-se el govern d'embarcacions de recreació a persones que, encara que tinguen defectes físics o discapacitats, disposen dels mitjans adequats en l'embarcació. L'autorització serà exclusiva per a l'embarcació dotada d'estos mitjans.

 

* ATRIBUCIONS DELS TÍTOLS NÀUTICS DE RECREACIÓ

L'Orde FOM/3200/2007, de 26 d'octubre (BOE de 3 de novembre), establix els únics títols que habiliten per al govern d'embarcacions de recreació. Les atribucions que conferixen estos títols són les següents:

1. PATRÓ PER A NAVEGACIÓ BÀSICA:

Govern d'embarcacions de recreació fins a 8 metres d'eslora, si són de vela, i fins a 7,5 metres d'eslora, si són de motor, amb la potència de motor adequada a esta, en la qual l'embarcació no s'allunye més de 5 milles, en qualsevol direcció, d'un abric. A més, podran governar motos nàutiques.

2. PATRÓ D'EMBARCACIONS DE RECREACIÓ:

Govern d'embarcacions de recreació de motor o motor i vela fins a 12 metres d'eslora i potència de motor adequada, per a la navegació que s'efectue en la zona compresa entre la costa i la línia paral·lela a esta traçada a 12 milles, així com la navegació interinsular als arxipèlags balear i canari. A més, podran governar motos nàutiques.

 

3. PATRÓ DE IOT:

Govern d'embarcacions de recreació de motor o motor i vela fins a 20 metres d'eslora i una potència de motor adequada per a la navegació, que s'efectue a la zona compresa entre la costa i la línia paral·lela a esta traçada a 60 milles, així com la navegació interinsular entre els arxipèlags balear i canari. A més podran governar motos nàutiques.

 

4. CAPITÀ DE IOT:

Govern d'embarcacions de recreació de motor o motor i vela per a la navegació sense cap límit, siga quina siga la potència del motor i les característiques de l'embarcació. No obstant això, les que tinguen una eslora superior a 24 metres s'ajustaran a les normes de seguretat especificament establides per estes. A més, podran governar motos nàutiques.

Normativa
 • Resolució de 24 de setembre de 1998, de la consellera de Benestar Social, per la qual s'aprova el procediment i els requisits exigits per a la realització de pràctiques bàsiques de seguretat i navegació o examen pràctic per a l'obtenció de títols per al govern d'embarcacions de recreació (DOGV...
 • Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes (DOGV nº 8202, de 30/12/2017)
 • Resolució de 5 de gener de 2009, de la Direcció General de la Marina Mercant, per la qual es dicten diversos actes d'execució material per a l'aplicació del que disposa l'Orde FOM 3200/2007, de 26 d'octubre (BOE núm. 24, de 28/1/2009).
 • Reial Decret 875/2014 de 10 d'octubre del Ministeri de Foment, que regula les titulacions nàutiques per al govern d'embarcacions de recreació (BOE núm. 247, d'11/10/2014).

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Les persones que posseïsquen titulació marítima de les relacionades en el mencionat annex I de l'apartat anterior.

Com es tramita

Procés de tramitació

- Pagament de la taxa corresponent.

 

- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

 

- Estudi de la documentació per la Subdirecció General de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat Valenciana.

 

- Expedició de la targeta.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any

Documentació
- La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, que la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, obtinga directament les dades relatives d'identificació personal i de família nombrosa, segons el que preveu...
Saber més
Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és:

 

- Patró de moto nàutica A o B (només convalidació): 35,97 euros.

- Capità de Iot: 36,68 euros

- Patró de Iot: 36,68 euros

- Patró d'Embarcacions d'Esbarjo: 36,68 euros

- Patró per a Navegació Bàsica: 36,68 euros

 

Nota: En els casos de pèrdua o sostracció de la targeta d'identitat marítima, la taxa a pagar per sol·licitar de nou esta targeta és igual a la TAXA PER EXPEDICIÓ TÍTOL I TARGETA D'IDENTITAT MARÍTIMA.

 

BENEFICIS FISCALS EN FAMÍLIES NOMBROSES I EN FAMÍLIES MONOPARENTALS:

a) Exempció total del pagament de les taxes, en famílies (nombroses o monoparentals) de categoria especial.

b) Bonificació del 50% de l'import de les taxes, en famílies (nombroses o monoparentals) de categoria general.

Per a això hauran d'aportar a l'expedient el títol o carnet de família nombrosa o monoparental, que és on consta la categoria d'esta.

 

PAGAMENT DE LES TAXES:

Les taxes es pagaran dins del propi tramite de sol·licitud.

En el cas de voler realitzar el pagament de manera presencial, consultar l'enllaç que apareix a continuació

Forma de presentació
Telemàtica
Clicant en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'esta mateixa pàgina. Per a això ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no...
Saber més
Presencial

Si és persona no obligada a relacionar-se telemàticament amb l'administració

- En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen o davant qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les Comunitats Autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

- També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

 

- I, preferentment, en:

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per resoldre és de 3 mesos. Transcorreguts tres mesos sense que a la persona interessada se li haja notificat l'expedició/renovació del títol, es podrà entendre desestimada la sol·licitud.
Observacions

Recurs d'alçada davant de el/la Conseller/a de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat en la forma, termini i condicions establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).