• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud d'inscripció a la prova avaluadora per a l'obtenció del certificat individual d'acreditació per a l'exercici de les funcions pròpies del servei específic d'admissió.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'inscripció a la prova avaluadora per a l'obtenció del certificat individual d'acreditació per a l'exercici de les funcions pròpies del servei específic d'admissió.

  Objecte del tràmit

  Les persones que superen la prova obtindran la certificació acreditativa de personal de servei específic d'admissió.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Per a fer les proves del personal del servei específic d'admissió, les persones aspirants han de tindre els requisits següents:
  Per a fer les proves del personal del servei específic d'admissió, les persones aspirants han de reunir per a aquesta convocatòria els requisits següents:
  a) Ser majors d'edat i no trobar-se incapacitades.
  b) Ser espanyoles o ciutadanes d'algun dels països de la Unió Europea o estar en possessió de permís de residència i treball.

  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió, com a mínim, del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o Formació Professional de grau mitjà, o equivalents, a efectes acadèmics o laborals.
  e) Abonar una taxa de 15,15 euros en el compte de la Generalitat en les sucursals de les entitats financeres col·laboradores, d'acord amb el que estableixen els articles del 47 al 50 del Reial decret legislatiu 1/2005, que aprova el text refós de la Llei de taxes de la Generalitat (DOGV 22.03.2005).

  En el cas que la persona interessada requerisca una adaptació de temps o de mitjans per a efectuar la prova avaluadora amb normalitat, ho haurà d'indicar expressament quan presente la instància de sol·licitud, per a la qual cosa ha d'adjuntar un certificat mèdic que justifique aquesta circumstància.

  Aquests requisits s'han d'acreditar en el moment de la presentació de la instància de sol·licitud per a participar en la prova avaluadora mitjançant la presentació de la documentació original o la fotocòpia compulsada.

  Inici
 • Taxes

  Import de la Taxa

  15,15 €

  Taxa

  Taxes 2019:

  La taxa per a la realització de les proves avaluadores del servei específic d'admissió serà de 15,15 euros, d'acord amb l'establit en els articles 47 a 50 del Reial decret legislatiu 1/2005, que aprova el text refós de la Llei de taxes de la Generalitat (DOCV de 22 de març de 2005).

  El model de la taxa 046 es podrà obtindre en la pàgina web de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic (portal tributari), en les direccions territorials competents en matèria d'espectacles o en les oficines PROP de la Generalitat.

  Estaran exempts del pagament de la taxa els membres de famílies nombroses de categoria especial. Així mateix, tindran una bonificació del 50 % de la taxa els membres de famílies nombroses de categoria general.

  Les persones aspirants que, quan presenten la sol·licitud, s'acullen a l'exempció o la bonificació esmentades ho han d'acreditar mitjançant una còpia compulsada del títol de família nombrosa o el certificat corresponent.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.hisenda.gva.es/va/web/tributos-y-juego/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-conspresidencia

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds i la documentació serà d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8317, de 04/09/2019.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud i la documentació es podran presentar en els llocs següents:

  a) En el Registre de la Delegació del Consell a Alacant, situat en l'avinguda del Doctor Gadea, número 10, d'Alacant.

  b) En el registre de l'Oficina PROP situada al carrer Major, número 78, de Castelló de la Plana.

  c) En el Registre General de la torre 4 de la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre de València, situat al carrer de la Democràcia núm. 77.

  d) En les oficines PROP de la Generalitat.

  e) En qualsevol dels llocs i les formes que s'estableixen en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en compliment del qual, les sol·licituds subscrites a l'estranger es podran cursar per mitjà de les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14500

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) Sol·licitud de la persona interessada d'acord amb el model d'instància que es recull en l'annex I d'aquesta resolució. En aquesta sol·licitud s'ha d'indicar expressament la província on la persona aspirant vulga fer la prova avaluadora.
  b) Les persones aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola, han de presentar la fotocòpia compulsada del document que acredite la seua nacionalitat i, en cas que no pertanyen a la Unió Europea, la targeta de residència i el permís de treball en vigor. Les persones aspirants de nacionalitat espanyola han d'acreditar la seua identitat mostrant el DNI al funcionari competent.
  c) Certificat que acredite que la persona interessada no té antecedents penals.
  d) Fotocòpies compulsades del títol acadèmic o resguard d'aquest, llibre d'escolaritat en què quede clara la identitat de l'aspirant o certificat acreditatiu del nivell d'estudis signat per l'inspector/a d'Educació o equivalent. En cas de títols estrangers, acreditació de l'homologació d'aquest per l'òrgan competent.
  e) Exemplar per a l'Administració de l'imprés del pagament (model de la taxa 046) per presentació a la prova avaluadora del servei específic d'admissió, amb la certificació mecànica o la signatura autoritzada de l'entitat col·laboradora de l'ingrés de les quanties de les taxes.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN PROVA AVALUADORA PER A L'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT INDIVIDUAL D'ACREDITACIÓ PER A L'EXERCICI DE LES FUNCIONS PRÒPIES DEL SERVICI ESPECÍFIC D'ADMISSIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Acabat el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà la resolució que aprove la llista provisional d'admesos i exclosos en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la seu de l'òrgan competent de les tres províncies. Respecte a aquests últims, s'indicarà la causa o el motiu de la seua exclusió als efectes pertinents.

