Detall de Procediment

Equips a pressió: depòsits criogènics (ITC EP-4): alta, modificació important, baixa i canvi de titularitat. Indústria

Codi SIA:: 211430
Codi GVA:: 14806
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Comunicació de la posada en servei, modificació, baixa i canvi de titularitat d'equips a pressió, inclosos en l'àmbit d'aplicació de la ITC EP-4, depòsits criogènics. En els supòsits de POSADA EN SERVEI, es diferencien els casos següents: a) EQUIPS NOUS: Alta d'equips a pressió en una instal·lació nova o ja existent. b) EQUIPS A PRESSIÓ USATS: - Alta d'equips a pressió usats procedents d'un estat membre de la UE, Turquia o de l'Associació Europea de Lliure Comerç, subjectes a l'RD 709/2015 o a l'RD 108/2016 - Alta d'equips a pressió usats procedents d'un país no pertanyent a la UE, o assimilats. - Regularització d'equips segons la disposició transitòria huitena de l'RD 809/2021, de 21 de setembre (fins a 02/01/2025)

Observacions

Observacions

Aquesta instrucció tècnica complementària s'aplica a les condicions d'instal·lació i proves periòdiques dels equips criogènics, amb volums superiors a 1.000 litres de capacitat geomètrica, destinats a emmagatzematge i utilització dels gasos criogènics com, per exemple: argó, nitrogen, anhídrid carbònic, heli, protòxid de nitrogen N2O, criptó, neó, oxigen, xenó, età, etilé, hidrogen i aire. EQUIPS CRIOGÈNICS: S'entenen com a equips criogènics, a més dels depòsits, els elements auxiliars d'aquests, com ara canonades, vàlvules, elements de control, unitats de vaporatge/gasificació internes o externes al depòsit, equips de refrigeració i equips de posada en pressió CLASSIFICACIÓ DELS DEPÒSITS CRIOGÈNICS: A l'efecte d'aquesta ITC, els depòsits criogènics es classifiquen tenint en consideració els criteris següents: 1. GRANDÀRIA: En funció de la capacitat geomètrica total, expressada en litres, de cada depòsit criogènic (compost per un o més recipients), es classificarà en: a) Depòsits de més de 1.000 a 5.000 litres. b) Depòsits de més de 5.000 a 20.000 litres. c) Depòsits de més de 20.000 a 60.000 litres. d) Depòsits de més de 60.000 a 200.000 litres. e) Depòsits de més de 200.000 a 400.000 litres. f) Depòsits de més de 400.000 litres. 2. GAS CONTINGUT: Segons la perillositat i les característiques del gas contingut, s'estableixen tres categories: i. Grup 1.1: Gasos inflamables: Età, etilé i hidrogen. ii. Grup 1,2: Gasos oxidants o comburents: Oxigen i protòxid de nitrogen. iii. Grup 2: Gasos inerts: Argó, nitrogen, aire, anhídrid carbònic, heli, criptó, neó i xenó. Les instal·lacions objecte d'aquesta ITC requeriran la presentació d'un projecte tècnic davant de l'òrgan competent de la comunitat autònoma que incloga, com a mínim, el que s'indica en l'apartat 2 de l'annex II del Reglament d'equips a pressió. POSADA EN SERVEI DE LES INSTAL·LACIONS: - La posada en servei de les instal·lacions es realitzarà d'acord amb el que es determina en l'article 5 de Reglament d'equips a pressió. - Prèviament haurà de realitzar-se una prova d'estanquitat i de comprovació del sistema de seguretat amb precintatge de les vàlvules de seguretat. En els depòsits amb aïllament al buit, la prova d'estanquitat pot substituir-se per una mesura del buit i, si aquest és inferior a 0,60 mbar, la prova es considerarà vàlida. Aquesta prova podrà ser realitzada per l'empresa instal·ladora o per un organisme de control habilitat.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona titular de l'empresa o el seu representant.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

ALTA D'EQUIPS A PRESSIÓ: Tindrà la consideració d'alta: La nova instal·lació d'equips a pressió en instal·lacions noves o ja existents. a) ALTA D'EQUIPS NOUS: - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de l'equip (existent en el tràmit telemàtic) - Projecte d'instal·lació, segons contingut mínim establit en el punt 2, de l'annex II del Reglament d'equips a pressió, aprovat pel Reial decret 809/2021. - Declaració responsable dels tècnics competents (DECRESTE). Obligatòria, si el projecte no té visat - Certificat d'instal·lació d'equips a pressió. Direcció tècnica (CERIDITE). - Certificat d'instal·lació d'equips a pressió. Empresa instal·ladora (CERTENIN). - Còpia de la declaració UE de conformitat, en compliment amb el Reial decret 709/2015 o Reial decret 108/2016, segons siga procedent, en cada cas. b) ALTA D'EQUIPS A PRESSIÓ USATS: - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de l'equip (existent en el tràmit telemàtic) - Projecte d'instal·lació, segons contingut mínim establit en el punt 2, de l'annex II del Reglament d'equips a pressió, aprovat pel Reial decret 809/2021. - Declaració responsable dels tècnics competents (DECRESTE). Obligatòria, si el projecte no té visat - Certificat d'instal·lació d'equips a pressió. Direcció tècnica (CERIDITE). - Certificat d'instal·lació d'equips a pressió. Empresa instal·ladora (CERTENIN). - Certificat d'inspecció periòdica de l'equip de nivell C o la més restrictiva que li corresponga, en vigor. - Declaració de conformitat de l'equip, segons normativa d'aplicació en el moment de la comercialització de l'equip i segons es descriu en la disposició addicional segona i disposició addicional tercera del Reial decret 809/2021. c) Supòsit especial de REGULARITZACIÓ D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS (disposició transitòria huitena, fins a 02/01/2025). - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de l'equip (existent en el tràmit telemàtic) - Projecte d'instal·lació, segons contingut mínim establit en el punt 2, de l'annex II del Reglament d'equips a pressió, aprovat pel Reial decret 809/2021. - Declaració responsable dels tècnics competents (DECRESTE). Obligatòria, si el projecte no té visat - Certificat d'instal·lació d'equips a pressió. Direcció tècnica (CERIDITE). - Certificat d'instal·lació d'equips a pressió. Empresa instal·ladora (CERTENIN). - Declaració responsable de la persona titular, indicant l'any de la instal·lació i posada en servei, així com que se n'ha fet ús de manera contínua i segura, amb la descripció de les condicions d'ús. - Certificat de construcció emés per la/el fabricant, o declaració CE de conformitat per als equips venuts o posats en servei a partir del 29 de maig de 2002, data d'entrada en vigor del Reial decret 769/1999, de 7 de maig. En cas de no disposar d'aquests documents, serà necessari presentar: 1. Documentació de fabricació o, en defecte d'això, aquella que en justifique l'antiguitat. 2. Certificat emés per persona tècnica titulada competent, inclosos els plans i una memòria amb càlculs justificatius de la idoneïtat de l'equip. - Certificat d'inspecció periòdica de nivell C per un organisme de control, indicant que aquest és segur. - Certificat d'empresa instal·ladora que la instal·lació de l'equip compleix els requisits reglamentaris i que és segur. MODIFICACIÓ D'EQUIPS A PRESSIÓ: Seran considerades MODIFICACIONS importants d'equips a pressió, a l'efecte de la necessitat de comunicar la posada en funcionament d'aquests equips, les que alteren les prestacions originals (augmentant el valor de la PS, modificant la temperatura de formes que puga influir en el material, modifiquen el volum o utilitzen un fluid de major risc, la funció o el tipus original, així com els canvis físics en qualsevol component que tinga implicacions de disseny que afecten la capacitat de contenció de l'equip, d'acord amb les dades de disseny originals. En aquests equips haurà d'adjuntar-se la documentació següent: - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de l'equip (existent en el tràmit telemàtic) - Projecte d'instal·lació, segons contingut mínim establit en el punt 2, de l'annex II del Reglament d'equips a pressió, aprovat pel Reial decret 809/2021. - Declaració responsable dels tècnics competents (DECRESTE). Obligatòria, si el projecte no té visat - Certificat d'instal·lació d'equips a pressió. Direcció tècnica (CERIDITE). - Certificat d'instal·lació d'equips a pressió. Empresa instal·ladora (CERTENIN). - Nova declaració UE de conformitat de l'equip, realitzada després de la modificació - Certificat d'inspecció periòdica de l'equip de nivell C, o la més restrictiva que li corresponga, realitzada després de la modificació. NOTA: _ Les modificacions que no tenen la consideració d'importants no han de comunicar-se al servei territorial. _ Si és una instal·lació d'equips a pressió, en una instal·lació ja existent, les altes d'equips a pressió es comunicaran a través de l'apartat d'alta, i les baixes d'equips a pressió a través de l'apartat de baixes. CANVI DE TITULARITAT Es tramitaran els canvis de titularitat d'equips a pressió, que no suposen canvi d'instal·lació. En cas contrari es tramitaran com una alta d'equip usat. Els documents que s'han de presentar, existents en el tràmit telemàtic, són: - Formulari web de dades generals. - Formulari web de dades específiques per al canvi de titular de l'equip a pressió BAIXA DELS EQUIPS A PRESSIÓ: Es realitzarà la baixa dels diferents equips a pressió. Es presentaran els següents formularis web existents en el tràmit telemàtic: - Formulari web de dades generals - Formulari web de dades específiques per a la baixa de l'equip a pressió.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. La presentació es realitzarà de MANERA EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA. La persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persones físiques), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Us recomanem comprovar la validesa del certificat en l'adreça següent: https://valide.redsara.es/valide.inicio.html 2. Fent clic en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se al principi d'aquest apartat o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la documentació que corresponga i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el corresponent justificant de registre. El tràmit telemàtic us anirà guiant en la presentació, i us indicarà la documentació que cal presentar en cada cas, en funció de la petició realitzada. 3. En el supòsit que el representant no figure inscrit en el registre corresponent, el sistema us anirà indicant els passos a seguir mitjançant la safata de signatures/carpeta ciutadana, amb la finalitat que les sol·licituds i altra documentació siguen signats per qui corresponga, fins a arribar a la fase final de registre. 4. Respecte als documents que cal annexar: - És recomanable que, en primer lloc, reuniu tots els documents que heu de presentar, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran d'incorporar les signatures digitals de les persones o entitats que els subscriguen. * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents que cal presentar * I en l'apartat "Impresos Associats" (a més del propi tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents. 5. Disposeu de més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. Presentació de la documentació, de manera EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA 2. Esmena, si escau 3. Inspecció, si escau 4. Obertura d'expedient sancionador, si escau Si s'ha de realitzar alguna aportació complementària de documentació, una vegada registrada la documentació inicial, es realitzarà TELEMÀTICAMENT, a través del següent procediment (veure apartat "procediments relacionats"): "Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats)". En el supòsit de sorgir alguna qüestió de caràcter tècnic, li recomanem es pose en contacte amb el servici territorial d'indústria, energia i mines de la província on estiga situat l'equip a pressió, a través del servici de cita prèvia (veure apartat enllaços).