Detall de Procediment

Subvencions per a la contractació de personal investigador en fase postdoctoral. APOSTD

Codi SIA: 211410
Codi GUC: 14688
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(02-11-2023
20-11-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Esmena

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

L'objecte de la present convocatòria és la concessió de subvencions per a completar la formació de personal investigador doctor, fomentant la mobilitat i internacionalització dels investigadors que desitgen desenvolupar un projecte d'investigació en un centre d'investigació diferent a aquell en què van obtindre el títol de doctor, i la seua regulació específica es conté en els articles 48 al 55 de l'Ordre de Bases. Esta actuació és cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu Plus (FSE +).

Requisits

Requisits

- Podran ser sol·licitants totes aquelles persones que, en finalitzar el termini de presentació de sol·licituds establit en la present convocatòria, reunisquen la totalitat dels següents requisits: a) Haver obtingut el títol de doctor, amb posterioritat a l'1 de gener de 2019 o estar en condicions d'obtindre el títol en el moment de la sol·licitud. En este supòsit la persona sol·licitant haurà de presentar en el termini de dos mesos des de la data de finalització de presentació de sol·licituds, el seu títol de doctor, document que certifique el pagament de taxes per a l'expedició del títol, o document que acredite la defensa i aprovació de la tesi doctoral. En el cas de títols homologats es tindrà en compte la data d'obtenció del títol, no la data d'homologació. En el cas d'aquelles persones que hagen gaudit de permisos derivats de maternitat o paternitat conformement a les situacions protegides que es recullen en el règim general de la Seguretat Social o per l'atenció a persones en situació de dependència -conformement al que es disposa en la Llei 39/2006, de 14 de desembre; o per situació d'incapacitat temporal derivada d'una malaltia greu o una situació derivada de violència de gènere, s'ampliarà un any per cada permís de maternitat o paternitat o per una situació de les citades, tinguts amb posterioritat a l'1 de gener de 2019. Per a aquelles persones que s'hagen dedicat a l'atenció i cura de fills menors de sis anys per un període de temps no inferior a un any, en els quatre anys anteriors a l'obtenció del títol, la data de finalització d'estudis s'estendrà fins a l'1 de gener de 2016. b) No haver sigut beneficiàries de les ajudes per a la contractació de personal investigador postdoctoral en convocatòries anteriors. 3. Tant les persones sol·licitants de la modalitat A com les de la modalitat B, hauran de ser proposades per una persona investigadora principal que haurà de reunir els següents requisits: a) Tindre vinculació estatutària, funcionarial o contractual amb un centre d'investigació de la Comunitat Valenciana, en el moment de la sol·licitud que haurà de comprendre i mantindre durant tot el període d'execució de l'ajuda. b) Tindre acreditats, o si és el cas avaluats positivament, dos trams de l'activitat investigadora per la *CNEAI o per la *AVAP o acreditar un Impacte Normalitzat de la producció científica igual o superior a 1,3 respecte del valor mig mundial, en el període 2018-2021. c) El personal investigador postdoctoral haurà de comptar amb un tutor en el centre receptor. En la modalitat A, s'haurà de comptar amb la conformitat de la persona investigadora tutora d'aquest centre. En la modalitat B, el tutor serà la persona investigadora principal que ha realitzat la proposta. d) Com a màxim es podrà avalar una sol·licitud de cada modalitat.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser beneficiaris d'aquestes subvencions els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana. Podran ser sol·licitants totes les persones que, en finalitzar el termini de presentació de sol·licituds establit en la convocatòria corresponent, reunisquen la totalitat dels requisits L'ajuda tindrà dues modalitats: Modalitat A: dirigida al personal investigador doctor que ha obtingut el títol de doctor en una universitat de la Comunitat Valenciana i desitge desenvolupar un projecte d'investigació en un centre d'investigació fora d'aquesta. Modalitat B: dirigida a personal investigador doctor que haja obtingut el títol de doctor en un centre d'investigació fora de la Comunitat Valenciana i desitge dur a terme un projecte d'investigació en un centre d'investigació d'aquesta

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà del 2 al 20 de novembre de 2023 (DOGV núm. 9710, de 24/10/2023).

