Detall de Procediments

TECG - Ajudes al sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana per a la promoció en mercats de tercers països.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Ajudes al sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana per a la promoció en mercats de tercers països.

  Objecte del tràmit

  Millorar la competitivitat dels vins espanyols, les mesures d'informació i de promoció en tercers països dels productes detallats en l'annex II Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol (BOE núm. 266, de 03.11.2018), en la redacció vigent, que han de pertànyer a alguna de les categories següents:

  1. Vins amb denominació d'origen protegida.
  2. Vins amb indicació geogràfica protegida.
  3. Vins en els quals s'indique la varietat de raïm de vinificació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran presentar sol·licituds per a acollir-se al finançament de les mesures de promoció en tercers països:

  a) Les empreses vinícoles.
  Als efectes d'aquesta mesura, s'entén com a empresa vinícola aquella empresa privada en la qual més del 50 % de la seua facturació provinga del sector del vi o la producció del qual supere els 1.000 hl, d'acord amb el seu últim exercici fiscal tancat.
  b) Les organitzacions de productors vitivinícoles i associacions d'organitzacions de productors vitivinícoles, definides d'acord amb els articles 152 i 156 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre.
  c) Les organitzacions interprofessionals definides i reconegudes en l'àmbit nacional, d'acord amb els articles 157 i 158 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, i reconegudes per Espanya segons el que disposa la Llei 38/1994, de 30 de desembre, reguladora de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries.
  d) Les organitzacions professionals: S'entendran com a organitzacions professionals les que exercisquen la seua activitat majoritàriament en el sector del vi i que estiguen reconegudes en l'àmbit nacional d'acord amb la normativa vigent, i que tinguen entre les seues finalitats estatutàries la realització d'activitats de promoció.
  e) Òrgans de gestió i de representació de les indicacions geogràfiques protegides i denominacions d'origen protegides víniques, així com les seues associacions.
  f) Les associacions temporals o permanents de dos o més productors que tinguen entre les seues finalitats el desenvolupament d'iniciatives en matèria de promoció i comercialització del vi.
  g) Cooperatives que comercialitzen vins elaborats per aquestes o pels seus associats.
  h) Les entitats associatives sense ànim de lucre participades exclusivament per empreses del sector vitivinícola que tinguen entre les seues finalitats la promoció exterior dels vins.
  i) Els organismes públics amb competències legalment establides per a desenvolupar actuacions de promoció de productes i mercats en tercers països.

  Requeriments

  Els beneficiaris hauran de demostrar, en funció del personal de què disposen, i, si és el cas, de la grandària de l'empresa i la seua experiència professional en els últims anys, que tenen accés a la capacitat tècnica suficient per a afrontar les exigències de comerç amb els tercers països, i que disposen dels recursos financers i de personal suficients per a assegurar que la mesura s'aplica el més eficaçment possible. Així mateix, hauran de garantir la disponibilitat, en quantitat i qualitat, de productes per a assegurar la resposta a llarg termini davant de les demandes que es puguen generar com a efecte de la promoció feta una vegada conclosa.

  Els beneficiaris enumerats anteriorment hauran de tindre el seu domicili fiscal a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el
  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8700, de 18.12.2019) i conclourà el 14 de gener de 2020.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen.
  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, al de qualsevol administració de les comunitats autònomes, al de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis als quals es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora dels bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.
  c) A les oficines de Correus, en la manera que reglamentàriament s'establisca.
  d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de fer-se electrònicament. En el cas que es faça presencialment, és requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'haja fet l'esmena.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/ iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB&version=1&login=c&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=14484

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14484

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds d'ajuda es podran formalitzar mitjançant la presentació i l'ompliment de l'imprés "Sol·licitud d'ajudes al sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana per a la promoció en mercats de tercers països" (vegeu els impresos associats). S'han de dirigir a la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària.

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

  a) Documentació relativa a l'activitat o el projecte per al qual se sol·licita la subvenció: Formularis del programa i beneficiari, que han de contindre, com a mínim, la informació prevista en l'annex IV del Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, degudament omplits, i el pressupost recapitulatiu, les declaracions obligatòries i les diferències nou mercat, si és el cas, segons el model establit en l'annex IV del Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, en la redacció vigent, degudament omplit.
  Amb la finalitat de facilitar la presentació del formulari del programa i de beneficiari esmentats anteriorment, i procedir al correcte ompliment, s'ha penjat aquest document en versió editable en l'apartat "Documents d'interés".
  A més, tenen l'obligació de:
  1r. Complir el que disposen els articles 4 (tipus d'accions i durada dels programes), 6 (productes i països admissibles) i 7 (característiques de les accions i programes) del Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, amb la resta del que disposa la secció primera del capítol II d'aquest reial decret i respectar la normativa comunitària dels productes considerats i la seua comercialització.
  2n. Reflectir, amb suficient grau de detall, tots els requisits necessaris perquè es puga avaluar la seua conformitat amb la normativa aplicable i la seua relació qualitat/preu.
  3r. Presentar una declaració responsable de respectar la normativa de la Unió Europea relativa als productes considerats i a la seua comercialització (o marcar la casella corresponent en el model de sol·licitud d'ajuda).
  4t. Especificar els mitjans propis o externs de què disposarà per a realitzar les accions previstes.
  5é. En cas de sol·licitar la pròrroga d'un programa, d'acord amb l'apartat 4 de l'article 8 del Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, a més de la documentació prevista en els diferents apartats d'aquest article, els interessats han de presentar un informe de resultats dels dos primers anys d'execució per a l'avaluació. Aquest informe ha de contindre, almenys, la informació relativa als efectes en el mercat de destinació del programa desenvolupat, a més del detall de les raons per a sol·licitar la pròrroga.

