Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'inici d'activitats de Formació esportiva del període transitori.

  Objecte del tràmit

  La formació d'entrenadors i monitors en la iniciació i tecnificació esportiva, alt rendiment, així com en la conducció de l'activitat o pràctica esportiva, i es referiran a les modalitats o, si és el cas, especialitats esportives reconegudes pel Consell Superior d'Esports segons el que disposa l'article 8.b) de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'Esport, respecte de les quals no s'han regulat els corresponents títols d'ensenyança esportiva, d'acord amb el que preveu el Reial Decret 1913/1997, de 19 de desembre, pel qual es configuren com Ensenyances de règim especial les conduents a l'obtenció de titulacions de tècnics esportius, s'aproven les directrius generals dels títols i de les corresponents ensenyances mínimes, o amb el Reial Decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'establix l'ordenació general de les ensenyances esportives de règim especial.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  a) Els òrgans competents de les comunitats autònomes i de les Ciutats de Ceuta i de Melilla, d'acord amb les competències que els corresponen en matèria d'esport, segons els seus Estatuts d'Autonomia i la seua legislació esportiva.
  b) Les federacions esportives espanyoles que complisquen els requisits establits en l'article 34 de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'Esport.
  c) Les federacions esportives autonòmiques que estigueren integrades en una federació esportiva espanyola en les modalitats i, si és el cas, especialitats esportives que els siguen pròpies i dins tot això del corresponent marc estatutari.

  Requeriments

  Disposar de Pla Formatiu de la modalitat o especialitat esportiva publicat en el Boletín Oficial del Estado. Complir la normativa establida per a les ensenyances esportives en la informació que apareix en la convocatòria de l'activitat de Formació esportiva . Posseir un règim de seguretat contractat, que cobrisca la responsabilitat civil, assistència sanitària de Primers auxilis , l'evacuació dels participants i els danys per accident, incloent-hi invalidesa i mort. Comptar amb professorat en el bloc específic, membres en el tribunal de valoració dels requisits de caràcter específic, i professors tutors del període de pràctiques que disposen de la titulació acadèmica o esportiva d'acord amb el que preveu l'article 14 de l'orde ECD/158/2014 de 5 de febrer. Comptar amb entitats o associacions esportives per a la realització del període de pràctiques de l'alumnat Complir amb l'equipament esportiu específic establit en el pla formatiu Posseir un conveni firmat entre l'entitat promotora de l'activitat de Formació esportiva i el centre autoritzat per a impartir el bloc comú en règim presencial o a distància, en el que s'especifique la reserva d'alumnes, les dates i l'horari en què s'impartirà el bloc comú. Posseir els documents originals o fotocòpies compulsades següents: número d'identificació fiscal de la Federació; títol de propietat, autorització, conveni o contracte per a l'ús de les instal·lacions en què vaja a realitzar-se la formació; dades personals del professorat i membres del Tribunal amb la seua respectiva titulació i àrea que impartirà, cobertura de la responsabilitat civil i dels accidents en l'activitat de Formació esportiva . Informar els alumnes sobre el caràcter condicional del reconeixement de les activitats de Formació esportiva cursades, depenent del compliment dels requisits establits en la present orde, així com de la responsabilitat que assumix l'entitat promotora per l'incompliment de les mateixes, tot això d'acord amb el que establix l'article 15 de l'orde ECD/158/2014 de 5 de febrer. Compromís de mantindre el compliment de la normativa, a conservar la documentació que s'aplique i a adaptar-se a les modificacions legals que pogueren produir-se, durant l'exercici de l'activitat, així com a la seua presentació davant de la Direcció General d'Esport de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La sol·licitud d'inici d'activitats de Formació esportiva haurà de formular-se:

  Amb una antelació d'un mes a la realització de la prova de caràcter específic, si l'haguera, o del començament de les formacions del bloc específic o comú, d'acord amb el calendari presentat.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud d'inici d'activitats de Formació esportiva haurà d'estar dirigida a la Direcció General d'Esport i les formularà el representant legal de la federació que promou la Formació esportiva i anirà acompanyada amb les dades que s'assenyalen en la Declaració Responsable.

