Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Ajudes al sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana per a la promoció en mercats de tercers països.

  Objecte del tràmit

  Millorar la competitivitat dels vins espanyols, les mesures d'informació i de promoció en tercers països dels productes detallats en l'annex II Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol (BOE núm. 266, de 03.11.2018), en la redacció vigent, que han de pertànyer a alguna de les categories següents:

  1. Vins amb denominació d'origen protegida.
  2. Vins amb indicació geogràfica protegida.
  3. Vins en els quals s'indique la varietat de raïm de vinificació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran presentar sol·licituds per a acollir-se al finançament de les mesures de promoció en tercers països:

  a) Les empreses vinícoles.
  Als efectes d'aquesta mesura, s'entén com a empresa vinícola aquella empresa privada en la qual més del 50 % de la seua facturació provinga del sector del vi o la producció del qual supere els 1.000 hl, d'acord amb el seu últim exercici fiscal tancat.
  b) Les organitzacions de productors vitivinícoles i associacions d'organitzacions de productors vitivinícoles, definides d'acord amb els articles 152 i 156 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre.
  c) Les organitzacions interprofessionals definides i reconegudes en l'àmbit nacional, d'acord amb els articles 157 i 158 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, i reconegudes per Espanya segons el que disposa la Llei 38/1994, de 30 de desembre, reguladora de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries.
  d) Les organitzacions professionals: S'entendran com a organitzacions professionals les que exercisquen la seua activitat majoritàriament en el sector del vi i que estiguen reconegudes en l'àmbit nacional d'acord amb la normativa vigent, i que tinguen entre les seues finalitats estatutàries la realització d'activitats de promoció.
  e) Òrgans de gestió i de representació de les indicacions geogràfiques protegides i denominacions d'origen protegides víniques, així com les seues associacions.
  f) Les associacions temporals o permanents de dos o més productors que tinguen entre les seues finalitats el desenvolupament d'iniciatives en matèria de promoció i comercialització del vi.
  g) Cooperatives que comercialitzen vins elaborats per aquestes o pels seus associats.
  h) Les entitats associatives sense ànim de lucre participades exclusivament per empreses del sector vitivinícola que tinguen entre les seues finalitats la promoció exterior dels vins.
  i) Els organismes públics amb competències legalment establides per a desenvolupar actuacions de promoció de productes i mercats en tercers països.

  Requeriments

  Els beneficiaris hauran de demostrar, en funció del personal de què disposen, i, si és el cas, de la grandària de l'empresa i la seua experiència professional en els últims anys, que tenen accés a la capacitat tècnica suficient per a afrontar les exigències de comerç amb els tercers països, i que disposen dels recursos financers i de personal suficients per a assegurar que la mesura s'aplica el més eficaçment possible. Així mateix, hauran de garantir la disponibilitat, en quantitat i qualitat, de productes per a assegurar la resposta a llarg termini davant de les demandes que es puguen generar com a efecte de la promoció feta una vegada conclosa.

  Els beneficiaris enumerats anteriorment hauran de tindre el seu domicili fiscal a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  La participació financera de la Unió Europea en els programes seleccionats no podrà superar el 50 % de les despeses subvencionables. Només es concedirà el percentatge d'ajuda aprovat en l'última resolució vigent, quan el grau d'execució del pressupost del programa objecte de resolució arribe, com a mínim, al 70 %.

  Si l'execució d'aquest pressupost es troba entre el 50 i el 70 per cent del pressupost aprovat, es disminuirà en 5 punts percentuals el percentatge de l'ajuda aprovat en l'última resolució vigent.


