Ajudes per a la integració cooperativa agroalimentària a la Comunitat Valenciana

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 211395
|
Codi GVA: 14542
Descarregar informació
Termini obert

Des de 01-06-2024

Fins 01-07-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Es convoquen subvencions per a les cooperatives agroalimentàries immerses en un procés d'integració, amb la finalitat de contribuir al desenvolupament del sector cooperatiu agroalimentari valencià, reforçar la posició que té en la indústria agroalimentària i en el comerç, tant en el mercat...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
01-06-2024 al 01-07-2024
Al·legació/AportacióTermini obert
JustificacióTermini pendent
01-07-2024 al 15-11-2024
Observacions

CONCEPTES SUBVENCIONABLES

1. Seran subvencionables les despeses amortitzables i d'inversió que recull el Pla d'integració, d'acord amb el següent detall: inversions materials, com a construcció, adquisició i millora de béns immobles, maquinària i béns d'equip, elements mòbils i programes informàtics. Quant a les despeses amortitzables, es podran considerar les despeses de constitució de la nova entitat i d'assessoria per a la preparació del projecte d'integració i de la inversió auxiliable.

 

2. Seran subvencionables les despeses corrents de gestió que es generen per la integració, que recull el Pla d'integració i que incloguen els conceptes següents:

 

a) Lloguer d'immobles destinats a oficines, així com material consumible.

 

b) Serveis de comunicacions, energia elèctrica, subministrament d'aigua i neteja de locals.

 

c) Assessorament jurídic, fiscal, laboral i elaboració d'auditories.

 

d) Retribucions del personal tècnic, d'administració i direcció, directament relacionades amb el projecte, incloent-hi les despeses de formació necessàries per a adaptar-se a la nova estructura. També seran auxiliables les despeses de personal derivades de l'adequació de les plantilles laborals a la situació resultant després de la integració.

 

e) Dietes i despeses de viatge relacionades amb el procés d'integració, inclòs el lloguer de vehicles.

 

f) Despeses d'amortització dels actius que calga desinvertir a causa de la integració, que han d'estar avalades per l'informe d'auditoria corresponent.

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Les cooperatives agroalimentàries resultants d'un procés de fusió o les cooperatives de segon grau, grups cooperatius, o societats mercantils constituïdes majoritàriament per cooperatives agroalimentàries.

 

Les cooperatives agroalimentàries que s'integren en qualsevol de les entitats resultants que es descriuen en el paràgraf anterior, d'acord amb el que estableix el Pla d'integració.

 

Les entitats beneficiàries han de tindre la seua seu social i desenvolupar l'activitat cooperativitzada amb els seus socis, totalment o parcialment, en algun dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Com es tramita

Procés de tramitació
- El procediment de la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva. - L'òrgan competent per a l'ordenació i instrucció del procediment de concessió de la subvenció és el Servei d'Estructures Agràries i Cooperativisme, que estudiarà l'adequació de les despeses...
Saber més
Criteris de valoració
1. El barem que s'aplicarà per a la selecció d'entitats beneficiàries, constarà dels següents criteris de priorització, que seran acumulatius: 1r) Pel tipus d'entitat resultant del procés d'integració segons les lletres a, b, c i d de la base segona d'aquesta ordre: - Fusió: 10 punts. -...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 01-06-2024 a 01-07-2024

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV. Num. 9861/31.05.2024).

 

El compute del termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'1 de juny de 2024 i finalitzarà l'1 de juliol de 2024.

 

 

Documentació
1) Sol·licitud de subvenció degudament omplida, que comportarà: - Autorització a l'òrgan gestor per a recaptar els certificats del fet d'estar al corrent en les obligacions fiscals (Agència Tributària i Generalitat) i davant de la Seguretat Social, excepte oposició expressa. - Declaració...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
AAtés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
Saber més

Al·legació/Aportació

Termini
Termini obert
Forma de presentació
Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació...
Saber més

Resolució

Termini màxim
La resolució de les ajudes es notificarà a l'interessat dins del termini de sis mesos comptats des de la data d'inici del termini de presentació de sol·licituds d'ajuda.
Quantia i cobrament
La quantia de la subvenció no podrà superar el 50% de la despesa subvencionable. Les subvencions convocades mitjançant la present Resolució, són compatibles amb el mercat interior, atés que tenen el caràcter d'ajudes de minimis, subjectes a l'indicat en el Reglament (UE) 1407/2013 de la...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ Sí
Recurs que procedeix contra la resolució
Potestatiu de reposició / Contenciós-administratiu
Observacions

Les resolucions de concessió, pagament, revocació i reintegrament posaran fi a la via administrativa. Contra aquestes, els interessats podran interposar un recurs de reposició davant del mateix òrgan que les haja dictades, en el termini d'un mes o, directament, un recurs contenciós administratiu.

Sancions
El règim sancionador serà el que estableix el títol IV de la Llei 38/2003, general de subvencions.

Justificació

Termini
Des de 01-07-2024 a 15-11-2024

** CONVOCATÒRIA 2024, anualitat 2024 Respecte a la justificació de les possibles ajudes que corresponguen a l'anualitat 2024, el termini màxim de justificació finalitzarà el 15 de novembre de 2024. ** CONVOCATÒRIA 2024, anualitat 2025 Respecte a la justificació de les possibles ajudes que...

Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
Saber més