  6é. Compromís de l'organització o l'empresa proponent de garantir el finançament per a tota la durada del programa (o marcar la casella corresponent en el model de sol·licitud d'ajuda).

  7é. Declaració del beneficiari relativa a la sol·licitud i/o l'obtenció d'altres ajudes per a la mateixa finalitat per altres administracions o ens públics (o marcar la casella corresponent en el model de sol·licitud d'ajuda).

  En cas que la sol·licitud o la concessió d'altres ajudes es faça durant la tramitació de l'expedient, aquesta comunicació s'haurà de fer tan prompte com es conega i, en qualsevol cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

  8é. Escriptura de constitució de l'entitat i estatuts de l'entitat, així com modificacions ulteriors degudament inscrites en el registre corresponent.

  9é. Acreditació de la personalitat jurídica del sol·licitant, de l'entitat i capacitació del seu representant. Documentació acreditativa de la representació:
  a). Els que compareguen i signen les sol·licituds d'autorització en nom d'un altre han de presentar l'acreditació d'aquesta representació. La persona amb poder suficient a l'efecte de representació ha de presentar el seu document nacional d'identitat.
  b). Si el sol·licitant fora una persona jurídica, a més de l'anterior, el poder general ha de figurar inscrit, si escau, en el Registre Mercantil. Si es tracta d'un poder especial per a un acte concret, no serà necessari el requisit de la inscripció prèvia en el Registre Mercantil.
  c). En el cas que el representant es trobe inscrit en el Registre Voluntari de Representants de la Comunitat Valenciana, aquesta acreditació es podrà substituir per una autorització al servei competent en matèria de qualitat agroalimentària per a comprovar aquesta representació.

  10é. Fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal (CIF) del sol·licitant. (Només en el cas que no autoritze expressament l'Administració a la consulta telemàtica d'aquestes dades marcant la casella corresponent en el model de sol·licitud d'ajuda).

  11é. Declaració responsable de no incórrer en cap de les circumstàncies recollides en l'apartat 2n de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que impossibiliten la consideració com a beneficiari (o marcar la casella corresponent en el model de sol·licitud d'ajuda).

  12é. Declaració responsable del sol·licitant sobre el compliment de la normativa d'integració laboral de persones amb discapacitat o, si escau, l'exempció d'aquesta obligació, segons estableix el Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell, pel qual es regulen els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4907, de 21.12.2004), (o marcar la casella corresponent en el model de sol·licitud d'ajuda).

  13é. Declaració expressa del sol·licitant sobre el coneixement de la normativa que regeix el règim d'ajudes contingut en aquesta ordre i en el Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport al sector vitivinícola espanyol i la resta de normativa aplicable (o marcar la casella corresponent en el model de sol·licitud d'ajuda).

  14é. Acreditació de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. (Només en el cas que no autoritze expressament l'Administració a la consulta telemàtica d'aquestes dades marcant la casella corresponent en el model de sol·licitud d'ajuda).

  15é. Declaració responsable sobre el percentatge de producte amb certificació ecològica objecte de promoció sobre el total de producte promocionat a través del programa, a fi de dur a terme la valoració establida en el resolc sisé de la resolució.....

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD D'AJUDES AL SECTOR VITIVINÍCOLA DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A LA PROMOCIÓ EN MERCATS DE TERCERS PAÏSOS (FEAGA 2021)

  [ANNEX II] ACCEPTACIÓ DE L'AJUDA. SUBVENCIONS PER A PROGRAMES DE PROMOCIÓ DE VI EN MERCATS DE TERCERS PAÏSOS

  [ANNEX III] SOL·LICITUD DE PAGAMENT. SUBVENCIONS PER A PROGRAMES DE PROMOCIÓ DE VI EN MERCATS DE TERCERS PAÏSOS. PROGRAMA 2020

  [ANNEX III] SOL·LICITUD DE PAGAMENT. SUBVENCIONS PER A PROGRAMES DE PROMOCIÓ DE VI EN MERCATS DE TERCERS PAÏSOS. PROGRAMA 2021

  SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ PROGRAMA APROVAT. PROMOCIÓ DE VI EN MERCATS DE TERCERS PAÏSOS. PROGRAMA 2020.

  SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ PROGRAMA APROVAT. PROMOCIÓ DE VI EN MERCATS DE TERCERS PAÏSOS. PROGRAMA 2021.

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD/APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL EN PROCEDIMENTS D'AJUDES EN MATÈRIA AGRÍCOLA, AGROALIMENTÀRIA I DESENVOLUPAMENT RURAL DE L'AGÈNCIA VALENCIANA DE FOMENT I GARANTIA AGRÀRIA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.