Detall de Procediment

Sol·licitud d'inscripció als Premis Professionals de Música i Dansa, curs 2022-2023(fase centre i fase autonòmica).

Codi SIA: 211445
Codi GUC: 14898
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT fins a 07-07-2023
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Es convoquen premis professionals per a l'alumnat que haja conclòs els ensenyaments professionals de Música o de Dansa en conservatoris i centres autoritzats d'ensenyaments artístics professionals de la Comunitat Valenciana, en el curs acadèmic 2022-2023.

Observacions

Observacions

* FASES Les convocatòries dels Premis Professionals de Música i de Dansa s'organitzaran en dues fases. Una primera fase es desenvoluparà en el mateix centre, ja siga un conservatori o un centre autoritzat per a impartir els ensenyaments corresponents, i una segona fase es desenvoluparà en l'àmbit autonòmic. 1a FASE CENTRE: La prova es realitzarà després de l'avaluació extraordinària de final de curs, i en qualsevol cas, els centres hauran de convocar-la al llarg del mes de juliol 2023, sempre complint totes les indicacions i protocols recollits al Pla de Contingència establert al conservatori o centre autoritzat Els diferents premis que poden convocar-se des de cada conservatori o centre autoritzat són: - Premis professionals de Dansa, un per cada especialitat. - Premis professionals de Música, un per cada especialitat. - Premi professional de Música, modalitat Història de la Música. - Premi professional de Música, modalitat Música de Cambra. - Premi professional de Música, modalitat Fonaments de Composició. 2a FASE AUTONÒMICA: La prova de la fase autonòmica es realitzarà els dies 25, 26, 27 i 28 de juliol de 2023. En el cas de dansa, serà en el Conservatori Professional de Dansa de València, i en el cas de música, en el Conservatori Professional de Música de Meliana. El dia i l’hora de realització de la prova es comunicarà a l’alumnat admés per mitjà de la publicació d’aquesta informació en l’adreça web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport http://www.ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/inicio. Els diferents premis que poden convocar-se en la fase autonòmica són: - Premis professionals de Dansa, un per cada especialitat. - Premis professionals de Música, un per cada departament Instrumental o Vocal (dels previstos en la normativa vigent). - Premi professional de Música, modalitat Història de la Música. - Premi professional de Música, modalitat Música de Cambra. - Premi professional de Música, modalitat Fonaments de Composició.

Requisits

Requisits

FASE CENTRE: - Aconseguir, en els dos últims cursos dels ensenyaments professionals de Música o de Dansa, segons siga el cas, una nota mitjana igual o superior a 8 punts. - Així mateix, s'ha d'obtindre la següent qualificació específica segons el premi al qual s'opte: a) En el cas de Dansa, cal obtindre una qualificació mínima de 9 punts en les assignatures específiques de cinqué i sisé de l'especialitat al premi de la qual opte, que són les següents: 1) En l'especialitat de Ball Flamenc: Ball Flamenc. 2) En l'especialitat de Dansa Clàssica: Dansa Clàssica i Repertori. 3) En l'especialitat de Dansa Contemporània: Tècniques de Dansa Contemporània i Composició Coreogràfica. 4) En l'especialitat de Dansa Espanyola: Escola Bolera i Dansa Estilitzada. b) En el cas de Música, per a poder presentar-se als premis de les diferents especialitats, cal obtindre una qualificació mínima de 9 punts en l'assignatura específica, tant en cinqué curs com en sisé curs de l'especialitat a la qual s'opte. c) En el cas de Música, per a poder presentar-se als premis en les diferents modalitats convocades, cal obtindre una qualificació mínima de 9 punts: en els dos cursos d'Anàlisi i en l'assignatura de Fonaments de Composició (modalitat Fonaments de Composició), en els dos cursos d'Història de la Música (modalitat Història de la Música), i en els dos últims cursos de l'assignatura de Música de Cambra, així com una qualificació mínima de 8 punts en sisé curs d'Instrument o Cant (modalitat Música de Cambra). A aquests efectes, les assignatures convalidades no es tindran en compte en el càlcul de la nota mitjana. En el cas de l'alumnat que haja ingressat en sisé curs, la nota mitjana estarà referida únicament a les assignatures d'aquest curs. FASE AUTONÒMICA: Podrà accedir a la fase autonòmica l'alumnat que haja obtingut el premi en la fase en el centre, en l'especialitat o modalitat corresponent en la fase de centre.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

L'alumnat que haja conclòs els ensenyaments professionals de Música o de Dansa, en les diferents especialitats, en conservatoris o centres autoritzats d'ensenyaments artístics professionals de la Comunitat Valenciana i reunisca els requisits que s'indiquen a continuació.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Ordre 76/2014, de 16 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen a la Comunitat Valenciana els premis professionals per a l'alumnat que ha conclòs els ensenyaments professionals de Música o de Dansa (DOCV núm. 7364, 19/09/14).

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

FASE CENTRE: El termini de presentació d'instàncies el determinarà la secretaria de cada conservatori o centre autoritzat d'ensenyaments artístics professionals de Música o de Dansa. En tot cas, aquest termini ha de comprendre un mínim de cinc dies hàbils. FASE AUTONÒMICA: El termini per a la presentació de sol·licituds s'obrirà una vegada haja finalitzat la fase de centre. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 7 de juliol de 2023. https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20116&version=amp

Formularis i documentació

FASE CENTRE Les persones participants han de comunicar i aportar en el moment de presentar la sol·licitud: a) En el cas de Música, i exceptuant els aspirants al Premi de Fonaments de Composició, el programa que realitzaran amb tres còpies de cada una de les peces que interpretaran, o del tema que exposaran en el cas de la modalitat d'Història de la Música. b) En el cas de Dansa, el programa que interpretaran amb l'especifició de totes les dades que siguen d'interés per al tribunal. FASE AUTONÒMICA A les sol·licituds s'ha d'adjuntar una còpia de l'acta per la qual es concedeix el premi en la fase de centre a la persona sol·licitant, segons l'annex II, i un certificat de l'expedient acadèmic de l'alumnat, en què s'especifique la nota mitjana obtinguda en els dos últims cursos dels ensenyaments professionals de Música o de Dansa, i les qualificacions corresponents.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), podent utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. ( https://sede.gva.es/va/sede_certificados ). IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació, ja que accedirà a una sol·licitud general, en el qual vosté mateix haurà de detallar l'objecte de la seua sol·licitud, emplenar les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això caldrà tindre en compte que: 1- Haurà d'anotar-se el nom d'aquest tràmit que està llegint. 2- Haurà de descarregar els formularis o plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que estime necessari, emplenar-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, procedisca, i guardar-los en el seu ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica. 3- Si escau, haurà de procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-se el justificant de pagament. 4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciarà el tràmit telemàtic punxant la icona superior de "Tramitació telemàtica", que li portarà a identificar-se mitjançant l'Assistent de Tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Haurà d'emplenar el formulari de dades generals. b) Detall amb la major concreció possible la matèria objecte del tràmit * Emplene el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD" * Especifique la matèria objecte de la sol·licitud * Indique igualment l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant). c) Annexe els formularis i la documentació que prèviament ha sigut descarregada i emplenada, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau. d) Fer click sobre el botó Registrar (li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de presentació). e) Guardar i imprimir (si ho desitja) el justificant de registre. La seua presentació telemàtica haurà finalitzat.

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa