Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  MIN - Visat d'autorització de transport sanitari públic (VS) i privat complementari (VSPC).

  Objecte del tràmit

  Comprovació periòdica del manteniment de les condicions que originàriament van justificar l'atorgament de l'autorització del transport sanitari

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els titulars d'autoritzacions de transport públic sanitari

  Requeriments

  TRANSPORT SANITARI PÚBLIC (VS)

  L'empresa titular de transport públic haurà de complir en tot moment els requisits següents:
  a) Quan no es tracte d'una persona física, tindre personalitat jurídica pròpia i independent de la d'aquelles persones que, si és el cas, la integren. En cap cas més d'una persona ni comunitats de béns.
  b) Tindre nacionalitat espanyola o la d'algun altre estat membre de la Unió Europea.
  c) Complir les obligacions de caràcter fiscal establides en la legislació vigent.
  d) Complir les obligacions laborals i socials establides en la legislació corresponent.
  e) Disposar d'un local en les condicions exigides en l'orde PRE/1435/2013
  f) Disposar almenys de huit vehicles que complisquen les condicions assenyalades en l'article 5 de l'orde PRE/1435/2013
  g) Disposar en tot moment, com a mínim, de quinze treballadors adscrits a la plantilla de l'empresa, dels quals, almenys sis hauran de comptar amb el permís de conducció i els nivells de formació exigibles per a conduir els vehicles de l'empresa, de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 83672012, de 25 de maig.
  h) L'empresa haurà de disposar, en tot cas, d'un nombre de conductors igual o superior al 80 % del nombre de vehicles que dispose.
  i) Tindre coberta la responsabilitat civil per danys que es causen en ocasió del transport fins a almenys la quantitat de 50 milions d'euros.
  j) Estar en possessió del certificat ISO 9001
  k) Comptar, almenys, amb un professional que haja obtingut el certificat haver superat el Curs Superior en Gestió del Transport Sanitari
  l) Disposar de direcció i firma electrònica.


  TRANSPORT SANITARI PRIVAT COMPLEMENTARI (VSPC)

  a) Justificació de la necessitat de realitzar el transport sanitari per al que se sol·licita l'autorització d'acord amb la naturalesa i volum de l'activitat.
  b) L'empresa haurà d'estar dedicada a una finalitat principal diferent de la de transport sanitari.
  c) L'empresa haurà de trobar-se al corrent de les seues obligacions fiscals, laborals i socials.
  d) El volum de transport autoritzat a l'empresa haurà de ser d'acord amb les exigències de transport sanitari que puga veure's obligada a atendre.
  e) Els vehicles a què hagen d'estar referides les autoritzacions hauran de complir les obligacions previstes en l'article 5 de l'Orde PRE/1435/2013, de 23 de juliol.
  f) L'empresa haurà de disposar d'un nombre de conductors proveïts de permís de conducció de classe adequada i que compten amb la formació exigida en el Reial Decret 83672012, de 25 de maig.
  g) L'empresa haurà de tindre coberta la seua responsabilitat civil pels danys que es causen en ocasió del transport fins a almenys la quantitat de 50 milions d'euros.
  h) L'empresa haurà de tindre domicili fiscal a la Comunitat Valenciana amb locals on es conserven els documents principals de l'empresa.
  i) Disposar d'adreça i firma electrònica.

  Inici
 • Taxes

  L'import actual de la taxa és:

  -A05 Transport sanitari (per empresa): 27,40 euros.
  -A06 Per còpia (una per cada vehicle) 23,01 euros.


  Pagament de la taxa DE FORMA TELEMÀTICA:

  A través del pagament telemàtic genèric:

  Aquelles persones que disposen de DNI electrònic o aquelles persones físiques o jurídiques amb certificat electrònic emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, i que hagen generat prèviament la taxa per Internet a través del Sistema Sar@ o amb l'imprés omplit obtingut de les direccions territorials, podran realitzar el pagament telemàticament.

  Vegeu el manual en la informació complementària: "Manual pagament telemàtic genèric"
  Vegeu l'enllaç en informació complementària: "Pagament telemàtic genèric"


  DE FORMA PRESENCIAL:

  A través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores.

  Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen habilitats tots.


  El model de taxa es pot descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  https://politicaterritorial.gva.es/va/web/transportes/inf-admin/tasas-trans/modelos-046-sara/solicitud-autoriz

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Visats de transport sanitari públic: segons el calendari establit OM 22-12-1995 (DOGV número 2660, de 04-01-1996).

  Visats de transport sanitari privat complementari: durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  ADVERTÈNCIES DE CARÀCTER GENERAL

  Junt amb l'ompliment electrònic del formulari de sol·licitud s'hauran d'annexar còpies digitalitzades dels documents requerits. D'acord amb el que disposa l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els interessats es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presenten.

  D'acord amb l'article 51.3 de la LOTT, el Servici Territorial de Transport consultarà, a través de l'aplicació que permet la tramitació i el manteniment de les autoritzacions de transport per carretera, la informació de Registres d'altres organismes (Direcció General de Trànsit, Tresoreria General de la Seguretat Social, Registre Mercantil i la resta de registres públics), que resulte estrictament necessària per a acreditar el compliment dels requisits exigits per a l'atorgament, visat o modificació dels títols que habiliten per a l'exercici de les activitats i professions regulades en l'esmentada llei o en les normes dictades per a la seua execució i desenrotllament.

