Detall de Procediment

Subvencions per a incrementar l'accés d'alumnes a determinats cicles de formació professional, curs 2022-23

Codi SIA: 211412
Codi GUC: 14700
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(01-07-2023
28-07-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Esmena

  • Recurs Reposició

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Actualment existeixen determinats cicles de Formació Professional en els quals continua sent escassa la representació de dones, tenint en compte la normativa estatal i autonòmica, per a crear un marc legal que afavorisca la igualtat efectiva entre homes i dones, tal com s'estableix en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, així com, en la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport considera convenient enfortir la vinculació entre la formació i el teixit productiu en la planificació i el desenvolupament de la Formació Professional, millorant l'aprofitament de les oportunitats laborals per a hombres i dones en tots els àmbits de la vida, a través de mesures concretes dirigides a eliminar qualsevol discriminació.

Observacions

* COMPATIBILITAT El gaudi d'estes ajudes és compatible amb altres de caràcter general.

Requisits

Les subvencions s'aplicaran a les alumnes matriculades en centres públics en l'any acadèmic 2022-23 en el primer curs dels cicles d'FP de grau bàsic, grau mitjà o grau superior i cursos d'especialització que a continuació es relacionen: a) Activitats Físiques i Esportives - Títol professional bàsic en Accés i Conservació en Instal·lacions Esportives - Tècnica Superior en Condicionament Físic - Tècnica Superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva - Tècnica en Guia en el Medi Natural i de Temps Lliure b) Agrària - Títol professional bàsic en Agrojardineria i Composicions Florals. - Títol professional bàsic en Aprofitament Forestal - Títol professional bàsic en Activitats Agropecuàries - Tècnica en Producció Agroecològica - Tècnica en Aprofitament i Conservació del Medi Natural - Tècnica en Jardineria i Floristeria - Tècnica en Producció Agropecuària - Tècnica Superior en Gestió Forestal i del Medi natural - Tècnica Superior en Paisatgisme i Medi rural c) Comerç i Màrqueting - Tècnica Superior en Transport i Logística d) Edificació i Obra Civil - Títol professional bàsic Reforma i manteniment d'edificis - Tècnica en Construcció - Tècnica superior en Organització i Control d'Obres de Construcció - Tècnica superior en Projectes d'Obra Civil e) Electricitat i Electrònica: - Títol professional bàsic en Electricitat i Electrònica - Títol professional bàsic en Instal·lacions Electrotècniques i Mecànica - Tècnica en Instal·lacions de Telecomunicacions - Tècnica en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques - Tècnica Superior en Automatització i Robòtica Industrial - Tècnica Superior en Electromedicina Clínica - Tècnica Superior en Manteniment Electrònic - Tècnica Superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics - Tècnica Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats - Curs Especialització en Instal·lació i Manteniment de Sistemes connectats a Internet (IoT) - Curs Especialització en Ciberseguretat en Entorns de les tecnologies d'Operació f) Energia i Aigua: - Tècnica en Xarxes i Estacions de Tractament d'Aigües - Tècnica superior en Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica - Tècnica superior en Energies Renovables - Tècnica superior en Gestió de l'Aigua g) Fusta, Moble i Suro - Títol professional bàsic en Fusteria i Moble - Tècnica en Fusteria i Moble - Tècnica en Instal·lació i Moblament - Tècnica superior en Disseny i Moblament h) Fabricació Mecànica: - Títol professional bàsic en Fabricació d'Elements Metàl·lics - Títol professional bàsic en Fabricació i Muntatge - Tècnica en Conformat per Emmotllament de Metalls i Polímers - Tècnica en Mecanitzat - Tècnica en Soldadura i Caldereria - Tècnica Superior en Construccions Metàl·liques - Tècnica Superior en Disseny en Fabricació Mecànica - Tècnica Superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica - Tècnica Superior en Programació de la Producció en Emmotllament de Metalls i Polímers - Curs Especialització en Fabricació Additiva. i) Hoteleria i Turisme: - Tècnica Superior en Direcció de Serveis de Restauració - Tècnica en Cuina i Gastronomia. j) Imatge i So - Tècnica Superior en So per a Audiovisuals i Espectacles - Tècnica Superior en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius - Tècnica en Vídeo Discjòquei i So k) Industries alimentàries - Títol professional bàsic en Indústries alimentàries - Tècnica superior en Vitivinicultura - Tècnica en Olis d’Oliva i Vins l) Informàtica i Comunicacions - Títol professional bàsic Informàtica d'Oficina - Títol professional bàsic Informàtica i Comunicacions - Tècnica en Sistemes Microinformàtics i Xarxes - Tècnica Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa - Tècnica Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma - Tècnica Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web - Curs Especialització en Ciberseguretat en entorns de les Tecnologies de la Informació - Curs Especialització en Desenvolupament de videojocs i Realitat Virtual - Curs Especialització en Intel·ligència Artificial i Big Data m) Instal·lació i Manteniment: - Títol professional bàsic en Manteniment d'Habitatges - Tècnica en Instal·lacions de Producció de Calor - Tècnica en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització - Tècnica en Manteniment Electromecànic - Tècnica Superior en Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids - Tècnica Superior en Manteniment d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids - Tècnica Superior en Mecatrònica Industrial - Curs Especialització en Digitalització del Manteniment Industrial - Curs Especialització en Fabricació Intel·ligent n) MarítimoPesquera: - Títol professional bàsic en Activitats Maritimopesqueres - Tècnica en Manteniment i Control de la Maquinària de Vaixells i Embarcacions - Tècnica en Navegació i Pesca de Litoral - Tècnica en Operacions Subaquàtiques i Hiperbàriques o) Seguretat i Medi Ambient - Tècnica en Emergències i Protecció Civil - Tècnica Superior Coordinació d'Emergències i Protecció Civil p) Serveis Socioculturals i a la Comunitat: - Tècnica Superior en Formació per a la Mobilitat Segura i Sostenible q) Transport i Manteniment de Vehicles: - Títol professional bàsic en Manteniment d'Embarcacions Esportives i de Recreació - Títol professional bàsic en Manteniment de Vehicles - Tècnica en Carrosseria - Tècnica en Conducció de Vehicles de Transport per Carretera - Tècnica en Electromecànica de Maquinària - Tècnica en Electromecànica de Vehicles Automòbils - Tècnica en Manteniment d'Embarcacions de Recreació - Tècnica en Muntatge d'Estructures i Instal·lacions de Sistemes Aeronàutics - Tècnica Superior en Automoció - Tècnica Superior en Manteniment Aeromecànic d'Avions amb Motor de Turbina - Tècnica Superior en Manteniment Aeromecànic d'Helicòpters amb Motor de Turbina - Tècnica Superior en Manteniment de Sistemes Electrònics i Aviònics en Aeronaus - Curs Especialització en Manteniment i Seguretat en Sistemes de Vehicles Híbrids i Elèctrics - Curs Especialització en Manteniment de Vehicles Híbrids i Elèctrics r) Tèxtil i confecció de pell: - Tècnica en Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils s) Vidre i Ceràmica: - Títol professional en Vidrieria i terrisseria - Tècnica en Fabricació de Productes Ceràmics t) Química: - Tècnica en Planta Química - Tècnica Superior en Química Industrial

