• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions destinades a la difusió del llibre i la lectura.

  Objecte del tràmit

  1.Convocar per a l'exercici 2018 les subvencions destinades a la difusió del llibre i la lectura com a mitjà d'afavorir les iniciatives que suposen la difusió i promoció del sector del llibre valencià.
  2.Seran objecte de subvenció les activitats següents:
  a) Organització i realització d'activitats de difusió i promoció del llibre valencià realitzades per les associacions o fundacions de llibrers, llibrers d'ocasió, il·lustradors, tipògrafs i editors valencians.
  b) Organització i realització d'activitats de difusió i promoció realitzades per associacions o fundacions d'escriptors.
  c) Organització i realització d'activitats de foment de la lectura realitzades per associacions o fundacions del sector del llibre i la lectura diferents de les assenyalades en l'article 1.2 a) i 1.2 b) de la resolució de convocatòria.
  d) Les despeses de funcionament generades per l'activitat de les associacions o fundacions. Les despeses corresponents a les retribucions del personal dependents de les entitats beneficiàries es consideraran despeses de funcionament en tot cas.
  e) La participació en les fires no internacionals del llibre o del llibre d'ocasió de l'Estat espanyol.
  f) L'organització, gestió i la participació en les fires del llibre, locals o generals, amb arrelament o repercussió i interés cultural a la Comunitat Valenciana.
  g) L'organització, gestió i la participació en les fires del llibre d'ocasió locals o generals, amb arrelament o repercussió i interés cultural a la Comunitat Valenciana.
  3. Queden excloses expressament de les subvencions regulades en aquesta convocatòria les despeses protocol·làries i de representació així com les despeses de transport de tipus privat

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Podran optar a aquesta subvenció les associacions o fundacions de llibrers, de llibrers d'ocasió, d'il·lustradors, de tipògrafs i d'editors, així com les associacions i fundacions d'escriptors o del sector del llibre i la lectura l'activitat de les quals es realitze en l'àmbit competencial de la Generalitat i complisquen les condicions establides per a ser beneficiaris establides en l'article 4 de l'Ordre 83/2016, de 12 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions a la difusió del llibre i la lectura (DOGV núm. 7937, 15.12.2016).
  2. Les associacions o fundacions de llibrers, d'il·lustradors, de tipògrafs i d'editors, així com les associacions o fundacions del sector del llibre i la lectura l'activitat de les quals es realitze en l'àmbit competencial de la Generalitat podran optar a les activitats descrites en l'article primer, apartats 2a), 2c), 2d), 2e) i 2f) de la resolució de convocatòria.
  3. Les associacions o fundacions d'escriptors podran optar a les activitats descrites en la base primera, apartats 2 b), 2 d), 2 e) i 2 f) de la resolució de convocatòria.
  4. Les associacions o fundacions de llibrers d'ocasió podran optar a les activitats descrites en la base primera, apartats 2a), 2d), 2 e) i 2g) de la resolució de convocatòria.
  5. També podran ser beneficiaris els centres valencians en l'exterior regulats per la Llei 11/2007, de 20 de març, de la Generalitat, de comunitats de valencians en l'exterior, que estiguen registrats en el Registre de Centres Valencians en l'Exterior adscrit a la Direcció General de la Generalitat competent en matèria de comunitats de valencians en l'exterior, sempre que complisquen les condicions exigides en aquesta convocatòria.
  6. No podran obtindre la condició de beneficiaris aquells sol·licitants que incórreguen en alguna de les causes d'inhabilitació i prohibició per a ser beneficiari de la subvenció regulades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Requeriments

