Detall de Procediment

Ajudes per a la realització d'estades vacacionals per a persones amb diversitat funcional per a l'exercici 2023.

Codi SIA:: 211386
Codi GVA:: 14498
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: TANCAT
(29-12-2022
30-01-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

És objecte de subvenció la realització d'estades vacacionals que estiguen dirigides a persones amb diversitat funcional o amb trastorn mental greu i que es desenvolupen dins de l'any natural. La duració de l'activitat objecte de subvenció serà d'un màxim de deu dies (nou nits), independentment que l'activitat puga tindre una duració de més dies.

Observacions

Observacions

PLA DE CONTROL: Es durà a terme un Pla de control de la realització de l'activitat subvencionada mitjançant la comprovació i control de la documentació de caràcter econòmic justificativa de l'activitat realitzada relativa al projecte. El tipus de control serà administratiu, sobre la totalitat de les subvencions concedides en aquesta convocatòria. Així mateix es realitzaran controls de camp mitjançant la visita a alguna de les entitats beneficiàries per a comprovar l'execució de l'activitat. El control es realitzarà sobre almenys un 10% del total de programes finançats amb càrrec a la línia. Tot això amb la finalitat de comprovar la veracitat de les dades consignades en la documentació presentada, així com el compliment dels requisits per a la percepció de l'ajuda.

Requisits

Requisits

1. Podran ser beneficiaris les entitats sense ànim de lucre que promoguen el desenvolupament de programes d'estades vacacionals per a persones amb diversitat funcional o amb trastorn mental greu, que es troben inscrites en el Registre d'entitats titulars d'activitats d'acció social, en el sector corresponent a persones amb diversitat funcional, que compten, entre els seus fins socials, recollits expressament en els seus estatuts, la realització d'activitats a favor de les persones amb qualsevol tipus de diversitat funcional o la promoció dels drets d'aquestes. 2. Les entitats que concórreguen a la convocatòria anual d'aquestes subvencions hauran d'acreditar posseir estructura, mitjans materials i personals suficients per a garantir el compliment dels fins del programa d'estada vacacional, a través de la corresponent Memòria, i poder acreditar l'experiència i la capacitat operativa que resulte necessària per a l'assoliment dels objectius proposats en el programa. 3. Les condicions per a ser entitat beneficiària hauran de ser prèvies a la data de finalització del termini per a la presentació de les sol·licituds i mantindre's durant tot el període d'execució de l'activitat subvencionada.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran sol·licitar les subvencions les organitzacions o entitats privades sense ànim de lucre, que desenvolupen estades vacacionals per a persones amb diversitat funcional o trastorn mental greu.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en relació amb la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat.
  • Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. Títol X. (DOGV núm. 7464, de 12.02.2022)
  • Ordre 4/2017, de 6 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a la realització d'estades vacacionals per a persones amb diversitat funcional. (DOGV núm. 8083, de13.07.2017).
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • Resolució de 23 de desembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoca per a l'exercici 2023 les ajudes per a la realització d'estades vacacionals per a persones amb diversitat funcional. DOGV núm. 9499 de 28.12.2022

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds serà d'un mes a comptar des del següent al de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. DOGV núm. 9499, de 28.12.2022.

