Detall de Procediment

Comunicació de renovació de la junta directiva d'associacions, de federacions, confederacions i d'unions d'associacions.

Codi SIA: 211433
Codi GUC: 14826
Organisme: Conselleria de Justícia i Interior
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Comunicació de renovació de la junta directiva d'associacions, federacions, confederacions i unions d'associacions.

Normativa del procediment

  • Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació (BOE núm. 73, de 26/03/02).
  • Llei 14/2008, de 18 de novembre de 2008, de la Generalitat, d'associacions de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5900, de 25/11/08).
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

Termini

Qualsevol alteració substancial de les dades o la documentació que es trobe en el Registre ha de ser objecte d'actualització, amb la sol·licitud prèvia de l'associació corresponent, en el termini d'un mes des que aquesta es produïsca.

Documentació

- Imprés de sol·licitud normalitzat. - Acta de la reunió o acord adoptat segons els estatuts, o certificat de l'acta o acord estés per la persona amb facultats per a fer-ho, segons els estatuts, i que ocupe la titularitat en el moment de presentar la sol·licitud. L'acta o el certificat ha de contindre: * Nom, cognoms, domicili i DNI dels participants, si són persones físiques, llevat que s'haja prestat l'autorització expressa, en la instància normalitzada, al fet que l'òrgan gestor comprove la identitat dels sol·licitants en les bases informàtiques corresponents. * Raó social o denominació dels titulars, si són persones jurídiques, amb les dades d'identificació de les persones físiques que actuaran en el seu nom. * Data de nomenament i, si escau, ratificació i acceptació pels titulars. * Data de la revocació i del cessament, si escau, dels titulars ixents. * Signatures dels titulars i, si escau, dels titulars ixents. * La certificació de l'acta, estesa per la persona amb facultats per a fer-ho segons els estatuts, ha de contindre necessàriament l'esment: "Consultat el llibre d'actes de l'Associació ..... en la pàgina ... resulta que per mitjà de l'Assemblea General de data ... es va adoptar com a acord renovar l'òrgan de representació de l'Associació." Aquest certificat ha de contindre la relació nominal dels membres afectats.

Taxa o pagament

No està subjecte al pagament d'una taxa.

Presentació

Telemàtica
Per a accedir de manera telemàtica, el sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), i pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en què vosaltres mateixos haureu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a fer-ho cal tindre en compte que: 1. Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint. 2- Heu de baixar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualsevol altre document que considereu necessari, omplir-lo, signar-lo, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, escaiga, i guardar-lo en el vostre ordinador per a tindre'l preparat per a annexar-lo en la fase "DOCUMENTA" de la tramitació telemàtica. 3. Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciareu el tràmit telemàtic clicant la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos a través de l'Assistent de tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Heu d'omplir el formulari de dades generals. b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit. * Ompliu el nom del tràmit que us heu anotat en el camp "SOL·LICITUD". * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud. * Indiqueu també l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant). c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us baixat i heu omplit. d) Cliqueu el botó "Registra" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació). e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre. La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

Per a consultar dubtes sobre la tramitació del seu expedient pot consultar-les en les següents adreces de correu electrònic: Alacant: entitats_jurídiques_dt_alicante@gva.es Castelló: regaso_cas@gva.es València: registre_asociacionesvcia@gva.es

Esgota via administrativa