  Així mateix, la Direcció General consultarà, per mitjans electrònics, les dades relatives a la identificació fiscal del sol·licitant i la certificació acreditativa de la inexistència de deutes tributaris, excepte que expressament es desautoritze la seua consulta.


  DOCUMENTACIÓ

  1. Haurà de justificar l'alta en l'activitat, a través d'algun dels documents següents:
  - Justificant de pagament IAE, persona obligada.
  - Resum anual de l'IVA (Model 390).
  - Certificat expedit per l'AEAT o òrgan equivalent de la CA que acredite l'activitat.

  2. Només en cas de transport sanitari públic, últim TC2 (acreditar mínim 15 treballadors adscrits a la plantilla de l'empresa).

  3. Només en cas de transport sanitari públic i per a poblacions de més de 20.000 habitants: Llicència municipal d'obertura de local o sol·licitud de la mateixa acompanyada del document de disposició de local. La disponibilitat del local es considerarà acreditada quan el titular de l'activitat aporte qualsevol títol jurídicament vàlid en dret (propietat, arrendament, usdefruit, etc.).

  4. Vehicles en propietat/ arrendament
  - Certificació tecnicosanitària.
  - Assegurança de responsabilitat civil mínim 50 milions d'euros, justificant de pagament i pòlissa.

  5. Conductors:
  - Alta en la seguretat social en l'empresa.

  6. Només en cas de transport sanitari privat complementari, justificació de la necessitat de realitzar el transport sanitari.

  7. Declaració de veracitat de la documentació aportada.

  TAXES
  - Cal aportar justificant del pagament de les taxes.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.

  - Revisió d'esta.

  - Expedició de la targeta de transports.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs: alçada.

  Termini: un mes.

  Òrgan davant del qual s'interposa i resol: director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat.

  Presentació del recurs: s'ha de presentar al corresponent servei territorial de Transport.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Clicant en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'esta mateixa pàgina.
  Per a fer-ho, caldrà disposar del certificat electrònic reconegut per l'ACCV o de DNI electrònic.


  Si té algun dubte o vol comunicar alguna incidència, pot enviar un correu al suport tècnic:

  viajeros_stv@gva.es si es de Valencia
  autorizaciones_sta@gva.es si es de Alicante
  autorizaciones_stc@gva.es si es de Castellón

  Inici
 • Informació complementària

  * MODALITATS DE TRANSPORT SANITARI
  - Públic: aquell que presta el propietari d'un vehicle ambulància, per compte d'altri, per mitjà de retribució i amb la finalitat de lucre o sense.
  - Privat: aquell que és prestat per al trasllat d'accidentats o malalts, amb vehicles ambulància i personal propis de les entitats prestatàries, a l'única finalitat d'estes i sense que és perceba una retribució independent pel servici de transport.
  - Oficial: aquell que s'efectua directament per un organisme públic.


  * CLASSIFICACIÓ DE LES AMBULÀNCIES
  El transport sanitari per carretera podrà dur-se a terme per les categories de vehicles de transport sanitari següents:

  1. Ambulàncies no assistencials, que no estan preparades per a l'assistència sanitària en ruta. Esta categoria d'ambulàncies compren les dos classes següents:
  1.1. Ambulàncies de classe A1, o convencionals, destinades al transport de pacients amb llitera.
  1.2. Ambulàncies de classe A2, o de transport col·lectiu, preparades per al transport conjunt de malalts el trasllat dels quals no té caràcter d'urgència, ni estiguen afectats per malalties infectocontagioses.

  2. Ambulàncies assistencials, preparades per a permetre assistència tecnicosanitària en ruta. Esta categoria d'ambulàncies compren les dos classes següents:
  2.1. Ambulàncies classe B, destinades a proporcionar ajuda vital bàsica i atenció sanitària inicial
  2.2. Ambulàncies classe C, destinades a proporcionar ajuda vital avançada.

  Enllaços

  Pagament telemátic genèric

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 16/1987, de 30 de juliol, de la Direcció de l'Estat, sobre ordenació del transport (BOE núm. 182, de 31/07/1987).
  - Orde de 30 de juliol de 1993, del conseller de Sanitat i Consum, per la qual es regula el procediment per a l'obtenció de la certificació sanitària de les ambulàncies i la seua dotació de farmaciola mèdica (DOGV núm. 2108, de 22/09/1993).
  - Decret 298/1997, de 9 de desembre, del Govern Valencià, pel qual es deroga l'article 22 del Decret 44/1993, de 22 de març, del Govern Valencià, pel qual es regula el transport sanitari terrestre en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 3154, de 02/01/1998).
  - Reial Decret 836, 2012, de 25 de maig, pel qual s'establixen les característiques tècniques, l'equipament sanitari i la dotació de personal dels vehicles de transport sanitari per carretera (BOE núm. 137, de 8 de juny).
  - Orde PRE/1435/2013, de 23 de juliol, per la qual es desplega el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres en matèria de transport sanitari per carretera (BOE núm. 180, de 29 de juliol).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 16/1987, de 30 de juliol.

  Vegeu el Reial Decret 836/2012, de 25 de maig.

  Vegeu Orde PRE/1435, de 23 de julio

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.