• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per a la contractació de personal investigador en fase postdoctoral. APOSTD

  Objecte del tràmit

  Aquestes subvencions es concedeixen a fi de completar la formació de personal investigador doctor que desitge desenvolupar un projecte d'investigació en col·laboració amb una universitat o centre d'investigació fora de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Podran ser sol·licitants totes aquelles persones que, en finalitzar el termini de presentació de sol·licituds establit en la corresponent convocatòria, reunisquen la totalitat dels requisits següents:
  a) Haver obtingut el títol de doctor, amb posterioritat a l'1 de gener de 2015, o haver realitzat el depòsit de la tesi per a defensar-la. En aquest supòsit la persona sol·licitant haurà de presentar en el termini de dos mesos des de la data de finalització de presentació de sol·licituds, el seu títol de doctor, document que certifique el pagament de taxes per a l'expedició d'aquest, o document que acredite la defensa i aprovació de la tesi doctoral.
  En el cas de títols homologats, es tindrà en compte la data d'obtenció del títol, no la data d'homologació.
  En el cas d'aquelles persones que hagen gaudit de permisos derivats de maternitat o paternitat de conformitat amb les situacions protegides que es recullen en el règim general de la Seguretat Social o per l'atenció a persones en situació de dependència -d'acord amb el que disposa la Llei 39/2006, de 14 de desembre-; o per situació d'incapacitat temporal derivada d'una malaltia greu o una situació derivada de violència de gènere, s'ampliarà un any per cada permís de maternitat o paternitat o situació de les esmentades persones, tinguts amb posterioritat a l'1 de gener de 2015.
  Per a aquelles persones que s'hagen dedicat a l'atenció i cura de fills menors de sis anys en els quatre anteriors a l'obtenció del títol de doctor, la data d'obtenció del títol s'ampliarà fins als sis anys anteriors a la data de publicació de la convocatòria.
  b) No haver sigut beneficiària d'aquestes ajudes en convocatòries anteriors.

  Requeriments

  a) Haver obtingut el títol de doctor, amb posterioritat a l'1 de gener de 2015. O haver fet el depòsit de la tesi per a defensar-la. En aquest cas, la persona sol·licitant haurà de presentar en el termini de dos mesos des de la data de finalització de presentació de sol·licituds, el seu títol de doctor, document que certifique el pagament de taxes per a l'expedició d'aquest, o document que acredite la defensa i aprovació de la tesi doctoral.
  En el cas de títols homologats, es tindrà en compte la data d'obtenció del títol, no la data d'homologació.
  Per a aquelles persones que s'hagen dedicat a l'atenció i la cura de fills menors de sis anys en els quatre anys anteriors a l'obtenció del títol de doctor, la data d'obtenció del títol s'ampliarà fins als sis anys anteriors a la data de publicació de la convocatòria.
  b) No haver sigut beneficiària d'aquestes ajudes en convocatòries anteriors.
  2. Les persones sol·licitants hauran de ser avalades per una persona investigadora principal que haurà de reunir els requisits següents:
  a) Tindre vinculació estatutària, funcionarial o contractual en el centre d'investigació, en el moment de la sol·licitud, i haurà de mantindre-la almenys durant el període d'execució de l'ajuda.
  b) Ser persona investigadora principal d'un projecte del Programa Prometeu de la Generalitat o tindre acreditats dos trams de l'activitat investigadora avaluats positivament per la CNEAI o per l'AVAP. En el cas de persones investigadores que tinguen la seua vinculació en centres d'investigació que no puguen accedir a l'avaluació de trams d'activitat investigadora, hauran d'haver finalitzat com a investigadora principal un mínim de dos projectes d'I+D+i del Pla nacional o de programes marc de la Unió Europea, amb una durada superior a un any.
  c) El projecte d'investigació serà presentat en col·laboració amb un centre d'investigació de fora de la Comunitat Valenciana mitjançant la conformitat d'una persona investigadora d'aquest centre.
  d) Només es podrà avalar una sol·licitud.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La subvenció anual per a cadascun dels contractes postdoctorals serà de 46.235 euros, destinats a finançar salari i quota empresarial de la Seguretat Social. La retribució salarial mínima que haurà de rebre el personal investigador de caràcter postdoctoral durant aquest període, que s'haurà d'indicar en cada contracte, serà de 35.000 euros bruts anuals.
  3. La subvenció es complementarà amb una dotació addicional única de 2.000 euros quan l'estada es realitze en estats de fora d'Europa, de 1.000 euros quan siga en estats d'Europa, i de 500 euros quan radique a Espanya, per a sufragar despeses de viatge i assegurances.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds es presentaran del 6 al 25 de setembre de 2018. (DOGV nº 8355 de 06/08/2018)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les persones que no utilitzen la signatura electrònica presentaran la sol·licitud amb signatures originals en qualsevol dels llocs assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).

