Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per a la contractació de personal investigador en fase postdoctoral. APOSTD

  Objecte del tràmit

  Aquestes subvencions es concedeixen a fi de completar la formació de personal investigador doctor que desitge desenvolupar un projecte d'investigació en col·laboració amb una universitat o centre d'investigació fora de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions són els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Podran ser sol·licitants totes les persones que, en finalitzar el termini de presentació de sol·licituds establit en la convocatòria corresponent, reunisquen la totalitat dels requisits següents:
  a) Haver obtingut el títol de doctor, amb posterioritat a l'1 de gener de 2016, o haver fet el depòsit de la tesi per a defensar-la. En aquest cas, el o la sol·licitant haurà de presentar en el termini de dos mesos des de la data de finalització de presentació de sol·licituds, el seu títol de doctor, document que certifique el pagament de taxes per a l'expedició d'aquest o document que acredite la defensa i l'aprovació de la tesi doctoral.
  En el cas de títols homologats, es tindrà en compte la data d'obtenció del títol, no la data d'homologació.
  En el cas de les persones que hagen gaudit de permisos derivats de maternitat o paternitat de conformitat amb les situacions protegides que es recullen en el règim general de la Seguretat Social o per l'atenció a persones en situació de dependència -d'acord amb el que disposa la Llei 39/2006, de 14 de desembre-, o per situació d'incapacitat temporal derivada d'una malaltia greu o una situació derivada de violència de gènere, s'ampliarà un any per cada permís de maternitat o paternitat o per una situació de les esmentades que s'hagen tingut amb posterioritat a l'1 de gener de 2016.
  Per a les persones que s'hagen dedicat a l'atenció i la cura de fills menors de sis anys en els quatre anteriors a l'obtenció del títol, la data de finalització d'estudis s'estendrà fins a l'1 de gener de 2013.
  b) No haver sigut beneficiària d'aquestes ajudes en convocatòries anteriors.
  2. Les persones que les sol·liciten hauran de ser avalades per una persona investigadora principal que haurà de reunir els requisits següents:
  a) Tindre vinculació estatutària, funcionarial o contractual en el centre d'investigació, en el moment de la sol·licitud, i haurà de mantindre-la almenys durant el període d'execució de l'ajuda.
  b) Ser persona investigadora principal d'un projecte del Programa Prometeu de la Generalitat o tindre acreditats dos trams de l'activitat investigadora avaluats positivament per la CNEAI o per l'AVAP. En el cas de persones investigadores que tinguen la seua vinculació en centres d'investigació que no puguen accedir a l'avaluació de trams d'activitat investigadora, hauran d'haver finalitzat com a investigadora principal un mínim de dos projectes d'I+D+i del Pla estatal o de programes marc de la Unió Europea, amb una durada superior a un any.
  c) El projecte d'investigació serà presentat en col·laboració amb un centre d'investigació de fora de la Comunitat Valenciana mitjançant la conformitat d'una persona investigadora d'aquest centre.
  d) Només es podrà avalar una sol·licitud.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La subvenció anual per a cada un dels contractes postdoctorals serà de 46.235 euros, destinats a finançar salari i quota empresarial de la Seguretat Social. La retribució salarial mínima que ha de rebre el personal investigador postdoctoral durant aquest període, que s'ha d'indicar en cada contracte, serà de 35.000 euros bruts anuals. La subvenció es complementarà amb una dotació addicional única de 2.000 euros quan l'estada es duga a terme en estats de fora d'Europa, de 1.000 euros quan siga en estats d'Europa i de 500 euros quan radique a Espanya, per a sufragar despeses de viatge i assegurances.

