Sol·licitud d'inici d'activitats de Formació esportiva del període transitori.

Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

Codi SIA: 211383
|
Codi GVA: 14490
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La formació de personal entrenador i monitor en la iniciació i tecnificació esportiva, alt rendiment, així com en la conducció de l'activitat o pràctica esportiva, i es referiran a les modalitats o, en el seu cas, especialitats esportives reconegudes pel Consell Superior d'Esports, respecte de...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

La presentació de la sol·licitud i la documentació que l'acompanya es realitzarà exclusivament per mitjans electrònics, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i hauran de ser subscrites per qui ostente la representació legal de l'entitat, conforme a la normativa d'aplicació. Per a això s'accedirà a l'apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat, accessible a través de l'enllaç http://sede.gva.es/ en el procediment corresponent o s'accedirà directament a través del següent enllaç: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=14490. Se seleccionarà l'opció "Tramitar amb certificat", s'emplenaran les dades del formulari i s'adjuntarà la documentació que corresponga.

 

Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o falte algun document complementari dels exigits es requerirà, per via electrònica, a les entitats interessades perquè l'esmenen en el termini de 10 dies, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistida de la seua petició, prèvia resolució dictada a aquest efecte.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

a) Les federacions esportives espanyoles

b) Les federacions esportives autonòmiques

Requisits

Disposar de Pla Formatiu de la modalitat o especialitat esportiva publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Complir la normativa establida per als ensenyaments esportius en la informació que apareix en la convocatòria de l'activitat de formació esportiva.

 

Posseir un règim de seguretat contractat, que cobrisca la responsabilitat civil, assistència sanitària de primers auxilis, l'evacuació dels participants i els danys per accident, incloent-hi invalidesa i mort.

 

Comptar amb professorat en el bloc específic, membres en el tribunal de valoració dels requisits de caràcter específic, i professors tutors del període de pràctiques que disposen de la titulació acadèmica o esportiva d'acord amb el que es preveu en l'article 14 de l'ordre ECD/158/2014, de 5 de febrer.

 

Comptar amb entitats o associacions esportives per a la realització del període de pràctiques de l'alumnat.

 

Complir amb l'equipament esportiu específic establit en el pla formatiu.

 

Posseir un conveni signat entre l'entitat promotora de l'activitat de formació esportiva i el centre autoritzat per a impartir el bloc comú en règim presencial o a distància, en el qual s'especifique la reserva d'alumnes, les dates i l'horari en el qual s'impartirà el bloc comú.

 

Posseir els documents originals o fotocòpies compulsades següents: número d'identificació fiscal de la Federació; títol de propietat, autorització, conveni o contracte per a l'ús de les instal·lacions en les quals vaja a realitzar-se la formació; dades personals del professorat i membres del Tribunal amb la seua respectiva titulació i àrea que impartirà, cobertura de la responsabilitat civil i dels accidents en l'activitat de formació esportiva.

 

Informar els alumnes sobre el caràcter condicional del reconeixement de les activitats de formació esportiva cursades, depenent del compliment dels requisits establits en la present ordre, així com de la responsabilitat que assumeix l'entitat promotora per l'incompliment d'aquestes, tot això d'acord amb el que s'estableix en l'article 15 de l'ordre ECD/158/2014, de 5 de febrer.

 

Compromís de mantindre el compliment de la normativa, a conservar la documentació que siga aplicable i a adaptar-se a les modificacions legals que pogueren produir-se durant el desenvolupament de l'activitat, així com a la seua presentació davant la Direcció General d'Esport de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Com es tramita

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

La sol·licitud d'inici d'activitats de formació esportiva haurà de formular-se amb una antelació d'un mes a la realització de la prova de caràcter específic, si n'hi haguera, o del començament de les formacions del bloc específic o comú, d'acord amb el calendari presentat.

Documentació
La federació realitzarà la DECLARACIÓ RESPONSABLE d'inici de l'activitat formativa a través del procediment telemàtic, a la qual ha d'acompanyar la següent documentació: a) CONVOCATÒRIA del curs en la qual a més de totes aquelles dades que l'entitat organitzadora estime procedents, detallarà el...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
L'Escola de l'Esport de la Generalitat disposa de l'aplicació informàtica TECNICOSDEP específica per a la tramitació dels expedients de les activitats de formació esportiva. Per a realitzar les funcions necessàries i aportar la documentació corresponent a cada activitat que es pretenga impartir,...
Saber més

Resolució

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

Òrgans resolució