  - Les sol·licituds es presentaran en el registre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i en les Seccions Territorials d'Esports d'Alacant, Castelló i València, o en qualsevol dels llocs a què es referix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - València
  Av. Campanar, 32
  46015 València
  Tel: 012

  REGISTRE DE LA DT D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT D'ALACANT
  C/ Carratalá, 47
  03007 Alacant
  Tel: 012

  SECCIÓ TERRITORIAL D'ESPORT DE CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 23
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  SECCIÓ TERRITORIAL D'ESPORT DE VALÈNCIA
  C/ Gregori Gea, 14
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) DECLARACIÓ RESPONSABLE d'inici de l'activitat formativa, a la que ha d'acompanyar la informació següent:

  CONVOCATÒRIA del curs en què a més de totes aquelles dades que l'entitat organitzadora estime procedents, detallarà el nombre de places, els criteris de selecció dels aspirants, el preu total que ha d'abonar l'alumne, el pla de formació amb data publicació en el BOE amb especificació de la càrrega lectiva, tots aquells conceptes que comporten per a l'alumne costos addicionals i la informació sobre el caràcter condicional del reconeixement de les activitats de Formació esportiva cursades, dependent del compliment dels requisits establits en la present orde, així com de la responsabilitat que assumix l'entitat promotora per l'incompliment de les mateixes. A més, quan es reserven per a l'accés quotes de places als que acrediten les condicions que s'establixen en els articles 12 i 13 de l'orde ECD/158/2014 de 5 de febrer es farà constar en la convocatòria, expressant en ella el nombre de places o el percentatge de les mateixes que es reserven para cada un dels col·lectius citats.

  Any o curs en què es va a desenrotllar l'activitat.

  Nivell de les formacions o oferta parcial del nivell 1.

  Nom del diploma que s'obté al superar les mateixes.

  Nom del centre autoritzat per a impartir el bloc comú.

  Règim d'ensenyança utilitzat en cada àrea.

  Calendari, lloc i horari de les proves de valoració dels requisits de caràcter específic.

  Calendari, lloc i horari de l'activitat de Formació esportiva .

  Distribució de professors per àrees.

  Calendari, lloc i horari de les proves ordinària i extraordinària d'avaluació, incloses la de les àrees d'ensenyança semipresencial i a distància.

  Nombre de places que es convoquen.

  Nom i DNI del director de l'activitat.

  Nom, codi i titularitat del centre y/o de les instal·lacions que es van a utilitzar, expressant els espais i dimensions dels mateixos.

  Pla formatiu que es va a desenrotllar, especificant la data de la resolució del Consell Superior d'Esports que ho establix.

  Relació del professorat i la seua titulació.

  Relació de membres del tribunal de valoració dels requisits de caràcter específic, i la seua titulació.

  b) Sol·licitud per a la firma d'acord de col·laboració amb l'Escola de l'Esport de la Generalitat per a realitzar el bloc comú.

  c) Acord de col·laboració firmat entre l'entitat promotora de l'activitat de Formació esportiva i el centre autoritzat per a impartir el bloc comú en règim presencial o a distància, en el que s'especifique la reserva d'alumnes, les dates i l'horari en què s'impartirà el bloc comú. (En el cas de sol·licitar una Oferta Parcial de Nivell I d'activitats de Formació esportiva la presentació de l'acord de col·laboració no serà necesario).

  d) En el cas que alguna de les àrees utilitze la docència telemàtica, haurà d'aportar:

  Direcció de la plataforma virtual i clau d'accés total a la mateixa i als materials didàctics.

  Estructura i periodització dels continguts.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD PER A LA SIGNATURA D'ACORD DE COL·LABORACIÓ AMB LA ESCOLA DE L'ESPORT DE LA GENERALITAT PER A REALITZAR EL BLOC COMÚ DELS CURSOS D'ENTRENADORS ESPORTIUS REGULATS EN L'ORDRE ECD/158/2014 DE 5 DE FEBRER

  DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A L'ACTIVITAT DE FORMACIÓ ESPORTIVA REGULADA EN L'ORDRE ECD/158/2014 DE 5 DE FEBRER

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La informació de la tramitació està disponible en la pàgina web http://formaciondeportiva.gva.es

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236 de 2 d'octubre de 2015)

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  EN LÍNIA amb certificat digital o dni electrònic en esta adreça:

  https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orde ECD/158/2014, de 5 de febrer, per la qual es regulen els aspectes curriculars, els requisits generals i els efectes de les activitats de Formació esportiva , als que es referix la Disposició transitòria primera del Reial Decret 1363/2007, de 24 d'octubre. (BOE núm. 34 de 8 de febrer de 2014).
  - Reial Decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'establix l'ordenació general de les ensenyances esportives de règim especial (BOE núm. 268 de 8/11/07).
  - Resolució de 24 de març de 2009, de la vicepresidenta del Consell Valencià de l'Esport per la qual regulen els requisits, condicions i característiques de les formacions en matèria esportiva conduents a l'obtenció de diplomes i certificats d'entrenares esportius, durant el període transitori en les distintes modalitats o especialitats esportives en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5991, de 08/04/09).

  Llista de normativa

  Vegeu Reial Decret 1363/2007, de 24 d'octubre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.