Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud de reconeixement de "Vi de Finca".

  Objecte del tràmit

  A l'efecte de considerar un vi de Finca, s'entén per Finca el paratge o el lloc rural amb característiques edàfiques i de microclima pròpies que el diferencien i el distingeixen d'uns altres del seu entorn, conegut amb un nom vinculat de manera tradicional i notòria al cultiu dels vinyers dels quals s'obtenen vins amb trets i qualitats singulars.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persona física o persona jurídica per mitjà del seu representant.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius als quals s'adrecen.

  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, ajuntaments i consells insulars, als ajuntaments dels municipis als qual es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

  c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament.

  d) En les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14778

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'interessat ha de presentar la sol·licitud corresponent per escrit i l'ha d'adreçar al/la director/a general competent en matèria de qualitat agroalimentària de la conselleria competent en matèria d'agricultura i alimentació.

  Juntament amb la sol·licitud de reconeixement, s'ha d'aportar la documentació següent:

  a) En el supòsit de l'article 9.1 de l'Ordre de 14 de juliol de 2009:
  - El nom proposat i la justificació d'aquest.
  - Certificació del fet que no hi ha drets previs respecte del nom de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, de l'Oficina Europea d'Harmonització de Marques Industrials i del Registre Mercantil Central.
  - Documentació tècnica que justifique que el sòl, el clima i l'orientació de la Finca delimitada tenen característiques homogènies per al cultiu de la vinya, d'on s'obtenen raïms de qualitat per a la producció de vins singulars. Així com dades del vinyer amb una delimitació precisa basada en les parcel·les o les subparcel·les i amb el suport de la documentació cartogràfica oportuna dels terrenys que formen la finca vitivinícola.
  - Relació de varietats conreades en la Finca i justificació dels rendiments màxims per varietat, edat de les plantacions, sistema de plantació o conducció, tècniques culturals, sistemes de reg, si escau, sistemes de recol·lecció i entrada en celler i paràmetres de qualitat del raïm.
  - Condicions d'elaboració i criança que proporcionen les característiques específiques d'aquest vi.
  - Definició del vi, característiques i qualitats singulars.
  - Justificació de vi d'alta qualitat, per mitjà de l'aportació dels resultats analítics i de tast dels últims cinc anys.
  - Documentació addicional que justifique la notorietat.
  - Documentació sobre la manera de comercialització, presentació i etiquetes.
  - El sistema de qualitat integral de control.
  - Informe de l'òrgan de gestió sobre la idoneïtat del reconeixement.
  - En el supòsit previst en l'article 9.1.b, es comunicaran els organismes independents de control i inspecció que desenvoluparan aquestes funcions.

  b) En el supòsit de l'article 9.2 de l'Ordre de 14 de juliol de 2009:
  - La documentació acreditativa dels requisits enumerats en l'esmentat apartat 2 de l'article 9.
  - La documentació enumerada en la lletra 'a' de l'apartat 2 d'aquest article, excepte l'informe de l'òrgan de gestió sobre la idoneïtat del reconeixement.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT COM VI DE PAGAMENT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i de la documentació requerida.

  - El reconeixement del nivell de protecció s'atorga en cas que es complisquen els requisits legals i amb la proposta favorable prèvia formulada per la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària de la conselleria corresponent.

  - Una vegada s'haja presentat la sol·licitud de reconeixement, juntament amb la documentació corresponent, per una persona física o per una persona jurídica a través del seu representant, la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària de la conselleria corresponent formularà una resolució expressa sobre el reconeixement del nivell de protecció, la qual es notificarà a l'interessat en un termini màxim de 6 mesos des de la presentació de la sol·licitud corresponent.

  - En el supòsit que no es produïsca la notificació de la resolució a l'interessat, en el termini màxim esmentat abans, es pot entendre estimada la sol·licitud de reconeixement del nivell de protecció.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14778

  Tramitació

  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds s'ha de fer electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat, en l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc14778.

  En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de manera electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella el dia en què s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de manera telemàtica, el sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada, basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre els quals es troben els certificats emesos per l'autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, escaiga.

  Els tràmits que es facen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no s'arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior, per a acabar la presentació telemàtica, accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "como va el meu?" "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Enllaç web de la Conselleria

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre de 14 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'aproven les normes dels vins de finca de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6064, de 24/07/09).
  - Resolució de 9 de febrer de 2011, de la directora general de Comercialització, per la qual es reconeix com a vi de finca Los Balagueses (DOCV núm. 6478, d'11/03/11).
  - Resolució de 27 d'abril de 2011, per la qual es modifica la Resolució de 9 de febrer de 2011, de la directora general de Comercialització, per la qual es reconeix com a vi de finca Los Balagueses. (DOCV núm. 6515, de 06/05/11).
  - Resolució d'1 d'agost de 2013, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual s'emet la decisió favorable en relació amb la sol·licitud de protecció de la denominació d'origen Finca Vera de Estenas. (DOCV núm. 7.108, d'11/09/13).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre de 14 de juliol de 2009

  Vegeu la Resolució de 27 d'abril de 2011

  Vegeu la Resolució de 9 de febrer de 2011

  Vegeu la Resolució d'1 d'agost de 2013

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.