Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Ajudes per a la integració cooperativa agroalimentària a la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Es convoquen subvencions per a les cooperatives agroalimentàries immerses en un procés d'integració, amb la finalitat de contribuir al desenvolupament del sector cooperatiu agroalimentari valencià, reforçar la posició que té en la indústria agroalimentària i en el comerç, tant en el mercat interior com l'exterior, i potenciar el seu nivell de competitivitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les cooperatives agroalimentàries resultants d'un procés de fusió o les cooperatives de segon grau, grups cooperatius, o societats mercantils constituïdes majoritàriament per cooperatives agroalimentàries.

  Les cooperatives agroalimentàries que s'integren en qualsevol de les entitats resultants que es descriuen en el paràgraf anterior, d'acord amb el que estableix el Pla d'integració.

  Les entitats beneficiàries han de tindre la seua seu social i desenvolupar l'activitat cooperativitzada amb els seus socis, totalment o parcialment, en algun dels municipis de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La quantia de la subvenció no podrà superar el 50 % de la despesa subvencionable. Igualment, no excedirà 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

  El règim de subvencions s'acull al Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DO L 352, de 24.12.2013).

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV 8757, de 09.03.2020).

  Aquest termini, no obstant això, queda suspés en virtut del que recull la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

  No obstant això, les sol·licituds i els documents que es remeten electrònicament durant el període de suspensió dels termes i els terminis que estableix la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, es tramitaran efectivament en el moment en el qual es reprenga el còmput dels terminis, d'acord amb el que preveu aquesta disposició, excepte que s'haja alçat la suspensió en el procediment de què es tracte. Es considerarà, amb caràcter general, com a data de registre d'entrada, el primer dia hàbil després de l'alçament de la suspensió.

  En virtut del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, l'article 9 del qual estableix la represa dels terminis administratius que s'hagen suspés, el termini acabarà el 26 de juny.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1) Sol·licitud de subvenció degudament omplida, que comportarà:
  - Autorització a l'òrgan gestor per a recaptar els certificats del fet d'estar al corrent en les obligacions fiscals (Agència Tributària i Generalitat) i davant de la Seguretat Social, excepte oposició expressa.
  - Declaració responsable que acredite el compliment o, si escau, l'exempció, de la normativa sobre integració laboral de persones amb diversitat funcional, en els termes que preveu l'article 6 del Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures per al foment d'ocupació de persones amb discapacitats.
  - Compte bancari en el qual es vol cobrar l'ajuda.
  - Declaració responsable que l'entitat sol·licitant no està incursa en les prohibicions establides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  - Declaració responsable d'ajudes rebudes o sol·licitades per a les despeses subvencionables que conté la sol·licitud.
  - Declaració responsable d'altres ajudes de minimis concedides o sol·licitades en l'exercici corrent i en els dos anteriors.

  2) Certificació sobre els òrgans de govern i representació de l'entitat en vigor, així com que l'òrgan competent, segons els seus estatuts, ha acordat la sol·licitud d'aquesta ajuda.

  3) Còpia del CIF de la persona jurídica sol·licitant.

  4) Còpia dels comptes anuals de l'últim exercici tancat, així com certificat de l'aprovació i inscripció d'aquests en el registre públic que siga preceptiu.

  5) Pla d'integració que incloga almenys la informació següent:

  a) Identificació de l'entitat resultant de la integració, amb la indicació de les persones que són membres de l'òrgan d'administració i les entitats sòcies que participen en aquesta, amb la indicació del volum de negoci aportat per cada una i la delimitació de la zona geogràfica d'actuació.

  b) Objectius perseguits, actuacions previstes i cronograma d'actuació. Descripció de l'activitat que es durà a terme, amb la indicació de la ubicació de la seu social de l'empresa, el lloc en el qual es realitzaran les inversions i desenvoluparà l'activitat, les activitats desenvolupades fins a la data, el personal que promou l'actuació, amb la indicació de la formació que té en la matèria, així com el personal assalariat del qual es disposa.