  1. Podran obtindre la condició de beneficiaris les associacions o fundacions de llibrers, de llibrers d'ocasió, d'il·lustradors, de tipògrafs i d'editors, així com les associacions i fundacions d'escriptors o del sector del llibre i la lectura l'activitat de les quals es realitze en l'àmbit competencial de la Generalitat i complisquen les condicions següents:
  a) Que es troben en la situació que fonamenta la concessió de la subvenció, o en les quals concórreguen les circumstàncies previstes en estes bases reguladores i en la resolució de convocatòria.
  b) Estar legalment constituïdes i gaudir de capacitat jurídica i d'obrar en el territori de la Comunitat Valenciana.
  c) No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari arreplegades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  d) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, de conformitat amb allò que s'ha arreplegat en els articles 18 i 19 del Reglament de la Llei General de Subvencions segons el que establix pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Este extrem haurà d'acreditar-se amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució, així com en els processos de justificació de la subvenció concedida, en cas de no haver atorgat el sol·licitant l'autorització expressa a l'Administració valenciana perquè obtinga directament les dades necessàries per a acreditar el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com per a la comprovació directa de les dades d'identitat (DNI).
  e) Trobar-se al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

  2. També podran ser beneficiaris els Centres Valencians en l'Exterior regulats per la Llei 11/2007, de 20 de març, de la Generalitat, de Comunitats de Valencians en l'Exterior, que estiguen registrats en el Registre de Centres Valencians en l'Exterior adscrit a la Direcció General de la Generalitat competent en matèria de comunitats de valencians en l'exterior, sempre que complisquen les condicions exigides en les bases d'esta convocatòria.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA

  La dotació total de 500.000 euros es distribueix segons els següents blocs o àrees d'activitats subvencionables:
  a) Al conjunt d'activitats corresponents als apartats 2a), 2b), 2c) i 2d) de l'article primer d'aquesta convocatòria, es destinarà una dotació del 30 % de l'import global màxim destinat a aquestes ajudes.
  b) Al conjunt d'activitats corresponents als apartats 2e), 2f) i 2g) de l'article primer d'aquesta convocatòria, es destinarà una dotació del 70 % de l'import global màxim destinat a aquestes ajudes.
  2. Sense perjudici de les dotacions indicades en cada bloc o àrea, quan per raó de falta de sol·licituds o d'incompliments de requisits, no s'esgote la quantia establida per a un dels blocs o àrees d'activitats subvencionables, l'excedent generat incrementarà la dotació assignada a un altre bloc. En cap cas les subvencions a concedir podran ser superiors a la dotació establida en aquesta convocatòria.
  3. Per a la determinació de la quantia de la subvenció, la dotació econòmica total de cada un dels blocs o àrees d'activitats subvencionables establits es distribuirà proporcionalment tenint en compte que:
  a) Programes d'activitats. Se subvencionaran fins al màxim del 100 % les despeses ocasionades per l'execució d'activitats previstes en els apartats a), b) i c) de l'article 1.2 d'aquesta resolució de convocatòria.
  b) Despeses de funcionament. Se subvencionarà fins a un 25 % de les despeses de funcionament generades per l'activitat de les associacions (apartat d de l'article 1.2 d'aquesta resolució de convocatòria).
  c) Les activitats indicades en l'apartat e) de l'article 1.2 d'aquesta resolució de convocatòria, se subvencionaran fins al 50 %.
  d) Les activitats previstes en els apartats f) i g) de l'article 1.2 d'aquesta resolució de convocatòria, se subvencionaran fins al 100 %.
  4. Les despeses subvencionables hauran d'estar compreses entre el 28 de març de 2017 i la data de finalització de presentació de sol·licituds, ambdós inclosos, i respondre de manera directa i indubtable a l'activitat subvencionada.


  PAGAMENT
  1. El pagament s'efectuarà d'una sola vegada, per mitjà de transferència bancària, una vegada publicada la resolució d'adjudicació, sempre que el beneficiari complisca amb els requisits exigits per la Llei 38/2003, General de Subvencions, tal com s'exigix en l'Orde 83/2016, de 12 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions a la difusió del llibre i la lectura (DOGV n. 7937, 15.12.2016).
  2. L'aportació de la conselleria competent en matèria del llibre serà, com a màxim, del 100% del cost del gasto que es realitze. Els beneficiaris hauran d'aportar amb càrrec al seu pressupost la part no finançada per la Generalitat.
  3. Amb caràcter previ al pagament de la subvenció, el beneficiari haurà de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar del següent al de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.(DOGV número 8253, de 13/03/2018.)