Formularis documentació

A la sol·licitud (Annexos I i II) degudament emplenada i subscrita pel representant de l'entitat s'acompanyarà: a) Memòria de l'activitat. Aquesta Memòria vindrà resumida en els apartats que estableix la sol·licitud oficial, que figura com a Annex II del tràmit telemàtic. En el cas que aquesta informació siga insuficient, haurà d'acompanyar-se una memòria més detallada de les activitats a realitzar en l'estada. Haurà de presentar-se un Annex II per cada estada vacacional proposta. b) En el cas d'entitats que utilitzen personal voluntari per a les seues activitats i que adopten la forma jurídica d'associació o fundació hauran d'aportar el certificat d'inscripció en el registre d'entitats de voluntariat de la Generalitat Valenciana, segons Llei 4/2001, de 19 de juny, del Voluntariat. c) Relació de persones usuàries participants en l'activitat, amb indicació del grau de discapacitat de cadascun d'ells, que figura com a Annex III del tràmit telemàtic. En el cas que, en el moment de presentar la sol·licitud, l'entitat no dispose d'aquesta relació, hauran de presentar-la amb un mínim de 20 dies abans de la realització de l'activitat. d) Autorització expressa, que consta com a apartat F de l'annex I del tràmit telemàtic, perquè l'òrgan convocant consulte si el sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries, estatals i autonòmiques. Si no autoritza, haurà d'aportar els documents acreditatius corresponents. e) No oposició, que consta com a apartat F de l'annex I del tràmit telemàtic, per al qual òrgan convocant consulte la informació relativa al compliment de les seues obligacions enfront de la Seguretat Social. Si s'oposa haurà d'aportar els documents acreditatius corresponents. f) Declaració responsable de les subvencions que per al mateix projecte hagueren sol·licitat, en el moment de presentar la sol·licitud, davant qualsevol altra entitat pública o privada, que figura com apartat G de l'Annex I de la sol·licitud. g) Declaració responsable de no concórrer en l'entitat sol·licitant les circumstàncies assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, o que no es troben al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions que, en el seu cas, se'ls hagueren exigit, que figura com a apartat H de l'Annex I de la sol·licitud.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Les sol·licituds de subvenció es presentaran exclusivament per via telemàtica mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o la de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat, (https://www.gva.es/es/inicio/procedimiento ?aneu_proc=14498&version=amp) i constarà d'una part general, (Annex I) i d'una part específica corresponent a la present convocatòria (Annex II), que serà d'emplenament obligatori per a cadascuna de les activitats previstes. Les sol·licituds hauran d'anar dirigides a la direcció territorial a la qual corresponga la instrucció de l'expedient. En estar prevista la tramitació d'aquest procediment per mitjans telemàtics, tots els tràmits que afecten els interessats per a l'exercici dels seus drets i obligacions, així com l'esmena de la sol·licitud, es realitzaran per aquest mitjà. Així mateix, el procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (PROPER) estarà accessible en la seda electrònica de la Generalitat (https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22648&version=amp), havent-se de tramitar amb certificat electrònic. Passos - Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. - Si la sol·licitud d'iniciació no reuneix els requisits es requerirà a l'interessat perquè, en un termini de deu dies, esmene les faltes o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició. - Les sol·licituds es valoraran per una comissió tècnica instructora que es constituirà en cada Direcció Territorial de la Conselleria. - Correspon a la Comissió d'Avaluació constituïda en el si de la Direcció General competent en matèria de persones amb diversitat funcional, a la vista de l'informe de valoració de les Direccions Territorials, elevar a l'òrgan competent per a la concessió la relació prioritzada de beneficiaris, amb el límit del crèdit existent. Així mateix elaborarà una relació ordenada de les sol·licituds que es propose desestimar per falta de crèdit. - La persona titular de la Direcció General competent en matèria de Diversitat Funcional i Salut Mental, per delegació de la persona titular de la Vicepresidència del Consell i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, previ informe i proposta de la Comissió d'avaluació, resoldrà sobre la petició de subvenció.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. - Si la sol·licitud d'iniciació no reuneix els requisits es requerirà a l'interessat perquè, en un termini de deu dies, esmene les faltes o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició. - Les sol·licituds es valoraran per una comissió tècnica instructora que es constituirà en cada Direcció Territorial de la Conselleria. - Correspon a la Comissió d'Avaluació constituïda en el si de la Direcció General competent en matèria de persones amb diversitat funcional, a la vista de l'informe de valoració de les Direccions Territorials, elevar a l'òrgan competent per a la concessió la relació prioritzada de beneficiaris, amb el límit del crèdit existent. Així mateix elaborarà una relació ordenada de les sol·licituds que es propose desestimar per falta de crèdit. - La persona titular de la Direcció General competent en matèria de Diversitat Funcional i Salut Mental, per delegació de la persona titular de la Vicepresidència del Consell i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, previ informe i proposta de la Comissió d'avaluació, resoldrà sobre la petició de subvenció.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