  El pagament de la subvenció corresponent a la primera anualitat es tramitarà després de la presentació dels contractes laborals subscrits. Els pagaments de les anualitats següents estaran condicionats al fet que s'hagen presentat prèviament els informes de seguiment científic i s'haja valorat positivament.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar del 16 de setembre al 4 d'octubre de 2019 (DOGV núm. 8607, de 06/08/2019).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les persones que no utilitzen la signatura electrònica avançada remetran telemàticament la seua sol·licitud i tota la documentació requerida. La sol·licitud s'imprimirà i amb totes les signatures originals es presentarà als llocs assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=APOSTD-SF&version=9&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14688

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=APOSTD&version=9&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14688

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) Títol de doctor, o del document en el qual se certifique el pagament de les taxes per a l'expedició d'aquest o, si escau, certificat de la universitat d'haver realitzat el depòsit de la tesi per a defensar-la. En el cas d'una titulació estrangera, traducció jurada d'aquesta.
  b) 'Curriculum vitae' del o la sol·licitant.
  c) 'Curriculum vitae' del personal investigador doctor que avala la sol·licitud del o la sol·licitant.
  d) 'Curriculum vitae' del personal investigador del centre de destinació que avala el projecte.
  e) Memòria del projecte d'investigació que haurà d'incloure una explicació de les activitats que desenvoluparà durant la durada del contracte i al centre de destinació.
  f) Conformitat del centre d'investigació on es farà l'estada.
  g) Certificat del responsable en matèria d'investigació del centre en el qual s'acredite el compliment dels requisits establits en el cas de l'apartat segon 2.b per part de la persona que avala la sol·licitud.
  h) Llibre de família i informe de vida laboral, per a les persones que s'acullen al supòsit tercer 1.a de l'apartat segon, d'atenció i de cura de fills menors de sis anys en els quatre anteriors a l'obtenció del títol de doctor.
  i) Fotocòpia compulsada del permís concedit en el cas que s'acullen a algun dels supòsits previstos en el punt 1.a de l'apartat segon.
  j) Si escau, declaració responsable d'haver sigut beneficiari d'una beca o d'un contracte predoctoral amb l'objecte de realitzar una tesi doctoral, finançat per la Generalitat a l'empara d'una ordre de convocatòria de la conselleria competent en matèria de política científica i investigació.

  Impresos associats

  Contractació de personal investigador en formació en fase postdoctoral

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la resolució, així com per a dur a terme les propostes de cada fase comptable que siguen pertinents per tal d'executar?la.
  2. Si la documentació que s'hi aporta és incompleta, es requerirà, per mitjà del servidor d'informació de la conselleria que tinga la competència en matèria de política científica i investigació, o per qualsevol mitjà que permeta tindre constància de la recepció d'aquesta per la persona interessada, les entitats o sol·licitants perquè, en el termini de deu dies esmenen la falta o presenten els documents preceptius, amb l'advertència que, si no ho fan, es considerarà que desisteixen de la seua sol·licitud, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), mitjançant una resolució de la Direcció General d'Universitat, Investigació i Ciència, i es declararà que desisteixen per aquest motiu, de conformitat amb el que preveu l'article 21.1 de la llei mencionada. Addicionalment, també es podrà comunicar la incidència esmentada per correu electrònic.
  3. Durant el període d'esmena, no es podrà modificar l'objecte i la condició de la sol·licitud que s'ha presentat.
  4. Les notificacions es faran mitjançant la publicació en la pàgina web de la conselleria que tinga la competència en matèria de política científica i investigació i tindran tots els efectes de notificació practicada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que les ha dictades, d'acord amb els articles 112, 123 i 124 de l'LPAC; o bé impugnar-les directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de ser notificades, i per a això formularà el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que s'estableix en els articles 10.1, lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa. En cap cas podrà simultaniejar-se la interposició de tots dos recursos.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=APOSTD-SF&version=9&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14688

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=APOSTD&version=9&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14688

  Tramitació

  Sol·licitud de subvencions per a la contractació de personal investigador en fase postdoctoral
  L'objecte d'aquest procediment és permetre als usuaris sol·licitar subvencions per a fomentar la contractació de personal investigador en fase postdoctoral per part de centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.
  Aquest tràmit requereix autenticació per mitjà de certificat digital. Si no disposeu de certificat, podeu accedir a la versió sense certificat:

  INSTRUCCIONS
  Tramitació telemàtica
  Vegeu demo
  Pas 1: descarregueu les plantilles dels documents que cal annexar requerits per la sol·licitud per a omplir-los.
  Pas 2: ompliu la sol·licitud telemàtica.
  Pas 3: annexeu els documents corresponents i envieu-ho telemàticament.

