Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per a la contractació de personal investigador de caràcter predoctoral. ACIF

  Objecte del tràmit

  Aquestes subvencions tenen per objecte afavorir que els centres d'investigació contracten personal investigador de caràcter predoctoral.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions són els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Podran ser sol·licitants totes les persones que, en finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, complisquen tots els requisits següents:
  a) Tindre la nacionalitat espanyola, ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea o ser estranger amb autorització o permís de residència o d'estada per estudis a Espanya, si escau.
  b) Tindre un títol expedit per una universitat espanyola o estrangera, de llicenciatura, arquitectura, enginyeria, grau, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o diplomatura, amb posterioritat a l'1 de gener de 2016. En el cas de títols homologats, es tindrà en compte la data d'obtenció del títol, no la data d'homologació.
  En el cas de les persones que hagen gaudit de permisos derivats de maternitat o paternitat d'acord amb les situacions protegides que es recullen en el règim general de la Seguretat Social o per l'atenció a persones en situació de dependència -d'acord amb el que disposa la Llei 39/2006, de 14 de desembre-; o per situació d'incapacitat temporal derivada d'una malaltia greu o una situació derivada de violència de gènere, s'ampliarà un any per cada permís de maternitat o paternitat o per una situació de les mencionades, que s'haja tingut amb posterioritat a l'1 de gener de 2016.
  Per a les persones que s'hagen dedicat a l'atenció i la cura de fills menors de sis anys en els quatre anteriors a l'obtenció del títol, la data de finalització d'estudis s'estendrà fins a l'1 de gener de 2013.
  c) Estar admés o preadmés en un programa de doctorat en una universitat de la Comunitat Valenciana. A aquest efecte, es considerarà que un sol·licitant està preadmés quan haja superat un mínim de 300 crèdits i haja sol·licitat la seua admissió a un programa de doctorat.
  d) Acreditar una nota mitjana mínima ponderada en el seu expedient acadèmic de grau, llicenciatura, arquitectura, enginyeria, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o diplomatura, que per branca de coneixement serà la següent:
  - Ciències Socials i Jurídiques: 8,50
  - Enginyeria i Arquitectura: 7,45
  - Arts i Humanitats: 8,50
  - Ciències de la Salut: 7,90
  - Ciències: 7,45

  En el cas d'estudis cursats en sistemes universitaris estrangers, l'equivalència de notes es pot obtindre en http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html. En tot cas, la nota mitjana haurà de ser calculada amb almenys 240 crèdits.
  En la taula I de l'annex XVI s'estableixen les equivalències entre branques de coneixement i titulacions.
  e) No estar en possessió del títol de doctor o doctora amb anterioritat a la data d'inici del gaudi de la subvenció.
  f) No podran ser sol·licitants ni accedir a la contractació subvencionada les persones que hagen gaudit d'una ajuda predoctoral per temps superior a dotze mesos.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La subvenció anual per a cada un dels contractes predoctorals serà de 22.192,80 euros i es destinarà necessàriament a finançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social dels investigadors contractats durant cada una de les anualitats, considerades independentment. La retribució salarial mínima que han de rebre els investigadors en formació durant aquest període, que s'haurà d'indicar en cada contracte, s'ajustarà al que estableix l'article 7 del Reial decret 103/2019, d'1 de març, pel qual s'aprova l'Estatut Bàsic del Personal Investigador en Formació.
  El pagament corresponent a la primera anualitat es tramitarà després de la presentació dels contractes predoctorals. Els pagaments de les anualitats següents estaran condicionats al fet que s'hagen presentat prèviament els informes de seguiment científic i aquests s'hagen valorat positivament.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds han de presentar-se del 16 de setembre al 4 d'octubre de 2019. (DOGV núm. 8607, de 06/08/2019).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les persones que no utilitzen la signatura electrònica avançada han de remetre telemàticament la seua sol·licitud i tota la documentació requerida. La sol·licitud s'ha d'imprimir i, amb totes les signatures originals, s'ha de presentar en els llocs que s'indiquen en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=ACIF-SF&version=9&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14684