1. La valoració de les sol·licituds es realitzarà conformement als següents criteris de valoració de l'entitat i de les actuacions a realitzar. a) Criteris objectius de valoració de les entitats sol·licitants. Es valorarà fins a un màxim de 40 punts de la següent forma: a.1) Implantació: Es valorarà la implantació de cada entitat, amb un màxim de 15 punts., distribuint-se de la següent forma: - Confederació, Federació o Agrupació d'Associacions d'àmbit autonòmic o provincial: 15 punts. - Associació d'àmbit autonòmic o provincial: 12 punts. - Associació d'àmbit comarcal o local: 10 punts. a.2) Especialització: Es valorarà l'especialització de l'entitat tant en l'atenció al col·lectiu al qual es dirigeixen les actuacions, com en el desenvolupament de programes de respir familiar o estades vacacionals a aquest col·lectiu, finançats per la Generalitat (màxim 10 punts), distribuint-se de la següent forma: - Entitat que ha desenvolupat programes d'estades vacacionals en els últims cinc anys: 2 punts per programa/ any. - Entitat que ha desenvolupat programes o serveis de respir familiar en els últims cinc anys: 1,5 punts per programa/ any. - Entitat que ha desenvolupat programes de convivència, oci o temps lliure en els últims cinc anys: 1 punt per programa/ any. a.3) Participació social i voluntariat: Es valorarà que l'entitat dispose de personal especialitzat per a atendre persones amb diversitat funcional, prioritzant-se igualment aquelles que incorporen personal voluntari sempre que s'acredite que disposen d'un sistema de formació del personal voluntari, sense perjudici de les activitats que corresponen als professionals (màxim 10 punts), conformement al següent criteri: Un punt per voluntari/a, que s'incorpore al programa i haja sigut format (curs mínim de 20 hores) en els cinc últims anys: fins a un màxim de deu persones a.4) Experiència general de l'entitat: Es valorarà l'antiguitat de les entitats que acrediten estar constituïdes i inscrites en el Registre de Titulars d'Activitats Socials a raó d'un punt per any (màxim 5 punts). b) Criteris objectius de valoració de les actuacions. Es valorarà fins a un màxim de 60 punts de la següent forma: b.1) Avaluació de la necessitat social: Es tindrà en compte l'anàlisi o estudi de la necessitat social en relació amb les característiques dels participants, prioritzant les actuacions dirigides o en les quals existisca un major nombre de persones amb diversitat funcional amb major grau de necessitat d'atenció social, amb una valoració màxima de 25 punts, conformement als següents criteris: - Programes amb criteris de selecció perquè participen majoritàriament persones amb grau de discapacitat igual o superior al 75%: 20 punts. - Programes amb criteris de selecció perquè participen majoritàriament persones amb grau de discapacitat igual o superior al 65%: 15 punts. - Programes amb criteris de selecció perquè participen majoritàriament persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts. - Programes amb mesures específiques per a incorporar persones amb diversitat funcional tutelades per la Generalitat, per altres persones o entitats: 5 punts. b.2) Avaluació del contingut, objectius i àmbit de les actuacions: Es tindrà en compte la qualitat del projecte i el seu impacte en l'accés de les persones amb diversitat funcional a serveis d'oci, recreatius, culturals o de contacte amb la naturalesa, valorant-se amb un màxim de 15 punts, conformement als següents criteris: - Coherència d'objectius, mitjans i fins del programa: fins a 5 punts. - Actuacions: activitats culturals, esportives, d'oci i temps lliure a desenvolupar: fins a 10 punts. c) Pressupost i adequació de recursos materials i humans: Es valorarà l'adequació del pressupost presentat per l'entitat en relació amb les activitats, recursos humans i materials (instal·lacions, viatges, etc.). La puntuació màxima per a aquest apartat serà de 10 punts, conformement als següents criteris: - Nivell de qualitat de la infraestructura: D'1 a 5 punts. - Nivell de formació de coordinador i monitors d'oci per a l'estada: D'1 a 5 punts. d) Cofinançament: Es tindrà en compte que les actuacions hagen obtingut o prevegen la possibilitat d'obtindre, tant un possible cofinançament públic, com a privada, valorant especialment les actuacions que es presenten cofinançades per la pròpia entitat (amb fons propis o aportacions d'usuaris). Es puntuarà tot això amb un màxim de 10 punts, conformement als següents criteris: - Si els ingressos previstos per part de l'entitat, els usuaris i altres entitats són superiors al 50% del cost de l'actuació: 10 punts. - Si són superiors al 40%: 8 punts. - Si són superiors al 30%: 6 punts. - Si són superiors al 20%: 4 punts. - Si són superiors al 10%: 2 punts. 2. Les sol·licituds hauran d'obtindre una puntuació mínima de 60 punts, sobre la puntuació global de 100 punts. 3. En cas d'empat en la puntuació, per a l'establiment de la preferència per a l'atorgament i ordre de prioritat s'atendrà en primer lloc les actuacions que més puntuació hagen obtingut en l'apartat b.1) (avaluació de la necessitat social) i si persistira l'empat, es dirimirà per la major puntuació obtinguda en l'apartat a.2) (especialització). En cas de persistir l'empat, s'atendrà la data d'entrada de la sol·licitud, tenint prioritat la que tinga data anterior.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Direccions territorials d'igualtat i polítiques inclusives. Direcció General de Diversitat Funcional.

