Detall de Procediment

Subvencions per a la contractació de personal investigador de caràcter predoctoral. ACIF

Codi SIA:: 211409
Codi GVA:: 14684
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(01-12-2023
18-12-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Esmena

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió de subvencions per a afavorir la formació investigadora en programes de doctorat per a la consecució del títol de doctor/a mitjançant la contractació, pels centres d'investigació, de personal investigador predoctoral en formació.

Requisits

Requisits

a) Ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea o ser estranger amb autorització o permís de residència o d'estada per estudis a Espanya, si és el cas. b) Haver obtingut un títol expedit per una universitat espanyola o estrangera, de llicenciatura, arquitectura, enginyeria, grau, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o diplomatura, amb posterioritat a l'1 de gener de 2019 i estar admés en un programa de doctorat d'una universitat de la Comunitat Valenciana, o estar en possessió d'un dels títols esmentats i del títol de màster, o haver realitzat la matrícula en un màster universitari oficial que done accés a un programa de doctorat. En el cas de títols homologats es tindrà en compte la data d'obtenció del títol, no la data d'homologació. En el cas d'aquelles persones que hagen gaudit de permisos derivats de maternitat o paternitat conformement a les situacions protegides que es recullen en el règim general de la Seguretat Social o per l'atenció a persones en situació de dependència -conformement al que es disposa en la Llei 39/2006, de 14 de desembre-; o per situació d'incapacitat temporal derivada d'una malaltia greu o una situació derivada de violència de gènere, s'ampliarà un any per cada permís de maternitat o paternitat o per una situació de les citades, tinguts amb posterioritat a l'1 de gener de 2019. Per a aquelles persones que s'hagen dedicat a l'atenció i cura de fills menors de sis anys per un període de temps no inferior a un any, en els quatre anys anteriors a l'obtenció del títol, la data de finalització d'estudis s'estendrà fins a l'1 de gener de 2016. c) Acreditar una nota mitjana mínima ponderada en el seu expedient acadèmic de grau, llicenciat, arquitecte, enginyer, arquitecte tècnic, enginyer tècnic o diplomat, que per branca de coneixement serà la següent: - Ciències Socials i Jurídiques: 8,04 - Enginyeria i Arquitectura: 7,58 - Arts i Humanitats: 8,31 - Ciències de la Salut: 8,05 - Ciències: 8;02 En el cas d'estudis cursats en sistemes universitaris estrangers, l'equivalència de notes es pot obtindre en https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html#*dg1 Cada titulació formarà part de la branca de coneixement en què estiga autoritzada en la respectiva universitat on s'hagen cursat els estudis. d) No estar en possessió del títol de doctor o doctora amb anterioritat a la data d'inici del gaudi de l'ajuda No podran ser sol·licitants ni accedir a la contractació subvencionada els qui hagen gaudit amb anterioritat d'un contracte de caràcter predoctoral per un període de temps superior a 12 mesos, en el moment de la signatura del contracte. Les persones sol·licitants que resulten seleccionades hauran d'estar admesos en un programa de doctorat d'una universitat de la Comunitat Valenciana en el moment de la seua contractació.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions són els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana. Podran ser sol·licitants totes les persones que, en finalitzar el termini de presentació de sol·licituds establit en la convocatòria corresponent, reunisquen la totalitat dels requisits següents:

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà de l'1 de desembre de 2023 al 18 de desembre de 2023 (DOGV núm 9710, de 24/10/2023)