  L'incompliment d'este termini determinarà automàticament l'exclusió.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds, junt amb la documentació corresponent, es presentaran preferentment en el Registre Auxiliar de la Biblioteca Valenciana (Monestir de Sant Miquel dels Reis. Av. Constitució, 284, 46019 - València ), en els registres de les direccions territorials d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de Castelló, València o Alacant o per qualsevol dels mitjans establits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  En el supòsit que la documentació es presente en Correus, es regularà per l'article 31 del Reial Decret 1.829/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el reglament que regula la prestació dels servicis postals.

  Si la sol·licitud no fóra presentada en el Registre Auxiliar de la Biblioteca Valenciana, es podrà remetre un fax a l'òrgan gestor de la convocatòria (Direcció General de Cultura i Patrimoni, núm.: 963 874 103), on s'indicarà el número i la data d'entrada al registre, i l'òrgan on s'ha presentat la sol·licitud.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 23Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964333882
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AV. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 València
  Tel: 961970062
  REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA I PATRIMONI
  AV. CONSTITUCIÓ, 284Ver plano
  46019 València
  Tel: 963874000
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14638

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. La sol·licitud de subvenció haurà d'ajustar-se al model que figura com a annex d'aquesta convocatòria. Independentment de la tipologia de les entitats o col·lectius sol·licitants, la sol·licitud de subvenció anirà acompanyada dels originals o de fotocòpies compulsades de la següent documentació general a la qual s'afegirà, en els casos que corresponga, diversa documentació específica:

  1.1. Documentació general:
  a) Memòria de les activitats exercides en relació amb la finalitat de la subvenció sol·licitada, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. La memòria haurà d'estar firmada pel representant legal de l'entitat sol·licitant.
  b) Memòria econòmica que incloga una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb identificació del creditor i del document de despesa o factura, el seu import, data d'emissió i data de pagament.
  c) Factures originals, fotocòpies compulsades i la resta de documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, de les despeses realitzades que hauran de correspondre de manera indubtable a l'activitat per a la qual se sol·licita la subvenció. En tots aquests documents s'hi haurà de fer constar clarament que han sigut emesos a nom de l'entitat sol·licitant i estaran datats entre el 28 de març de 2017 i la data de finalització de presentació de sol·licituds, ambdós inclosos.
  d) Original o fotocòpia compulsada de justificants de pagament de les despeses i la resta de documents de valor probatori equivalent, amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, incorporats en la relació a què es fa referència anteriorment, degudament indexats i ordenats.
  Els justificants de pagament consistiran en:
  -Per a les factures pagades per mitjà de transferència bancària, document o extracte bancari que incloga el titular del compte, el proveïdor a qui es realitza el pagament, la data de pagament i les quantitats abonades i haurà de figurar, en el concepte de la transferència, el número de factura o, si no n'hi ha, el concepte abonat.
  -Per a les factures pagades per mitjà de xec bancari o pagaré, còpia d'aquest i un document o extracte bancari en què conste que han sigut efectivament compensats en el compte del pagador. En el cas de pagarés, la data del venciment del pagaré haurà de ser anterior a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  -Per a factures pagades en efectiu, s'hi adjuntarà rebut del proveïdor degudament firmat i segellat per aquest en què conste: número de factura, NIF del proveïdor, data i import. Els pagaments en efectiu s'ajustaran a les limitacions establides en l'article 7.1 de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària, i d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau (BOE núm. 261, de 30 d'octubre de 2012).
  e) Certificació, per part del representant legal de l'entitat sol·licitant, que acredite que les factures corresponen a les activitats objecte de subvenció.
  f) Fotocòpia compulsada del NIF de l'entitat sol·licitant.
  g) En el cas de nou perceptor o canvi de número de compte bancari, s'aportarà el model de domiciliació bancària, que apareix com a annex a la present resolució. Aquest model de domiciliació bancària haurà de presentar-se en document original.