Obligacions

Obligacions

1. Els beneficiaris de la subvenció tenen l'obligació general de realitzar l'activitat subvencionada en la forma, condicions i termini establits en el projecte subvencionat. 2. A més de les obligacions que amb caràcter general s'estableixen en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 23 de novembre, general de Subvencions, els beneficiaris hauran de complir les obligacions que es fixen en la corresponent convocatòria, i les següents obligacions específiques per al desenvolupament dels programes d'estades vacacionals: a) Comunicar a la Direcció General i a la Direcció Territorial corresponent, la sol·licitud i la concessió de tota ajuda per part d'altres organismes públics o privats. Podrà ser causa de minoració i reintegrament de les quantitats indegudament percebudes, l'incompliment d'aquesta obligació. b) Formalitzar els documents de seguiment tècnic elaborat per la Direcció General competent en matèria de persones amb diversitat funcional, i assumir les actuacions de control financer que corresponen a la Intervenció General de la Generalitat en relació amb la subvenció. c) No alterar la finalitat de les subvencions i complir amb les obligacions que estableix la legislació vigent per als perceptors de fons públics. d) Facilitar la inspecció i el control de la Conselleria competent en matèria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. De conformitat amb el que es preveu en l'Ordre de bases reguladora d'aquestes subvencions i en la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, les entitats que resulten beneficiàries hauran de donar l'adequada publicitat activa, indicant l'entitat concedent la Generalitat, l'import rebut i el programa o activitat subvencionada.

Observacions

Observacions

D'acord amb el que s'estableix en els articles 112, 123 i 124 de la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer potestativament en reposició o bé es podrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant els òrgans que s'indiquen a continuació: a) El recurs potestatiu de reposició s'haurà d'interposar davant la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. b) El recurs contenciós administratiu haurà de ser interposat davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