Formularis documentació

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la següent documentació: a) Còpia del títol de llicenciat, arquitecte, enginyer, grau, arquitecte tècnic, enginyer tècnic o diplomat. En el cas de titulacions estrangeres traducció jurada d'aquest. b) Certificat de l'expedient acadèmic de la titulació de llicenciat, arquitecte, enginyer, grau, arquitecte tècnic, enginyer tècnic o diplomat, emés per la secretaria del centre en que consten totes les assignatures superades amb els seus crèdits, les qualificacions obtingudes i la nota mitjana del mateix en base 10. Si s'ha arribat a aquesta titulació a través de més d'un títol consecutiu de nivell diferent, es presentarà l'expedient acadèmic de cadascuna de les titulacions. En el cas de certificacions acadèmiques estrangeres, hauran d'acompanyar-la del corresponent document d'equivalència de notes i de la traducció jurada de la certificació acadèmica. c) Curriculum vitae de la persona sol·licitant. d) Memòria descriptiva del projecte d'investigació que es pretén realitzar. e) Matrícula en el programa de doctorat o certificat de l'Escola de Doctorat en el qual conste la seua admissió en un programa de doctorat o matrícula del màster o títol de màster. f) Autorització o permís de residència, o d'estada per estudis a Espanya, en el seu cas. g) Historial cientificotècnic del grup d'investigació del qual forma part el director de la tesi i en el qual s'integrarà el candidat. h) En el cas de persones que s'acullen al supòsit d'atenció i cura de fills menors de sis anys en els quatre anteriors a l'obtenció del títol, hauran d'aportar fotocòpia del llibre de família i certificat de la vida laboral emés per la Seguretat Social. i) Fotocòpia del permís concedit en el cas d'acollir-se a algun dels supòsits previstos en el punt 2. b de l'apartat segon de la convocatòria. j) En el seu cas, document acreditatiu d'estar residint a l'estranger en el moment de presentació de la sol·licitud. k) Conformitat a la sol·licitud i a la memòria per part de la persona o persones directores de la tesi doctoral. A l'efecte del que es disposa en l'article 14.3 de l'Ordre de bases, el certificat de l'expedient acadèmic de la titulació en els termes requerits en l'apartat 2 a), la memòria descriptiva del projecte d'investigació, el curriculum vitae de la persona sol·licitant i l'historial cientificotècnic del grup d'investigació, es consideren part integrant i contingut mínim de la sol·licitud, per la qual cosa l'absència o falta de contingut en aquests documents determinarà la inadmissió d'aquesta, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 21 de la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Presentació

Presentació

Presencial

Només les persones físiques que residisquen en l'estranger en el moment de presentació de la sol·licitud podran utilitzar per a omplir-la el tràmit telemàtic que no requereix d'acreditació amb signatura digital. En aquest cas, hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud, documentació acreditativa d'estar residint a l'estranger. Després de l'enviament telemàtic, cal imprimir els documents que genere automàticament l'aplicació telemàtica en què es consignarà la signatura original i s'han de presentar en qualsevol dels llocs que assenyala l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Els serveis de correus a l'estranger, públics o privats, no són registres vàlids, de conformitat amb l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. En el cas que es presente la sol·licitud en un d'aquests serveis, la data de registre d'aquesta serà quan es reba en un registre vàlid. No s'acceptaran les sol·licituds que presenten un registre que no siga d'entrada.