  1.2. Documentació específica
  En el cas que el sol·licitant siga una associació o fundació de llibrers, de llibrers d'ocasió, d'il·lustradors, d'escriptors, d'editors o tipògrafs, o una associació o fundació del sector del llibre i la lectura en l'àmbit competencial de la Generalitat, la sol·licitud haurà d'anar acompanyada dels documents següents:
  a) Fotocòpia compulsada dels estatuts de l'entitat inscrits en el registre públic corresponent.
  b) Fotocòpia compulsada del número de registre de l'entitat.
  c) Document de l'acord de l'òrgan directiu de l'entitat, ja siga assemblea general o junta directiva, en el qual es nomena el seu representant.

  2. Els documents justificatius de les despeses subvencionables es presentaran en el moment de la sol·licitud.
  3. No està prevista la subcontractació amb tercers de l'activitat per a la qual se sol·licite la subvenció ni tan sols en els límits establits en l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  4. D'acord amb el que disposa l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, el sol·licitant podrà autoritzar expressament a l'Administració perquè obtinga directament les dades necessàries per a acreditar el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com per a la comprovació directa de les dades d'identitat (DNI) i, si és el cas, de residència (sol·licitud d'ajudes, apartat E, autorització).
  En el cas de no subscriure la corresponent autorització, el sol·licitant estarà obligat a aportar els documents següents:
  -Certificat positiu de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, que acredite que el sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions.
  -Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social, que acredite que el sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social
  -Certificació de les direccions territorials de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, que acredite que el sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
  -Còpia del document nacional d'identitat del sol·licitant, si el sol·licitant és persona física, i, si és persona jurídica, còpia del document nacional d'identitat del representant legal.
  5. En el cas que els documents que s'han d'adjuntar a la sol·licitud de concessió de les ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'administració actuant, el sol·licitant podrà acollir-se al que estableix l'apartat d) de l'article 53 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sempre que es faça constar la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentats o, si és el cas, emesos, i que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment al qual corresponguen.
  6. En els supòsits d'impossibilitat material d'obtindre la documentació, l'òrgan competent podrà requerir al sol·licitant la seua presentació, o, a falta d'això, l'acreditació per altres mitjans dels requisits a què es refereix el document.
  7 A més de la documentació assenyalada en aquest apartat, el Servei del Llibre i Biblioteques, com a òrgan instructor, podrà, en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient, demanar qualsevol altra informació que considere necessària per al millor coneixement i comprensió de l'aplicació de la subvenció

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AJUDES A LA DIFUSIÓ DEL LLIBRE I LA LECTURA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Les fases per a l'atorgament de la subvenció són:

  Fase primera. Comprovació de la documentació
  En primer lloc, es comprovarà que la documentació justificativa que s'adjunta a la sol·licitud acredita suficientment la quantia sol·licitada per l'interessat en concepte de subvenció i s'ajusta a l'objecte establit en les bases de la convocatòria de subvencions.

  Fase segona. Assignació de la subvenció
  La dotació econòmica de cada un dels blocs o àrees fixades en l'article 2.1 d'aquesta convocatòria de subvencions es distribuirà entre els beneficiaris proporcionalment a les despeses subvencionables establides en la convocatòria tenint en compte els factors següents:
  X = dotació econòmica.
  I = Inversió justificada de cada sol·licitant.
  T = suma de les inversions justificades de tots els sol·licitants.
  Fórmula de repartiment: subvenció = (X*I)/T

  2. L'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos de l'entitat, per a la mateixa finalitat, supere el cost de l'activitat subvencionada.
  3. Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, i en tot cas, l'obtenció concurrent d'altres subvencions o ajudes concedides per altres administracions o ens públics o privats, podrà donar lloc a la modificació o revocació de la resolució de concessió així com al reintegrament de les quantitats percebudes en els termes establits per l'article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions i l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el corresponent procediment sancionador.

  L'òrgan competent per a la Instrucció del procediment de concessió de la subvenció és la Subdirecció General del Llibre, Arxius i Biblioteques, en els termes establits per la Llei 38/2003, General de Subvencions.

  Es nomena una Comissió Tècnica de Valoració de les sol·licituds, integrada per:
  - President: La directora general de Cultura i Patrimoni o funcionari de la subdirecció general del Llibre, Arxius i Biblioteques en qui delegue.
  - Vicepresident: un cap de servici de la Subdirecció General del Llibre, Arxius i Biblioteques.
  - Vocals: un cap de secció i dos tècnics de la Subdirecció General del Llibre, Arxius i Biblioteques.
  - Secretari: un cap de secció de la Subdirecció General del Llibre, Arxius i Biblioteques.

