• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud de CONVALIDACIÓ de targeta per al govern d'embarcacions de recreació.

  Objecte del tràmit

  Convalidar les titulacions marítimes previstes en l'annex I del Reial Decret 875/2014 de 10 d'octubre del Ministeri de Foment, que regula les titulacions nàutiques per al govern d'embarcacions de recreació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones que posseïsquen titulació marítima de les relacionades en el mencionat annex I de l'apartat anterior.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2019

  - Capità de iot: 36,00 euros
  - Patró de iot: 36,00 euros
  - Patró d'embarcacions de recreació: 36,00 euros
  - Patró per a navegació bàsica: 36,00 euros

  Nota: en els casos de pèrdua o sostracció de la targeta d'identitat marítima, la taxa a pagar per sol·licitar novament esta targeta és igual a la TAXA PER EXPEDICIÓ TÍTOL I TARGETA D'IDENTITAT MARÍTIMA.

  BENEFICIS FISCALS EN FAMÍLIES NOMBROSES I EN FAMÍLIES MONOPARENTALS:
  a) Exempció total del pagament de les taxes, en famílies (nombreses o monoparentals) de categoria especial.
  b) Bonificació del 50% de l'import de les taxes, en famílies (nombreses o monoparentals) de categoria general.
  Per a això hauran d'aportar a l'expedient el títol o carnet de família nombrosa o monoparental, que és on consta la categoria d'esta.

  PAGAMENT DE LA TAXA

  DE FORMA TELEMÀTICA:

  A través del pagament telemàtic genèric:

  Per a aquelles persones que compten amb DNI electrònic o persones físiques o jurídiques amb certificat electrònic emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, i que hagen generat prèviament la taxa per Internet a través del Sistema Sar@ o amb l'imprés omplit obtingut de les direccions territorials, podran realitzar el pagament telemàticament.

  Vegeu manual en Informació complementària: Manual pagament telemàtic genèric
  Vegeu enllaç en Informació complementària: Pagament telemàtic genèric


  DE FORMA PRESENCIAL:

  A través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores.

  Els mitjans a través de què es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs tenen habilitats cada un d'estos.

  El model de taxa el pot descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.citma.gva.es/va/web/actividades-nauticas/inf-admin/tasas-naut/modelos-046-sara

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  OFICINA PROP - CASTELLÓ, GERMANS BOU
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRO DE LA OFICINA PROP - VALÈNCIA, GREGORIO GEA I
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14406

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, que la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, obtinga directament les dades relatives d'identificació personal i de família nombrosa, segons el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En cas de no autoritzar-se, s'haurà d'aportar:

  ** Copia del DNI o document equivalent en cas d'estrangers
  ** Copia del Títol de família nombrosa

  A més, s'aportarà la documentació següent:

  - Instància de sol·licitud de convalidació de targeta d'identitat marítima per al govern d'embarcacions de recreació.

  - Còpia del títol acadèmic, títol professional, targeta professional marítima o certificació emesa per la Direcció d'Ensenyança Naval de l'Armada.

  - Certificat mèdic realitzat per un centre de reconeixement de conductors ajustat a la Resolució d'11 de gener de 2010 de la Direcció General de la Marina Mercant, sobre acreditació de l'aptitud psicofísica per al maneig d'embarcacions de recreació, o reconeixement mèdic en vigor per a l'embarcament dels professionals de la mar, expedit per l'Institut Social de la Marina o els expedits per metges militars.

  - Quan no hagen passat més de dos anys des de la data d'obtenció o renovació del permís de conduir vehicles terrestres de motor, s'admetrà còpia del dit permís en vigor, sempre que vaja acompanyat d'una revisió de la visió ocular realitzada en un centre de reconeixement de conductors.

  - Justificant del pagament de la taxa.

  - Declaració de veracitat de la documentació aportada.

  Els beneficiaris d'exempcions de taxa per família nombrosa, presentaran l'acreditació corresponent.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'EXPEDICIÓ, RENOVACIÓ O CONVALIDACIÓ DE LES TITULACIONS PER AL GOVERN D'EMBARCACIONS DE RECREACIÓ

  DECLARACIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Pagament de la taxa corresponent.

  - Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

  - Estudi de la documentació per la Subdirecció General de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat Valenciana.

