Detall de Procediment

Equips a pressió: calderes ITC EP-1: alta, ampliació, modificació important, baixa i canvi de titularitat. Indústria

Codi SIA:: 211427
Codi GVA:: 14802
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Comunicació de la posada en servei, modificació, baixa i canvi de titularitat de calderes i elements associats (com ara economitzadors, etc.), previstos en el Reglament d'equips a pressió, en instal·lacions d'equips a pressió subjectes a la ITC EP-1 Calderes. En els supòsits de POSADA EN SERVEI, es diferencien els casos següents: a) EQUIPS NOUS: - Alta d'equips a pressió en una instal·lació nova o ja existent. b) EQUIPS A PRESSIÓ USATS: · Alta d'equips a pressió usats procedents d'un estat membre de la UE, Turquia o de l'Associació Europea de Lliure Comerç subjectes a l'RD 709/2015 o a l'RD 108/2016. · Alta d'equips a pressió usats procedents d'un país no pertanyent a la UE, o assimilats. · Regularització d'equips segons la disposició transitòria huitena de l'RD 809/2021, de 21 de setembre (fins a 02/01/2025).

Observacions

Observacions

CLASSIFICACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS: Segons les condicions exigibles, les instal·lacions es classificaran en funció del TIPUS DE CALDERA EN: - CLASSE PRIMERA: les instal·lacions seran realitzades per una empresa instal·ladora categoria EIP-2. Són: · Calderes pirotubulars Pms x VT <15.000. · Calderes aquatubulars Pms x VT < 50.000. En cas de calderes de fluid tèrmic, les que tinguen un Pms x Vi < 15.000. · Calderes de fluid tèrmic, amb pressió de vapor del líquid portador tèrmic, a la temperatura màxima de servei, inferior o igual a 0,5 bar, i tinguen un Vi<5.000. · calderes de fluid tèrmic no incloses en l'apartat anterior amb un Pms x Vi<10.000 (Pms: pressió màxima de servei expressada en bar). - CLASSE SEGONA: Classe segona: les instal·lacions seran realitzades per una empresa instal·ladora categoria EIP-2: Calderes que igualen o superen els valors indicats més amunt.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona titular de l'empresa o el seu representant legal.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

ALTA D'EQUIPS: Tindrà la consideració d'alta: La nova instal·lació de calderes en instal·lacions noves o ja existents. A) EQUIPS NOUS: a.1 Calderes de classe PRIMERA (NO requereixen projecte): - Formulari web de dades generals (existents en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques equip (existents en el tràmit telemàtic) - Memòria de la instal·lació - Certificat d'instal·lació, el qual serà emés i signat per un tècnic competent de l'empresa EIP-2 (CERTENIN). - Còpia de la declaració UE de conformitat. - Certificat del fabricador o d'Organisme de Control (OC), en el qual conste l'adequació de l'equip a pressió, si Pms és inferior en més d'un 10 % de Ps (només calderes de vapor). a.2. Calderes de classe SEGONA (requereixen projecte): - Formulari web de dades generals (existents en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques equip (existents en el tràmit telemàtic) - Projecte d'instal·lació, segons contingut mínim establit en el punt 2, de l'annex II del Reglament d'equips a pressió, aprovat pel Reial decret 809/2021. - Sistema de vigilància de l'equip. - Certificat d'instal·lació. El certificat serà emés i signat per un tècnic competent de l'empresa EIP-2 (segons el model normalitzat CERTENIN). . Certificat de direcció tècnica, segons el model normalitzat (CERIDITE). · Còpia de la declaració UE de conformitat. · Certificat del fabricador o d'OC, en el qual conste l'adequació de l'equip a pressió, si Pms és inferior en més d'un 10 % de Ps (només calderes de vapor). . Declaració responsable dels tècnics competents (DECRESTE). Obligatòria si el projecte no té visat. B) EQUIPS USATS: b.1 Calderes de classe PRIMERA (NO requereixen projecte): - Formulari web de dades generals (existents en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques equip (existents en el tràmit telemàtic) - Memòria de la instal·lació - Certificat d'instal·lació, el qual serà emés i signat per un tècnic competent de l'empresa EIP-2 (CERTENIN). - Certificat del fabricador o d'Organisme de Control (OC), en el qual conste l'adequació de l'equip a pressió, si Pms és inferior en més d'un 10 % de Ps (només calderes de vapor). · Certificat d'inspecció periòdica de l'equip de nivell C o la més restrictiva que li corresponga, en vigor. · Declaració de conformitat de l'equip, segons normativa d'aplicació en el moment de la comercialització de l'equip i segons es descriu en la disposició addicional segona i disposició addicional tercera del Reial decret 809/2021. b.2: Calderes de classe SEGONA (requereixen projecte): - Formulari web de dades generals (existents en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques equip (existents en el tràmit telemàtic) - Projecte d'instal·lació, segons contingut mínim establit en el punt 2, de l'annex II del Reglament d'equips a pressió, aprovat pel Reial decret 809/2021. - Sistema de vigilància de l'equip. - Certificat d'instal·lació. El certificat serà emés i signat per un tècnic competent de l'empresa EIP-2 (segons el model normalitzat CERTENIN). . Certificat de direcció tècnica, segons el model normalitzat (CERIDITE). · Certificat del fabricador o d'OC, en el qual conste l'adequació de l'equip a pressió, si Pms és inferior en més d'un 10 % de Ps (només calderes de vapor). . Declaració responsable dels tècnics competents (DECRESTE). Obligatòria si el projecte no té visat. · Certificat d'inspecció periòdica de l'equip de nivell C o la més restrictiva que li corresponga, en vigor. · Declaració de conformitat de l'equip, segons normativa d'aplicació en el moment de la comercialització de l'equip i segons es descriu en la disposició addicional segona i disposició addicional tercera del Reial decret 809/2021. C). Supòsit especial de REGULARITZACIÓ D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS (disposició transitòria huitena, fins a 02/01/2025). c.1. Calderes de classe PRIMERA (NO requereixen projecte): - Formulari web de dades generals (existents en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques equip (existents en el tràmit telemàtic) - Memòria de la instal·lació - Certificat d'instal·lació, el qual serà emés i signat per un tècnic competent de l'empresa EIP-2 (CERTENIN). - Certificat del fabricador o d'Organisme de Control (OC), en el qual conste l'adequació de l'equip a pressió, si Pms és inferior en més d'un 10 % de Ps (només calderes de vapor). · Declaració responsable de la persona titular, indicant l'any de la instal·lació i posada en servei, així com que se n'ha fet ús de manera contínua i segura, amb la descripció de les condicions d'ús. · Certificat de construcció emés per la/el fabricant, o declaració CE de conformitat per als equips venuts o posats en servei a partir del 29 de maig de 2002, data d'entrada en vigor del Reial decret 769/1999, de 7 de maig. En cas de no disposar d'aquests documents, serà necessari presentar: 1. Documentació de fabricació o, en defecte d'això, aquella que en justifique l'antiguitat. 2. Certificat emés per persona tècnica titulada competent, inclosos els plans i una memòria amb càlculs justificatius de la idoneïtat de l'equip. · Certificat d'inspecció periòdica de nivell C per un organisme de control, amb la indicació que aquest és segur. · Certificat d'empresa instal·ladora que la instal·lació de l'equip compleix els requisits reglamentaris i que és segur. c.2: Calderes de classe SEGONA (requereixen projecte): - Formulari web de dades generals (existents en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques equip (existents en el tràmit telemàtic) - Projecte d'instal·lació, segons contingut mínim establit en el punt 2, de l'annex II del Reglament d'equips a pressió, aprovat pel Reial decret 809/2021. - Sistema de vigilància de l'equip. - Certificat d'instal·lació. El certificat serà emés i signat per un tècnic competent de l'empresa EIP-2 (segons el model normalitzat CERTENIN). . Certificat de direcció tècnica, segons el model normalitzat (CERIDITE). · Certificat del fabricador o d'OC, en el qual conste l'adequació de l'equip a pressió, si Pms és inferior en més d'un 10 % de Ps (només calderes de vapor). . Declaració responsable dels tècnics competents (DECRESTE). Obligatòria si el projecte no té visat. · Declaració responsable de la persona titular, indicant l'any de la instal·lació i posada en servei, així com que se n'ha fet ús de manera contínua i segura, amb la descripció de les condicions d'ús. · Certificat de construcció emés per la/el fabricant, o declaració CE de conformitat per als equips venuts o posats en servei a partir del 29 de maig de 2002, data d'entrada en vigor del Reial decret 769/1999, de 7 de maig. En cas de no disposar d'aquests documents, serà necessari presentar: 1. Documentació de fabricació o, en defecte d'això, aquella que en justifique l'antiguitat. 2. Certificat emés per persona tècnica titulada competent, inclosos els plans i una memòria amb càlculs justificatius de la idoneïtat de l'equip. · Certificat d'inspecció periòdica de nivell C per un organisme de control, amb la indicació que aquest és segur. · Certificat d'empresa instal·ladora que la instal·lació de l'equip compleix els requisits reglamentaris i que és segur. MODIFICACIÓ D'EQUIPS A PRESSIÓ: 1. CONCEPTE: Seran considerades MODIFICACIONS IMPORTANTS, a l'efecte de la necessitat de comunicar la posada en funcionament d'aquests equips, les que alteren les prestacions originals (augmentant el valor de la Ps, modificant la temperatura de formes que puga influir en el material, modifiquen el volum o utilitzen un fluid de més risc, la funció o el tipus original, així com els canvis físics en qualsevol component que tinga implicacions de disseny que afecten la capacitat de contenció de l'equip, d'acord amb les dades de disseny originals. També tindran la consideració de modificació important: · Les modificacions del sistema de vigilància o dels sistemes de control i de seguretat haurà de ser considerada com a modificació important si s'incorporen sistemes no previstos per la o el fabricant, requerint una nova avaluació de la conformitat per un organisme notificat. · La substitució d'una caldera serà considerada com una modificació important de la instal·lació. b.1 Calderes de classe PRIMERA (NO requereixen projecte): - Formulari web de dades generals (existents en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques equip (existents en el tràmit telemàtic) - Memòria de la instal·lació - Certificat d'instal·lació, el qual serà emés i signat per un tècnic competent de l'empresa EIP-2 (CERTENIN). - Certificat del fabricador o d'Organisme de Control (OC), en el qual conste l'adequació de l'equip a pressió, si Pms és inferior en més d'un 10 % de Ps (només calderes de vapor). · Nova declaració UE de conformitat de l'equip, realitzada després de la modificació. · Certificat d'inspecció periòdica de l'equip de nivell C, o la més restrictiva que li corresponga, realitzada després de la modificació. a.2. Calderes de classe SEGONA (requereixen projecte): - Formulari web de dades generals (existents en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques (existents en el tràmit telemàtic) - Projecte d'instal·lació, segons contingut mínim establit en el punt 2, de l'annex II del Reglament d'equips a pressió, aprovat pel Reial decret 809/2021. - Sistema de vigilància de l'equip. - Certificat d'instal·lació. El certificat serà emés i signat per un tècnic competent de l'empresa EIP-2 (segons el model normalitzat CERTENIN). . Certificat de direcció tècnica, segons el model normalitzat (CERIDITE). · Certificat del fabricador o d'OC, en el qual conste l'adequació de l'equip a pressió, si Pms és inferior en més d'un 10 % de Ps (només calderes de vapor). . Declaració responsable dels tècnics competents (DECRESTE). Obligatòria si el projecte no té visat. . Nova declaració UE de conformitat de l'equip, realitzada després de la modificació. · Certificat d'inspecció periòdica de l'equip de nivell C, o la més restrictiva que li corresponga, realitzada després de la modificació. NOTA: (segons article 8 de l'RD 809/2021 i l'article 11 de la ITC EP- de l'RD 809/2021). · Per al canvi de combustible s'haurà d'atendre la reglamentació específica en relació amb el combustible nou, per a la qual cosa cal una inspecció de tipus C, així com de projecte. El qual no serà necessari si en la documentació original del o la fabricant de l'equip acredita que la caldera és apta per al combustible nou. En aquest cas, cal precisar la inspecció nivell B. OBSERVACIONS: · Si és una nova instal·lació d'equips a pressió, en una instal·lació ja existent, les altes d'equips a pressió es comunicaran en l'apartat d'alta, i les baixes d'equips a pressió en l'apartat de baixes. · Les modificacions que no tenen la consideració d'importants no han de comunicar-se al servei territorial. CANVI DE TITULARITAT: Es tramitaran els canvis de titularitat d'equips a pressió, que NO suposen canvi d'instal·lació. En cas contrari es tramitaran com una alta d'equip usat. Es presentaran els següents formularis web existents en el tràmit telemàtic: · Formulari web de dades generals · Formulari web de dades específiques de l'equip a pressió: canvi de titularitat de l'equip a pressió BAIXA DELS EQUIPS A PRESSIÓ: Es realitzarà la baixa dels diferents equips a pressió. Es presentaran els següents formularis web existents en el tràmit telemàtic: · Formulari web de dades generals · Formulari web de dades específiques de l'equip a pressió: baixa de l'equip a pressió