  PROCEDIMENT DE COBRAMENT
  - Es podrà sol·licitar un únic pagament o pagaments intermedis de la contribució de la Unió Europea anual. Les sol·licituds es referiran a les accions realitzades i pagades.
  - Tots els pagaments s'han de fer per mitjà d'un compte bancari únic dedicat en exclusiva a aquest efecte.
  - Les sol·licituds de pagaments intermedis s'han de presentar davant de l'òrgan gestor abans que concloga el mes següent a aquell en el qual expire cada període de quatre mesos, a partir de l'1 de maig. Els pagaments intermedis i el pagament de la bestreta prevista en l'article 14 de l'RD no podran sobrepassar, en conjunt, el 80 % del total de la contribució comunitària.
  - Una vegada finalitzades les accions de cada anualitat, i abans de l'1 de juny, el beneficiari podrà sol·licitar el pagament del saldo de l'ajuda a l'òrgan gestor.
  - L'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària farà els pagaments en un termini màxim de 75 dies, des de la recepció completa de la sol·licitud de pagament.


  * Instruccions per a sol·licitar el pagament de l'ajuda:
  S'ha de presentar una sol·licitud de pagament de saldo per programa; els documents que s'han de presentar amb la sol·licitud de pagament són:

  a) Un informe resum de les accions desglossades en activitats amb el corresponent import pressupostari i el cost final de cada una d'aquestes, així com una avaluació dels resultats obtinguts que es poden verificar en la data de l'informe.
  b) Un compte justificatiu que ha de contindre, com a mínim, per a cada país i cada activitat realitzada: descripció de l'activitat, mercat al qual es dirigeix, núm. d'ordre de factura, factura i concepte, import sense IVA, import amb IVA, data i forma de pagament de la factura.
  c) Les factures i altres justificants de despesa dels pagaments realitzats. En el cas d'accions l'execució de les quals se subcontracte a proveïdors de serveis, s'ha d'aportar la factura d'aquest proveïdor i la prova del pagament efectiu.
  d) Extracte bancari del compte únic en el qual puga comprovar-se la realització dels pagaments justificats mitjançant les factures esmentades en la lletra c d'aquest apartat.
  e) Declaració del beneficiari sobre altres ajudes sol·licitades o concedides per a les mateixes inversions (o marcar la casella corresponent en el model de sol·licitud de pagament).
  f) Declaració responsable en què s'indique que el material d'informació i promoció elaborat en el marc dels programes compleix amb la normativa comunitària i amb la legislació del tercer país en el qual es desenvolupe el programa corresponent (o marcar la casella corresponent en el model de sol·licitud de pagament).
  g) En el cas de treballs de consultoria i assistència tècnica per imports superiors a 18.000 euros, tres ofertes, com a mínim, de diferents proveïdors o la justificació que no és procedent; justificació de l'elecció del proveïdor, si no és l'oferta econòmica més avantatjosa. No obstant l'anterior, el sol·licitant de l'ajuda ha de justificar, en tot cas, els motius pels quals s'ha seleccionat qualsevol oferta de despeses que s'han de realitzar en el marc del programa sobre la base de criteris de moderació de costos.
  Tot això, amb independència que no se superen els 15.000 euros.
  En el cas de programes la subvenció aprovada dels quals siga igual o superior a 300.000 euros, els beneficiaris podran presentar un certificat dels seus estats financers, juntament amb la sol·licitud de pagament, que ha de cobrir un import corresponent a una contribució de la Unió d'un import igual o superior a 150.000 euros.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el
  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8700, de 18.12.2019) i conclourà el 14 de gener de 2020.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen.
  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, al de qualsevol administració de les comunitats autònomes, al de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis als quals es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora dels bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.
  c) A les oficines de Correus, en la manera que reglamentàriament s'establisca.
  d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de fer-se electrònicament. En el cas que es faça presencialment, és requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'haja fet l'esmena.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/ iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB&version=1&login=c&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=14484

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14484

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds d'ajuda es podran formalitzar mitjançant la presentació i l'ompliment de l'imprés "Sol·licitud d'ajudes al sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana per a la promoció en mercats de tercers països" (vegeu els impresos associats). S'han de dirigir a la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària.