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=ACIF&version=9&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14684

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud telemàtica ha d'anar acompanyada dels documents següents:
  a) Còpia del títol de llicenciat, arquitecte, enginyer, grau, arquitecte tècnic, enginyer tècnic o diplomat. En el cas de titulacions estrangeres, traducció jurada del títol.
  b) Certificat de l'expedient acadèmic de la titulació de llicenciat, arquitecte, enginyer, grau, arquitecte tècnic, enginyer tècnic o diplomat, emés per la secretària del centre i en el qual consten totes les assignatures superades amb el nombre de crèdits, les qualificacions obtingudes i la nota mitjana, en base 10. Si s'ha arribat a aquesta titulació a través de més d'un títol consecutiu de nivell diferent, ha de presentar-se l'expedient acadèmic de cada titulació.
  En el cas de certificacions acadèmiques estrangeres, han d'acompanyar-la del corresponent document d'equivalència de notes i de la traducció jurada de la certificació acadèmica.
  c) Curriculum vitae de la persona sol·licitant.
  d) Memòria descriptiva del projecte d'investigació que es pretén realitzar.
  e) En el cas de persones que s'acullen al supòsit d'atenció i de cura de fills menors de sis anys en els quatre anteriors a l'obtenció del títol, han d'aportar fotocòpia del llibre de família i certificat de la vida laboral emés per la Seguretat Social.
  f) Fotocòpia del permís concedit en el cas d'acollir-se a algun dels supòsits previstos en el punt 1b de l'apartat segon.
  g) Certificat de l'escola de doctorat en el qual conste la seua admissió o preadmissió en un programa de doctorat. Aquest requisit podrà acreditar-lo la universitat mitjançant una llista de sol·licitants admesos o preadmesos en els seus programes de doctorat.
  h) Autorització o permís de residència, o d'estada per estudis a Espanya, si escau.
  3. El centre beneficiari comprovarà que la persona sol·licitant i la documentació presentada s'ajusten als requisits establits en aquesta convocatòria. Les sol·licituds han de disposar de la signatura de la persona sol·licitant (si no s'ha realitzat amb signatura electrònica), de la persona directora de tesi i, si escau, de la/les codirectora/ores, i la conformitat del centre d'investigació. Per a aquesta conformitat, els centres d'investigació podran presentar una llista de les persones sol·licitants signada per qui ostente la representació legal de l'entitat en matèria d'investigació.
  4. Cap persona pot figurar com a directora o codirectora de tesi en més d'una sol·licitud.

  Impresos associats

  Contractació personal investigador en formació

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la resolució, així com per a realitzar les propostes de cada fase comptable que siguen procedents en execució d'aquesta.
  2. Si la documentació aportada és incompleta, es requerirà, en el servidor d'informació de la conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació, o per qualsevol mitjà que permeta tindre constància de la seua recepció per l'interessat, les entitats o persones sol·licitants perquè, en el termini de deu dies esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb l'advertiment que, si no ho fan, es considerarà que desisteixen de la seua sol·licitud, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) mitjançant resolució de la Direcció General de Ciència i Investigació, i se'ls declararà desistits per aquest motiu, de conformitat amb el que preveu l'article 21.1 de la llei mencionada. Addicionalment, també podrà comunicar-se aquesta incidència per correu electrònic.
  3. Durant el període d'esmena no es podrà modificar l'objecte i la condició de la sol·licitud presentada.
  4. Les notificacions es realitzaran mitjançant publicació en la pàgina web de la conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació i tindrà els efectes de notificació practicada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que les ha dictades, d'acord amb els articles 112, 123 i 124 de l'LPAC; o bé impugnar-les directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de ser notificades, i per a això formularà el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que s'estableix en els articles 10.1, lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. En cap cas es podrà simultaniejar la interposició dels dos recursos.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=ACIF-SF&version=9&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14684

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=ACIF&version=9&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14684

  Tramitació

  Sol·licitud de subvencions per a la contractació de personal investigador de caràcter predoctoral.
  L'objecte d'aquest procediment és permetre als usuaris sol·licitar subvencions per a fomentar la contractació de personal investigador de caràcter predoctoral per part de centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.
  Aquest tràmit requereix autenticació per mitjà de certificat digital. Si no disposeu de certificat, podeu accedir a la versió sense certificat.