  Per a realitzar qualsevol consulta sobre la tramitació d'aquest servei, podeu utilitzar el telèfon d'informació 012.

  Inici
 • Informació complementària

  Seguiment científic de les subvencions:

  Estada: la persona investigadora contractada haurà de remetre, en el termini d'un mes des que s'hi incorpore, mitjançant correu electrònic pcuni_fse@gva.es, una còpia escanejada del document que acredite la incorporació a la universitat o centre d'investigació de destinació de realització de l'estada. Així mateix, en el termini d'un mes des que finalitze l'estada, presentarà l'informe final d'estada i el certificat final del centre de destinació amb les signatures originals. Aquests documents s'hauran d'enviar, a més, escanejats, a l'adreça de correu electrònic pcuni_fse@gva.es.
  A més, el mes de novembre de cada anualitat, a través dels centres perceptors de l'ajuda, presentarà un resum explicatiu de la tasca realitzada, així com qualsevol altra activitat desenvolupada, on s'indique el treball que cal dur a terme durant l'any següent de contracte i un informe de l'investigador que va avalar la sol·licitud sobre els resultats obtinguts. Aquests documents s'enviaran, a més, escanejats a l'adreça de correu electrònic indicada.
  Si, com a resultat del seguiment assenyalat, o en el transcurs de l'anualitat de vigència de la subvenció, hi ha una valoració negativa del rendiment de la persona investigadora contractada, previ l'expedient corresponent amb audiència a la persona interessada, que determine l'incompliment de les condicions imposades amb motiu de la concessió, de conformitat amb l'establit en l'article 17.3.n de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aquesta es deixarà sense efecte i es reduirà l'import de la subvenció en la quantia corresponent a les anualitats següents. Si prèviament a la qualificació negativa de l'activitat investigadora s'ha abonat la quantia corresponent a un any de contracte, serà procedent el reintegrament d'aquesta, des de la data en què es produïsca la resolució de la revocació de l'ajuda.
  Finalitzat el contracte, inclosa la renúncia d'aquest, la persona investigadora doctora contractada, mitjançant la institució contractant, haurà de remetre a l'òrgan instructor, en el termini de tres mesos, un resum explicatiu de la tasca realitzada amb un informe de l'investigador que va avalar la sol·licitud sobre els resultats i el grau de formació adquirit. Aquests documents s'enviaran també escanejats a l'adreça de correu electrònic pcuni_fse@gva.es.
  La persona investigadora contractada haurà de fer pública la circumstància d'haver rebut finançament de la Generalitat i del Fons Social Europeu en les publicacions, les ponències, les participacions en congressos i altres activitats de difusió científica durant el període de gaudi de la subvenció.
  Incompatibilitats: aquestes subvencions són incompatibles amb qualsevol altra obtinguda per a la mateixa finalitat i que finance els mateixos conceptes o similars de despeses relatives a la contractació i despeses de viatge.

  Criteris de valoració

  1. Les sol·licituds seran avaluades segons els criteris i el barem següents:
  a) Currículum cientificotècnic de la persona sol·licitant (40 %).
  1) Fins a 20 punts: publicacions, contribucions en congressos, cursos i premis d'investigació.
  2) Fins a 10 punts: estades en altres centres d'investigació.
  3) Fins a 10 punts: participació en projectes d'investigació.
  b) Interés cientificotècnic i possibles repercussions del projecte d'investigació proposat, així com la viabilitat de l'execució d'aquest (30 %).
  1) Fins a 20 punts: qualitat cientificotècnica, rellevància i viabilitat del projecte.
  2) Fins a 10 punts: metodologia, disseny de la investigació i pla de treball, en relació amb el període de l'estada.
  c) Currículum cientificotècnic de les persones investigadores doctores, dels dos organismes, que avalen la sol·licitud (30 %).
  1) Fins a 15 punts: mèrits cientificotècnics de la persona que avala la sol·licitud al centre contractant.
  2) Fins a 15 punts: mèrits cientificotècnics de la persona que avala la sol·licitud al centre de destinació.
  2. S'estableix una puntuació addicional de 5 punts a l'avaluació inicial per a aquelles sol·licituds presentades per qui haja sigut persona beneficiària d'una beca o ajuda predoctoral, l'objecte de la qual haja sigut la realització d'una tesi doctoral i haja estat finançada per la Generalitat a l'empara d'una ordre de la conselleria competent en matèria de política científica i investigació.