  En el cas de presentació en una oficina de correus, es portarà en sobre obert per a ser segellat i datat l'imprés de sol·licitud i la còpia, i enviar-ho per correu certificat a:
  Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
  DG Universitat, Investigació i Ciència
  Av. de Campanar, 32. 46015 València

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=APOSTD-SF&version=8&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14688

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=APOSTD&version=8&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14688

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) Títol de doctor, o del document en el qual se certifique el pagament de les taxes per a l'expedició d'aquest o, si escau, certificat de la universitat d'haver realitzat el depòsit de la tesi per a defensar-la. En el cas de titulació estrangera, traducció jurada d'aquesta.
  b) Currículum de la persona sol·licitant.
  c) Currículum del personal investigador doctor que avala la sol·licitud de la persona sol·licitant.
  d) Currículum del personal investigador del centre de destinació que avala el projecte.
  e) Memòria del projecte d'investigació, que haurà d'incloure una explicació de les activitats que desenvoluparà durant la duració del contracte i en el centre de destinació.
  f) Conformitat del centre d'investigació on es realitzarà l'estada.
  g) Certificat del responsable en matèria d'investigació del centre en què s'acredite el compliment dels requisits establits en el supòsit de l'apartat segon 2.b) per part de la persona que avala la sol·licitud.
  h) Llibre de família i informe de vida laboral, per a les persones que s'acullen al supòsit tercer 1.a de l'apartat segon, d'atenció i cura de fills menors de sis anys en els quatre anteriors a l'obtenció del títol de doctor.
  i) Fotocòpia compulsada del permís concedit en el cas d'acollir-se a algun dels supòsits previstos en el punt 1.a de l'apartat segon.

  Impresos associats

  Contractació de personal investigador en formació en fase postdoctoral

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals ha de pronunciar-se la resolució, així com per a realitzar les propostes de cada fase comptable que procedisquen en l'execució d'aquesta.
  2. Si la documentació aportada estiguera incompleta, es requerirà, a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, o per qualsevol mitjà que permeta tindre constància que ho ha rebut l'interessat, les entitats o persones sol·licitants perquè, en el termini de deu dies esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb advertència que si no ho feren es considerarà que desisteixen de la seua sol·licitud, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) mitjançant una resolució de la Direcció General d'Universitat, Investigació i Ciència, en què els declara desistits pel motiu esmentat, de conformitat amb el que preveu l'article 21.1 de la llei mencionada. Addicionalment, també podrà comunicar-se aquesta incidència per correu electrònic.
  3. Durant el període d'esmena no es podrà modificar l'objecte i la condició de la sol·licitud presentada.
  4. Les notificacions es realitzaran mitjançant la publicació en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, i tindrà tots els efectes de notificació practicada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que les ha dictades, d'acord amb els articles 112, 123 i 124 de l'LPAC; o bé impugnar-les directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de ser notificades, i per a això formularà el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que s'estableix en els articles 10.1, lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa. En cap cas podrà simultaniejar-se la interposició de tots dos recursos.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=APOSTD-SF&version=8&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14688

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=APOSTD&version=8&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14688

  Inici
 • Informació complementària

  Seguiment científic de les subvencions:

  1. La persona investigadora doctora contractada haurà de presentar, en el mes de novembre de cada anualitat, a través dels centres perceptors de l'ajuda, un resum explicatiu de la labor realitzada, així com qualsevol altra activitat exercida, una memòria detallada de les tasques a realitzar durant el següent any de contracte; i un informe de l'investigador que va avalar la sol·licitud sobre els resultats obtinguts.
  2. Finalitzat el contracte, incloent-hi la renúncia, la persona investigadora doctora contractada per mitjà de la institució contractant haurà de remetre a l'òrgan instructor, en el termini de tres mesos, un resum explicatiu de la labor realitzada, amb un informe de l'investigador que va avalar la sol·licitud sobre els resultats i el grau de formació adquirit.

  Incompliment:

  L'incompliment de les obligacions establides podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.

  Incompatibilitats:

  Aquestes subvencions són incompatibles amb qualsevol altra obtinguda per a la mateixa finalitat i que finance els mateixos conceptes de despeses o semblants que els establits en esta subvenció.