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

  a) Documentació relativa a l'activitat o el projecte per al qual se sol·licita la subvenció: Formularis del programa i beneficiari, que han de contindre, com a mínim, la informació prevista en l'annex IV del Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, degudament omplits, i el pressupost recapitulatiu, les declaracions obligatòries i les diferències nou mercat, si és el cas, segons el model establit en l'annex IV del Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, en la redacció vigent, degudament omplit.
  Amb la finalitat de facilitar la presentació del formulari del programa i de beneficiari esmentats anteriorment, i procedir al correcte ompliment, s'ha penjat aquest document en versió editable en l'apartat "Documents d'interés".
  A més, tenen l'obligació de:
  1r. Complir el que disposen els articles 4 (tipus d'accions i durada dels programes), 6 (productes i països admissibles) i 7 (característiques de les accions i programes) del Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, amb la resta del que disposa la secció primera del capítol II d'aquest reial decret i respectar la normativa comunitària dels productes considerats i la seua comercialització.
  2n. Reflectir, amb suficient grau de detall, tots els requisits necessaris perquè es puga avaluar la seua conformitat amb la normativa aplicable i la seua relació qualitat/preu.
  3r. Presentar una declaració responsable de respectar la normativa de la Unió Europea relativa als productes considerats i a la seua comercialització (o marcar la casella corresponent en el model de sol·licitud d'ajuda).
  4t. Especificar els mitjans propis o externs de què disposarà per a realitzar les accions previstes.
  5é. En cas de sol·licitar la pròrroga d'un programa, d'acord amb l'apartat 4 de l'article 8 del Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, a més de la documentació prevista en els diferents apartats d'aquest article, els interessats han de presentar un informe de resultats dels dos primers anys d'execució per a l'avaluació. Aquest informe ha de contindre, almenys, la informació relativa als efectes en el mercat de destinació del programa desenvolupat, a més del detall de les raons per a sol·licitar la pròrroga.

  6é. Compromís de l'organització o l'empresa proponent de garantir el finançament per a tota la durada del programa (o marcar la casella corresponent en el model de sol·licitud d'ajuda).

  7é. Declaració del beneficiari relativa a la sol·licitud i/o l'obtenció d'altres ajudes per a la mateixa finalitat per altres administracions o ens públics (o marcar la casella corresponent en el model de sol·licitud d'ajuda).

  En cas que la sol·licitud o la concessió d'altres ajudes es faça durant la tramitació de l'expedient, aquesta comunicació s'haurà de fer tan prompte com es conega i, en qualsevol cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

  8é. Escriptura de constitució de l'entitat i estatuts de l'entitat, així com modificacions ulteriors degudament inscrites en el registre corresponent.

  9é. Acreditació de la personalitat jurídica del sol·licitant, de l'entitat i capacitació del seu representant. Documentació acreditativa de la representació:
  a). Els que compareguen i signen les sol·licituds d'autorització en nom d'un altre han de presentar l'acreditació d'aquesta representació. La persona amb poder suficient a l'efecte de representació ha de presentar el seu document nacional d'identitat.
  b). Si el sol·licitant fora una persona jurídica, a més de l'anterior, el poder general ha de figurar inscrit, si escau, en el Registre Mercantil. Si es tracta d'un poder especial per a un acte concret, no serà necessari el requisit de la inscripció prèvia en el Registre Mercantil.
  c). En el cas que el representant es trobe inscrit en el Registre Voluntari de Representants de la Comunitat Valenciana, aquesta acreditació es podrà substituir per una autorització al servei competent en matèria de qualitat agroalimentària per a comprovar aquesta representació.

  10é. Fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal (CIF) del sol·licitant. (Només en el cas que no autoritze expressament l'Administració a la consulta telemàtica d'aquestes dades marcant la casella corresponent en el model de sol·licitud d'ajuda).

  11é. Declaració responsable de no incórrer en cap de les circumstàncies recollides en l'apartat 2n de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que impossibiliten la consideració com a beneficiari (o marcar la casella corresponent en el model de sol·licitud d'ajuda).

  12é. Declaració responsable del sol·licitant sobre el compliment de la normativa d'integració laboral de persones amb discapacitat o, si escau, l'exempció d'aquesta obligació, segons estableix el Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell, pel qual es regulen els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4907, de 21.12.2004), (o marcar la casella corresponent en el model de sol·licitud d'ajuda).

