Detall de Procediment

Sol·licitud d'exempció del mòdul de Formació en centres de treball pels alumnes que cursen Formació Professional del sistema educatiu.

Codi SIA: 210920
Codi GUC: 1447
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Obtindre l'exempció total o parcial del mòdul de Formació en Centres de Treball. - L'exempció total és aquella que s'atorga a l'alumnat que haja acreditat la capacitació suficient, almenys, del 85% de les competències professionals establides en el programa formatiu. L'alumnat no cursarà el mòdul professional de FCT i en el seu expedient acadèmic i en les actes d'avaluació constarà com a exempt del mòdul professional de FCT. - L'exempció parcial és aquella que s'atorga a l'alumnat que haja acreditat la capacitació suficient de part de les competències professionals establides en el programa formatiu que no arribe al llindar del 85% d'aquelles. L'alumnat només realitzarà les activitats conduents a l'adquisició de les capacitats terminals (LOGSE) o resultats d'aprenentatge (LOE) no adquirits.

Requisits

Acreditar, almenys, un any a temps complet o l'equivalent a temps parcial, d'experiència relacionada amb els estudis professionals que permeten demostrar l'adquisició de les capacitats corresponents al mòdul professional de FCT.

Qui pot sol·licitar-ho?

L'alumnat que, per la seua experiència laboral, considere que té superats els objectius, expressats en termes de capacitats terminals (LOGSE) o resultats d'aprenentatge (LOE).

Normativa del procediment

  • Orde 77/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) dels cicles formatius de Formació Professional, de les ensenyances d'Arts Plàstiques i Disseny i dels programes de Qualificació Professional Inicial en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6347, de 03/09/10).
  • Orde 78/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6347, de 03/09/10).
  • Orde 79/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'avaluació de l'alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6348, de 06/09/10).
  • Reial Decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’establix l’ordenació general de la Formació Professional del sistema educatiu (BOE núm. 182, de 30/07/11).
  • Resolució d'11 de juliol de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2013-2014 impartisquen cicles formatius de Formació Professional (DOCV núm. 7071, de 19/07/13).
  • Orde 46/2012, de 12 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació de la Formació Professional del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6826, de 25/07/12).

Termini

L'alumnat podrà sol·licitar l'exempció després de formalitzar la matrícula o fora del període de matrícula, sempre amb una antelació mínima de 30 dies hàbils respecte de l'inici previst de les pràctiques.

Documentació

Qui sol·licite l'exempció haurà de presentar en la secretaria del centre docent la documentació següent: a) Sol·licitud adreçada al titular de la direcció del centre docent, degudament emplenada segons el model oficial. Si es tracta d'un alumne amb matrícula en un centre docent de titularitat privada, haurà d'adreçar la sol·licitud al titular de la direcció del centre públic a què estiga adscrit, després de la comunicació a la direcció del centre en què es trobe matriculat. b) Acreditació d'experiència laboral mínima d'un any a temps complet o l'equivalent a temps parcial, relacionada amb el cicle formatiu o ensenyança que es cursa, per a la qual cosa haurà d'aportar-se la documentació següent: b.1) En el cas de treballadors assalariats: - Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l'Institut Social de la Marina o de la mutualitat a què estiguen afiliats, on consten l'empresa, la categoria laboral (grup de cotització) i el període de contractació. - Contracte de treball o certificat de l'empresa on hagen adquirit l'experiència laboral, en què s'especifiquen la duració dels períodes de prestació del contracte, l'activitat exercida i l'interval de temps en què s'ha realitzat l'activitat. b.2) En el cas de treballadors autònoms o per compte propi: - Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de l'Institut Social de la Marina dels períodes d'alta en la Seguretat Social en el règim especial corresponent. - Certificat d'alta en el Cens d'Obligats Tributaris. - Descripció de l'activitat exercida i interval de temps en què s'ha realitzat esta. b.3) En el cas de treballadors voluntaris o becaris, es requerirà el certificat de l'organització on s'haja prestat l'assistència, en què s'especificaran les activitats i funcions realitzades, l'any en què es van realitzar i el nombre total d'hores dedicades aquelles. c) En el cas que les empreses o entitats a què fa referència este apartat hagen cessat en la seua activitat i siga impossible l'obtenció dels certificats mencionats anteriorment, l'alumnat haurà d'aportar la documentació acreditativa del cessament de l'activitat, junt amb una declaració jurada on es descriguen les activitats exercides en l'empresa o entitat.

Presentació

Presencial
En la secretaria del centre docent en què estiga matriculat.

Procés de tramitació

1. Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. 2. La direcció del centre docent públic que corresponga resoldrà sobre la concessió o no de l'exempció total o parcial amb un informe previ de l'equip docent del grup del centre públic o del centre privat adscrit, expedit després de l'anàlisi de la documentació aportada i a la vista dels criteris establits a este efecte en la concreció curricular corresponent, d'acord amb els models oficials publicats per orde de la conselleria competent en matèria d'educació. 3. L'acord de concessió o no de l'exempció total o parcial es comunicarà fefaentment per escrit a la persona sol·licitant i, si és el cas, al centre docent privat, per qualsevol mitjà que permeta tindre constància de la recepció per l'interessat i de conformitat amb el que establix l'article 59 de la Llei 30/1992. 4. Una vegada concedida l'exempció, es registrarà en l'expedient acadèmic de l'alumne als efectes de certificació acadèmica, i una còpia de l'acord de concessió de l'exempció total o parcial s'adjuntarà a l'esmentat expedient acadèmic. a) En el cas d'exempció total, s'anotarà en la corresponent acta d'avaluació amb la qualificació d'exempt. b) En el cas d'exempció parcia, l'alumne haurà de realitzar aquelles activitats que l'equip docent determine per a completar la seua formació. En l'avaluació final corresponent es qualificarà com a apte o no apte.

Observacions

Contra la resolució desestimatòria s'hi podrà interposar un recurs d'alçada davant de la direcció territorial d'Educació, Cultura i Esport corresponent en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la notificació, la resolució del qual posarà fi a la via administrativa.

Quantia i cobrament

Termini màxim

Almenys deu dies abans del començament de les activitats pròpies del mòdul professional de FCT.

Esgota via administrativa