• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de dissolució i liquidació d'associacions i de federacions, confederacions i unions d'associacions.

  Objecte del tràmit

  - Segons estableix la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, i la Llei 14/2008, de 14 de novembre, d'associacions de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5900, de 25 de novembre), en cada comunitat autònoma hi haurà un registre d'associacions que tindrà com a objecte la inscripció de les associacions que duguen a terme principalment les seues funcions en el seu àmbit territorial. La sol·licitud de dissolució ha de sol·licitar-la l'òrgan de representació de l'associació, amb el previ acord de l'assemblea general.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Promotors o òrgan de representació.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Un mes des que es produïsca aquesta.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REFORMAS DEMOCRÁTICAS Y LIBERTADES PÚBLICAS - CASTELLÓN
  C/ MAJOR, 78Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES - ALACANT
  RAMBLA MÉNDEZ NÚÑEZ, 41Ver plano
  03002 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18496

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Imprés de sol·licitud normalitzat.

  2. Certificat original de dissolució.

  3. Còpia de l'acta de la reunió de l'assemblea general en la qual conste la data de l'adopció de l'acord, així com la data d'emissió del certificat, el quòrum d'assistència, el resultat de la votació i els acords següents:
  A. La dissolució de l'associació.
  B. El cessament dels òrgans de govern i representació, signats per aquests, o les raons de l'absència de la signatura.
  C. Que no escau l'elaboració de balanç perquè l'associació no té cap tipus de patrimoni a la data de la dissolució. Si hi ha patrimoni, s'ha d'elaborar i acompanyar el balanç, així com l'escrit justificatiu que l'entitat beneficiària ha rebut el patrimoni romanent.
  D. Si escau la liquidació del patrimoni, s'han de fer constar les dades acreditatives de la identitat dels liquidadors, i les signatures de la seua acceptació, així com que s'ha donat al patrimoni resultant la destinació prevista en els seus estatuts, sense que hi hagen creditors.
  E. Si la dissolució ha tingut lloc per les causes previstes en els estatuts, referència als articles en els quals es recullen aquestes causes.
  F. Autorització a les persones sol·licitants perquè sol·liciten del Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana la inscripció de la baixa per dissolució de l'associació, per a la qual cosa han d'aportar el document acreditatiu del fet d'haver concorregut les circumstàncies o causes que han donat lloc a aquesta i la data en què s'han produït aquestes, amb la sol·licitud de la cancel·lació dels assentaments del registre.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'EXTINCIÓ I BAIXA REGISTRAL D'ASSOCIACIONS, FEDERACIONS, CONFEDERACIONS I UNIONS D'ASSOCIACIONS

  CERTIFICAT ASSEMBLEA GENERAL SOBRE DISSOLUCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18496

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).
  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació.
  Per a això, cal tindre en compte que:
  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.
  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.
  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.
  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.
  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:
  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.
  b) * Detalleu amb la major concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).
  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.
  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).
  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.
  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació (BOE núm. 73, de 26/03/02).
  - Llei 14/2008, de 18 de novembre de 2008, d'associacions de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5900, de 25/11/08).
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març.

  Vegeu la Llei 14/2008, de 18 de novembre de 2008.

  Vegeu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.