Telemàtica
Vegeu l'Enllaç "Guia per a emplenar els formularis telemàtics" en l'apartat següent INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA. Aquest tràmit requereix autenticació per mitjà de certificat digital. Pas 1: descarregar les plantilles dels documents que cal annexar i que requereix la sol·licitud per a omplir-los. Pas 2: omplir la sol·licitud telemàtica. Pas 3: annexar els documents corresponents i enviar telemàticament. Per a fer qualsevol consulta sobre la tramitació d'aquest servei, podeu utilitzar el telèfon d'informació 012.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Aquest tràmit requereix autenticació per mitjà de certificat electrònic, excepte en el supòsit de persones físiques que estiguen residint en l'estranger en el moment de presentació de la sol·licitud, que podran utilitzar el tràmit telemàtic que no requereix acreditació amb certificat electrònic. En aquest cas, cal aportar un document acreditatiu d'estar residint en l'estranger en el moment de presentació de la sol·licitud. Pas 1: Descarregar les plantilles dels documents que cal annexar i que requereix la sol·licitud per a omplir-los. Pas 2: Omplir la sol·licitud telemàtica. Pas 3: Annexar els documents corresponents i enviar telemàticament. Pas 4: Aquest pas l'han de fer únicament les persones físiques que residisquen en l'estranger en el moment de presentació de la sol·licitud que utilitzen el tràmit telemàtic sense certificat electrònic. Després de l'enviament telemàtic, cal imprimir els documents que genere automàticament l'aplicació telemàtica en què es consignarà la signatura original i s'han de presentar en qualsevol dels llocs que assenyala l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Per a fer qualsevol consulta sobre la tramitació d'aquest servei, podeu utilitzar el telèfon d'informació 012.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Les sol·licituds s'avaluaran segons els criteris i els barems següents: a) Expedient acadèmic de la persona sol·licitant (40 %). b) Avaluació del currículum de la persona sol·licitant (20 %): altres títols universitaris oficials, estades en altres centres universitaris, coneixements acreditats d'idiomes, premi extraordinari fi de carrera o de fi de màster o altres premis obtinguts en convocatòries competitives, altres mèrits d'experiència docent universitària o d'activitat investigadora (publicacions, participació en congressos, cursos i esdeveniments de difusió científica), participació en projectes d'investigació mitjançant una beca o un contracte associats a projectes. c) Mèrits de grup d'investigació del qual forma part el director de la tesi i en el qual s'integrarà el candidat, obtinguts en els últims cinc anys (20 %): publicacions del grup, projecció internacional, tesis doctorals dirigides pels membres del grup, projecció dels doctors formats en el grup (lloc de treball actual i publicacions derivades de les seues tesis), contractes d'investigació de rellevància especial, patents i finançament. d) Avaluació de la memòria descriptiva del projecte d'investigació (20 %): 1. Fins a 15 punts: qualitat cientificotècnica, rellevància i viabilitat del projecte i metodologia, disseny de la investigació i pla de treball. 2. Fins a 5 punts: vinculació del projecte a les línies d'investigació del grup.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

L'òrgan instructor al qual correspondrà la tramitació del procediment serà la unitat administrativa superior dependent de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació, així com el servei dependent d'aquesta que exercisca les funcions a aquest efecte.

Obligacions

Obligacions

1. Són obligacions de les entitats beneficiàries: a) Formalitzar un contracte laboral d'acord amb l'article 21 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, i el Reial decret 103/2019, pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador predoctoral, i remetre'n una còpia a l'òrgan instructor. En el contracte s'haurà d'esmentar, si és el cas, el cofinançament pel Fons Social Europeu, i hi haurà de figurar l'emblema de la Unió Europea i el lema del fons esmentat. b) Comunicar a l'òrgan instructor les renúncies, les interrupcions i altres incidències dels contractes finançats, en el termini màxim d'un mes des de la data en què es produïsquen. Així mateix, rescindir el contracte de personal investigador predoctoral l'endemà de la lectura i defensa de la tesi doctoral, per a la qual cosa cal comunicar aquesta circumstància a l'òrgan instructor en el termini màxim d'un mes. c) Proporcionar al personal contractat el suport necessari i facilitar-li la utilització dels mitjans, instruments o equips que calga per al desenvolupament normal de la seua activitat. d) Donar suport a la formació del personal contractat, de manera que es facilite qualsevol activitat que calga per a aconseguir-ne la millor formació o orientació professional i d'ocupació, així com fer estades breus en centres d'investigació, assistència i participació en congressos i altres activitats relacionades amb la seua investigació. e) Vigilar que el personal investigador contractat desenvolupe amb aprofitament l'activitat investigadora, per a la qual cosa s'ha d'ajustar a les normes de treball i disposicions reglamentàries del centre on es duga a terme. f) Vetlar perquè el personal investigador contractat es quede en el centre d'aplicació del contracte, i amb la mateixa direcció de tesi o projecte. Qualsevol alteració o incidència que afecte les condicions sota les quals s'haja concedit la subvenció l'haurà de comunicar i, si és el cas, autoritzar l'òrgan concedent, i necessitarà la conformitat dels centres i del personal investigador implicats. g) Designar la persona que farà les funcions de direcció de la tesi i que serà la responsable de supervisar el treball del personal investigador contractat, així com d'emetre els informes anuals o finals del contracte, o sobre qualsevol possible incidència que sorgisca durant el període de duració del contracte. h) Fer pública la circumstància d'haver rebut finançament de la Generalitat i, si és el cas, del Fons Social Europeu; en aquest cas, caldrà que hi figure així mateix l'emblema de la Unió Europea i el lema del Fons Social Europeu en les publicacions, ponències, participacions en congressos i altres activitats de difusió científica durant el període de gaudi de la subvenció. i) En el cas que s'extingisca el contracte, l'entitat beneficiària de la subvenció haurà de reintegrar la part proporcional d'aquesta subvenció corresponent al temps de contracte no gaudit per la persona investigadora contractada, sense perjudici que s'acorde la substitució en els termes que establisca la resolució de concessió d'aquesta convocatòria. j) Si és el cas, formalitzar un contracte de doctor per al POP d'un any de duració i remetre'n una còpia a l'òrgan concedent. 2. Són obligacions del personal contractat: a) Incorporar-se al centre d'investigació en la data que establisca la resolució de concessió. b) Ajustar-se a les normes de funcionament del centre. c) Sol·licitar una autorització al centre d'adscripció per a qualsevol absència temporal. d) Comunicar qualsevol incidència al seu centre d'adscripció perquè, si és procedent, es comunique a l'òrgan instructor. e) En cas de renúncia al contracte, l'haurà de comunicar al seu centre amb quinze dies d'antelació. f) Presentar la documentació que requerisca l'òrgan instructor o el centre d'adscripció en relació amb el gaudi de la subvenció. g) Fer pública la circumstància d'haver rebut finançament de la Generalitat i, si escau, del Fons Social Europeu en les publicacions, ponències, participacions en congressos i altres activitats de difusió científica durant el període de gaudi de la subvenció.

Observacions

Observacions

Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes, l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que les ha dictades, segons els articles 112, 123 i 124 de l'LPAC; o bé impugnar-les directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la notificació, per a la qual cosa cal formular el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que estableixen els articles 10.1 lletra a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. En cap cas podrà simultaniejar-se la interposició dels dos recursos.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

La subvenció anual per a cada un dels contractes predoctorals serà de 22.192,80 euros per als tres primers anys i de 27.300 euros per al quart any, i es destinarà, obligatòriament, a finançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social dels investigadors contractats durant cada una de les anualitats, considerades independentment. La retribució salarial mínima que hauran de percebre els investigadors en formació durant aquest període, que caldrà indicar en cada contracte, s'ajustarà al que estableix l'article 7 del Reial decret 103/2019, d'1 de març, pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador predoctoral en formació.

Termini màxim

Termini màxim

La resolució de les ajudes convocades i la seua notificació es farà segons el que s'estableix en l'article 20 de l'ordre de bases reguladores 19/2020, d'1 d'octubre. El termini màxim per a resoldre les sol·licituds presentades i per a la concessió de les subvencions serà de sis mesos a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. El termini màxim per a resoldre el procediment i notificar la resolució es podrà suspendre en el cas que preveu l'art. 22.1 a de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Transcorregut aquest termini sense que hi haja recaigut la resolució, s'entendrà desestimada en els termes que preveu l'article 25 de l'LPAC.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Quan s'haja elevat la proposta de resolució definitiva, la persona titular de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació dictarà la resolució definitiva del procediment, acte que posarà fi a la via administrativa i que es notificarà a les persones interessades.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix

Acord de la Direcció General de Ciència i Investigació pel qual es requerix l'esmena de les sol·licituds de subvencions per a la contractació de personal investigador en fase predoctoral per a l'exercici 2024 (CIACIF 2023), realitzada per Resolució de 20 d'octubre de 2023, de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació (DOGV núm 9710 de 24.10.2023).

Termini

Termini

10 dies hàbils del 23 d'abril al 7 de maig de 2024