Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes per a la realització d'estades vacacionals per a persones amb diversitat funcional per a l'exercici 2021.

  Objecte del tràmit

  És objecte de subvenció la realització d'estades vacacionals que estiguen dirigides a persones amb diversitat funcional durant el quart trimestre del present any 2021.
  La duració de l'activitat objecte de subvenció serà d'un màxim de deu dies (nou nits).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden sol·licitar les subvencions les organitzacions o entitats privades sense ànim de lucre, que desenvolupen estades vacacionals per a persones amb diversitat funcional.

  Requeriments

  1. Podran ser beneficiàries les entitats sense ànim de lucre que promoguen el desenvolupament de programes d'estades vacacionals per a persones amb diversitat funcional, que es troben inscrites en el Registre d'Entitats Titulars d'Activitats d'Acció Social, en el sector corresponent a persones amb diversitat funcional, que tinguen entre les seues finalitats socials, recollides expressament en els seus estatuts, la realització d'activitats a favor de les persones amb qualsevol tipus de diversitat funcional o la promoció dels drets d'aquestes.
  2. Les entitats que concórreguen a la convocatòria anual d'aquestes subvencions han d'acreditar que disposen d'estructura, mitjans materials i personals suficients per a garantir el compliment de les finalitats del programa d'estada vacacional, a través de la corresponent memòria, i poder acreditar l'experiència i la capacitat operativa que resulte necessària per a aconseguir els objectius proposats en el programa.
  3. Les condicions per a ser entitat beneficiària han de ser prèvies a la data de finalització del termini per a la presentació de les sol·licituds i s'ha de mantindre durant tot el període d'execució de l'activitat subvencionada.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. Per a determinar l'import de les subvencions, s'utilitzarà el criteri de valoració del cost plaça/dia, d'acord amb els mòduls que es fixen a continuació:

  Estades vacacionals destinades a persones que tenen un grau de discapacitat Mòdul (import dia/persona)

  Igual o superior al 33 % 33 €

  Igual o superior al 65 % 40 €

  Igual o superior al 75 % 50 €

  2. L'import de la subvenció es determinarà en funció del nombre d'usuaris de l'activitat, els mòduls econòmics i les especificitats assenyalades en aquest apartat, el límit màxim dels crèdits disponibles i la consignació pressupostària establida per a aquesta convocatòria.

  3. L'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos de l'entitat, per a la mateixa finalitat, supere el cost de l'activitat subvencionada.

  4. El pagament de la subvenció per a la realització d'estades vacacionals per a persones amb diversitat funcional es realitzarà d'acord amb el règim previst per al pagament dels serveis socials especialitzats en la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds serà d'un mes a comptar des del següent al de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9146 / 09.08.2021. Termini del 10 d'agost al 9 de setembre de 2021.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud (annex I), degudament omplida i subscrita pel representant de l'entitat, s'ha d'acompanyar de:
  a) Memòria de l'activitat.
  Aquesta memòria ha d'estar resumida en els apartats que estableix la sol·licitud oficial (annex I, apartat J), sense perjudici que s'haja de presentar una memòria més detallada d'activitats per a la realització de l'estada vacacional.
  Sol·licitud d'alta de domiciliació bancària omplida, segons el model oficial aprovat per l'Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia Hisenda i Ocupació (DOCV 6548, de 21.06.2011), que consta com a annex III, en cas de nou perceptor o canvi de compte bancari.
  c) En el cas d'entitats que utilitzen personal voluntari per a les seues activitats i que adopten la forma jurídica d'associació o fundació, han d'aportar el certificat d'inscripció en el Registre d'Entitats de Voluntariat de la Generalitat Valenciana, segons la Llei 4/2001, de 19 de juny, del voluntariat.
  d) Llista d'usuaris participants en l'activitat, amb indicació del grau de discapacitat de cada un. En el cas que, en el moment de presentar la sol·licitud, l'entitat no dispose d'aquesta llista, l'ha de presentar amb un mínim de 20 dies abans de la realització de l'activitat.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D'ESTADES VACACIONALS PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