  Obligacions

  Són obligacions de l'entitat beneficiària:
  a) Formalitzar un contracte laboral a temps complet. Els centres enviaran una còpia dels contractes a l'òrgan instructor en el termini d'un mes des que es formalitzen. En el contracte s'haurà d'indicar el cofinançament del Fons Social Europeu. Així mateix figurarà l'emblema de la Unió Europea i el lema "El fons Social Europeu inverteix en el teu futur".
  b) Proporcionar al personal contractat el suport necessari i facilitar-li la utilització dels mitjans, instruments o equips que siguen necessaris per al normal desenvolupament de la seua activitat.
  c) Donar suport a la formació del personal contractat, facilitant qualsevol activitat que siga necessària per a millorar la seua formació o orientació professional i d'ocupació.
  d) Vigilar que la persona investigadora contractada desenvolupe amb aprofitament l'activitat investigadora, ajustant-se a les normes de treball i disposicions reglamentàries del centre on es duga a terme.
  e) Comunicar a l'òrgan instructor les renúncies, interrupcions i la resta d'incidències dels contractes finançats, en el termini màxim d'un mes des de la data en què es produïsquen. L'entitat beneficiària de la subvenció haurà de reintegrar la part proporcional de l'ajuda corresponent al temps de contracte no gaudit per l'investigador contractat.
  f) Contractar una assegurança d'accidents, de responsabilitat civil, i quan es tracte de països sense concert amb la Seguretat Social espanyola o quan les cobertures d'aquest concert siguen insuficients, una assegurança d'assistència mèdica l'àmbit de cobertura de la qual incloga el país de destinació. Aquestes assegurances hauran de cobrir el període total d'estada efectiva.
  2. El personal investigador doctor contractat està obligat a:
  a) Realitzar una estada en una universitat o centre d'investigació.
  b) En cas de renúncia al contracte, haurà de comunicar-la al seu centre amb 15 dies d'antelació.
  c) Ajustar la seua actuació a les normes del centre d'investigació a què s'incorpore i exercir la seua activitat en règim de dedicació exclusiva.
  d) Notificar expressament qualsevol canvi en les condicions de l'estada subvencionada, i prèviament a la realització, per mitjà d'un escrit dirigit a l'òrgan concedent per a la seua autorització.
  e) Remetre, per mitjà de correu electrònic, una còpia escanejada del document que acredite la seua incorporació a la universitat o centre d'investigació de destinació dins del termini que establisca la convocatòria. En cas de no comunicar la incorporació en el termini esmentat, s'entendrà que renuncia a la subvenció concedida.
  f) Remetre a l'òrgan instructor, en el termini d'un mes des de la finalització de l'estada, la documentació següent:
  1. Informe original del treball realitzat que continga els resultats obtinguts i on es faça constar la conformitat de la persona responsable de l'equip o grup investigador receptor.
  2. Certificat original de l'estada emés pel representant legal del centre de destinació en què conste la data d'inici i la data final de l'estada, amb el vistiplau de la persona responsable de l'equip o grup científic receptor.
  g) Presentar davant de l'òrgan instructor els documents de seguiment científic.
  h) Fer pública la circumstància d'haver-hi rebut finançament de la Generalitat i del Fons Social Europeu en les publicacions, ponències, participacions en congressos i altres activitats de difusió científica durant el període de gaudi de la subvenció. Així mateix figurarà l'emblema de la Unió Europea i el lema "El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur".

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7943, de 23/12/2016).
  - Correcció d'errors de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7967, de 27/01/2017).
  - Ordre 37/2017, de 26 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació
  científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8137 de 28.09.2017).
  - Resolució de 30 de juliol de 2019, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre

  Vegeu la correcció d'errors de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre

  Vegeu l'Ordre 37/2017, de 26 de setembre

  Resolució de 30 de juliol de 2019, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.