Detall de Procediment

Equips a pressió: centrals generadores d'energia elèctrica ITC EP -2: Alta, modificació, baixa i canvi de titularitat. Indústria

Codi SIA:: 211428
Codi GVA:: 14804
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Comunicació de la posada en servei, modificació, baixa i canvi de titularitat d'equips a pressió, inclosos en l'àmbit d'aplicació de la ITC EP-2, centrals generadores d'energia elèctrica. En els supòsits de posada en servei, es diferencien els casos següents: a) EQUIPS NOUS: Alta d'equips a pressió en una instal·lació nova o ja existent. b) EQUIPS A PRESSIÓ USATS: - Alta d'equips a pressió usats procedents d'un estat membre de la UE, Turquia o de l'Associació Europea de Lliure Comerç subjectes a l'RD 709/2015 o a l'RD 108/2016 - Alta d'equips a pressió usats procedents d'un país no pertanyent a la UE, o assimilats. - Regularització d'equips segons la disposició transitòria huitena de l'RD 809/2021, de 21 de setembre (fins a 02/01/2025)

Observacions

Observacions

A l'efecte d'aquesta ITC, s'entén per: «CENTRAL GENERADORA D'ENERGIA ELÈCTRICA», el conjunt d'instal·lacions de procés i auxiliars, destinades a la producció d'energia elèctrica. S'INCLOUEN les centrals tèrmiques, hidràuliques, de cicle combinat, nuclears i les plantes d'incineració de residus. Igualment, aquesta ITC s'aplica a la instal·lació, la reparació i les inspeccions periòdiques de tots els equips a pressió inclosos en el recinte d'una central generadora d'energia elèctrica termosolar, independentment de la seua potència, i que estan previstos en el Reglament d'equips a pressió. Les instal·lacions de tots els equips inclosos en aquesta ITC seran realitzades per EMPRESES DE LA CATEGORIA EP-2, prevista en l'annex I del Reglament d'equips a pressió.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona titular de l'empresa o el seu representant.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

