Sol·licitud d'inscripció a la prova avaluadora per a l'obtenció del certificat individual d'acreditació per a l'exercici de les funcions pròpies del Servei Específic d'Admissió.

Conselleria de Justícia i Interior

Codi SIA: 211387
|
Codi GVA: 14500
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 13-09-2023

Fins 13-10-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Altres tràmits
 • Recurs d'alçada
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aquest procediment regula la convocatòria i la presentació de la sol·licitud per a participar en la prova avaluadora d'obtenció del certificat individual d'acreditació del Servei específic d'admissió.

Les persones que superen la prova obtindran la certificació acreditativa de personal de servei específic d'admissió (SIGA).

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
13-09-2023 al 13-10-2023
EsmenaTermini obert
Recurs d'alçadaTermini obert
20-01-2024 al 19-02-2024
Observacions

Acabat el termini de presentació de sol·licituds es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la seu de l'òrgan competent de les tres províncies, la resolució que aprove la llista provisional d'admesos i exclosos. Respecte a aquests últims s'indicarà la causa o motiu de la...

Saber més

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Per a la realització de les proves del personal del Servei Específic d'Admissió, les persones aspirants hauran de reunir per a la present convocatòria els requisits indicats en el punt anterior.

 

Requisits

1. Els requisits són:

- Ser major d'edat i no trobar-se en situació d'incapacitat.

- Ser espanyol o espanyola o disposar de la ciutadania d'algun dels països de la Unió Europea o estar en possessió de permís de residència i treball.

- Mancar d'antecedents penals.

- Estar en possessió, com a mínim, del títol de graduat en educació secundària obligatòria o formació professional de grau mitjà, o equivalents a efectes acadèmics o laborals.

- Abonar taxa de 13,89 euros en el compte de la Generalitat en la tramitació electrònica del procediment o en les sucursals de les entitats financeres col·laboradores, d'acord amb el que s'estableix en l'article 16 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat de Taxes de la Generalitat (DOGV 30.12.2017).

 

2. En cas que l'interessat requerisca una adaptació de temps o mitjans per a efectuar la prova avaluadora amb normalitat, haurà d'indicar-lo expressament en presentar la instància de sol·licitud adjuntant un certificat mèdic justificatiu d'aquesta circumstància.

 

3. Aquests requisits hauran de ser acreditats en el moment de la presentació de la instància de sol·licitud per a participar en la prova avaluadora mitjançant presentació de la documentació original, còpia autèntica o fotocòpia compulsada

Com es tramita

Calendari i realització de proves de aptitud
DATA I LLOC DE REALITZACIÓ DE LES PROVES La realització de la prova avaluadora serà a les 09.30 hores del dia 20 de desembre de 2023. Els llocs de realització de les proves avaluadores del personal del Servei Específic d’Admissió seran: Província d’Alacant: IES Francisco Figueras Pacheco....
Saber més
Procés de tramitació

CONTINGUT DE LES PROVES

 

1. Els aspirants a prestar el Servei específic d'admissió hauran de superar les proves de contingut teòric als quals es refereix la normativa de desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics. Les matèries objecte d'examen seran les previstes en l'annex III del reglament aprovat per Decret 143/2015.

 

2. L'examen consistirà en una prova teòric tipus test i en una prova psicotècnica. El test tindrà tres respostes possibles de la qual només una serà la correcta. Les contestacions en blanc no es computaran.

Les respostes errònies no suposaran penalització.

 

3. El temps per a les dues proves de l'examen serà com a mínim de dues hores i com a màxim de tres hores. Les dues proves es realitzaran en la mateixa sessió.

 

DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES

 

1. Una vegada determinada la llista definitiva d'admesos i, convocats els mateixos el dia i hora assenyalats en la resolució en què aquella s'anuncie, s'indicarà l'assignació de les aules que es realitzarà per ordre alfabètic segons l'organització prevista.

 

2. Els aspirants que no compareguen el dia i hora de l'examen seran exclosos. Així mateix, no s'admetrà a cap aspirant quan comparega en el lloc on se celebre la prova avaluadora una vegada haja donat principi.

 

3. Els aspirants hauran d'acudir a la realització de les proves proveïts del DNI original o passaport. Durant les proves, els membres de la comissió avaluadora podran requerir als aspirants que acrediten la seua identitat en qualsevol moment.

 

4. Els aspirants hauran de portar bolígraf.

Criteris de valoració

QUALIFICACIÓ DE LES PROVES

 

Cadascuna de les dues proves de l'exercici es qualificarà per separat amb la qualificació d'apte o no apte. Per a aconseguir el certificat haurà d'obtindre's la qualificació de «apte» en les dues proves.

 

ACREDITACIÓ D'ASPIRANTS QUE SUPEREN LA PROVA AVALUADORA

 

Acabat el termini de presentació de sol·licituds es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la seu de l'òrgan competent de les tres províncies, la resolució que aprove la llista provisional d'admesos i exclosos. Respecte a aquests últims s'indicarà la causa o motiu de la seua exclusió als efectes pertinents

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de les sol·licituds i documentació serà d'un mes a computar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El termini conclou el 13 d'octubre de 2023.

Documentació
a) Sol·licitud de l'interessat d'acord amb el model de formulari. En ell s'haurà d'indicar expressament la província on l'aspirant desitge efectuar la prova avaluadora. b) Els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola hauran de presentar fotocòpia compulsada del document que acredite...
Saber més
Taxa o pagament

TAXA PER A la INSCRIPCIÓ A la PROVA AVALUADORA (13,89 euros)

 

Per a participar en la prova avaluadora haurà d'abonar una taxa de 13,89 euros en el compte de la Generalitat en les sucursals de les entitats financeres col·laboradores, d'acord amb el que s'estableix en l'article 16 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat de Taxes de la Generalitat (DOGV 30.12.2017).

