Detall de Procediment

Sol·licitud d'ajudes a les agrupacions de defensa Sanitària Ramaderes per a l'exercici 2023

Codi SIA: 211403
Codi GUC: 14624
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: TANCAT
(21-06-2023
11-07-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

  • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Convocar per a l'exercici 2023 les ajudes a les agrupacions de defensa sanitària ramaderes de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant, ADSG), les bases reguladores de les quals recull l'ORDRE 15/2023, de 24 de maig, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableix el procediment de concessió i pagament de les ajudes destinades a les agrupacions de defensa sanitària ramaderes.

Observacions

1. Despeses subvencionables Tindran la consideració de despeses subvencionables les següents: a) Honoraris veterinaris. Només s'admetran les despeses facturades a nom de l'ADSG pel veterinari encarregat de la direcció tècnica de l'ADSG o per persones jurídiques en les quals ell participe com a soci o desenvolupe la seua activitat mitjançant un contracte laboral, a l'efecte del compliment del PAZ en vigor per a l'anualitat objecte de convocatòria. b) L'adquisició de vacunes, antiparasitaris, biocides i material necessari per a la presa de mostres, utilitzades en el marc d'execució del Pla anual zoosanitari, quan es justifique la seua compra i aplicació a l'efecte del compliment del PAZ en vigor per a l'anualitat objecte de convocatòria. c) Anàlisi laboratorials corresponents al programa sanitari de l'ADSG sol·licitant, que no puguen realitzar-se en laboratoris oficials. L’esmentat programa ha de recollir les obligacions del vigent PAZ. d) Serveis de neteja i desinfecció d'explotacions després de la declaració oficial d'un focus de malaltia, sempre que hagen sigut realitzades per una empresa autoritzada i registrada per a aquesta finalitat. 2. A l'efecte del càlcul de la intensitat de l'ajuda i dels costos subvencionables, totes les xifres emprades s'entendran abans de qualsevol deducció fiscal o altres càrregues. Els costos subvencionables s’hauran d’avalar mitjançant proves documentals clares, específiques i actualitzades. L'impost sobre el Valor Afegit (IVA) no serà subvencionable, excepte quan no siga recuperable segons la legislació nacional en matèria d'IVA. 3. Només s'admetran les factures a nom de l'ADSG titular de la sol·licitud.

Requisits

1. Les ADSG han de complir i han d'estar integrades per explotacions ramaderes que complisquen tots i cada un dels requisits següents: a) Que tinguen la condició de pimes agràries tal com defineix l'annex I del Reglament UE núm. 2022/2472, de la Comissió, de 14 de desembre de 2022. b) Que es troben al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com complir la resta dels requisits que preveu l'article 13 i 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. c) Que l'explotació es trobe en actiu, amb cens, i inscrita en el Registre general d'explotacions ramaderes, d'acord amb el Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s'estableix i regula el Registre general d'explotacions ramaderes. d) No estar subjectes les explotacions a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior. e) Cada explotació i espècie només estarà inclosa en la sol·licitud d'una única ADSG per convocatòria anual de l'ajuda. En cas de duplicitats en més d'un ADSG, aquestes explotacions no es tindran en compte per al càlcul de la subvenció en cap de les sol·licituds presentades. f) Les explotacions incloses en cada sol·licitud tindran actualitzat el seu cens en REGA a data 31 de desembre de l'any anterior en els terminis legalment establits. La comprovació de la seua absència, o la falsedat d'aquesta declaració de cens per a aconseguir més import d'ajuda, comportarà no tindre en compte aquesta explotació per al càlcul de l'ajuda. g) S'aplicarà a les empreses en crisi només per a compensar els costos de prevenció, control i erradicació de malalties animals i plagues vegetals de conformitat amb l'article 26, apartats 8 i 9 del Reglament (UE) 2022/2472, de la Comissió, de 14 de desembre de 2022. 2. L'ADSG sol·licitant ha de complir els requisits que preveuen els capítols 1 i 2, i l'article 26 de l’esmentat Reglament (UE) 2022/2472, de la Comissió, de 14 de desembre de 2022, no recollits expressament en aquesta ordre de bases.

Qui pot sol·licitar-ho?

Agrupacions de defensa sanitària ramaderes de la Comunitat Valenciana oficialment reconegudes per l'òrgan competent en matèria de ramaderia amb anterioritat a l'1 de gener de l'any corresponent a la convocatòria d'ajuda.

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 9621, de 20/06/2023).

Documentació

- Sol·licitud, segons model normalitzat. - Memòria justificativa.

Presentació

Telemàtica
Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc14624. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i es pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica. Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud s'han d'efectuar per mitjà de l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc18536 Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"- "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspon a les direccions territorials de la conselleria competent en matèria de sanitat animal, que realitzaran d'ofici totes les actuacions que estimen necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s’haja de formular l'informe d'avaluació. A la vista de l'informe d'avaluació de l'òrgan instructor, l'òrgan col·legiat farà la proposta de concessió de les ajudes. A la vista de la documentació aportada, incloent-hi la proposta de l'òrgan col·legiat, el director general competent en matèria de ramaderia, per delegació de la consellera competent en matèria de sanitat animal, resoldrà la concessió d'aquestes ajudes, que esgotarà la via administrativa.