ALTA D'EQUIPS A PRESSIÓ: Tindrà la consideració d'alta: La nova instal·lació d'equips a pressió en instal·lacions noves o ja existents. a) ALTA D'EQUIPS NOUS: - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques equip (existents en el tràmit telemàtic) - Projecte d'instal·lació, segons contingut mínim establit en el punt 2, de l'article 5 de la ITC EP2 del Reglament d'equips a pressió, aprovat pel Reial decret 809/2021. - Declaració responsable dels tècnics competents (DECRESTE). Obligatòria, si el projecte no té visat - Certificat d'instal·lació d'equips a pressió. Direcció tècnica (CERIDITE) - Certificat d'instal·lació d'equips a pressió. Empresa instal·ladora (CERTENIN). - Còpia de la declaració UE de conformitat, en compliment amb el Reial decret 709/2015. - Certificat realitzat per OCH habilitat en el camp reglamentari dels equips a pressió, de la realització de les comprovacions i proves necessàries per a assegurar-se que la instal·lació i els seus equips s'adapten a l'assenyalat en el Reglament d'equips a pressió, a les condicions assenyalades en aquesta ITC, al projecte tècnic presentat i que el seu funcionament és correcte. b) ALTA D'EQUIPS A PRESSIÓ USATS: - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques equip (existents en el tràmit telemàtic) - Projecte d'instal·lació, segons contingut mínim establit en el punt 2, de l'article 5 de la ITC EP2 del Reglament d'equips a pressió, aprovat pel Reial decret 809/2021. - Declaració responsable dels tècnics competents (DECRESTE). Obligatòria, si el projecte no té visat - Certificat d'instal·lació d'equips a pressió. Direcció tècnica (CERIDITE) - Certificat d'instal·lació d'equips a pressió. Empresa instal·ladora (CERTENIN). - Certificat realitzat per OCH habilitat en el camp reglamentari dels equips a pressió, de la realització de les comprovacions i proves necessàries per a assegurar-se que la instal·lació i els seus equips s'adapten a l'assenyalat en el Reglament d'equips a pressió, a les condicions assenyalades en aquesta ITC, al projecte tècnic presentat i que el seu funcionament és correcte. - Certificat d'inspecció periòdica de l'equip de nivell C o la més restrictiva que li corresponga, en vigor. - Declaració de conformitat de l'equip, segons normativa d'aplicació en el moment de la comercialització de l'equip i segons es descriu en la disposició addicional segona i disposició addicional tercera del Reial decret 809/2021. Supòsit especial de REGULARITZACIÓ D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS (disposició transitòria huitena, fins a 02/01/2025). - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques equip (existents en el tràmit telemàtic) - Projecte d'instal·lació, segons contingut mínim establit en el punt 2, de l'article 5 de la ITC EP2 del Reglament d'equips a pressió, aprovat pel Reial decret 809/2021. - Declaració responsable dels tècnics competents (DECRESTE). Obligatòria, si el projecte no té visat - Certificat d'instal·lació d'equips a pressió. Direcció tècnica (CERIDITE) - Certificat d'instal·lació d'equips a pressió. Empresa instal·ladora (CERTENIN). - Certificat realitzat per OCH habilitat en el camp reglamentari dels equips a pressió, de la realització de les comprovacions i proves necessàries per a assegurar-se que la instal·lació i els seus equips s'adapten a l'assenyalat en el Reglament d'equips a pressió, a les condicions assenyalades en aquesta ITC, al projecte tècnic presentat i que el seu funcionament és correcte. - Declaració responsable de la persona titular, indicant l'any de la instal·lació i posada en servei, així com que se n'ha fet ús de manera contínua i segura, amb la descripció de les condicions d'ús. - Certificat de construcció emés per la/el fabricant, o declaració CE de conformitat per als equips venuts o posats en servei a partir del 29 de maig de 2002, data d'entrada en vigor del Reial decret 769/1999, de 7 de maig. En cas de no disposar d'aquests documents, serà necessari presentar: 1. Documentació de fabricació o, en defecte d'això, aquella que en justifique l'antiguitat. 2. Certificat emés per persona tècnica titulada competent, inclosos els plans i una memòria amb càlculs justificatius de la idoneïtat de l'equip. - Certificat d'inspecció periòdica de nivell C per un organisme de control, amb la indicació que aquest és segur. - Certificat d'empresa instal·ladora que la instal·lació de l'equip compleix els requisits reglamentaris i que és segur. MODIFICACIÓ D'EQUIPS A PRESSIÓ: Seran considerades MODIFICACIONS importants dels equips, a l'efecte de la necessitat de comunicar la posada en funcionament d'aquests equips, les que alteren les prestacions originals (augmentant el valor de la PS, modificant la temperatura de formes que puga influir en el material, modifiquen el volum o utilitzen un fluid de major risc, la funció o el tipus original, així com els canvis físics en qualsevol component que tinga implicacions de disseny que afecten la capacitat de contenció de l'equip, d'acord amb les dades de disseny originals. En el cas de la ITC EP-2, estan indicades en l'article 8 de la ITC EP-2. En aquests equips, haurà d'adjuntar-se la documentació següent: - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques equip (existents en el tràmit telemàtic) - Projecte d'instal·lació, segons contingut mínim establit en el punt 2, de l'article 5 de la ITC EP2 del Reglament d'equips a pressió, aprovat pel Reial decret 809/2021. - Declaració responsable dels tècnics competents (DECRESTE). Obligatòria, si el projecte no té visat - Certificat d'instal·lació d'equips a pressió. Direcció tècnica (CERIDITE) - Certificat d'instal·lació d'equips a pressió. Empresa instal·ladora (CERTENIN). .- Certificat realitzat per OCH habilitat en el camp reglamentari dels equips a pressió, de la realització de les comprovacions i proves necessàries per a assegurar-se que la instal·lació i els seus equips s'adapten a l'assenyalat en el Reglament d'equips a pressió, a les condicions assenyalades en aquesta ITC, al projecte tècnic presentat i que el seu funcionament és correcte. - Nova declaració UE de conformitat de l'equip, realitzada després de la modificació i expedient tècnic. - Certificat d'inspecció periòdica de l'equip de nivell C, o la més restrictiva que li corresponga, realitzada després de la modificació. NOTA: _ Les modificacions que no tenen la consideració d'importants no han de comunicar-se al servei territorial. _ Si és una instal·lació d'equips a pressió, en una instal·lació ja existent, les altes d'equips a pressió es comunicaran a través de l'apartat d'alta, i les baixes d'equips a pressió a través de l'apartat de baixes. CANVI DE TITULARITAT Es tramitaran els canvis de titularitat d'equips a pressió, que no suposen canvi d'instal·lació. En cas contrari es tramitaran com una alta d'equip usat. Es presentaran els següents formularis web existents en el tràmit telemàtic: - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques per al canvi de titular de l'equip a pressió BAIXA DELS EQUIPS A PRESSIÓ: - Es realitzarà la baixa dels diferents equips a pressió. Es presentaran els següents formularis web existents en el tràmit telemàtic: - Formulari web de dades generals - Formulari web de dades específiques per a la baixa de l'equip a pressió.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. La presentació es realitzarà de MANERA EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA. La persona sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persones físiques), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/es/sede_certificados). Li recomanem comprove la validesa del certificat en la següent adreça: https://valide.redsara.es/valide.inicio.html 2. Punxant en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se al principi d'este apartat o en l'enllaç "Sol·licitud_Presentació autenticada" (que figura en color roig a l'inici d'este tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web inicial, annexar la documentació que corresponga i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre. El tràmit telemàtic li anirà guiant en la presentació, i li indicarà la documentació a presentar en cada cas, en funció de la petició realitzada. 3. En el supòsit que el representant no figure inscrit en el registre corresponent, el sistema li anirà indicant els passos a seguir a través de la safata de firmes/carpeta ciutadana, amb la finalitat que les sol·licituds i altra documentació siguen firmats per qui corresponga, fins a arribar a la fase final de registre. 4.- Respecte als documents a annexar: - És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents a presentar i els emplene, ferm i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran d'incorporar les firmes digitals de la/s persona/s o entitat/és que els subscriguen. * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar * I en l'apartat "Impresos Associats" (a més d'en el propi tràmit telemàtic) existixen models normalitzats i emplenables de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents. 5.- Disposa de més informació sobre la tramitació telemàtica en la següent adreça: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. Presentació de la documentació, de manera EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA 2. Esmena, si escau 3. Inspecció, si escau 4. Obertura d'expedient sancionador, si escau Si s'ha de realitzar alguna aportació complementària de documentació, una vegada registrada la documentació inicial, es realitzarà TELEMÀTICAMENT, a través del següent procediment (veure apartat "procediments relacionats"): "Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats)". En el supòsit de sorgir alguna qüestió de caràcter tècnic, li recomanem es pose en contacte amb el servici territorial d'indústria, energia i mines de la província on estiga situat l'equip a pressió, a través del servici de cita prèvia (veure apartat enllaços).