 

En la presentació telemàtica el pagament es realitza en la pròpia tramitació. Si no es presenta telemàticament, el model de la taxa 046 podrà obtindre's en la pàgina web de l'Agència Tributària Valenciana (*ATV ) 9814 - TAXA PER PRESENTACIÓ PROVA AVALUADORA SERVEI ADMISSIÓ, en les direccions territorials competents en matèria d'Espectacles o en les oficines *PROP de la Generalitat.

 

Estan exempts del pagament de la taxa els qui:

a) Siguen membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial.

b) Siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

c) Estiguen en situació d'exclusió social i aquesta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.

 

Aquestes situacions s'hauran d'acreditar mitjançant còpia compulsada del títol de família nombrosa, còpia autèntica o certificat corresponent.

 

L'enllaç per a l'obtenció de la taxa és:

Forma de presentació
Telemàtica
Per a accedir de manera telemàtica al procediment, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat qualificat de representant o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans, tots dos emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica...
Saber més
  Presencial

  Les sol·licituds i la documentació que les acompanya es presentaran preferentment en els registres administratius següents:

   

  a) En el registre de l'oficina PROP situada al carrer Churruca número 29, CP 03003 d'Alacant.

   

  b) En el registre de l'oficina PROP situada al carrer Major, número 78, de Castelló de la Plana.

   

  c) En el Registre General de la ciutat administrativa 9 d'Octubre, edifici A, de València, situat al carrer de la Democràcia núm. 77.

   

  d) En les oficines PROP de la Generalitat.

   

  e) En qualsevol dels llocs i formes establits en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en compliment del qual, les sol·licituds subscrites a l'estranger podran cursar-se a través de les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  Esmena

  Termini
  Termini obert

  Deu dies hàbils a comptar des de l'endemà de la notificació de l'esmena.

  Descripció

  1. Als aspirants que figuren com exclosos en la resolució que aprove el llistat provisional, se'ls atorgarà un termini de deu dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta, amb la finalitat que aporten la documentació que esmene el defecte o defectes que haja motivat la seua...

  Saber més
  Documentació
  Per a realitzar l'al·legació, esmena o aportació de documentació a la resolució persones admeses i excloses s'utilitzarà el formulari normalitzat tant en la seua presentació en un registre presencial com en el tràmit telemàtic.
  Forma de presentació
  Telemàtica
  En l'emplenament Formulari General, en l'apartat D "Dades de l'expedient" "numere d'expedient", s'introduirà un número de quatre xifres, per exemple 0000, en tractar-se un camp d'emplenament obligatori.
  Presencial

  Les sol·licituds i la documentació que les acompanya es presentaran preferentment en els registres administratius següents:

   

  a) En el registre de l'oficina PROP situada al carrer *Churruca número 29, CP 03003 d'Alacant.

   

  b) En el registre de l'oficina PROP situada al carrer Major, número 78, de Castelló de la Plana.

   

  c) En el Registre General de la ciutat administrativa 9 d'Octubre, edifici A, de València, situat al carrer de la Democràcia núm. 77.

   

  d) En les oficines PROP de la Generalitat.

   

  e) En qualsevol dels llocs i formes establits en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en compliment del qual, les sol·licituds subscrites a l'estranger podran cursar-se a través de les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  Resolució

  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Alçada
  Obligacions
  TAXA PER A l'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT ACREDITATIU DEL SERVEI ESPECIFIQUE D'ADMISSIÓ. (4,63 euros) Per a obtindre el certificat acreditatiu del servei específic d'admissió haurà d'abonar una taxa de 4,63 euros en el compte de la Generalitat en les sucursals de les entitats financeres...
  Saber més
  Observacions

  1. Els aspirants que hagen superat la prova avaluadora a la qual es refereix la present resolució obtindran de la Direcció General d'Interior una certificació individual d'acreditació per a l'exercici de les funcions pròpies del servei específic d'admissió. 2.Per a obtindre la certificació...

  Saber més
  Documentació
  La presentació de la documentació necessària per a obtindre la certificació acreditativa del servei específic d'admissió, es realitzarà utilitzant el següent formulari.

  Recurs d'alçada

  Termini
  Des de 20-01-2024 a 19-02-2024

  Els aspirants considerats com no aptes podran interposar recurs d'alçada davant el Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències en el termini d'un mes des de la publicació de la Resolució d'11 de gener de 2024, de la Direcció General d'Interior.

  Descripció

  Tenint en compte que la celebració de la prova avaluadora es va celebrar el 20 de desembre de 2023, d'acord amb la Resolució d'11 de gener de 2024 per la qual es publiquen les llistes aspirants aptes i no aptes, aquells que hagen obtingut la qualificació de NO APTE podran, en el termini establit...

  Saber més
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Per a accedir de manera telemàtica al procediment, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat qualificat de representant o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans, tots dos emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica...
  Saber més
  Presencial

  Les sol·licituds i la documentació que les acompanya es presentaran preferentment en els registres administratius següents:

   

  a) En el registre de l'oficina PROP situada al carrer Churruca número 29, CP 03003 d'Alacant.

   

  b) En el registre de l'oficina PROP situada al carrer Major, número 78, de Castelló de la Plana.

   

  c) En el Registre General de la ciutat administrativa 9 d'Octubre, edifici A, de València, situat al carrer de la Democràcia núm. 77.

   

  d) En les oficines PROP de la Generalitat.

   

  e) En qualsevol dels llocs i formes establits en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en compliment del qual, les