Qui pot sol·licitar-ho?

Alumnes matriculades en centres públics en el primer curs d'algun cicle de la convocatòria, en el curs escolar 2022-23, i que hagen superat 450 hores. Així mateix,hauran de reunir els requisits establits en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Termini

De l'1 al 28 de juliol de 2023

Documentació

Les sol·licituds estaran dirigides a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport han de estar signades per les sol·licitants, i acompanyades de: - Justificant de domiciliació bancària de la qual és titular. Segons model de la conselleria competent facilitat en el següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22648 (o en defecte Model de domiciliació bancària). - Acceptació de la subvenció. - Certificat expedit pel centre educatiu que acredite el requisit de no haver perdut el dret a l'avaluació contínua, ja siga per causes imputables o alienes a la interessada, segons model de la convocatòria

Presentació

Presencial
S'haurà d'emplenar instància general indicant l'objecte de la sol·licitud, dirigida a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, i adjuntar la documentació sol·licitada. No obstant això, es recomana realitzar el tràmit telemàtic, perquè aquest garanteix des del principi que les dades introduïdes són correctes, com ara el CIF, o el compte bancari.
Telemàtica
Tramitació amb certificat

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- Si la sol·licitud no reuneix els documents exigits, es requerirà a la interessada perquè en un termini de deu dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistida de la seua petició. - L'òrgan que resoldrà les sol·licituds serà la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial. - Per a la valoració de les sol·licituds, es constituirà una comissió segons el que s'estableix en l'ordre de bases. - La comissió de valoració comprovarà que les sol·licituds reuneixen tots els requisits i elaborarà un informe que servirà de base per a l'adjudicació de les subvencions per la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial. - La resolució serà objecte de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Obligacions

- Complir les obligacions establides en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. - Superar un nombre mínim de mòduls la duració dels quas en còmput anual durant el primer any haurà de ser equivalent a 450 hores, seguir les avaluacions contínues durant el curs escolar i no renunciar als seus estudis. - A este efecte, la direcció del centre comunicarà a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial qualsevol de les circumstàncies descrites

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Quantia i cobrament

QUANTIA - L'ajuda que rebrà cada beneficiària es calcularà per prorrateig de l'import global màxim de 100.000 euros a distribuir entre totes les beneficiàries, amb el límit màxim de 600 euros i mínim de 400 euros per beneficiària amb un topall de 250 subvenciones. En cas d'excés de sol·licituds, les ajudes s'atorgaran fins a completar el nombre màxim de subvencions establides en la corresponent convocatòria per l'ordre alfabètic ordenant el primer cognom per les lletres SP, i per a ordenar el segon cognom, que s'aplicarà quan existisca coincidència amb el primer cognom, les lletres PS PAGAMENT S'efectuarà en un sol pagament, en el compte bancari presentat en el justificant d'alta de compte banciaria o document de domiciliació bancària, Annex I de la convocatòria. La beneficiària haurà de ser la titular del compte bancari.

Termini màxim

La resolució de la present convocatòria serà objecte de publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana , de conformitat amb el que preveu l'article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Òrgans resolució

Efecte silenci

Desestimatori

Esgota via administrativa

Sancions

El règim sancionador serà l'establit en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Què és i per a què serveix?

Tota la documentació que calga aportar durant el procediment es presenta telemàticament (esmena, recursos, etc) en https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18542

Què és i per a què serveix?

La resolució de concessió de subvencions podrà ser recorreguda potestativament en reposició o bé caldrà plantejar directament recurs contenciós administratiu.

Termini

a) El recurs de reposició haurà d'interposar-se davant la consellera d'Educació, Cultura i Esport en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua publicació. b) El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seua publicació.