Detall de Procediments

Ajudes per a fomentar l'accés de les alumnes a les ensenyances de Formació Professional Inicial del sistema educatiu corresponents a determinats cicles de les famílies professionals d'Electricitat i Electrònica, Energia i Aigua, Fabricació Mecànica, Instal·lació i Manteniment i Transport i Manteniment de Vehicles en centres educatius públics de la Comunitat Valenciana per al curs 2020-2021
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes per a fomentar l'accés de les alumnes a les ensenyances de Formació Professional Inicial del sistema educatiu corresponents a determinats cicles de les famílies professionals d'Electricitat i Electrònica, Energia i Aigua, Fabricació Mecànica, Instal·lació i Manteniment i Transport i Manteniment de Vehicles en centres educatius públics de la Comunitat Valenciana per al curs 2020-2021

  Objecte del tràmit

  Potenciar entre les jóvens de la Comunitat Valenciana que cursen cicles formatius de les famílies professionals citades anteriorment, perquè han experimentant una progressiva disminució d'alumnat en els últims anys i, no obstant això, els egresats gaudixen de bona inserció professional.

  A més, es tracta de cicles amb molt escassa presència femenina.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar aquestes ajudes les alumnes matriculades en el curs escolar 2020/2021 en el primer curs d'algun cicle formatiu complet de Formació Professional bàsica, de grau mitjà o superior de les famílies professionals d'Electricitat i Electrònica, Energia i Aigua, Fabricació Mecànica, Instal·lació i Manteniment i de Transport i Manteniment de Vehicles, relacionat en l'apartat primer de la convocatòria en centres públics de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  Així mateix, les interessades hauran de reunir els requisits establits en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  Requeriments

  Estar matriculades per primera vegada en el primer curs d'algun cicle formatiu complet de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà o superior de les famílies professionals d'Electricitat i Electrònica, Energia i Aigua, Fabricació Mecànica, Instal·lació i Manteniment i de Transport i Manteniment de Vehicles, en centres públics.

  - Les alumnes que hagen estat anteriorment matriculades en algun dels cicles formatius que donen dret a la subvenció i l'hagen abandonat o no l'hagen superat no podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de l'11 de juliol al 30 de juliol de 2021, ambdós inclosos. Mitjançant una de les vies disponibles, preferentment a través de la via telemàtica. (DOGV núm. 9120 de 05.07.2021)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La tramitació i presentació de sol·licituds s'han de realitzar preferentment per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=14700
  sense perjuí de poder fer-ho al Registre General de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (av. de Campanar, 32 - 46015 València) dirigit a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AV. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 València
  Tel: 961970062

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14700

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds estaran dirigides a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i seran signades per les sol·licitants i hauran d'anar acompanyades de la següent documentació:

  - Justificant de matrícula.

  - Document DNI, o NIE.

  - Document acreditatiu del número de compte bancari.

  - Sol·licitud Subvenció (Annex I)

  - Model de domiciliació bancària. (Annex II)

  - Declaració complementària del conjunt d'ajudes sol·licitades o concedides. (Annex III)

  - Acceptació de la subvenció (Annex IV)

  - Certificat del Centre educatiu (Annex V)

  Impresos associats

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [ANNEX II] ACEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

  [ANNEX III] CERTIFICAT DEL CENTRE EDUCATIU

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.