Criteris de valoració

1. La concessió d'aquestes ajudes quedarà supeditada al fet que els beneficiaris complisquen els requisits de l'article 2 i al compliment de les obligacions estipulades en els apartats segon, quart i sisé del PAZ referits al programa sanitari mínim o comú, als programes sanitaris específics en els quals s'inclouen els programes amb caràcter voluntari sol·licitats, si és el cas, així com a la remissió de la informació epidemiològica d'aquests programes conforme al que s’indica en el PAZ vigent. 2. D'acord amb el que disposa l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les ajudes es concediran en règim de concurrència competitiva. 3. Els criteris per a calcular la quantia de subvenció per a cada ADSG beneficiària seran el nombre d'explotacions que la integren, el nombre d'UGM i el nombre d'actuacions sanitàries, sempre que es corresponguen amb les actuacions que preveu l'article 3 d'aquesta ordre. L'import exacte estarà determinat en els mòduls que s'establisquen per a cada convocatòria. 4. Si el conjunt d'ajudes sol·licitades superara els fons disponibles, s'ordenaran les sol·licituds segons el nombre d'UGM que tenen segons l'annex I i es concedirà primer a les més en tinguen. En cas d'empat en la puntuació final obtinguda pels sol·licitants, tindran preferència les que recullen un nombre més alt d'explotacions incloses en el programa sanitari comú. 5. Els titulars de les explotacions que no complisquen els requisits per a ser beneficiaris de l'article 2 no es podran tindre en compte per al càlcul de la quantia de la subvenció que corresponga a l'ADSG.
Termini alegació:
des de: 21-06-2023

Termini

A partir de la presentació de la sol·licitud, les al·legacions que es produïsquen durant la fase d'instrucció, així com els documents o altres elements de judici pertinents, podran presentar-se en qualsevol moment anterior al tràmit d'audiència.

Documentació

Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud es faran telemàticament en la seu electrònica de la Generalitat a través de l'adreça https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=14624.

Presentació

Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació d'al·legacions o qualsevol document addicional ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Obligacions

La concessió d'aquestes ajudes quedarà supeditada al fet que els beneficiaris complisquen els requisits de l'article 2 i al compliment de les obligacions estipulades en els apartats segon, quart i sisé del PAZ referits al programa sanitari mínim o comú, dels programes sanitaris específics en els quals s'inclouen els programes amb caràcter voluntari sol·licitats, si és el cas, així com a la remissió de la informació epidemiològica d'aquests programes d’acord amb el que indica el PAZ vigent.

Observacions

Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs de reposició davant de la persona titular de la conselleria competent en matèria de ramaderia, de conformitat amb el que estableix la legislació de procediment administratiu comú vigent, o bé impugnar-se directament davant de l'ordre jurisdiccional mitjançant la interposició d’un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de València, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 46.1 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

1. La intensitat de l'ajuda serà fins al 100 % de l'import de les despeses subvencionables fins al límit calculat d'acord amb el que estableix cada convocatòria mitjançant mòduls, segons corresponga a un programa obligatori o voluntari indicats en el vigent PAZ. 2. El càlcul de la quantia de l'ajuda per a cada ADSG es farà multiplicant els mòduls que preveu cada convocatòria pel nombre d'explotacions que la integren, el nombre d'unitats de bestiar major (UGM) i el nombre d'actuacions sanitàries que es determinen per malaltia objecte de control. 3. No obstant el punt anterior, el límit de la quantia màxima d'ajuda per a cada beneficiari serà de fins a 32.000 euros per als programes obligatoris, i de fins a 4.000 per cada programa voluntari, i no seran auxiliables més de dos programes voluntaris per beneficiari.

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució de les ajudes serà de sis mesos comptats a partir de la data de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Òrgans resolució

Es delega en el director general competent en matèria de ramaderia la concessió i denegació de les ajudes.

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició

Esgota via administrativa

Sancions

El règim sancionador serà el que estableix el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Documentació

L'ADSG tindrà en el seu poder a petició, si és el cas, de l'Administració un document signat pel titular o el representant de cada una de les explotacions ramaderes incloses en la sol·licitud d'ajuda, en el qual conste la declaració responsable sobre: S'aplicarà l'ajuda a les empreses en crisi només per a compensar els costos de prevenció, control i erradicació de malalties animals i plagues vegetals, de conformitat amb l'article 26, apartats 8 i 9 del Reglament (UE) 2022/2472, de la Comissió, de 14 de desembre de 2022, la seua condició de PIME agrària, així com complir la resta dels requisits que preveu l'article 13 i 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estar al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, i que no tenen deute amb la Generalitat, juntament amb l’autorització expressa per a la consulta per part de l'òrgan gestor d'aquestes ajudes sobre la seua identitat, i l'estat de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, i el deute amb la Generalitat. En el cas que no es concedisca l’autorització, haurà d'acreditar documentalment la seua situació.
Termini justificació:
des de: 12-07-2023
fins a: 20-10-2023

Termini

El termini de justificació de les inversions per a la convocatòria de l’exercici 2023 finalitza el dia 20 d’octubre de 2023.

Documentació

a) JUSTIFICACIÓ DE L'AJUDA DESTINADA A LES AGRUPACIONS DE DEFENSA SANITÀRIA RAMADERA, segons model normalitzat. b) Cal adjuntar, a més: - Memòria d'actuació justificativa de les activitats realitzades en l'ADS. - Memòria econòmica amb llista de despeses relacionades a les factures justificants, i factures i justificants de pagament a nom de l'agrupació, de data posterior al registre de la sol·licitud de la subvenció. - Detall d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat.

Presentació

Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de documentació justificativa ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit