Detall de Procediments

Alta, reforma i canvi de titularitat d'instal·lacions tèrmiques de AIGUA CALENTA SANITÀRIA exclusivament amb potència nominal major a 70 kw . Indústria.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Alta, reforma i canvi de titularitat d'instal·lacions tèrmiques de AIGUA CALENTA SANITÀRIA exclusivament amb potència nominal major a 70 kw . Indústria.

  Objecte del tràmit

  Donar d'alta les noves instal·lacions tèrmiques de AIGUA CALENTA SANITÀRIA, tramitar les reformes i els canvis de titularitat de les dites instal.lacions d'edificis de la potència indicada.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La persona interessada titular de la instal·lació o el seu representant legal.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Al finalitzar la instal·lació.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Aquesta opció només és vàlida per a persones físiques

  a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
  I, preferentment, en:

  L'Atenció Presencial per a Informació General i REGISTRE DE DOCUMENTACIÓ (només per a Persones físiques) Serà Únicament MITJANÇANT CITA PRÈVIA, consulte la informació en el següent enllaç : http://www.indi.gva.es/va/cita-previa


  La INFORMACIÓ SOBRE EXPEDIENTS EN TRÀMIT s'oferirà Únicament mitjançant CITA PRÈVIA AMB el PERSONAL TÈCNIC O ADMINISTRATIU, consulte la informació en el següent enllaç: http://www.indi.gva.es/va/cita-previa

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - CASTELLÓ
  C/ CAVALLERS, 8Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=GEN_IND&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1456

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  EN ELS SUPÒSITS D'ALTA DE NOVA INSTAL.LACIO: (Veure models de formularis existents en el tràmit)
  - Imprés de sol·licitud (SOLISCAL).
  - Projecte de la instal·lació firmat per tècnic titulat competent.
  - Certificat final d'obra de la instal·lació firmat per un tècnic titulat competent , i annex (CERINSCA).
  - Document d'autorització per a tramitar i rebre notificacions, (AUTNOT) si escau, i només en el supòsit de tramitació presencial..
  - Declaració responsable i certificat de compliment de les condicions higienicosanitàries, en cas d'instal·lacions de risc
  per a la prevenció de la legionel·losi (CERLEGIO).
  - Declaració responsable del tècnic que projecta i certifica (DECRESTE) , només si el projecte manca de visat.

  EN ELS SUPÒSITS DE REFORMA DE LA INSTAL.LACIÓ: (Veure models de formularis existents en el tràmit)
  - Imprés de sol·licitud (SOLISCAL).
  - Projecte de la instal·lació firmat per tècnic titulat competent.
  - Certificat final d'obra de la instal·lació firmat per un tècnic titulat competent , i annex (CERINSCA).
  - Document d'autorització per a tramitar i rebre notificacions, (AUTNOT) si escau, i només en el supòsit de tramitació presencial.
  - Declaració responsable i certificat de compliment de les condicions higienicosanitàries, en cas d'instal·lacions de risc
  per a la prevenció de la legionel·losi (CERLEGIO).
  - Declaració responsable del tècnic que projecta i certifica (DECRESTE), només si el projecte manca de visat.

  EN EL SUPÒSIT DE CANVI DE TITULARITAT: (Veure models de formularis existents en el tràmit)
  -Imprés de sol·licitud (SOLISCAL)
  -Document acreditatiu de la venda de la instal·lació o de la seua tramitació (presentat a liquidació de l'impost)
  -Document d'autorització per a tramitar i rebre notificacions, (AUTNOT)si escau, i només en el supòsit de tramitació presencial.

  * NOTA: La legislació obliga que el titular contracte el manteniment de les instal·lacions. Sobre això, podrà trobar en els documents associats una guia del contingut del contracte de manteniment.

  Impresos associats

  [SOLISCAL] SOL·LICITUD D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS (CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA)¹

  [DECRESTE] DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PROJECTISTA I DIRECTOR DE L'EXECUCIÓ D'OBRES

  [CERINSCA] CERTIFICAT FINAL D'OBRA DE LA INSTAL·LACIÓ TÈRMICA EN EDIFICI

  [CERLEGIO] DECLARACIÓ I CERTIFICAT DE COMPLIMENT DE CONDICIONS PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI

  [AUTNOT] DOCUMENT D'AUTORITZACIÓ

  [CON-MNTO] REQUISITS MÍNIMS QUE HAN DE CONSTAR EN EL CONTRACTE DE MANTENIMENT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i la documentació corresponents (de forma presencial o telemàtica).
  - Si la documentació està correcta, es procedirà a diligenciar la documentació de posada en servici de la instal·lació. Se segellarà el certificat final d'obra de la instal·lació i es remet a la persona interessada.
  - Inspecció, si és procedent.
  - Si la documentació no està correcta, es requerirà a la persona interessada la documentació que ha d'omplir. Si no aporta la documentació requerida, transcorregut el termini corresponent s'arxivarà l'expedient.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la Direcció General competent en matèria d'indústria, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte és exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu , de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=GEN_IND&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1456