  Criteris de valoració

  1. Les sol·licituds seran avaluades segons els criteris i el barem següents:
  a) Currículum cientificotècnic de la persona sol·licitant (40 %).
  1) Fins a 20 punts: publicacions, contribucions en congressos, cursos i premis d'investigació.
  2) Fins a 10 punts: estades en altres centres d'investigació.
  3) Fins a 10 punts: participació en projectes d'investigació.
  b) Interés cientificotècnic i possibles repercussions del projecte d'investigació proposat, així com la viabilitat de l'execució d'aquest (30 %).
  1) Fins a 20 punts: qualitat cientificotècnica, rellevància i viabilitat del projecte.
  2) Fins a 10 punts: metodologia, disseny de la investigació i pla de treball, en relació amb el període de l'estada.
  c) Currículum cientificotècnic de les persones investigadores doctores, dels dos organismes, que avalen la sol·licitud (30 %).
  1) Fins a 15 punts: mèrits cientificotècnics de la persona que avala la sol·licitud al centre contractant.
  2) Fins a 15 punts: mèrits cientificotècnics de la persona que avala la sol·licitud al centre de destinació.
  2. S'estableix una puntuació addicional de 5 punts a l'avaluació inicial per a aquelles sol·licituds presentades per qui haja sigut persona beneficiària d'una beca o ajuda predoctoral, l'objecte de la qual haja sigut la realització d'una tesi doctoral i haja estat finançada per la Generalitat a l'empara d'una ordre de la conselleria competent en matèria de política científica i investigació.

  Obligacions

  Són obligacions de l'entitat beneficiària:
  a) Formalitzar un contracte laboral a temps complet. Els centres enviaran una còpia dels contractes a l'òrgan instructor en el termini d'un mes des que es formalitzen. En el contracte s'haurà d'indicar el cofinançament del Fons Social Europeu. Així mateix figurarà l'emblema de la Unió Europea i el lema "El fons Social Europeu inverteix en el teu futur".
  b) Proporcionar al personal contractat el suport necessari i facilitar-li la utilització dels mitjans, instruments o equips que siguen necessaris per al normal desenvolupament de la seua activitat.
  c) Donar suport a la formació del personal contractat, facilitant qualsevol activitat que siga necessària per a millorar la seua formació o orientació professional i d'ocupació.
  d) Vigilar que la persona investigadora contractada desenvolupe amb aprofitament l'activitat investigadora, ajustant-se a les normes de treball i disposicions reglamentàries del centre on es duga a terme.
  e) Comunicar a l'òrgan instructor les renúncies, interrupcions i la resta d'incidències dels contractes finançats, en el termini màxim d'un mes des de la data en què es produïsquen. L'entitat beneficiària de la subvenció haurà de reintegrar la part proporcional de l'ajuda corresponent al temps de contracte no gaudit per l'investigador contractat.
  f) Contractar una assegurança d'accidents, de responsabilitat civil, i quan es tracte de països sense concert amb la Seguretat Social espanyola o quan les cobertures d'aquest concert siguen insuficients, una assegurança d'assistència mèdica l'àmbit de cobertura de la qual incloga el país de destinació. Aquestes assegurances hauran de cobrir el període total d'estada efectiva.
  2. El personal investigador doctor contractat està obligat a:
  a) Realitzar una estada en una universitat o centre d'investigació.
  b) En cas de renúncia al contracte, haurà de comunicar-la al seu centre amb 15 dies d'antelació.
  c) Ajustar la seua actuació a les normes del centre d'investigació a què s'incorpore i exercir la seua activitat en règim de dedicació exclusiva.
  d) Notificar expressament qualsevol canvi en les condicions de l'estada subvencionada, i prèviament a la realització, per mitjà d'un escrit dirigit a l'òrgan concedent per a la seua autorització.
  e) Remetre, per mitjà de correu electrònic, una còpia escanejada del document que acredite la seua incorporació a la universitat o centre d'investigació de destinació dins del termini que establisca la convocatòria. En cas de no comunicar la incorporació en el termini esmentat, s'entendrà que renuncia a la subvenció concedida.
  f) Remetre a l'òrgan instructor, en el termini d'un mes des de la finalització de l'estada, la documentació següent:
  1. Informe original del treball realitzat que continga els resultats obtinguts i on es faça constar la conformitat de la persona responsable de l'equip o grup investigador receptor.
  2. Certificat original de l'estada emés pel representant legal del centre de destinació en què conste la data d'inici i la data final de l'estada, amb el vistiplau de la persona responsable de l'equip o grup científic receptor.
  g) Presentar davant de l'òrgan instructor els documents de seguiment científic.
  h) Fer pública la circumstància d'haver-hi rebut finançament de la Generalitat i del Fons Social Europeu en les publicacions, ponències, participacions en congressos i altres activitats de difusió científica durant el període de gaudi de la subvenció. Així mateix figurarà l'emblema de la Unió Europea i el lema "El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur".

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7943, de 23/12/2016).
  - Correcció d'errors de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7967, de 27/01/2017).
  - Ordre 37/2017, de 26 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació
  científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8137 de 28.09.2017).
  - Resolució d'1 d'agost de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la que es convoquen, per a l'exercici 2019, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenrotllament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre

  Vegeu la correcció d'errors de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre

  Vegeu l'Ordre 37/2017, de 26 de setembre

  Ver Resolució d'1 d'agost de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la que es convoquen, per a l'exercici 2019, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenrotllament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.