Detall de Procediments

Ajudes per a la realització d'estades vacacionals per a persones amb diversitat funcional per a l'exercici 2021.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes per a la realització d'estades vacacionals per a persones amb diversitat funcional per a l'exercici 2021.

  Objecte del tràmit

  És objecte de subvenció la realització d'estades vacacionals que estiguen dirigides a persones amb diversitat funcional durant el quart trimestre del present any 2021.
  La duració de l'activitat objecte de subvenció serà d'un màxim de deu dies (nou nits).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden sol·licitar les subvencions les organitzacions o entitats privades sense ànim de lucre, que desenvolupen estades vacacionals per a persones amb diversitat funcional.

  Requeriments

  1. Podran ser beneficiàries les entitats sense ànim de lucre que promoguen el desenvolupament de programes d'estades vacacionals per a persones amb diversitat funcional, que es troben inscrites en el Registre d'Entitats Titulars d'Activitats d'Acció Social, en el sector corresponent a persones amb diversitat funcional, que tinguen entre les seues finalitats socials, recollides expressament en els seus estatuts, la realització d'activitats a favor de les persones amb qualsevol tipus de diversitat funcional o la promoció dels drets d'aquestes.
  2. Les entitats que concórreguen a la convocatòria anual d'aquestes subvencions han d'acreditar que disposen d'estructura, mitjans materials i personals suficients per a garantir el compliment de les finalitats del programa d'estada vacacional, a través de la corresponent memòria, i poder acreditar l'experiència i la capacitat operativa que resulte necessària per a aconseguir els objectius proposats en el programa.
  3. Les condicions per a ser entitat beneficiària han de ser prèvies a la data de finalització del termini per a la presentació de les sol·licituds i s'ha de mantindre durant tot el període d'execució de l'activitat subvencionada.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds serà d'un mes a comptar des del següent al de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9146 / 09.08.2021. Termini del 10 d'agost al 9 de setembre de 2021.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud (annex I), degudament omplida i subscrita pel representant de l'entitat, s'ha d'acompanyar de:
  a) Memòria de l'activitat.
  Aquesta memòria ha d'estar resumida en els apartats que estableix la sol·licitud oficial (annex I, apartat J), sense perjudici que s'haja de presentar una memòria més detallada d'activitats per a la realització de l'estada vacacional.
  Sol·licitud d'alta de domiciliació bancària omplida, segons el model oficial aprovat per l'Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia Hisenda i Ocupació (DOCV 6548, de 21.06.2011), que consta com a annex III, en cas de nou perceptor o canvi de compte bancari.
  c) En el cas d'entitats que utilitzen personal voluntari per a les seues activitats i que adopten la forma jurídica d'associació o fundació, han d'aportar el certificat d'inscripció en el Registre d'Entitats de Voluntariat de la Generalitat Valenciana, segons la Llei 4/2001, de 19 de juny, del voluntariat.
  d) Llista d'usuaris participants en l'activitat, amb indicació del grau de discapacitat de cada un. En el cas que, en el moment de presentar la sol·licitud, l'entitat no dispose d'aquesta llista, l'ha de presentar amb un mínim de 20 dies abans de la realització de l'activitat.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D'ESTADES VACACIONALS PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

  [ANNEX II] MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [ANNEX III] CERTIFICAT DE RELACIÓ DE PARTICIPANTS EN ESTADES VACACIONALS DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.