  [ANNEX II] MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [ANNEX III] CERTIFICAT DE RELACIÓ DE PARTICIPANTS EN ESTADES VACACIONALS DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.
  Si la sol·licitud d'iniciació no reuneix els requisits es requerirà la persona interessada perquè, en un termini de deu dies, esmene la falta o presente els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fera, es considerarà que ha desistit de la seua petició.
  - Les sol·licituds les valorarà una comissió tècnica instructora que es constituirà en cada direcció territorial de benestar social.
  - Correspon a la comissió d'avaluació constituïda en el si de la direcció general competent en matèria de persones amb diversitat funcional, a la vista de l'informe de valoració de les direccions territorials, elevar a l'òrgan competent per a la concessió la llista prioritzada de beneficiaris, amb el límit del crèdit existent. Així mateix, elaborarà una llista ordenada de les sol·licituds que es propose desestimar per falta de crèdit.
  - El titular de la direcció general competent en matèria de persones amb diversitat funcional i salut mental, per delegació del titular de la Vicepresidència del Consell i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, resoldrà sobre la petició de subvenció.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució de concessió posa fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació o bé directament un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb allò que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i l'art. 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14498

  Informació adicional

  Les sol·licituds de subvenció s'han de presentar exclusivament per via telemàtica per mitjà de la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o la de la persona que la represente.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  1. La valoració de les sol·licituds es realitzarà conformement als següents criteris de valoració de l'entitat i de les actuacions que es realitzaran.
  a) Criteris objectius de valoració de les entitats sol·licitants. Es valorarà fins a un màxim de 40 punts de la manera següent:
  a.1) Implantació: Es valorarà la implantació de cada entitat amb un màxim de 15 punts, que es distribuiran de la manera següent:
  - Confederació, federació o agrupació d'associacions d'àmbit autonòmic o provincial: 15 punts.
  - Associació d'àmbit autonòmic o provincial: 12 punts.
  - Associació d'àmbit comarcal o local: 10 punts.
  a.2) Especialització: Es valorarà l'especialització de l'entitat tant en l'atenció al col·lectiu al qual es dirigeixen les actuacions, com en el desenvolupament de programes de respir familiar o estades vacacionals per a aquest col·lectiu, finançats per la Generalitat (màxim 10 punts), que es distribuiran de la manera següent:
  - Entitat que ha desenvolupat programes d'estades vacacionals en els últims cinc anys: 2 punts per programa/any.
  - Entitat que ha desenvolupat programes o serveis de respir familiar en els últims cinc anys: 1,5 punts per programa/any.
  - Entitat que ha desenvolupat programes de convivència, oci o temps lliure en els últims cinc anys: 1 punt per programa/any.
  a.3) Participació social i voluntariat: Es valorarà que l'entitat dispose de personal especialitzat per a atendre persones amb diversitat funcional i es prioritzaran, igualment, les que incorporen personal voluntari, sempre que s'acredite que disposen d'un sistema de formació del personal voluntari, sense perjudici de les activitats que corresponen als professionals (màxim 10 punts), d'acord amb el criteri següent:
  Un punt per voluntari/ària, que s'incorpore al programa i haja sigut format (curs mínim de 20 hores) en els cinc últims anys: fins a un màxim de deu persones.
  a.4) Experiència general de l'entitat: Es valorarà l'antiguitat de les entitats que acrediten estar constituïdes i inscrites en el Registre de Titulars d'Activitats Socials a raó d'un punt per any (màxim 5 punts).

