Sol·licitud d'ajudes a les agrupacions de defensa Sanitària Ramaderes per a l'exercici 2023

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 211403
|
Codi GVA: 14624
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Convocar per a l'exercici 2023 les ajudes a les agrupacions de defensa sanitària ramaderes de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant, ADSG), les bases reguladores de les quals recull l'ORDRE 15/2023, de 24 de maig, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
21-06-2023
JustificacióTemini tancat
Observacions

1. Despeses subvencionables Tindran la consideració de despeses subvencionables les següents: a) Honoraris veterinaris. Només s'admetran les despeses facturades a nom de l'ADSG pel veterinari encarregat de la direcció tècnica de l'ADSG o per persones jurídiques en les quals ell participe com a...

Saber més

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Agrupacions de defensa sanitària ramaderes de la Comunitat Valenciana oficialment reconegudes per l'òrgan competent en matèria de ramaderia amb anterioritat a l'1 de gener de l'any corresponent a la convocatòria d'ajuda.

Requisits

1. Les ADSG han de complir i han d'estar integrades per explotacions ramaderes que complisquen tots i cada un dels requisits següents: a) Que tinguen la condició de pimes agràries tal com defineix l'annex I del Reglament UE núm. 2022/2472, de la Comissió, de 14 de desembre de 2022. b) Que es...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspon a les direccions territorials de la conselleria competent en matèria de sanitat animal, que realitzaran d'ofici totes les actuacions que estimen necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en...
Saber més
Criteris de valoració
1. La concessió d'aquestes ajudes quedarà supeditada al fet que els beneficiaris complisquen els requisits de l'article 2 i al compliment de les obligacions estipulades en els apartats segon, quart i sisé del PAZ referits al programa sanitari mínim o comú, als programes sanitaris específics en...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 9621, de 20/06/2023).

Documentació
- Sol·licitud, segons model normalitzat. - Memòria justificativa.
Forma de presentació
Telemàtica
Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de...
Saber més

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Des de 21-06-2023

  A partir de la presentació de la sol·licitud, les al·legacions que es produïsquen durant la fase d'instrucció, així com els documents o altres elements de judici pertinents, podran presentar-se en qualsevol moment anterior al tràmit d'audiència.

  Documentació
  Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud es faran telemàticament en la seu electrònica de la Generalitat a través de l'adreça https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=14624.
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació...
  Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució de les ajudes serà de sis mesos comptats a partir de la data de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  Quantia i cobrament
  1. La intensitat de l'ajuda serà fins al 100 % de l'import de les despeses subvencionables fins al límit calculat d'acord amb el que estableix cada convocatòria mitjançant mòduls, segons corresponga a un programa obligatori o voluntari indicats en el vigent PAZ. 2. El càlcul de la quantia de...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Obligacions
  La concessió d'aquestes ajudes quedarà supeditada al fet que els beneficiaris complisquen els requisits de l'article 2 i al compliment de les obligacions estipulades en els apartats segon, quart i sisé del PAZ referits al programa sanitari mínim o comú, dels programes sanitaris específics en els...
  Saber més
  Observacions

  Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs de reposició davant de la persona titular de la conselleria competent en matèria de ramaderia, de conformitat amb el que estableix la legislació de procediment administratiu comú vigent, o bé impugnar-se directament davant de l'ordre...

  Saber més
  Òrgans resolució
  Es delega en el director general competent en matèria de ramaderia la concessió i denegació de les ajudes.
  Sancions
  El règim sancionador serà el que estableix el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  Documentació
  L'ADSG tindrà en el seu poder a petició, si és el cas, de l'Administració un document signat pel titular o el representant de cada una de les explotacions ramaderes incloses en la sol·licitud d'ajuda, en el qual conste la declaració responsable sobre: S'aplicarà l'ajuda a les empreses en crisi...
  Saber més

  Justificació

  Termini
  Temini tancat

  El termini de justificació de les inversions per a la convocatòria de l’exercici 2023 finalitza el dia 20 d’octubre de 2023.

  Documentació
  a) JUSTIFICACIÓ DE L'AJUDA DESTINADA A LES AGRUPACIONS DE DEFENSA SANITÀRIA RAMADERA, segons model normalitzat. b) Cal adjuntar, a més: - Memòria d'actuació justificativa de les activitats realitzades en l'ADS. - Memòria econòmica amb llista de despeses relacionades a les factures justificants,...
  Saber més
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
  Saber més