Ajudes al sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana per a la promoció i comunicació en mercats de tercers països recollides en la Intervenció Sectorial Vitivinícola

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 211381
|
Codi GVA: 14484
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Millorar la competitivitat dels vins espanyols, les mesures d'informació i de promoció en tercers països dels productes detallats en l'annex XXI del Reial decret 905/2022, de 25 d'octubre, pel qual es regula la Intervenció Sectorial Vitivinícola en el marc del Pla estratègic de la política agrícola comuna (BOE núm. 257, de 26/10/2022), en la redacció vigent, per a la qual cosa han de pertànyer a alguna de les categories següents:

 

1. Vins amb denominació d'origen protegida.

2. Vins amb indicació geogràfica protegida.

3. Vins en què s'indique la varietat o les varietats de raïm de vinificació.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
JustificacióTermini obert
14-02-2025
Observacions

* CONTROLS

1.

La direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària realitzarà la comprovació material de la conformitat del material d'informació i promoció elaborat en el marc dels programes amb la normativa comunitària i la legislació del tercer país en el qual es desenvolupe el programa.

2.

D'acord amb el que preveu l'article 84 del Reial decret 905/2022, de 25 d'octubre, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola, la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària realitzarà un pla de control anual sobre la base d'una anàlisi de riscos.

3.

El control al qual es fa referència en l'apartat anterior d'aquest article tindrà per objectiu comprovar en la comptabilitat general:

a) L'exactitud de la informació facilitada amb la sol·licitud de pagament.

b) La realitat i regularitat de les factures presentades com a justificants de les despeses.

c) L'exactitud de l'extracte bancari presentat.

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Podran presentar sol·licituds per a acollir-se al finançament de les mesures de promoció en tercers països:

 

a) Les empreses vinícoles.

Als efectes d'aquesta mesura, s'entén com a empresa vinícola aquella empresa privada en la qual més del 50 % de la seua facturació provinga del sector del vi o la producció del qual supere els 500 hl, d'acord amb el seu últim exercici fiscal tancat.

b) Les organitzacions de productors vitivinícoles i associacions d'organitzacions de productors vitivinícoles, definides d'acord amb els articles 152 i 156 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre.

c) Les organitzacions interprofessionals definides i reconegudes en l'àmbit nacional, d'acord amb els articles 157 i 158 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, i reconegudes per Espanya segons el que disposa la Llei 38/1994, de 30 de desembre, reguladora de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries.

d) Les organitzacions professionals: s'entendran com a organitzacions professionals les que exercisquen la seua activitat majoritàriament en el sector del vi, i que tinguen entre les seues finalitats estatutàries la realització d'activitats de promoció.

e) Òrgans de gestió i de representació de les indicacions geogràfiques protegides i denominacions d'origen protegides víniques, així com les seues associacions.

f) Les associacions temporals o permanents de dos o més productors que tinguen entre les seues finalitats el desenvolupament d'iniciatives en matèria de promoció i comercialització del vi.

g) Cooperatives que comercialitzen vins elaborats per aquestes o pels seus associats.

h) Les entitats associatives sense ànim de lucre participades exclusivament per empreses del sector vitivinícola que tinguen entre les seues finalitats la promoció exterior dels vins.

i) Els organismes públics amb competències legalment establides per a desenvolupar actuacions de promoció de productes i mercats en tercers països, a condició que aquest organisme no siga l'únic beneficiari de l'ajuda.

Requisits

Els beneficiaris hauran de demostrar, en funció del personal de què disposen, i, si és el cas, de la grandària de l'empresa i la seua experiència professional en els últims anys, que tenen accés a la capacitat tècnica suficient per a afrontar les exigències de comerç amb els tercers països, i que disposen dels recursos financers i de personal suficients per a assegurar que la mesura s'aplica el més eficaçment possible. Així mateix, hauran de garantir la disponibilitat, en quantitat i qualitat, de productes per a assegurar la resposta a llarg termini davant de les demandes que es puguen generar com a efecte de la promoció feta una vegada conclosa.

 

Els beneficiaris enumerats anteriorment hauran de tindre el seu domicili fiscal a la Comunitat Valenciana.

Com es tramita

Procés de tramitació
TRAMITACIÓ: ============== Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'Autoritat...
Saber més
Criteris de valoració
Criteris de priorització 1. Les sol·licituds els programes de les quals superen la fase de verificació de l'admissibilitat establida en la lletra a de l'apartat 1 de l'article 63 del Reial decret 905/2022, de 25 d'octubre, es prioritzaran d'acord amb els criteris que estableix l'annex XXIV...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

CONVOCATÒRIA 2024

 

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9624, de 23.06.2023) i conclourà el 14 de setembre de 2023, d'acord amb el Reial decret 905/2022, de 25 d'octubre, pel qual es regula la Intervenció Sectorial Vitivinícola en el marc del Pla Estratègic de la Política Agrícola Comuna (BOE núm. 257, de 26/10/2022).

Documentació
Les sol·licituds d'ajuda es podran formalitzar mitjançant la presentació i l'ompliment de l'imprés "Sol·licitud d'ajudes al sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana per a la promoció en mercats de tercers països" (vegeu els impresos associats). S'han de dirigir a la direcció general...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Atés que els sol·licitants poden ser tant persones físiques obligades a relacionar-se amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics, en virtut de l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, com a...
Saber més

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Termini obert
  Descripció

  Si les sol·licituds de participació no s'ajusten als requisits exigits en l'ordre de bases i en la present convocatòria, es requerirà a l'entitat o persona interessada, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de...

  Saber més
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Atés que els sol·licitants poden ser tant persones físiques obligades a relacionar-se amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics, en virtut de l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, com a...
  Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a la resolució i notificació del procediment serà de 6 mesos comptats a partir de l'endemà de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds. Transcorregut el termini de sis mesos sense haver-se publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  QUANTIA La participació financera de la Unió Europea en els programes seleccionats no podrà superar el 50 % de les despeses subvencionables. Quan no s'hagen executat una o diverses accions per causes diferents de la força major o les circumstàncies excepcionals, però s'aconseguisca l'objectiu...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Obligacions
  El beneficiari d'aquestes ajudes ha de complir les obligacions previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  Observacions

  Contra la resolució que, si és el cas, es dicte, es podran interposar els recursos pertinents, d'acord amb el que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Justificació

  Termini
  Fins 14-02-2025
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Atés que els sol·licitants poden ser tant persones físiques obligades a relacionar-se amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics, en virtut de l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, com a...
  Saber més