  - Expedició de la targeta.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs d'alçada davant de el consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori en la forma, termini i condicions establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14406

  Tramitació

  Clicant en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'esta mateixa pàgina.
  Per a això ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

  Inici
 • Informació complementària

  * NAVEGACIÓ SENSE NECESSITAT TÍTOL:
  Les embarcacions de motor amb una potència màxima de 10KW i fins a 4 metres d'eslora; les de vela, fins a 5 metres d'eslora, les motos aquàtiques i els artefactes flotants o de platja no necessitaran títol nàutic, però només podran navegar durant el dia, a les zones delimitades per la Capitania Marítima, que en cap cas no podran ser superiors a les corresponents al títol de Patró per a Navegació Bàsica.

  * PERÍODE DE VALIDESA DE LES TARGETES:
  - Els títols tindran un període de validesa de deu anys, transcorregut el qual podran renovar-se amb l'aportació d'un nou certificat mèdic.
  - Complits els setanta anys d'edat, els interessats hauran de renovar els seus títols per períodes de dos anys.

  * CONDICIONS PSICOFÍSIQUES:
  - Les condicions psicofísiques seran les establides per l'art. 18 de l'Orde FOM/3220/2007, de 26 d'octubre (BOE de 3 de novembre).
  - Podrà autoritzar-se el govern d'embarcacions de recreació a persones que, encara que tinguen defectes físics o discapacitats, disposen dels mitjans adequats en l'embarcació. L'autorització serà exclusiva per a l'embarcació dotada d'estos mitjans.

  * ATRIBUCIONS DELS TÍTOLS NÀUTICS DE RECREACIÓ
  L'Orde FOM/3200/2007, de 26 d'octubre (BOE de 3 de novembre), establix els únics títols que habiliten per al govern d'embarcacions de recreació. Les atribucions que conferixen estos títols són les següents:
  1. PATRÓ PER A NAVEGACIÓ BÀSICA:
  Govern d'embarcacions de recreació fins a 8 metres d'eslora, si són de vela, i fins a 7,5 metres d'eslora, si són de motor, amb la potència de motor adequada a esta, en la qual l'embarcació no s'allunye més de 5 milles, en qualsevol direcció, d'un abric. A més, podran governar motos nàutiques.
  2. PATRÓ D'EMBARCACIONS DE RECREACIÓ:
  Govern d'embarcacions de recreació de motor o motor i vela fins a 12 metres d'eslora i potència de motor adequada, per a la navegació que s'efectue en la zona compresa entre la costa i la línia paral·lela a esta traçada a 12 milles, així com la navegació interinsular als arxipèlags balear i canari. A més, podran governar motos nàutiques.

  3. PATRÓ DE IOT:
  Govern d'embarcacions de recreació de motor o motor i vela fins a 20 metres d'eslora i una potència de motor adequada per a la navegació, que s'efectue a la zona compresa entre la costa i la línia paral·lela a esta traçada a 60 milles, així com la navegació interinsular entre els arxipèlags balear i canari. A més podran governar motos nàutiques.

  4. CAPITÀ DE IOT:
  Govern d'embarcacions de recreació de motor o motor i vela per a la navegació sense cap límit, siga quina siga la potència del motor i les característiques de l'embarcació. No obstant això, les que tinguen una eslora superior a 24 metres s'ajustaran a les normes de seguretat especificament establides per estes. A més, podran governar motos nàutiques.

  Enllaços

  Pagament telemàtic genèric.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Resolució de 24 de setembre de 1998, de la consellera de Benestar Social, per la qual s'aprova el procediment i els requisits exigits per a la realització de pràctiques bàsiques de seguretat i navegació o examen pràctic per a l'obtenció de títols per al govern d'embarcacions de recreació (DOGV núm. 3378, de 23/12/1998).
  - Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes (DOGV nº 8202, de 30/12/2017)
  - Resolució de 5 de gener de 2009, de la Direcció General de la Marina Mercant, per la qual es dicten diversos actes d'execució material per a l'aplicació del que disposa l'Orde FOM 3200/2007, de 26 d'octubre (BOE núm. 24, de 28/1/2009).
  - Reial Decret 875/2014 de 10 d'octubre del Ministeri de Foment, que regula les titulacions nàutiques per al govern d'embarcacions de recreació (BOE núm. 247, d'11/10/2014).

  Llista de normativa

  Vegeu Reial Decret 875/2014, de 26 d'octubre

  CL@VE-PERMANENT

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.