Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Declaració responsable referent a habitatges d'ús turístic.

  Objecte del tràmit

  El procediment té per objecte posar en coneixement de l'Administració turística qualsevol circumstància que afecte la dedicació d'un habitatge a l'ús turístic:
  - inici de l'activitat
  - cessament de l'activitat
  - modificacions: canvis de classificació, capacitat, titularitat, denominació, període de funcionament o qualssevol altres.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones físiques o jurídiques, siguen o no les propietàries d'habitatges d'ús turístic, que cedisquen immobles en condicions de disponibilitat immediata perquè els usuaris els utilitzen amb una finalitat turística, vacacional o d'oci, sempre que aquesta cessió s'efectue amb caràcter onerós i habitual.

  Hi haurà habitualitat, a més de quan es tracte d'una pràctica reiterada, quan els immobles siguen cedits per empreses gestores d'habitatges turístics, quan es presten en aquests serveis propis de la indústria hostalera i, també, quan s'utilitzen canals de comercialització turística per a promocionar-los i publicitar-los.

  PERSONES JURÍDIQUES
  La tramitació d'altes, modificacions o baixes es realitzarà pel procediment que ara està vosté llegint, no ha de canviar a un altre procediment.

  PERSONES FÍSIQUES
  A més les persones físiques podran tramitar altes, modificacions i baixes de fins a quatre habitatges d'ús turístic mitjançant els tràmits d'AUTOREGISTRO, través del següent enllaç:

  http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/va/contents/tramitacion/viviendas_turisticas/autoregistro_viviendas.html

  llevat que aquests habitatges disposen d'una capacitat superior a 16 places o es troben en sòl no urbanitzable; en aquest cas la tramitació es realitzarà pel procediment que ara està vosté llegint, no ha de canviar a un altre procediment.

  EMPRESES GESTORES D'HABITAGES D'ÚS TURÍSTIC (cinc habitatges o més)

  Mitjançant l'aplicació EE-AT-i per a la tramitació de les altes, modificacions i baixes, en el següent enllaç:

  http://empresasturisticas.gva.es/forms/frmservlet?config=eeat

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici: amb caràcter previ a l'inici de l'activitat.
  Modificacions: una vegada efectuades les modificacions.
  Tancament: en els quinze dies següents a produir-se.

  Una vegada efectuada la comunicació, l'establiment ha de començar la seua activitat, segons el que s'ha expressat, en el termini màxim de dos mesos.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Als registres dels òrgans administratius a què s'adrecen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També a qualsevol oficina de Correus. En aquest cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TURISME - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TURISME - VALÈNCIA
  PL. ALFONS EL MAGNÀNIM, 15Ver plano
  46003 València
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TURISME - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14752

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  PER A l'INICI DE L'ACTIVITAT

  Declaració en imprés normalitzat, degudament omplit, que indique:

  - Que té la disponibilitat de l'habitatge o els habitatges per a la seua dedicació a l'ús turístic.
  - Que l'habitatge o els habitatges disposen dels requisits exigits per la normativa per a la seua classificació en la categoria i capacitat comunicades i que aquests requisits es mantindran durant la vigència de l'activitat.
  - Que disposa de la documentació acreditativa que les justifica, i que l'habitatge o els habitatges disposen dels requisits exigits per la normativa per a la seua classificació en la categoria i amb la capacitat comunicada, i que aquests requisits es mantindran durant la vigència de l'activitat.
  - Que, en cas de que es vulga tindre la modalitat de rural, compleix amb els requisits exigits en l'article 32, del Decret 184/2014, de 31 d'octubre, del Consell, regulador de l'allotjament turístic rural a l'interior de la Comunitat Valenciana.

  - Que disposa de l'informe favorable de compatibilitat urbanística que permet l'ús turístic de l'habitatge (l'informe contindrà un CSV, que és un codi segur de verificació (CSV) que permet la verificació de la integritat i l'autenticitat de documents electrònics, així com l'obtenció de còpies electròniques d'aquests. Aquesta dada podeu trobar-la en l'informe favorable de compatibilitat urbanística emés per l'ajuntament en el qual radica l'habitatge que pretén ser d'ús turístic.

  - Llicència/ències d'ocupació de l'habitatge o els habitatges).

  - Llista d'habitatges d'ús turístic. Vegeu el full adjunt.

  -Acreditació de la personalitat física o jurídica de la persona interessada.

  Si es tracta d'una persona física espanyola o estrangera resident en territori espanyol: autorització expressa a l'Administració per a recaptar aquestes dades, que s'ha d'omplir en l'apartat I. En cas que no se subscriga l'autorització corresponent, la persona interessada estarà obligada a aportar els documents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment (fotocòpia del DNI o targeta equivalent). En cas d'estrangers no comunitaris, s'ha de presentar la fotocòpia del NIE o la targeta d'estranger i la fotocòpia del permís de treball per compte propi en vigor.

  Si es tracta d'una persona jurídica, comunitat de béns, etc, còpia de l'escriptura inscrita en el Registre Mercantil i CIF o document probatori de la constitució d'aquesta, així com els poders del representant si no es dedueixen clarament de l'escriptura.

  b) EN EL CAS DE CANVI DE TITULARITAT O ALTRES MODIFICACIONS:

  Declaració en imprés normalitzat, degudament omplit, que indique que:

  - Que disposa de la documentació acreditativa que les justifica, i que l'habitatge o els habitatges disposen dels requisits exigits per la normativa per a la seua classificació en la categoria i amb la capacitat comunicada, i que aquests requisits es mantindran durant la vigència de l'activitat.

  Impresos associats

  DECLARACIÓ RESPONSABLE REFERENT A HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC

  DECLARACIÓ RESPONSABLE REFERENT A L'ACTIVITAT D'EMPRESES GESTORES DE VIVENDES D'ÙS TURÍSTIC

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.