  13é. Declaració expressa del sol·licitant sobre el coneixement de la normativa que regeix el règim d'ajudes contingut en aquesta ordre i en el Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport al sector vitivinícola espanyol i la resta de normativa aplicable (o marcar la casella corresponent en el model de sol·licitud d'ajuda).

  14é. Acreditació de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. (Només en el cas que no autoritze expressament l'Administració a la consulta telemàtica d'aquestes dades marcant la casella corresponent en el model de sol·licitud d'ajuda).

  15é. Declaració responsable sobre el percentatge de producte amb certificació ecològica objecte de promoció sobre el total de producte promocionat a través del programa, a fi de dur a terme la valoració establida en el resolc sisé de la resolució.....

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD D'AJUDES AL SECTOR VITIVINÍCOLA DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A LA PROMOCIÓ EN MERCATS DE TERCERS PAÏSOS (FEAGA 2021)

  [ANNEX II] ACCEPTACIÓ DE L'AJUDA. SUBVENCIONS PER A PROGRAMES DE PROMOCIÓ DE VI EN MERCATS DE TERCERS PAÏSOS

  [ANNEX III] SOL·LICITUD DE PAGAMENT. SUBVENCIONS PER A PROGRAMES DE PROMOCIÓ DE VI EN MERCATS DE TERCERS PAÏSOS. PROGRAMA 2020

  [ANNEX III] SOL·LICITUD DE PAGAMENT. SUBVENCIONS PER A PROGRAMES DE PROMOCIÓ DE VI EN MERCATS DE TERCERS PAÏSOS. PROGRAMA 2021

  SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ PROGRAMA APROVAT. PROMOCIÓ DE VI EN MERCATS DE TERCERS PAÏSOS. PROGRAMA 2020.

  SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ PROGRAMA APROVAT. PROMOCIÓ DE VI EN MERCATS DE TERCERS PAÏSOS. PROGRAMA 2021.

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD/APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL EN PROCEDIMENTS D'AJUDES EN MATÈRIA AGRÍCOLA, AGROALIMENTÀRIA I DESENVOLUPAMENT RURAL DE L'AGÈNCIA VALENCIANA DE FOMENT I GARANTIA AGRÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  TRAMITACIÓ:
  ==============
  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana.


  En el cas que es presente un certificat digital de persona física i que s'actue en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's en el Registre de representacions de caràcter voluntari davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica.

  Si alguns dels documents que cal aportar juntament amb la sol·licitud no es poden presentar de manera telemàtica, es realitzarà el lliurament d'aquests per registre d'entrada, dins del termini de presentació establit en la convocatòria.

  PASSOS
  ==============
  - El termini màxim per a la notificació de la resolució serà de sis mesos comptats a partir de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Les sol·licituds que no es resolguen expressament en els terminis previstos podran entendre's desestimades.

  - En el cas de resolució positiva, els beneficiaris, en el termini del mes següent a la publicació en el DOGV de la resolució, han de comunicar a la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària l'acceptació de la sol·licitud en els termes establits (vegeu el model d'acceptació de la sol·licitud). Així mateix, han de justificar la constitució d'una garantia, d'acord amb les condicions previstes en el Reglament delegat (UE) núm. 907/2014, de la Comissió, d'11 de març de 2014, que completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, quant als organismes pagadors i altres òrgans, la gestió financera, la liquidació de comptes, les garanties i l'ús de l'euro, per un import no inferior al 15 % de l'import anual del finançament comunitari, i hauran de comunicar el compte bancari (d'ara en avant denominat compte únic), que utilitzarà exclusivament per a totes les operacions financeres (ingressos i despeses) que requerisca la gestió del programa aprovat. Vegeu el model de domiciliació bancària.

  - Si l'interessat no ho fera en el termini referit, la resolució dictada perdrà la seua eficàcia, i s'acordarà l'arxiu d'aquesta, la qual cosa es notificarà a l'interessat.