  c) Estudi de viabilitat socioeconòmica de l'activitat que es desenvoluparà. S'hi ha d'incloure una previsió d'ingressos i despeses de l'entitat resultant, durant els 3 anys posteriors a la integració, amb l'especificació del sector d'activitat i el volum d'aquesta en unitats físiques.

  d) Inversions que s'hagen de dur a terme, tant per l'entitat resultant com per les cooperatives sòcies d'aquesta. En el cas de reestructuració productiva derivada del procés d'integració, s'haurà d'especificar i valorar la inversió que s'ha d'escometre.

  e) Estimació del pressupost del procés, d'acord amb el desglossament de despeses subvencionables que recull la base quarta.

  6) Despeses previstes agrupades per partides pressupostàries, justificades per factures proforma o pressupostos, amb la indicació de les característiques tècniques, si escau, i el termini d'execució d'aquestes.

  7) Autobaremació tenint en compte els criteris aplicables per a la selecció d'operacions establits en la base huitena. S'ha d'aportar la documentació justificativa dels mèrits que s'han al·legat.

  8) Escriptura de constitució de l'entitat resultant de la integració i estatuts actualitzats, inscrits en el registre corresponent.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AJUDES PER A LA INTEGRACIÓ COOPERATIVA AGROALIMENTARIA EN LA COMUNITAT VALENCIANA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  SOL·LICITUD DE PAGAMENT - AJUDES PER A LA INTEGRACIÓ COOPERATIVA AGROALIMENTARIA EN LA COMUNITAT VALENCIANA

  ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD / APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - El procediment de la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

  - L'òrgan competent per a l'ordenació i instrucció del procediment de concessió de la subvenció és el Servei d'Estructures Agràries i Cooperativisme, que estudiarà l'adequació de les despeses per a les quals se sol·licita la subvenció als requisits que estableixen les bases reguladores, després de la qual cosa emetrà un informe tècnic de subvencionalitat. Aquest informe es posarà a la disposició de la Comissió de Valoració.

  - Les sol·licituds seran avaluades per un òrgan col·legiat de tres membres: la Comissió de Valoració. Els seus components els nomenarà la persona titular de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, entre el personal que preste els seus serveis en aquesta, i establirà qui ocuparà la presidència i secretaria de l'esmentada comissió.

  - La Comissió de Valoració aplicarà el barem de les bases reguladores a les sol·licituds que hagen obtingut un informe tècnic de subvencionalitat favorable.

  - Correspon a la persona titular de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca la resolució dels expedients, a proposta de la Comissió de Valoració.

  - S'estableix un termini de 6 mesos per a resoldre i notificar la resolució dictada en relació amb les sol·licituds, comptats a partir de la publicació de la convocatòria, i s'entendran desestimades les subvencions no resoltes de manera expressa.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions de concessió, pagament, revocació i reintegrament posaran fi a la via administrativa. Contra aquestes, els interessats podran interposar un recurs de reposició davant del mateix òrgan que les haja dictades, en el termini d'un mes o, directament, un recurs contenciós administratiu.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14542

  Tramitació

  Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se telemàticament, a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=14542, és a dir, des d'aquest mateix tràmit.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant o el seu representant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i es pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà la persona interessada perquè l'esmene a través de la presentació electrònica.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es facen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-s'hi, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat, des de l'apartat "Com va això meu"- "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  En cas que es vulga tramitar un procediment electrònic en representació d'altres persones físiques o jurídiques, s'ha de procedir a la corresponent inscripció en el Registre de representants (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/). La inscripció electrònica en el Registre de representants per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de segell electrònic d'entitat (si és persona jurídica).

  Inici
 • Informació complementària

  * CONCEPTES SUBVENCIONABLES
  1. Seran subvencionables les despeses amortitzables i d'inversió que recull el Pla d'integració, d'acord amb el següent detall: inversions materials, com a construcció, adquisició i millora de béns immobles, maquinària i béns d'equip, elements mòbils i programes informàtics. Quant a les despeses amortitzables, es podran considerar les despeses de constitució de la nova entitat i d'assessoria per a la preparació del projecte d'integració i de la inversió auxiliable.