Formularis i documentació

a) Fotocòpia compulsada del títol de doctor o del document en el qual se certifique el pagament de les taxes per a l'expedició d'aquest o, si és el cas, certificat de la universitat d'haver efectuat el depòsit de la tesi per a defensar-la. En el cas de tractar-se d'una titulació estrangera, ha de presentar-se una traducció jurada del document. b) Curriculum vitae de la persona sol·licitant. c) Curriculum vitae de la persona investigadora tutora del centre receptor. d) Conformitat de la persona investigadora del centre d'investigació de destinació on es farà l'estada. e) Una memòria del projecte d'investigació proposat. f) Certificat del responsable en matèria d'investigació del centre en què s'acredite el compliment del requisit establit en l'apartat segon 3.a i, si és el cas, on conste el reconeixement o l'avaluació positiva dels trams de l'activitat investigadora de la persona que proposa a la persona sol·licitant de la subvenció. g) En el supòsit d'acreditar l'impacte normalitzat de la producció científica, s'haurà d'aportar la taula resum del càlcul de l'IN, en la qual haurà de fer-se constar el codi extret de la base de dades internacional (Web of Science o Scopus) amb la finalitat que es puga revisar, amb transparència, l'impacte normalitzat acreditat. En el cas de modificació del període de referència per cura de fill/a, haurà de presentar-se, a més, juntament amb la taula, un document acreditatiu respecte d'això. h) La conformitat de la persona investigadora principal a la sol·licitud i a la memòria presentades. i) En el cas de persones que s'acullen al supòsit d'atenció i cura de fills menors de sis anys en els quatre anteriors a l'obtenció del títol, cal aportar una fotocòpia del llibre de família i un certificat de la vida laboral emés per la Seguretat Social. j) Fotocòpia del permís concedit en el cas d'acollir-se a algun dels supòsits que preveu el punt a) de l'apartat de requisits de la persona sol·licitant. k) Si és el cas, document acreditatiu d'estar residint a l'estranger en el moment de presentació de la sol·licitud. - A l'efecte del que es disposa en l'article 14.3 de l'Ordre de bases, el currículum de la persona sol·licitant i la memòria del projecte d'investigació que calga desenvolupar es consideren part integrant i contingut mínim de la sol·licitud, per la qual cosa l'absència o la falta de contingut en aquests documents determinarà la inadmissió d'aquesta, amb una resolució prèvia que haurà de ser dictada en els termes que preveu l'article 21 de la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques. - El centre beneficiari comprovarà que la persona sol·licitant i la documentació presentada s'ajusten als requisits que estableix aquesta convocatòria. Les sol·licituds hauran de tindre la signatura de la persona sol·licitant (si no s'ha fet amb signatura electrònica) i la conformitat del centre d'investigació. Per a aquesta conformitat, els centres d'investigació podran presentar una llista de les persones sol·licitants signada per qui exercisca la representació legal de l'entitat en matèria d'investigació.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Vegeu l'Enllaç "Guia per a emplenar els formularis telemàtics" en l'apartat següent INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA". Aquest tràmit requereix autenticació per mitjà de certificat digital. Pas 1: Descarregar les plantilles dels documents a annexar requerits per la sol·licitud per a emplenar-los. Pas 2: Emplenar la sol·licitud telemàtica. Pas 3: Annexar els documents corresponents i enviar telemàticament. Per a realitzar qualsevol consulta sobre la tramitació del present servei pot utilitzar el Telèfon d'Informació 012.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Aquest tràmit requereix autenticació per mitjà de certificat electrònic, excepte en el supòsit de persones físiques que estiguen residint a l'estranger en el moment de presentació de la sol·licitud, que podran utilitzar el tràmit telemàtic que no requereix d'acreditació amb certificat electrònic. En aquest cas, hauran d'aportar document acreditatiu d'estar residint a l'estranger en el moment de presentació de la sol·licitud. Pas 1: Descarregar les plantilles dels documents a annexar requerits per la sol·licitud per a emplenar-los. Pas 2: Emplenar la sol·licitud telemàtica. Pas 3: Annexar els documents corresponents i enviar telemàticament. Pas 4: Aquest pas l'hauran de realitzar únicament les persones físiques que residisquen a l'estranger en el moment de presentació de la sol·licitud que utilitzen el tràmit telemàtic sense certificat electrònic. Després de l'enviament telemàtic, imprimirà els documents que genere automàticament l'aplicació telemàtica on consignarà la signatura original i els presentarà en qualsevol dels llocs assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Per a realitzar qualsevol consulta sobre la tramitació del present servei pot utilitzar el Telèfon d'Informació 012.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

1. Les sol·licituds s'avaluaran segons els criteris i els barems següents: a) Currículum cientificotècnic de la persona sol·licitant (40 %). 1. Fins a 30 punts: publicacions, contribucions en congressos, cursos i premis d'investigació. 2. Fins a 10 punts: estades en altres centres d'investigació. b) Interés cientificotècnic i possibles repercussions del projecte d'investigació proposat, així com la viabilitat de l'execució d'aquest (30 %). 1. Fins a 20 punts: qualitat cientificotècnica, rellevància i viabilitat del projecte. 2. Fins a 10 punts: metodologia, disseny de la investigació i pla de treball, en relació amb el període de l'estada. c) Qualitat del centre receptor (30 %). 1. Fins a 15 punts: qualitat del centre receptor en relació amb l'àrea científica del projecte segons els rànquings més prestigiosos a aquest efecte. 2. Fins a 15 punts: mèrits cientificotècnics de la persona tutora.

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

L'òrgan instructor, a qui correspondrà la tramitació del procediment, serà la unitat administrativa superior dependent de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació, així com el servei dependent d'aquella que exercisca les funcions a aquest efecte.