  2. A les persones aspirants que figuren com a excloses en l'anterior resolució s'atorgarà un termini de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta amb la finalitat que aporten la documentació que esmene el defecte o els defectes que hagen motivat la seua exclusió de conformitat amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  3. Transcorregut el termini anterior, la Secretaria Autonomica de Seguretat i Emergències publicarà la llista definitiva d'admesos i exclosos de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en els taulers d'anuncis de les seus de les tres províncies . En aquesta resolució s'indicarà l'hora i el lloc en els quals es farà la prova avaluadora. Contra la resolució que faça pública la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, es podrà interposar el recurs administratiu corresponent en els termes de la Llei 39/2015.

  4. Finalitzades les proves i acabada la correcció dels exàmens, la comissió farà pública la llista d'aspirants declarats aptes, i l'elevarà a la Secretaria Autonomica de Seguretat i Emergències.

  5. La publicació de la llista d'aspirants qualificats com a aptes s'efectuarà en els taulers d'anuncis del departament competent de les tres províncies, així com en qualsevol altre lloc que la comissió considere convenient per a la seua millor difusió entre les persones interessades.

  6. La resolució en la qual s'aprove la llista definitiva es publicarà, així mateix, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  7. Les persones aspirants declarades no aptes podran interposar el recurs oportú d'acord amb el que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  La llista definitiva es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en els taulers d'anuncis de les seus de les direccions territorials d'Alacant, Castelló i València.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14500

  Inici
 • Informació complementària

  * DATA I LLOC DE REALITZACIÓ DE LES PROVES
  La prova avaluadora s'efectuarà durant l'últim trimestre de 2019 (final de novembre / inici de desembre) en convocatòria única i es realitzarà a les ciutats d'Alacant, Castelló i València. El dia, l'hora i el lloc de la prova avaluadora s'indicaran en la resolució per la qual s'aprove la llista provisional d'admesos i exclosos per a aquesta prova.

  * CONTINGUT DE LES PROVES
  1. Les persones aspirants a prestar el servei específic d'admissió han de superar les proves de contingut teoricopràctic a què es refereix la normativa de desplegament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics. Les matèries objecte d'examen seran les previstes en l'annex III del reglament aprovat per Decret 143/2015.
  2. L'examen consistirà en una prova teoricopràctica tipus test i en una prova psicotècnica. El test tindrà tres respostes possibles de les quals només una serà la correcta. Les contestacions en blanc no es computaran.
  Les respostes errònies no suposaran cap penalització.
  3. El temps per a les dues proves de l'examen serà, com a mínim, de dues hores i, com a màxim, de tres hores. Les dues proves es realitzaran en la mateixa sessió.


  * DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES
  1. Una vegada determinada la llista definitiva de persones admeses i que hagen sigut convocades el dia i l'hora assenyalats en la resolució en què s'anuncie, la seua distribució en les aules tindrà lloc per rigorós ordre alfabètic segons l'organització prevista.
  2. Les persones aspirants que no compareguen el dia i hora de l'examen seran excloses. Així mateix, no s'admetrà a cap aspirant quan comparega en el lloc on es duga a terme la prova avaluadora una vegada haja començat.
  3. Les persones aspirants han d'acudir a la realització de les proves proveïdes del DNI original o el passaport. Durant les proves, els membres de la comissió avaluadora podran requerir a les persones aspirants que acrediten la seua identitat en qualsevol moment.
  4. Les persones aspirants han de portar bolígraf


  * QUALIFICACIÓ DE LES PROVES
  Cada una de les dues proves de l'exercici es qualificarà per separat amb la qualificació d'apte o no apte. Per a aconseguir el certificat, s'ha d'obtindre la qualificació d'«apte» en les dues proves.


  * ACREDITACIÓ D'ASPIRANTS QUE SUPEREN LA PROVA
  1. Les persones aspirants que hagen superat la prova a la qual es refereix la present resolució obtindran de la Secretaria Autonomica de Seguretat i Emergències una certificació individual d'acreditació per a l'exercici de les funcions pròpies del servei específic d'admissió.
  2. Aquest document s'emetrà i es i posarà a disposició de les persones aspirants que hagen sigut declarades aptes, per la Secretaria Autonomica de Seguretat i Emergències, en el termini màxim de dos mesos. En aquest sentit, les persones interessades que hagen aprovat la prova avaluadora podran exigir l'entrega d'aquesta certificació
  una vegada transcorregut el termini indicat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics (DOCV núm. 6414, de 10/12/2010).
  - Decret 143/2015, d'11 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics (DOCV núm. 6236, de 30/03/10).
  - RESOLUCIÓ de 3 de setembre de 2018, de la Direcció General per a l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, per la qual s'aproven les bases generals i la convocatòria de la prova avaluadora per a l'acreditació del personal del servei específic d'admissió que s'efectuarà l'últim trimestre de 2018 (DOGV núm. 8378, de 07/09/2018).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 143/2015, d'11 de setembre, del Consell.

  Vegeu la Resolució de 3 de setembre de 2018.

  Vegeu la RESOLUCIÓ de 17 de desembre de 2018, de la Direcció General per a l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, per la qual es publica la llista d'aspirants declarats aptes i no aptes, una vegada feta la prova avaluadora del personal del Servei Específic d'Admissió el dia 4 de desembre de 2018.

  Llistat de seguiment

  Llista definitiva de persones admeses i excloses

  Llista definitiva de persones admeses i excloses

  Llista d'aspirants declarats aptes i no aptes en la prova del Servei Específic d'Admissió, celebrada el 04/12/2018

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.