  Tramitació

  1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'ha indicat abans.
  Per a accedir-hi telemàticament, cal disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana).
  - I el sistema clau-signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...).
  Hi ha més informació respecte als sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat en:
  https://sede.gva.es/va/sede_certificados
  2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva del qual està disponible en l'apartat 'Enllaços' d'aquest tràmit.
  Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que ho presenta.
  3. Fent clic en l'enllaç directe indicat en 'Com es tramita telemàticament?' o en l'enllaç 'TRAMITAR AMB CERTIFICAT'
  (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar
  la sol·licitud i qualsevol altra documentació omplida i signada digitalment que hàgeu d'aportar, realitzar la presentació
  telemàtica de tot això, i obtindreu el justificant de registre corresponent.
  4. Respecte als DOCUMENTS QUE S'HAN D'ANNEXAR, si escau:
  - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots i els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre
  ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i
  s'han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen.
  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat 'Quina documentació s'ha de presentar?' hi ha la llista de documents que s'han de presentar.
  * En l'apartat 'IMPRESOS ASSOCIATS' (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir
  de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. Si hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en
  aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat, s'han de crear o recaptar per la
  persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la sol·licitud.
  - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les
  extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents.
  5.- Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en:
  http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  Reviseu aquesta informació i si, malgrat això, continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través de:
  - per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Als efectes de l'aplicació del RITE, es consideraran com a instal·lacions tèrmiques les instal·lacions fixes de CLIMATITZACIÓ (CALEFACCIÓ, refrigeració i ventilació) i de producció D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones.

  INSPECCIONS
  Les instal·lacions tèrmiques seran inspeccionarades per tal de verificar el compliment reglamentari. Les instal·lacions seran inspeccionades per personal dels servicis dels òrgans competents de les comunitats autònomes, per organismes de control habilitats per a este camp reglamentari o per entitats o agents qualificats o acreditats pels òrgans competents de les comunitats autònomes.

  Seran inspeccionats periòdicament els sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària que disposen de generadors de calor de potència útil nominal igual o major que 20 kW, excloent-ne els sistemes destinats únicament a la producció d'aigua calenta sanitària de fins a 70 kW de potència útil nominal.

  Seran inspeccionats periòdicament els sistemes d'aire condicionat que disposen de generadors de fred de potència útil nominal instal·lada igual o major que 12 kW.

  Després de la realització de la inspecció s'emetrà un informe que inclourà la qualificació de l'estat de la instal·lació així com recomanacions per a millorar en termes de rendibilitat l'eficiència energètica.

  Periodicitat de les inspeccions dels sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària:
  Entre 20 i 70 KW de potència: cada cinc anys.
  Potència superior a 70 KW:
  - Per a gasos i renovables: cada quatre anys.
  - Per a altres: cada dos anys.
  Els sistemes d'aire condicionat el generador de fred dels quals posseïsca una potència útil nominal instal·lada igual o major que 12 kW s'inspeccionaran cada cinc anys.

  Comptabilització període d'inspecció

  L'inici del còmput per a establir la periodicitat de les inspeccions és el de la posada en servici de la instal·lació (article 24 RD 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis).

  En cas d'inspeccions d'instal·lacions tèrmiques completes de potència nominal instal·lada major de 20kW en calor o 12 kW en fred, s'efectuarà una vegada que la instal·lació haja superat els quinze anys d'antiguitat, comptats a partir de la data d'emissió del primer certificat de la instal·lació.

  Obligacions

  El titular de la instal·lació serà responsable que es facen les accions següents:
  a) El manteniment de la instal·lació tèrmica per una empresa mantenidora habilitada.
  b) Les inspeccions obligatòries.
  c) La conservació de la documentació de totes les actuacions, siguen de manteniment, reparació, reforma o inspeccions realitzades en la instal·lació tèrmica o els seus equips, i consignar-les en el llibre de l'edifici, quan n'hi haja.

  Sancions

  Les que establixen la Llei d'Indústria i els reglaments corresponents.

  Enllaços

  Inscripció en el Registre de Representants de la de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (ACCV).

  Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Administració General de l'Estat

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (BOE núm. 207, de 29/08/2007).
  - Reial decret 1826/2009, de 27 de novembre, pel qual es modifica el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, aprovat per Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol.(BOE núm. 298, d'11 de desembre de 2009).
  - Decret 173/2000, de 5 de desembre, del Govern Valencià, pel qual s'establixen les condicions higienicosanitàries que han de reunir els equips de transferència de massa d'aigua en corrent d'aire amb producció d'aerosols, per a la prevenció de la legionel·losi (DOGV núm. 3893, de 07/12/2000).
  - Reial Decret 238/2013, de 5 d'abril, pel qual es modifiquen determinats articles i instruccions tècniques del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat pel Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol (BOE núm. 89, de 13/04/2013).
  - Decret 141/2012, de 28 de setembre, del Consell, pel qual se simplifica el procediment per a la posada en funcionament d'indústries i instal·lacions industrials.(DOGV núm. 6873 , de 01.10.2012).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol.

  vegeu Reial decret 1826/2009, de 27 de novembre.

  Vegeu Decret 173/2000 de 5 de desembre,

  Vegeu el Reial Decret 238/2013, de 5 d'abril.

  Vegeu Decret 141/2012, de 28 de setembre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.