Detall de Procediment

Autorització a centres per a impartir els cursos preparatoris de les proves d'accés a la formació professional

Codi SIA:: 211425
Codi GVA:: 14792
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(01-09-2020
19-09-2020)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Els centres educatius públics que disposen de professorat per a impartir els cursos preparatoris per a les proves d'accés, una vegada ateses les necessitats educatives de les ensenyances de formació reglada, podran sol·licitar la corresponent autorització per a impartir els cursos preparatoris de les proves d'accés. Els centres educatius privats també podran sol·licitar autorització per a impartir els cursos preparatoris de les proves d'accés.

Observacions

Observacions

* ALUMNES Els cursos preparatoris estan dirigits a alumnes que, no reunint els requisits d'accés directe, complisquen respectivament 16 anys -per a Grau Mitjà- i 18 anys -per a Grau Superior-, o més, l'any natural en què s'inicia el curs, sense perjuí de tot això per a Grau Superior també podran realitzar el curs preparatori els alumnes de 17 anys que estiguen cursant segon curs d'un cicle formatiu de Grau Mitjà * PROFESSORAT 1. En tot allò que s'ha relacionat amb la dedicació del professorat, caldrà ajustar-se a allò que s'ha previst amb caràcter general en la normativa vigent. 2. Les matèries seran impartides pel professorat amb competència docent i destí en els centres. 3. El professorat del curs estarà integrat en els departaments didàctics corresponents a la matèria. 4. Cada grup tindrà un tutor, que serà un dels professors del curs i que exercirà les funcions pròpies de la tutoria, d'acord amb el que establix la normativa vigent. 5. En el cas del professorat dels centres docents públics l'horari lectiu del professorat que es necessite per a la impartició dels cursos podrà determinar-se fins a 21 hores lectives setmanals. * PROGRAMACIÓ 1. La Conselleria d'Educació publicarà el currículum a què es referirà la programació dels cursos preparatoris d'accés a cicles formatius. 2. Cada professor elaborarà una programació didàctica de la matèria que haja d'impartir, que inclourà, almenys: a) Els objectius redactats en termes de capacitats. b) Els continguts. c) Les activitats d'ensenyança-aprenentatge. d) La metodologia. e) Els criteris d'avaluació. f) Els procediments d'avaluació. g) Els criteris de qualificació. 3. Les programacions didàctiques de cada una de les matèries s'integraran en la programació general del curs de preparació de les proves d'accés a cicles formatius de Grau Mitjà i Superior que, al seu torn, s'incorporaran al projecte educatiu del centre. 4. L'equip de professors del curs preparatori haurà d'adaptar les programacions a les característiques de l'alumnat. * CONTINGUTS 1. Els centres que oferisquen el curs preparatori per a la prova d'accés a cicles formatius de Grau Mitjà impartiran els continguts de tots els apartats de la prova: Llengua i Literatura (castellana o valenciana), Ciències Socials: Geografia i Història, Ciències de la Naturalesa, Matemàtiques i Tecnologia. 2. Els centres que oferisquen el curs preparatori per a la prova d'accés a cicles formatius de Grau Superior impartiran els continguts de tots els apartats de la part comuna: Llengua i Literatura (castellana o valenciana), Matemàtiques i Anglés. 3. Respecte a la part específica, cada centre decidirà, en funció de la seua disponibilitat, l'opció que desitja impartir, sense perjuí que excepcionalment puga autoritzar-se més d'una opció: a) Opció A: Humanitats i Ciències Socials, les matèries de la qual seran Història del Món Contemporani, Economia de l'Empresa i Geografia, b) Opció B: Tecnologia, les matèries del qual seran Dibuix Tècnic, Tecnologia Industrial i Física i Química, c) Opció C: Ciències, les matèries de les quals seran Física, Biologia i Ciències de la Terra i del Medi Ambient i Química. 4. Les matèries cursades i superades no convalidaran amb les seues homòlogues de l'Educació Secundària Obligatòria o del Batxillerat.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Els centres educatius públics i privats.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la documentació. - La corresponent Direcció Territorial elaborarà proposta de resolució fins al 5 d'octubre, amb un informe previ de la Inspecció Educativa sobre la possibilitat d'impartició del curs com també la compatibilitat d'horaris i espais, i l'elevarà a la Direcció General competent en matèria de formació professional. - Fins al 15 d'octubre les direccions generals competents en matèria de formació professional i de centres docents autoritzaran, mitjançant una resolució conjunta, l'oferta d'estos cursos. - Les resolucions d'autorització o denegació d'esta i qualssevol altres que es dicten a l'empara de la present orde, esgoten la via administrativa i contra elles podrà interposar-se potestativament pels centres privats recurs de reposició davant del conseller d'Educació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua publicació o notificació de conformitat amb el que disposen els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o bé directament recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà a la notificació o publicació de la resolució, d'acord amb el que establix l'article 14 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. - El Centre Específic d'Educació a Distància (CEED) podrà organitzar estos cursos en la modalitat de distància amb l'autorització prèvia a este efecte.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa