Sol·licitud de reconeixement d'interés sanitari per a actes de caràcter científic que tinguen lloc a la Comunitat Valenciana.

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 211388
|
Codi GVA: 14508
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Reconéixer com d'interés sanitari aquells actes de caràcter científic que tinguen lloc a la Comunitat Valenciana, abans de ser realitzats, i que tinguen per fi la promoció, ampliació i difusió de la ciència i tècniques relacionades amb la salut.

 

No es reconeixeran com d'interés sanitari els cursos, màsters i aquelles altres activitats la finalitat de les quals siga eminentment docent.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

* REQUISITS PER AL RECONEIXEMENT D'INTERÉS SANITARI

a) El contingut del programa científic comporte una innovació en l'àrea de reconeixement corresponent.

b) Entre els objectius de l'acte científic s'inclouran la difusió, expansió o promoció de ciències i tècniques relacionades amb la salut i la gestió de servicis sanitaris.

c) Els objectius previstos en el programa científic hauran de mostrar concordança amb les línies estratègiques d'investigació i assistencials de la Conselleria de Sanitat.

d) L'acte científic, si és el cas, facilitarà la participació d'institucions, fundacions, corporacions i associacions de caràcter cientificotècnic de la Comunitat Valenciana relacionades amb la sanitat.

En qualsevol moment l'Administració podrà requerir els informes i assessoraments que crega oportuns per a valorar la importància o l'àmbit d'influència de l'acte que es celebrarà, o sobre la naturalesa de l'entitat organitzadora.

 

* DRETS DELS BENEFICIARIS

El reconeixement d'interés sanitari, donarà lloc a les facultats següents:

a) Utilitzar el mencionat reconeixement en tota la documentació de l'acte.

b) Disfrutar de les possibles exempcions que legalment s'establisquen a favor d'estos actes.

Normativa
 • Orde de 31 de març del 2009, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el reconeixement d'interés sanitari per a actes de caràcter...

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Administració
Persones interessades

Corporacions, fundacions, associacions, i qualssevol altres entitats de naturalesa pública o privada.

Requisits

Les entitats referides en el paràgraf anterior hauran d'acreditar davant de la direcció general competent en matèria d'ordenació sanitària, estar legalment constituïdes i al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. - La direcció general competent en matèria d'ordenació sanitària, amb els informes i assessoraments previs que considere necessaris, resoldrà les sol·licituds en termini d'un mes des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

La sol·licitud es presentarà almenys amb tres mesos d'antelació a la data prevista per a la celebració de l'acte.

Documentació
La sol·licitud es presentarà davant de la direcció general competent en matèria d'ordenació sanitària de la Conselleria de Sanitat, amb l'obligació d'anar subscrita pel representant legal de l'entitat organitzadora i acompanyada de la documentació següent: 1.Dades d'identificació de l'entitat...
Saber més
Taxa o pagament

La taxa model és la 046-9784 - Taxa per servicis sanitaris. Altres actuacions administratives.

Apartat 7 del formulari

La quantia serà la que s'establix en l'article 29.3-5, grup IX, punt 6, de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, modificada per l'article 55 de la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2022, quedant fixada la taxa per import de 51,98 euros.

 

a) PASSOS PER A LA CORRECTA OBTENCIÓ DELS MODELS 046

1. Emplene el formulari 9784 amb les dades que se li sol·liciten.

Alguns formularis s'emplenen a través de simulador. En uns altres, les dades han d'inscriure's directament sobre el model.

2. Una vegada emplenat el primer model PDF, prema el botó Acceptar.

3. Una pantalla li mostrarà les dades identificatives del model.

4. Prema, de nou, el botó Acceptar.

5. Prema el botó Imprimir per a obtindre les còpies necessàries.

Comprove que els exemplars que l'ordinador li proporciona porten impresos en l'apartat "Número de liquidació" un codi de barres i una numeració.

Només amb eixa informació les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament.

 

b) El PAGAMENT DE LA TAXA podrà realitzar-se telemàticament, bé a través de càrrec en compte, bé a través de targeta de crèdit o dèbit.

Enllaç en informació complementària

Forma de presentació

Resolució

Termini màxim
La direcció general competent en matèria d'ordenació sanitària resoldrà les sol·licituds en termini d'un mes des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el seu registre. En cas de no notificar-se la resolució en el termini d'un mes, s'haurà d'entendre estimada la sol·licitud per...
Saber més
Obligacions
- L'entitat organitzadora estarà obligada a trametre a la direcció general competent en matèria d'ordenació sanitària les conclusions de l'acte, en el termini d'un mes des de la data de finalització de l'activitat científica declarada d'interés sanitari. - A tot acte científic en matèria de...
Saber més
Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).