  2. Seran subvencionables les despeses corrents de gestió que es generen per la integració, que recull el Pla d'integració i que incloguen els conceptes següents:

  a) Lloguer d'immobles destinats a oficines, així com material consumible.

  b) Serveis de comunicacions, energia elèctrica, subministrament d'aigua i neteja de locals.

  c) Assessorament jurídic, fiscal, laboral i elaboració d'auditories.

  d) Retribucions del personal tècnic, d'administració i direcció, directament relacionades amb el projecte, incloent-hi les despeses de formació necessàries per a adaptar-se a la nova estructura. També seran auxiliables les despeses de personal derivades de l'adequació de les plantilles laborals a la situació resultant després de la integració.

  e) Dietes i despeses de viatge relacionades amb el procés d'integració, inclòs el lloguer de vehicles.

  f) Despeses d'amortització dels actius que calga desinvertir a causa de la integració, que han d'estar avalades per l'informe d'auditoria corresponent.

  Criteris de valoració

  1. El barem que s'aplicarà per a la selecció d'entitats beneficiàries, constarà dels següents criteris de priorització, que seran acumulatius:


  1r) Pel tipus d'entitat resultant del procés d'integració segons les lletres a, b, c i d de la base segona d'aquesta ordre:

  - Fusió: 10 punts.
  - Cooperativa de segon grau: 5 punts.
  - Grup cooperatiu: 5 punts.
  - Societat mercantil: 5 punts.
  2n) Pel nombre de cooperatives agroalimentàries que estiguen immerses en el procés d'integració:

  - Més de 10 cooperatives: 10 punts.
  - Entre 6 i 9 cooperatives: 8 punts.
  - Entre 3 i 5 cooperatives: 6 punts.
  - Menys de 3 cooperatives: 4 punts.
  3r) En relació amb la incorporació de joves (que no hagen complit els 41 anys en el moment de la sol·licitud d'ajuda) al Consell

  Rector o òrgan de govern:
  - Quan dos o més dels seus integrants siguen joves: 3 punts.
  - Quan un dels seus integrants siga jove: 2 punts.
  4t) En relació amb la incorporació de dones al Consell Rector o òrgan de govern:

  - Quan dos o més dels seus integrants siguen dones: 3 punts.
  - Quan una dels seus integrants siga dona: 2 punts.
  5é) En relació amb la qualificació dels membres del Consell Rector o òrgan de govern:

  - Quan dos o més dels seus integrants siguen titulats universitaris:
  4 punts.
  - Quan un dels seus integrants siga titulat universitari: 3 punts.
  - Quan dos o més dels seus integrants tinguen un diploma de Formació Professional:
  2 punts.
  - Quan un dels seus integrants tinga un diploma de Formació Professional:
  1 punt.
  En cas de tindre dos o més diplomes, només serà computable el de més nivell acadèmic.

  Sancions

  El règim sancionador serà el que estableix el títol IV de la Llei 38/2003, general de subvencions.

  Enllaços

  Simulació de tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana (cl@ve-signatura)

  Sistemes de signatura electrònica admesos i/o usats en la seu.

  Sistemes de verificació de signatura.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 15/2017, de 16 de maig, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la integració cooperativa agroalimentària a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8093, de 27/07/2017).
  - Resolució de 28 de febrer de 2020, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es convoca, per a l'any 2020, la concessió de subvencions per a la integració cooperativa agroalimentària a la Comunitat Valenciana.
  - Extracte de la Resolució de 28 de febrer de 2020, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es convoca, per a l'any 2020, la concessió de subvencions per a la integració cooperativa agroalimentària a la Comunitat Valenciana. [

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 15/2017, de 16 de maig.

  Vegeu la Resolució de 28 de febrer de 2020.

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 28 de febrer de 2020.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.