  b) Criteris objectius de valoració de les actuacions. Es valorarà fins a un màxim de 40 punts de la manera següent:
  b.1) Avaluació de la necessitat social: Es tindrà en compte l'anàlisi o l'estudi de la necessitat social en relació amb les característiques dels participants, i es prioritzaran les actuacions dirigides o en les quals hi haja un nombre superior de persones amb diversitat funcional amb un grau superior de necessitat d'atenció social, amb una valoració màxima de 25 punts, conformement als criteris següents:
  - Programes amb criteris de selecció amb la finalitat que participen, majoritàriament, persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 75 %: 20 punts.
  - Programes amb criteris de selecció amb la finalitat que participen majoritàriament persones amb grau de discapacitat igual o superior al 65 %: 15 punts.
  - Programes amb criteris de selecció amb la finalitat que participen, majoritàriament, persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %: 10 punts.
  - Programes amb mesures específiques per a incorporar persones amb diversitat funcional tutelades per la Generalitat, per altres persones o entitats: 5 punts.
  b.2) Avaluació del contingut, objectius i àmbit de les actuacions: Es tindrà en compte la qualitat del projecte i el seu impacte en l'accés de les persones amb diversitat funcional a serveis d'oci, recreatius, culturals o de contacte amb la naturalesa, que es valorarà amb un màxim de 15 punts, d'acord amb els criteris següents:
  - Coherència d'objectius, mitjans i finalitats del programa: fins a 5 punts.
  - Actuacions: activitats culturals, esportives, d'oci i temps lliure que es desenvoluparan: fins a 10 punts.
  b.3) Pressupost i adequació de recursos materials i humans: Es valorarà l'adequació del pressupost presentat per l'entitat en relació amb les activitats, recursos humans i materials (instal·lacions, viatges, etc.). La puntuació màxima per a aquest apartat serà de 10 punts, d'acord amb els criteris següents:
  - Nivell de qualitat de la infraestructura: D'1 a 5 punts.
  - Nivell de formació de coordinador i monitors d'oci per a l'estada: D'1 a 5 punts.
  b.4) Cofinançament: Es tindrà en compte que les actuacions hagen obtingut, o prevegen la possibilitat d'obtindre, tant un possible cofinançament públic com privat, i es valoraran especialment les actuacions que es presenten cofinançades per la mateixa entitat (amb fons propis o aportacions d'usuaris). Es puntuarà tot això amb un màxim de 10 punts, d'acord amb els criteris següents:
  - Si els ingressos previstos per part de l'entitat, els usuaris i altres entitats són superiors al 50 % del cost de l'actuació: 10 punts.
  - Si són superiors al 40 %: 8 punts.
  - Si són superiors al 30 %: 6 punts.
  - Si són superiors al 20 %: 4 punts.
  - Si són superiors al 10 %: 2 punts.
  2. Les sol·licituds han d'obtindre una puntuació mínima de 60 punts, sobre la puntuació global de 100 punts.
  3. En cas d'empat en la puntuació, per a l'establiment de la preferència per a l'atorgament i l'ordre de prioritat, s'atendrà, en primer lloc, les actuacions que més puntuació hagen obtingut en l'apartat b.1 (avaluació de la necessitat social) i, si persistira l'empat, es dirimirà per la major puntuació obtinguda en l'apartat a.2 (especialització). En cas que persistisca l'empat, s'atendrà la data d'entrada de la sol·licitud, tenint prioritat la que tinga data anterior.

  Obligacions

  1. Els beneficiaris de la subvenció tenen l'obligació general de realitzar l'activitat subvencionada en la forma, les condicions i el termini establits en el projecte subvencionat.
  2. A més de les obligacions que amb caràcter general s'estableixen en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 23 de novembre, general de subvencions, els beneficiaris han de complir les obligacions que es fixen en la corresponent convocatòria i les següents obligacions específiques per al desenvolupament dels programes d'estades vacacionals:
  a) Comunicar a la direcció general i a la direcció territorial corresponent la sol·licitud i la concessió de tota ajuda per part d'altres organismes públics o privats. Podrà ser causa de minoració i reintegrament de les quantitats indegudament percebudes l'incompliment d'aquesta obligació.
  b) Formalitzar els documents de seguiment tècnic elaborats per la direcció general competent en matèria de persones amb diversitat funcional i assumir les actuacions de control financer que corresponen a la intervenció general de la Generalitat en relació amb la subvenció.
  c) No alterar la finalitat de les subvencions i complir amb les obligacions que estableix la legislació vigent per als perceptors de fons públics.
  d) Facilitar la inspecció i el control de la conselleria competent en matèria d'igualtat i polítiques inclusives.
  De conformitat amb el que preveu l'article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, si el beneficiari rep una ajuda per un import superior a 10.000 euros, ha de donar l'adequada publicitat a aquesta, per a la qual cosa ha d'indicar com a entitat pública concedent la Generalitat, l'import rebut i el programa, l'activitat, la inversió o l'actuació subvencionada.

  Sancions

  S'aplicarà el règim sancionador per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal que s'estableix en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a aquells subjectes beneficiaris de subvencions que siguen responsables d'aquestes, que seran sancionats d'acord amb el que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions i, amb caràcter procedimental, en la Llei 39/2015, de 1 d´octubre, i en el Reial decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament del procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12.02.2015)
  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, del cap de l'Estat, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
  - Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat.
  - RESOLUCIÓ de 5 d'agost de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les ajudes
  per a la realització d'estades vacacionals per a persones amb diversitat funcional (DOGV 9146 / 09.08.2021)

  Llista de normativa

  Vegeu Resolució de 5 d'agost de 2021

  Llistat de seguiment

  Resolució de 28 d'octubre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen les ajudes per a la realització d'estades vacacionals per a persones amb diversitat funcional convocades per a l'exercici 2021, i se'ls dona publicitat.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.