• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Ajudes per a fomentar l'accés de les alumnes a les ensenyances de Formació Professional Inicial del sistema educatiu corresponents a determinats cicles de les famílies professionals d'Electricitat i Electrònica, Energia i Aigua, Fabricació Mecànica, Instal·lació i Manteniment i Transport i Manteniment de Vehicles en centres educatius públics de la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes per a fomentar l'accés de les alumnes a les ensenyances de Formació Professional Inicial del sistema educatiu corresponents a determinats cicles de les famílies professionals d'Electricitat i Electrònica, Energia i Aigua, Fabricació Mecànica, Instal·lació i Manteniment i Transport i Manteniment de Vehicles en centres educatius públics de la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019

  Objecte del tràmit

  Potenciar entre les jóvens de la Comunitat Valenciana que cursen cicles formatius de les famílies professionals citades anteriorment, perquè han experimentant una progressiva disminució d'alumnat en els últims anys i, no obstant això, els egresats gaudixen de bona inserció professional.

  A més, es tracta de cicles amb molt escassa presència femenina.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar aquestes ajudes les alumnes matriculades en el curs escolar 2018/2019 en el primer curs d'algun cicle formatiu complet de Formació Professional bàsica, de grau mitjà o superior de les famílies professionals d'Electricitat i Electrònica, Energia i Aigua, Fabricació Mecànica, Instal·lació i Manteniment i de Transport i Manteniment de Vehicles, relacionat en l'apartat primer de la convocatòria en centres públics de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  Així mateix, les interessades hauran de reunir els requisits establits en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  Requeriments

  Estar matriculades per primera vegada en el primer curs d'algun cicle formatiu complet de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà o superior de les famílies professionals d'Electricitat i Electrònica, Energia i Aigua, Fabricació Mecànica, Instal·lació i Manteniment i de Transport i Manteniment de Vehicles, en centres públics.

  - Les alumnes que hagen estat anteriorment matriculades en algun dels cicles formatius que donen dret a la subvenció i l'hagen abandonat o no l'hagen superat no podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  - L'ajuda que rebrà cada beneficiària es calcularà per prorrateig de l'import global màxim de 97.600 euros a distribuir entre totes les beneficiàries, amb el límit màxim de 600 euros per beneficiària i mínim de 390,40 euros per beneficiària, amb un límit de 250 beques.
  En cas d'excés de sol·licituds, les ajudes s'atorgaran per ordre alfabètic, tenint en compte la lletra determinada en el sorteig, realitzat per la direcció general amb competències en administració pública, pel qual es determina l'ordre d'intervenció dels/de les aspirants a totes les proves selectives que es realitzen l'any en curs, s'atorgaran ajudes fins a completar les 250 beques com a màxim.

  PAGAMENT
  L'abonament de les ajudes s'efectuarà en un sol pagament, a través del corresponent compte bancari, presentat en el document de domicilació bancària, Annex II de la convocatòria.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de l'1 de juliol al 19 de juliol de 2019, ambdós inclosos. Mitjançant una de les vies disponibles, preferentment a través de la via telemàtica.(DOGV núm. 8529 de 15.04.2019)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La tramitació i presentació de sol·licituds s'han de realitzar preferentment per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=14700
  sense perjuí de poder fer-ho al Registre General de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (av. de Campanar, 32 - 46015 València) dirigit a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AV. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 València
  Tel: 961970062

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14700

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds estaran dirigides a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i seran signades per les sol·licitants i hauran d'anar acompanyades de la següent documentació:

  - Fotocòpia compulsada del DNI, o NIE, o permís de residència o visat d'estudis.

  - Sol·licitud Subvenció (Annex I)

  - Model de domiciliació bancària. (Annex II)

  - Declaració complementària del conjunt d'ajudes sol·licitades o concedides. (Annex III)

  - Acceptació de la subvenció (Annex IV)

  - Certificat del Centre educatiu (Annex V)

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A FOMENTAR L'ACCÉS DE LES ALUMNES AL PRIMER CURS D'ENSENYAMENTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL SISTEMA EDUCATIU EN LES FAMÍLIES PROFESSIONALS D'ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA,ENERGIA I AIGUA, FABRICACIÓ MECÀNICA, INSTAL·LACIÓ I MANT. I TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES

  [ANNEX II] MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [ANNEX III] DECLARACIÓ COMPLEMENTARIA DEL CONJUNT DE SUBVENCIONS SOL·LICITADES O CONCEDIDES

  [ANNEX IV] ACEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

  [ANNEX V] CERTIFICAT DEL CENTRE EDUCATIU

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  -Si la sol·licitud no reunix els documents exigits, es requerirà a la persona interessada perquè en un termini de deu dies esmene la falta o hi acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, en cas de no fer-ho, se la tindrà per desistida de la petició.

  - L'òrgan que resoldrà les sol·licituds de subvenció serà el que estableix l'article 5 de l'ordre de bases amb el contingut i la notificació que en aquest s'estableix.

  - Per a la valoració de les sol·licituds, es constituirà una comissió segons l'establit en l'article 8 de l'ordre de bases.

  -Vistes les sol·licituds presentades, la comissió de valoració comprovarà que les sol·licituds reunixen tots els requisits i elaborarà un informe que servirà de base perquè la Subdirecció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial eleve proposta d'adjudicació de les ajudes a la directora general de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial.

  -D'acord amb la proposta formulada per la Subdirecció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, la directora general de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial resoldrà per delegació del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  -La resolució serà objecte de publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14700

  Informació adicional

  Tramitació amb certificat

  Inici
 • Informació complementària

  * COMPATIBILITAT
  El gaudi d'estes ajudes és compatible amb altres de caràcter general.

  Obligacions

  - Les alumnes beneficiàries de les ajudes objecte d'esta convocatòria hauran de complir les obligacions establides en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  - També hauran de superar un nombre mínim de mòduls la duració dels quas en còmput anual durant el primer any haurà de ser equivalent a 450 hores, seguir les avaluacions contínues durant el curs escolar i no renunciar als seus estudis.

  - A este efecte, la direcció del centre comunicarà a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial qualsevol de les circumstàncies descrites

  Sancions

  El règim sancionador serà l'establit en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 85/2016, de 20 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les bases reguladores per a la concessió de subvencions a fi de fomentar l'accés de les alumnes als ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu corresponents a determinats cicles formatius de les famílies que integren el seu objecte (DOGV núm. 7943, de 23/12/2016).
  - Resolució de 10 d'abril de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Deporte, por la que es convoquen subvenciones con la fi de fomentar l'accés de les alumnes als ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu corresponents a determinats cicles formatius de les famílies que integren el seu objecte. (DOGV núm. 8529 de 15.04.2019)
  - Resolució de 31 d'octubre de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen les subvencions convocades per la Resolució de 10 d'abril de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions amb la finalitat de fomentar l'accés de les alumnes als ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu corresponents a determinats cicles formatius de les famílies que n'integren l'objecte. [2019/10611] (DOGV núm. 8678 de 15.11.2019)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 85/2016, de 20 de desembre

  Vegeu Resolució de 10 d'abril de 2019

  Vegeu la Resolució de 31 d'octubre de 2019

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.