Obligacions

Obligacions

1. Són obligacions de l'entitat beneficiària: a) Formalitzar un contracte laboral a temps complet. Els centres hauran d'enviar una còpia dels contractes a l'òrgan instructor. En el contracte s'haurà d'indicar, si és procedent, el cofinançament pel Fons Social Europeu, i hi haurà de figurar l'emblema de la Unió Europea i el lema del fons esmentat. b) Proporcionar al personal contractat el suport necessari i facilitar-li la utilització dels mitjans, instruments o equips que resulten necessaris per al desenvolupament normal de la seua activitat. c) Donar suport a la formació del personal contractat i facilitar qualsevol activitat que siga necessària per a millorar la seua formació o orientació professional i d'ocupació. d) Vigilar que la persona investigadora contractada desenvolupe amb aprofitament l'activitat investigadora, per a la qual cosa s'ha d'ajustar a les normes de treball i disposicions reglamentàries del centre on es duga a terme. e) Comunicar a l'òrgan instructor les renúncies, les interrupcions i altres incidències dels contractes finançats, en el termini màxim d'un mes des de la data en què es produïsquen. L'entitat beneficiària de la subvenció haurà de reintegrar la part proporcional d'aquesta ajuda corresponent al temps de contracte no gaudit per l'investigador contractat. 2. El personal investigador doctor contractat està obligat a: a) En cas de renúncia al contracte, comunicar-la al seu centre amb 15 dies d'antelació. b) Ajustar la seua actuació a les normes del centre d'investigació al qual s'incorpore i exercir l'activitat en règim de dedicació exclusiva. c) Notificar expressament qualsevol canvi en les condicions de l'estada subvencionada prèviament a aquesta, mitjançant un escrit dirigit a l'òrgan concedent perquè en prenga coneixement i, si és el cas, perquè l'autoritze. d) Comptar amb una assegurança d'accidents, de responsabilitat civil i, quan es tracte de països sense concert amb la Seguretat Social espanyola o quan les cobertures d'aquest concert foren insuficients, una assegurança d'assistència mèdica l'àmbit de cobertura de la qual incloga el país de destinació, que haurà de finançar l'entitat a la qual estiguen adscrites. e) Remetre en el termini d'1 mes des de la incorporació, al correu electrònic pcuni_fse@gva.es una còpia escanejada del document que acredite la incorporació a la universitat o el centre d'investigació de destinació dins del termini que establisca la convocatòria. f) Presentar, davant de l'òrgan instructor, els documents de seguiment científic. g) Fer pública la circumstància d'haver rebut finançament de la Generalitat i, si és el cas, del Fons Social Europeu; l'emblema de la Unió Europea i el lema del fons esmentat hauran de figurar en les publicacions, les ponències, les participacions en congressos i altres activitats de difusió científica durant el període de gaudi de la subvenció.

Observacions

Observacions

Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que les ha dictades, conforme els articles 112, 123 i 124 de la LPAC; o bé impugnar-les directament davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, formulant el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que s'estableix en els articles 10.1 lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa. En cap cas podrà simultanejar-se la interposició de tots dos recursos.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

La subvenció anual per a cada un dels contractes postdoctorals serà de 46.235,00 euros i es destinarà a finançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social. La retribució salarial mínima que haurà de percebre el personal investigador de caràcter postdoctoral durant aquest període, que s'haurà d'indicar en cada contracte, serà de 35.000 euros bruts anuals. Els centres d'investigació podran incrementar, amb càrrec als seus pressupostos, la quantia de la subvenció que s'establisca en la convocatòria corresponent, sense que, en cap cas, puguen finançar la seua part amb subvencions concedides per la conselleria competent en matèria de política científica i investigació.

Termini màxim

Termini màxim

La resolució de les ajudes convocades i la seua notificació es realitzarà conforme al que s'estableix en l'article 20 de l'Ordre de bases reguladores 19/2020 d'1 d'octubre. El termini màxim per a resoldre les sol·licituds presentades i per a la concessió de les subvencions serà de sis mesos a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. El termini màxim per a resoldre el procediment i notificar la resolució es podrà suspendre en el cas previst en l'art. 22.1 a de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre. Transcorregut aquest termini sense que haja recaigut resolució, s'entendrà desestimada en els termes previstos en l'article 25 de la LPAC.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Elevada la proposta de resolució definitiva, la persona titular de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació, dictarà la resolució definitiva del procediment, acte que posarà fín a la via administrativa i que serà notificada als interessats.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Acord de la Direcció General de Ciència i Investigació pel qual es requerix l'esmena de les sol·licituds de subvencions per a la contractació de personal investigador en fase postdoctoral per a l'exercici 2024 (CIAPOS 2023), realitzada per resolució de 20 d'octubre de 2023, de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació (DOGV núm. 9710 de 24/10/2023)

Termini

Termini

Deu dies hàbils.