Subvencions per a la contractació de personal investigador en fase postdoctoral. APOSTD

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 211410
|
Codi GVA: 14688
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objecte de la present convocatòria és la concessió de subvencions per a completar la formació de personal investigador doctor, fomentant la mobilitat i internacionalització dels investigadors que desitgen desenvolupar un projecte d'investigació en un centre d'investigació diferent a aquell en què van obtindre el títol de doctor, i la seua regulació específica es conté en els articles 48 al 55 de l'Ordre de Bases.

Esta actuació és cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu Plus (FSE +).

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
EsmenaTemini tancat

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Podran ser beneficiaris d'aquestes subvencions els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.

Podran ser sol·licitants totes les persones que, en finalitzar el termini de presentació de sol·licituds establit en la convocatòria corresponent, reunisquen la totalitat dels requisits

L'ajuda tindrà dues modalitats:

Modalitat A: dirigida al personal investigador doctor que ha obtingut el títol de doctor en una universitat de la Comunitat Valenciana i desitge desenvolupar un projecte d'investigació en un centre d'investigació fora d'aquesta.

Modalitat B: dirigida a personal investigador doctor que haja obtingut el títol de doctor en un centre d'investigació fora de la Comunitat Valenciana i desitge dur a terme un projecte d'investigació en un centre d'investigació d'aquesta

Requisits

- Podran ser sol·licitants totes aquelles persones que, en finalitzar el termini de presentació de sol·licituds establit en la present convocatòria, reunisquen la totalitat dels següents requisits:

a) Haver obtingut el títol de doctor, amb posterioritat a l'1 de gener de 2019 o estar en condicions d'obtindre el títol en el moment de la sol·licitud. En este supòsit la persona sol·licitant haurà de presentar en el termini de dos mesos des de la data de finalització de presentació de sol·licituds, el seu títol de doctor, document que certifique el pagament de taxes per a l'expedició del títol, o document que acredite la defensa i aprovació de la tesi doctoral.

En el cas de títols homologats es tindrà en compte la data d'obtenció del títol, no la data d'homologació.

En el cas d'aquelles persones que hagen gaudit de permisos derivats de maternitat o paternitat conformement a les situacions protegides que es recullen en el règim general de la Seguretat Social o per l'atenció a persones en situació de dependència -conformement al que es disposa en la Llei 39/2006, de 14 de desembre; o per situació d'incapacitat temporal derivada d'una malaltia greu o una situació derivada de violència de gènere, s'ampliarà un any per cada permís de maternitat o paternitat o per una situació de les citades, tinguts amb posterioritat a l'1 de gener de 2019.

Per a aquelles persones que s'hagen dedicat a l'atenció i cura de fills menors de sis anys per un període de temps no inferior a un any, en els quatre anys anteriors a l'obtenció del títol, la data de finalització d'estudis s'estendrà fins a l'1 de gener de 2016.

b) No haver sigut beneficiàries de les ajudes per a la contractació de personal investigador postdoctoral en convocatòries anteriors.

3. Tant les persones sol·licitants de la modalitat A com les de la modalitat B, hauran de ser proposades per una persona investigadora principal que haurà de reunir els següents requisits:

a) Tindre vinculació estatutària, funcionarial o contractual amb un centre d'investigació de la Comunitat Valenciana, en el moment de la sol·licitud que haurà de comprendre i mantindre durant tot el període d'execució de l'ajuda.

b) Tindre acreditats, o si és el cas avaluats positivament, dos trams de l'activitat investigadora per la *CNEAI o per la *AVAP o acreditar un Impacte Normalitzat de la producció científica igual o superior a 1,3 respecte del valor mig mundial, en el període 2018-2021.

c) El personal investigador postdoctoral haurà de comptar amb un tutor en el centre receptor. En la modalitat A, s'haurà de comptar amb la conformitat de la persona investigadora tutora d'aquest centre. En la modalitat B, el tutor serà la persona investigadora principal que ha realitzat la proposta.

d) Com a màxim es podrà avalar una sol·licitud de cada modalitat.

Com es tramita

Procés de tramitació
Aquest tràmit requereix autenticació per mitjà de certificat electrònic, excepte en el supòsit de persones físiques que estiguen residint a l'estranger en el moment de presentació de la sol·licitud, que podran utilitzar el tràmit telemàtic que no requereix d'acreditació amb certificat electrònic....
Saber més
Criteris de valoració
1. Les sol·licituds s'avaluaran segons els criteris i els barems següents: a) Currículum cientificotècnic de la persona sol·licitant (40 %). 1. Fins a 30 punts: publicacions, contribucions en congressos, cursos i premis d'investigació. 2. Fins a 10 punts: estades en altres centres d'investigació....
Saber més
Òrgans de tramitació
L'òrgan instructor, a qui correspondrà la tramitació del procediment, serà la unitat administrativa superior dependent de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació, així com el servei dependent d'aquella que exercisca les funcions a aquest efecte.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds serà del 2 al 20 de novembre de 2023 (DOGV núm. 9710, de 24/10/2023).

Documentació
a) Fotocòpia compulsada del títol de doctor o del document en el qual se certifique el pagament de les taxes per a l'expedició d'aquest o, si és el cas, certificat de la universitat d'haver efectuat el depòsit de la tesi per a defensar-la. En el cas de tractar-se d'una titulació estrangera, ha de...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Vegeu l'Enllaç "Guia per a emplenar els formularis telemàtics" en l'apartat següent INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA". Aquest tràmit requereix autenticació per mitjà de certificat digital. Pas 1: Descarregar les plantilles dels documents a annexar requerits per la sol·licitud per a emplenar-los. Pas...
Saber més

  Esmena

  Termini
  Temini tancat

  Deu dies hàbils.

  Descripció

  Acord de la Direcció General de Ciència i Investigació pel qual es requerix l'esmena de les sol·licituds de subvencions per a la contractació de personal investigador en fase postdoctoral per a l'exercici 2024 (CIAPOS 2023), realitzada per resolució de 20 d'octubre de 2023, de la Conselleria...

  Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  La resolució de les ajudes convocades i la seua notificació es realitzarà conforme al que s'estableix en l'article 20 de l'Ordre de bases reguladores 19/2020 d'1 d'octubre. El termini màxim per a resoldre les sol·licituds presentades i per a la concessió de les subvencions serà de sis mesos a...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  La subvenció anual per a cada un dels contractes postdoctorals serà de 46.235,00 euros i es destinarà a finançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social. La retribució salarial mínima que haurà de percebre el personal investigador de caràcter postdoctoral durant aquest període,...
  Saber més
  Obligacions
  1. Són obligacions de l'entitat beneficiària: a) Formalitzar un contracte laboral a temps complet. Els centres hauran d'enviar una còpia dels contractes a l'òrgan instructor. En el contracte s'haurà d'indicar, si és procedent, el cofinançament pel Fons Social Europeu, i hi haurà de figurar...
  Saber més
  Observacions

  Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que les ha dictades, conforme els articles 112, 123 i 124 de la LPAC; o bé...

  Saber més
  Òrgans resolució
  Elevada la proposta de resolució definitiva, la persona titular de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació, dictarà la resolució definitiva del procediment, acte que posarà fín a la via administrativa i que serà notificada als interessats.