  La Comissió Tècnica de Valoració examinarà les sol·licituds presentades i elevarà informe d'adjudicació al òrgan instructor. El òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de l'òrgan col·legiat, formularà la proposta de resolució provisional degudament motivada. La directora general de Cultura i Patrimoni, dictarà per delegació del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport una resolució que serà publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Esta resolució esgota la via administrativa.

  Si en el termini de sis mesos, comptats des que produïsca efectes la present orde, no s'ha dictat i notificat la resolució corresponent, s'entendrà que la petició ha sigut desestimada, sense perjuí de l'obligació de resoldre de l'Administració a tenor de l'article 42 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  De conformitat amb el que establixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà ser recorreguda potestativament en reposició o bé es podrà plantejar directament recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:
  a) El recurs potestatiu de reposició haurà d'interposar-se davant de el conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  b) El recurs contenciós administratiu haurà de ser interposat davant dels jutjats del contenciós administratiu de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà al de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14638

  Tramitació

  Este procediment estarà publicat en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es) i podrà realitzar-se la presentació telemàtica de les sol·licituds, per a això s'accedirà al catàleg de procediments administratius de la Generalitat. Per a poder accedir a este sistema telemàtic, la persona que ho sol·licite haurà de disposar d'algun dels sistemes de firma electrònica admesos en la Seu de la Generalitat.

  En el cas de presentar un certificat digital de persona física i que s'actue en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de representacions de caràcter voluntari davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica.

  Notificació o publicació dels tràmits del procediment
  1. El mitjà de notificació de cada un dels tràmits d'este procediment serà per correu certificat, excepte la notificació de la resolució que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  2. Les subvencions concedides seran objecte de publicació en la Base de Dades Nacionals de Subvencions.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  1. Les subvencions seran concedides, d'acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, per mitjà del procediment de concurrència competitiva a tots els sol·licitants que complisquen els requisits establits en l'article 4 de les bases i realitzen les activitats assenyalades en l'article 1.2 com a objecte de les corresponents convocatòries de subvencions. 2. El procediment de concessió s'iniciarà d'ofici per mitjà de convocatòria pública aprovada per l'òrgan competent i publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 3. La comissió tècnica de valoració podrà requerir als interessats totes les dades i acreditacions que consideren necessàries per a la deguda qualificació dels gastos objecte de subvenció.

  Obligacions

  1. A més de les obligacions que amb caràcter general s'estableixen en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 23 de novembre, general de subvencions, són obligacions dels beneficiaris de les subvencions convocades per aquesta resolució les previstes en l'article 5 de l'Ordre 83/2016, de 12 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions a la difusió del llibre i la lectura (DOGV núm. 7937, 15.12.2016).
  2. Els beneficiaris hauran de complir, així mateix, les obligacions de publicitat previstes en l'apartat 4 de l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. Aquesta difusió es realitzarà preferentment a través de les corresponents pàgines web.
  3. L'obtenció concurrent d'altres aportacions que siguen incompatibles amb aquesta subvenció, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.

  Sancions

  Les infraccions i sancions administratives s'ajustaran al que disposa el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en el capítol IV del títol X de Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orde 83/2016, de 12 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions a la difusió del llibre i la lectura (DOGV núm. 7937, de 15/12/2016).
  - Extracte de la Resolució de 8 de març de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per laqual es convoquen per a l'exercici 2018 subvencions a ladifusió del llibre i la lectura.(DOGV número 8253, de 13/03/2018.)
  - RESOLUCIÓ de 8 de març de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 subvencions a la difusiódel llibre i la lectura.(DOGV número 8253, de 13/03/2018.)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 83/2016, de 12 de desembre (bases reguladores)

  Vegeu extracte de la Resolució de 8 de març de 2018, de la Conselleriad'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 subvencions a la difusió del llibre i la lectura.

  Vegeu Resolució de 8 de març de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 subvencions a la difusió del llibre i la lectura.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.