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. La presentació es realitzarà de MANERA EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA. La persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persones físiques), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Us recomanem comprovar la validesa del certificat en l'adreça següent: https://valide.redsara.es/valide.inicio.html 2. Fent clic en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se al principi d'aquest apartat o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la documentació que corresponga i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el corresponent justificant de registre. El tràmit telemàtic us anirà guiant en la presentació, i us indicarà la documentació que cal presentar en cada cas, en funció de la petició realitzada. 3. En el supòsit que el representant no figure inscrit en el registre corresponent, el sistema us anirà indicant els passos a seguir mitjançant la safata de signatures/carpeta ciutadana, amb la finalitat que les sol·licituds i altra documentació siguen signats per qui corresponga, fins a arribar a la fase final de registre. 4. Respecte als documents que cal annexar: - És recomanable que, en primer lloc, reuniu tots els documents que heu de presentar, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les signatures digitals de les persones o entitats que els subscriguen. * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" hi ha la llista de documents que s'han de presentar. * En l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents. 5. Disposeu de més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. Presentació de la documentació, de manera EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA. 2. Esmena, si escau. 3. Inspecció, si escau. 4. Obertura d'expedient sancionador, si escau. Si s'ha de realitzar alguna aportació complementària de documentació, una vegada registrada la documentació inicial, es realitzarà TELEMÀTICAMENT, a través del següent procediment (veure apartat "procediments relacionats"): "Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats)". En el supòsit de sorgir alguna qüestió de caràcter tècnic, li recomanem es pose en contacte amb el Servici Territorial d'Industrial, Energia i Mines de la província on estiga situat l'equip a pressió, a través del servici de cita prèvia (veure apartat enllaços).