  INSTRUCCIONS
  Tramitació telemàtica
  Vegeu la demo
  Pas 1: descarregueu les plantilles dels documents a annexar que requerisca la sol·licitud per tal d'omplir-los.
  Pas 2: ompliu la sol·licitud telemàtica.
  Pas 3: annexeu els documents corresponents i envieu-ho tot telemàticament.

  Per a realitzar qualsevol consulta sobre la tramitació d'aquest servei, podeu utilitzar el telèfon d'informació 012.

  Inici
 • Informació complementària

  Seguiment científic de les subvencions:

  1. El mes de novembre de cada anualitat, la persona investigadora contractada, mitjançant els centres perceptors de la subvenció, ha de remetre una memòria que preveja un detall de la tasca realitzada, així com qualsevol altra activitat desenvolupada i les tasques a realitzar durant el següent any de contracte. Aquest document ha d'anar acompanyat d'un informe de la/les persona/ones directora/ores de tesi sobre els resultats.
  2. Finalitzat el contracte, inclosa la renúncia d'aquest, la persona investigadora contractada, mitjançant el seu centre d'adscripció, ha de remetre a l'òrgan instructor, en el termini d'un mes, un resum explicatiu de la tasca realitzada i un informe del director o de la directora de tesi sobre els resultats obtinguts i el grau de formació adquirit. Aquests documents s'han d'enviar també escanejats a l'adreça de correu electrònic pcuni_fse@gva.es
  3. Comunicar la lectura i defensa de la tesi doctoral en el termini d'un mes des que es produïsca, per a la qual cosa ha de presentar en aquest termini una còpia del resguard de la sol·licitud del títol de doctor o doctora.
  4. Fer pública la circumstància d'haver rebut finançament de la Generalitat i del Fons Social Europeu en les publicacions, ponències, participacions en congressos i altres activitats de difusió científica durant el període de gaudi de la subvenció.

  Incompatibilitats
  Aquesta subvenció és incompatible amb qualsevol altra subvenció, beca o contracte de naturalesa anàloga, excepte les subvencions per estades predoctorals en el context del projecte d'investigació objecte de la tesi doctoral. També serà incompatible amb qualsevol altra percepció econòmica quan la normativa que la regule ho establisca. Per a la resta d'incompatibilitats, s'ajustarà al que a aquest efecte dicten les normes del centre d'investigació.

  Criteris de valoració

  Les sol·licituds s'avaluaran segons els criteris i barems següents:

  a) Nota mitjana de l'expedient acadèmic de la persona preseleccionada (70 %).
  b) Avaluació de la memòria descriptiva del projecte d'investigació (20 %).
  1. Fins a 15 punts: qualitat cientificotècnica, rellevància i viabilitat del projecte, metodologia, disseny de la investigació i pla de treball.
  2. Fins a 5 punts: vinculació del projecte a les línies d'investigació del grup i finançament del projecte.
  c) Avaluació del currículum de la persona sol·licitant (10 %).
  1. Fins a 5 punts: títols universitaris oficials, estades en altres centres universitaris, coneixements acreditats d'idiomes, publicacions, participació en congressos, cursos.
  2. Fins a 5 punts: participació en projectes d'investigació per mitjà de beca o contracte associats a projectes.

  Obligacions

  1. Són obligacions del centre d'investigació:
  a) Formalitzar un contracte laboral, preferentment, d'acord amb l'article 21 de la Llei 14/2011, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, i remetre una còpia d'aquest a l'òrgan instructor en el termini d'un mes des de la formalització d'aquest. En el contracte s'ha d'indicar el cofinançament pel Fons Social Europeu. Així mateix, ha de figurar l'emblema de la Unió Europea i el lema "El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur".
  b) Rescindir el contracte de la persona contractada l'endemà de la lectura i defensa de la tesi doctoral. Aquesta circumstància ha de comunicar-se a l'òrgan instructor en el termini màxim d'un mes.
  c) Proporcionar al personal contractat el suport necessari i facilitar-li la utilització dels mitjans, els instruments o equips que resulten precisos per al normal desenvolupament de la seua activitat.
  d) Donar suport a la formació del personal contractat i facilitar qualsevol activitat que siga necessària per a la seua millor formació o orientació professional i d'ocupació, així com la realització d'estades breus en centres d'investigació, assistència i participació en congressos i altres activitats relacionades amb la seua investigació.
  e) Vigilar que el personal investigador contractat desenvolupe amb aprofitament l'activitat investigadora, ajustant-se a les normes de treball i disposicions reglamentàries del centre en què es duga a terme l'activitat.
  e) Vetlar perquè el personal investigador contractat romanga en el centre d'aplicació del contracte, i amb la mateixa direcció de tesi o projecte. Qualsevol alteració o incidència que afecte les condicions sota les quals es va concedir la subvenció ha de ser autoritzada per l'òrgan concedent i necessitarà la conformitat dels centres i del personal investigador implicats.
  f) Assignar la persona que realitzarà les funcions de direcció de la tesi i que serà la responsable de supervisar el treball del personal investigador contractat, així com d'emetre els informes anuals o finals del contracte, o sobre qualsevol possible incidència que sorgisca durant el període de durada del contracte.
  g) Fer pública la circumstància d'haver rebut finançament de la Generalitat i del Fons Social Europeu en les publicacions, ponències, participacions en congressos i altres activitats de difusió científica durant el període de gaudi de la subvenció. Així mateix, ha de figurar l'emblema de la Unió Europea i el lema "El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur".
  h) En cas que es produïsca l'extinció del contracte, l'entitat beneficiària de la subvenció ha de reintegrar la part proporcional d'aquesta subvenció corresponent al temps de contracte no gaudit per la persona investigadora contractada, sense perjudici que s'acorde la seua substitució en els termes que establisca la convocatòria corresponent.

  2. Són obligacions del personal contractat:
  a) Incorporar-se al centre d'investigació en la data establida en la resolució de concessió.
  b) Ajustar-se a les normes de funcionament del centre.
  c) Sol·licitar autorització al centre d'adscripció per a qualsevol absència temporal.
  d) Comunicar qualsevol incidència al seu centre d'adscripció perquè, si és el cas, siga comunicada a l'òrgan instructor.
  e) En cas de renúncia al contracte, ha de comunicar-la al seu centre amb 15 dies d'antelació.
  f) Presentar la documentació que li siga requerida per l'òrgan instructor o pel seu centre d'adscripció, en relació amb el gaudi de la subvenció.
  g) Fer pública la circumstància d'haver rebut finançament de la Generalitat i, si escau, del Fons Social Europeu en les publicacions, ponències, participacions en congressos i altres activitats de difusió científica durant el període de gaudi de la subvenció. Així mateix, ha de figurar l'emblema de la Unió Europea i el lema "El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur".

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7943, de 23/12/2016).
  - Correcció d'errors de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7967, de 27/01/2017).
  - Ordre 37/2017, de 26 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8137 de 28.09.2017).
  - Resolució de 30 de juliol de 2019, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre

  Vegeu la correcció d'errors de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre.

  Vegeu l'Ordre 37/2017, de 26 de setembre.

  Vegeu la Resolució de 30 de juliol de 2019.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.