Detall de Procediment

Sol·licitud de campaments i refugis per a grups i organitzacions sense ànim de lucre de caràcter educatiu o social en zones gestionades per la Conselleria competent en matèria de medi ambient.

Codi SIA:: 211384
Codi GVA:: 14492
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Obtindre l'autorització administrativa per a poder utilitzar les instal·lacions destinades a campaments i refugis gestionats per la Conselleria competent en medi ambient.

Observacions

Observacions

* LLISTAT DE CAMPAMENTS Es pot consultar el llistat de campaments en l'enllaç "Veure llistat de campaments". * REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT: L'horari de lliurament i de devolució de claus d'aquestes instal·lacions recreatives és des de les 9.00 fins a les 18.00 h. És imprescindible per al correcte funcionament complir amb els horaris establits per al lliurament i la devolució de claus. - Com a mesura preventiva general, en els campaments, queda prohibit encendre foc amb qualsevol tipus de combustible, excepte en les instal·lacions degudament dissenyades a aquest efecte. - Queda prohibit l'ús d'elements o activitats productors de soroll, quan puguen alterar els hàbits de la fauna silvestre o perjudiquen la normal convivència dels usuaris. - Es respectarà la flora i la fauna de la zona, de conformitat amb la Llei 42/207, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. - La utilització de vehicles de motor es realitzarà d'acord amb el Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Grups organitzats i organitzacions sense ànim de lucre de caràcter educatiu o social per a l'ús de campaments i refugis gestionades per la Conselleria competent en matèria de medi ambient.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Com a mínim, QUINZE dies abans del començament de l'activitat, excepte per a les dates de Setmana Santa, setmana posterior a la Setmana Santa, juliol i agost, que es presentaran durant el mes de gener del mateix any en què es desenvolupe l'activitat. Anualment es publicarà en la web de la Conselleria els criteris que s'aplicaran per al barem de les sol·licituds.

Formularis documentació

Formulari de sol·licitud, que haurà de contindre: a) Nom, domicili de l'associació, entitat, organisme o persona que organitza aquesta activitat i NIF. Acreditació del responsable legal. Les associacions hauran de comunicar el seu número d'inscripció en el Registre d'Associacions. b) Noms, cognoms, DNI, adreça i telèfon del responsable del grup, que sempre serà una persona major d'edat. c) Nombre de participants i edat. d) Llocs que se sol·liciten per ordre de preferència. e) Data d'inici i final de l'acampada. f) Programa d'activitats que es desitge realitzar, amb expressa indicació dels fins i expectatives que es persegueixen, que hauran d'estar d'acord amb la conservació de la naturalesa i incloure un simulacre d'evacuació. g) Pla d'assistència mèdica previst. h) Pla d'emergència. i) Pla d'evacuació que haurà de ser conforme al pla d'autoprotecció de la instal·lació, si estiguera aprovat.

Presentació

Presentació

Presencial

a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament. d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en:

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com les persones sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per esta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de manera telemàtica al procediment, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat qualificat de representant d'entitat (si és persona jurídica) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (si és persona física), tots dos emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (*ACCV). Així mateix, es podrà utilitzar qualsevol altre sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (sede.gva.es/es/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de la *ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu"-> "sol·licituds en creació" https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació del formulari de sol·licitud i de la documentació necessària. - Baremació de les sol·licituds per a la posterior adjudicació de les instal·lacions. - Comunicació de les adjudicacions als interessats, i formalització dels permisos. - Recollida i lliurament de les claus del campament a peu d'instal·lació, pels agents mediambientals . - En el lliurament de claus se signarà una acta d'inici en la qual s'especificarà l'estat de la instal·lació, i en la devolució de les claus se signarà una acta de finalització després de realitzar una inspecció per a comprovar de nou l'estat d'aquesta. A més, es passarà una enquesta de satisfacció i de suggeriments als usuaris. - L'autorització correspon als directors territorials de la conselleria competent en matèria de medi ambient. En cas de silenci administratiu la sol·licitud s'entendrà desestimada.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

L'estada no meritarà pagament de preu pels usuaris.

Efecte silenci

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Recurs que procedeix contra la resolució

Alçada

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No

Sancions

Sancions

Les previstes en la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunitat Valenciana i en la Llei 43/20003, de 21 de novembre, de muntanyes