Detall de Procediment

Sol·licitud de reconeixement de "Vi de Finca"

Codi SIA: 211424
Codi GVA: 14778
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

A l'efecte de considerar un vi de Finca, s'entén per Finca el paratge o el lloc rural amb característiques edàfiques i de microclima pròpies que el diferencien i el distingeixen d'uns altres del seu entorn, conegut amb un nom vinculat de manera tradicional i notòria al cultiu dels vinyers dels quals s'obtenen vins amb trets i qualitats singulars.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Persona física o persona jurídica per mitjà del seu representant.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

L'interessat ha de presentar la sol·licitud corresponent per escrit i l'ha d'adreçar al/la director/a general competent en matèria de qualitat agroalimentària de la conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació. Juntament amb la sol·licitud de reconeixement, s'ha d'aportar la documentació següent: a) En el supòsit de l'article 9.1 de l'Ordre de 14 de juliol de 2009: - El nom proposat i la justificació d'aquest. - Certificació del fet que no hi ha drets previs respecte del nom de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, de l'Oficina Europea d'Harmonització de Marques Industrials i del Registre Mercantil Central. - Documentació tècnica que justifique que el sòl, el clima i l'orientació de la Finca delimitada tenen característiques homogènies per al cultiu de la vinya, d'on s'obtenen raïms de qualitat per a la producció de vins singulars. Així com dades del vinyer amb una delimitació precisa basada en les parcel·les o les subparcel·les i amb el suport de la documentació cartogràfica oportuna dels terrenys que formen la finca vitivinícola. - Relació de varietats conreades en la Finca i justificació dels rendiments màxims per varietat, edat de les plantacions, sistema de plantació o conducció, tècniques culturals, sistemes de reg, si escau, sistemes de recol·lecció i entrada en celler i paràmetres de qualitat del raïm. - Condicions d'elaboració i criança que proporcionen les característiques específiques d'aquest vi. - Definició del vi, característiques i qualitats singulars. - Justificació de vi d'alta qualitat, per mitjà de l'aportació dels resultats analítics i de tast dels últims cinc anys. - Documentació addicional que justifique la notorietat. - Documentació sobre la manera de comercialització, presentació i etiquetes. - El sistema de qualitat integral de control. - Informe de l'òrgan de gestió sobre la idoneïtat del reconeixement. - En el supòsit previst en l'article 9.1.b, es comunicaran els organismes independents de control i inspecció que desenvoluparan aquestes funcions. b) En el supòsit de l'article 9.2 de l'Ordre de 14 de juliol de 2009: - La documentació acreditativa dels requisits enumerats en l'esmentat apartat 2 de l'article 9. - La documentació enumerada en la lletra 'a' de l'apartat 2 d'aquest article, excepte l'informe de l'òrgan de gestió sobre la idoneïtat del reconeixement.

Presentació

Presentació

Presencial
a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros). b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en:
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat amb mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per esta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de manera telemàtica al procediment, la persona sol·licitant ha de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat qualificat de representant d’entitat (si és persona jurídica) o amb el certificat reconegut per a ciutadans (si és persona física), els dos emesos per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (ACCV). Així mateix, es podrà utilitzar qualsevol altre sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d’altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar esta representació a través del Registre de representants de l’ACCV (https://www.accv.es/vl/servicios/ciudadanos-y-autonomos/registro-de-representantes/). L’accés a este registre per part dels representats es pot fer utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d’entitat (si és persona jurídica). Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, han d’anar firmats electrònicament per qui siga competent per a fer-ho. Els tràmits que es facen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-s’hi, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat, des de l’apartat “Com va això meu”- “Sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=ca).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i de la documentació requerida. - El reconeixement del nivell de protecció s'atorga en cas que es complisquen els requisits legals i amb la proposta favorable prèvia formulada per la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària de la conselleria corresponent. - Una vegada s'haja presentat la sol·licitud de reconeixement, juntament amb la documentació corresponent, per una persona física o per una persona jurídica a través del seu representant, la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària de la conselleria corresponent formularà una resolució expressa sobre el reconeixement del nivell de protecció, la qual es notificarà a l'interessat en un termini màxim de 6 mesos des de la presentació de la sol·licitud corresponent. - En el supòsit que no es produïsca la notificació de la resolució a l'interessat, en el termini màxim esmentat abans, es pot entendre estimada la sol·licitud de reconeixement del nivell de protecció.

Observacions

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

Termini màxim

Termini màxim

- La direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària de la conselleria corresponent formularà una resolució expressa sobre el reconeixement del nivell de protecció, la qual es notificarà a l'interessat en un termini màxim de 6 mesos des de la presentació de la sol·licitud corresponent. - En el supòsit que no es produïsca la notificació de la resolució a l'interessat, en el termini màxim esmentat abans, es pot entendre estimada la sol·licitud de reconeixement del nivell de protecció.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa