• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Comunicació de renovació de la junta directiva d'associacions, de federacions, confederacions i d'unions d'associacions.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Comunicació de renovació de la junta directiva d'associacions, de federacions, confederacions i d'unions d'associacions.

  Objecte del tràmit

  Comunicació de renovació de la junta directiva d'associacions, federacions, confederacions i unions d'associacions.

  Inici
 • Taxes

  No està subjecte al pagament d'una taxa.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Qualsevol alteració substancial de les dades o la documentació que es trobe en el Registre ha de ser objecte d'actualització, amb la sol·licitud prèvia de l'associació corresponent, en el termini d'un mes des que aquesta es produïsca.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Als registres dels òrgans administratius als quals s'adrecen o davant de qualsevol òrgan que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, ajuntaments i consells insulars, als ajuntaments dels municipis als quals es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com a les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També a qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REFORMAS DEMOCRÁTICAS Y LIBERTADES PÚBLICAS - CASTELLÓN
  C/ MAJOR, 78Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES - ALACANT
  RAMBLA MÉNDEZ NÚÑEZ, 41Ver plano
  03002 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18496

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud normalitzat.

  - Acta de la reunió o acord adoptat segons els estatuts, o certificat de l'acta o acord estés per la persona amb facultats per a fer-ho, segons els estatuts, i que ocupe la titularitat en el moment de presentar la sol·licitud. L'acta o el certificat ha de contindre:
  * Nom, cognoms, domicili i DNI dels participants, si són persones físiques, llevat que s'haja prestat l'autorització expressa, en la instància normalitzada, al fet que l'òrgan gestor comprove la identitat dels sol·licitants en les bases informàtiques corresponents.
  * Raó social o denominació dels titulars, si són persones jurídiques, amb les dades d'identificació de les persones físiques que actuaran en el seu nom.
  * Data de nomenament i, si escau, ratificació i acceptació pels titulars.
  * Data de la revocació i del cessament, si escau, dels titulars ixents.
  * Signatures dels titulars i, si escau, dels titulars ixents.
  * La certificació de l'acta, estesa per la persona amb facultats per a fer-ho segons els estatuts, ha de contindre necessàriament l'esment: "Consultat el llibre d'actes de l'Associació ..... en la pàgina ... resulta que per mitjà de l'Assemblea General de data ... es va adoptar com a acord renovar l'òrgan de representació de l'Associació." Aquest certificat ha de contindre la relació nominal dels membres afectats.

  Impresos associats

  COMUNICACIÓ DE JUNTA DIRECTIVA (ASSOCIACIONS - FEDERACIONS - CONFEDERACIONS I UNIONS D'ASSOCIACIONS)

  CERTIFICAT DE RENOVACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA D'UNA ASSOCIACIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18496

  Tramitació

  Per a accedir de manera telemàtica, el sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), i pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).
  IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en què vosaltres mateixos haureu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a fer-ho
  cal tindre en compte que:
  1. Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.
  2- Heu de baixar els formularis o les plantilles requerides, així com
  preparar qualsevol altre document que considereu necessari,
  omplir-lo, signar-lo, si escau, per les persones que, segons el tipus
  de document, escaiga, i guardar-lo en el vostre ordinador per a tindre'l preparat per a annexar-lo en la fase "DOCUMENTA" de la tramitació telemàtica.
  3. Si escau, heu de procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.
  4. Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciareu el tràmit telemàtic clicant la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos a través de l'Assistent de tramitació.
  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:
  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.
  b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Ompliu el nom del tràmit que us heu anotat en el camp
  "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu també l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).
  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us baixat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.
  d) Cliqueu el botó "Registra" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).
  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.
  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació (BOE núm. 73, de 26/03/02).
  - Llei 14/2008, de 18 de novembre de 2008, de la Generalitat, d'associacions de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5900, de 25/11/08).
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març

  Vegeu la Llei 14/2008, de 18 de novembre de 2008.

  Vegeu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.