  És fonamental que el beneficiari presente de manera correcta i en el termini d'un mes des de la publicació de la resolució de concessió de les ajudes, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, tant l'acceptació de l'ajuda com el document acreditatiu de la constitució d'aval dins del termini. (Vegeu la guia d'ajudes a la presentació i justificació en "Documents d'interés").

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució que, si és el cas, es dicte, es podran interposar els recursos pertinents, d'acord amb el que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14484

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, sense tindre la obligació de fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc14484

  Per a accedir-hi de manera telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar d'algun dels sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, hi ha els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però la sol·licitud es faça de manera presencial, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es facen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

  Inici
 • Informació complementària

  * CONTROLS
  1.
  La direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària realitzarà la comprovació material de la conformitat del material d'informació i promoció elaborat en el marc dels programes amb la normativa comunitària i la legislació del tercer país en el qual es desenvolupe el programa.
  2.
  D'acord amb el que preveu l'article 20 del Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola, la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària realitzarà un pla de control anual sobre la base d'una anàlisi de riscos.
  3.
  El control al qual es fa referència en l'apartat anterior d'aquest article tindrà per objectiu comprovar en la comptabilitat general:
  a) L'exactitud de la informació facilitada amb la sol·licitud de pagament.
  b) La realitat i regularitat de les factures presentades com a justificants de les despeses.
  c) L'exactitud de l'extracte bancari presentat.
  d) La no-percepció de les ajudes previstes en l'article 20, lletra c, incís iii, del Reglament (CE) número 1698/2005, o en l'article 2, apartat 3, del Reglament (CE) número 3/2008.

  En l'apartat "Enllaços" s'inclou una guia d'ajuda a la presentació de sol·licituds i un formulari de beneficiari emplenable.

  Obligacions

  El beneficiari d'aquestes ajudes ha de complir les obligacions previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Enllaços

  Guia d´ajuda per a la presentació i justificació de sol.licituds 2020-2021

  Anexe IV - Formulari de Beneficiari (per a emplenar)

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, per a l'aplicació de les mesures del Programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola (BOE núm. 266, de 03/11/2018).
  - Reial decret 608/2019, de 25 d'octubre, pel qual es modifica el Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol (BOE núm. 258, de 26.10.2019)
  - Resolució de 5 de desembre de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen les ajudes al sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana per a la promoció en mercats de tercers països recollides en el programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol.

  - Extracte de la Resolució de 5 de desembre de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen les ajudes al sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana per a la promoció en mercats de tercers països recollides en el programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol.
  - Extracte de la Resolució de 12 de desembre de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen les ajudes al sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana per a la promoció en mercats de tercers països recollides en el programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol (FEAGA 2021).
  - RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2020, del director general de Desenvolupament Rural, sobre la necessitat d'ampliar, de manera extraordinària per la situació derivada de la Covid-19, el termini de presentació de sol·licituds de pagament de les ajudes al sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana per a la promoció en mercats de tercers països recollides en el Programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol (sol·licituds 2019, pagaments 2020).
  - RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s'estableix la quantia global màxima definitiva de la convocatòria de les ajudes al sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana per a la promoció en mercats de tercers països recollides en el Programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol (sol·licituds 2020 pagaments 2021).

  Llista de normativa

  Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, per a l'aplicació de les mesures del Programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola (BOE núm. 266, de 03/11/2018).

  Resolució de 5 de desembre de 2018.

  Extracte de la Resolució de 5 de desembre de 2018

  Dades programa

  Vegeu el Reial decret 608/2019, de 25 d'octubre.

  Extracte de la Resolució de 12 de desembre de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen les ajudes al sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana.

  Vegeu Resolució de 14 de juliol de 2020

  Vegeu Resolució de 16 de setembre de 2020.

  Llistat de seguiment

  RESOLUCIÓ de 2 d'agost de 2019, del director general de Desenvolupament Rural, per la qual es concedeixen les ajudes al sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana per a la promoció en mercats de tercers països recollides en el programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol (sol·licituds 2019 i pagaments 2020)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.