1. Per a determinar l'import de les subvencions s'utilitzarà el criteri de valoració del cost plaça/dia, d'acord amb els mòduls que es fixen a continuació: Estades vacacionals destinades a persones el grau de discapacitat de les quals siga Mòdul (import dìa/persona) Igual o superior al 33% 36 € Igual o superior al 65% 44 € Igual o superior al 75% 55 € 2. L'import de la subvenció es determinarà en funció del nombre d'usuaris de l'activitat i dels mòduls econòmics assenyalats, amb el límit màxim dels imports sol·licitats, dels crèdits disponibles i de la consignació pressupostària establida per a aquesta convocatòria. 3. L'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos de l'entitat, per a la mateixa finalitat, supere el cost de l'activitat subvencionada. 4. El pagament de la subvenció per a la realització d'estades vacacionals per a persones amb diversitat funcional es realitzarà d'acord amb el règim previst per al pagament dels serveis socials especialitzats en la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023 o, en absència d'aquest, sobre la base del règim general previst en la llei 1/2015 de, 6 de febrer de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. 5.En qualsevol cas, les persones que resulten beneficiàries de la subvenció hauran de justificar la despesa objecte de la subvenció atorgada, moment a partir del qual es procedirà a la liquidació d'aquesta, de la qual podrà derivar-se una regularització, que implicarà l'exigència de reintegrament dels imports indegudament percebuts, cas que la justificació fora insuficient. FORMA I TERMINI DE JUSTIFICACIÓ 1. El termini màxim de justificació de despeses de les estades vacacionals serà de tres mesos des de la data de finalització de les mateixes i, en el cas de les estades vacacionals desenvolupades durant l'últim trimestre de 2023, abans del dia 31 de gener de 2024. En el cas de les estades vacacionals realitzades durant l'any 2023 i finalitzades abans de la publicació de la resolució de concessió, el termini de justificació serà de tres mesos des d'aquesta publicació. 2. La justificació de la subvenció es realitzarà a través de l'aplicació telemàtica establida a aquest efecte (https://www.gva.es/es/inicio/procedimientosid_proc=19028&version=amp) i mitjançant la presentació de la documentació necessària per a acreditar la despesa realitzada. En tot cas, les factures presentades per a la justificació del programa i els pagaments s'acreditaran conforme al que s'estableix en l'article 20, apartats 2 a 5, de l'Ordre 4/2017, de 6 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. 3. Per a la justificació de l'activitat, s'haurà de presentar, fins al 31 de gener de 2024, una memòria que reculla totes les despeses i les activitats realitzades. El contingut mínim de la memòria serà el següent: - Breu descripció de les activitats realitzades, amb avaluació dels objectius aconseguits, quantificats i valorats, i incidències. - Relació de personal de l'activitat (laboral i voluntariat). - Relació d'ingressos, que reculla de forma desglossada l'import de la subvenció, ingressos per aportació dels usuaris i altres ingressos. - *Relacion de despeses, que reculla de forma detallada les despeses de personal i les despeses generals. - Relació de participants (identificant nom, cognoms, edat, DNI i grau de discapacitat). - Assegurança de responsabilitat civil i d'accidents. 4. La no presentació de la corresponent justificació, o la seua insuficiència, tant referent al nombre de persones participants i el seu grau de discapacitat corresponent, com a la totalitat de despeses realitzades, podrà donar lloc a la no consideració de la despesa com a subvencionable i a una minoració o revocació de l'ajuda concedida, sense perjudici de la facultat de l'òrgan competent en la concessió de les ajudes, de recaptar a càrrec del beneficiari, quants informes siguen precisos del programa subvencionat i recalcular en funció d'aquests la subvenció concedida. Igualment, l'incompliment del termini màxim de justificació de les subvencions podrà donar lloc al desistiment sense efectes de l'ajuda, amb exigència, en el seu cas, del reintegrament de les quantitats indegudament percebudes i l'exigència de l'interés de demora des del moment del pagament de la subvenció.

Termini màxim

Termini màxim

1. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar des de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 2.la resolució de concessió o denegació de les subvencions, que posa fi a la via administrativa, es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), assortint aquesta els efectes de la notificació. 3. Transcorregut el termini abans esmentat sense que s'haguera notificat resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Direcció General de Diversitat Funcional

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

S'aplicarà el règim sancionador per la comissió d'infraccions administratives contemplades en la normativa bàsica estatal que s'estableix en el Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a aquells subjectes beneficiaris de subvencions, que siguen responsables d'aquestes, sent sancionats conforme al que es disposa en el Capítol IV del Títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, i amb caràcter procedimental en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.