Detall de Procediment

Sol·licitud d’inscripció/actualització de dades en el Registre d’explotacions ramaderes (REGA) de la Comunitat Valenciana i declaració de comunicació de venda directa a consumidor o circuit curt de comercialització

Codi SIA:: 211449
Codi GVA:: 14914
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: OBERT des de 14-04-2004
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

La conselleria competent en matèria de ramaderia inscriurà en un registre les explotacions ramaderes que se situen en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, els assignarà un codi d’identificació i mantindrà actualitzades les dades relatives a estes. El present tràmit permet realitzar diverses accions accedint a SOL·LICITUD o AL·LEGACIÓ/APORTACIÓ, segons l’acció que desitgeu portar a cap en relació amb la vostra explotació ramadera. En SOL·LICITUD es podran dur a terme les accions següents: - Alta - Baixa - Canvi de titularitat - Ampliació/actualització de capacitat - Modificació dades personals - Alta d’espècie/classificació zootècnica - Baixa d’espècie/classificació zootècnica - Declaració responsable de designació de veterinari responsable d’explotació, segons el Reial decret 364/2023 --> NOMÉS PER A EXPLOTACIONS NOVES - Comunicació del compromís entre el veterinari i el titular d’explotació ramadera (en el cas d’explotacions ramaderes excloses del Reial decret 364/2023) --> PER A EXPLOTACIONS NOVES En l’apartat AL·LEGACIÓ/APORTACIÓ, es podran dur a terme les accions següents: - Comunicació anual obligatòria de dades censals d’explotació - Comunicació prèvia d’una explotació d’aviram d’autoconsum - Comunicació d’establiment amb aus captives - Comunicació del compromís entre el veterinari i el titular d’explotació ramadera (en el cas d’explotacions ramaderes excloses del Reial decret 364/2023) --> PER A EXPLOTACIONS EXISTENTS - Comunicació d’excepció de mostreig d’autocontrols de salmonel·la per producció de creixement lent - Declaració de comunicació de venda directa a consumidor o circuit curt de comercialització

Observacions

Observacions

* CANVIS DE TITULARITAT - En el cas de transmissió de la titularitat d’una explotació ramadera completa ja inscrita en el REGA, l’anotació en este del canvi de titularitat requerirà la comunicació de l’anterior i el titular nou, que ha d’acreditar, si és el cas, la seua personalitat jurídica. - No es tramitaran les comunicacions de canvi de titularitat quan es referisquen a unitats de producció d’explotacions ramaderes respecte de qualsevol de les unitats productives de les quals, siga o no l’afectada pel canvi de titularitat, s’haja dictat un requeriment administratiu d’adopció de mesures correctores, tècniques, higièniques o sanitàries, pendents de compliment. * VARIACIÓ D’EXPLOTACIONS - La implantació i posada en marxa d’una nova unitat productiva prèviament no registrada requerirà la seua inclusió en el Registre d’explotacions ramaderes i formarà part de l’explotació ja inscrita. Són requisits de la inscripció, referits a la nova unitat productiva: a) Complir les normes de distàncies mínimes a altres unitats productives, establiments i instal·lacions ramaderes. b) Complir les condicions tècniques, higièniques i sanitàries exigides a les instal·lacions ramaderes. - A l’efecte de l’exigència dels requisits assenyalats en l’apartat anterior, s’assimila a l’alta d’una nova unitat de producció l’augment dels volums construïts, l’ampliació dels límits perimetrals d’una unitat productiva prèviament registrada i la partició o segregació d’una unitat productiva. * CESSAMENT D’ACTIVITAT - La cancel·lació de la inscripció en el Registre d’explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana d’una explotació ramadera o d’una unitat productiva completa es produirà en els casos següents: a) A petició del titular de l’explotació, sempre que el servici veterinari oficial comprove el cessament efectiu de l’activitat. b) D’ofici: - Pel cessament de l’activitat per circumstàncies sobrevingudes que fan impossible l’exercici de l’activitat, o per la suspensió de l’activitat durant més d’un any, ampliable a tres a petició del titular de l’explotació. - Per una sanció administrativa de cessament de l’activitat i clausura de l’explotació o de la unitat productiva, imposada d’acord amb el que disposa esta llei. * DECLARACIÓ RESPONSABLE DE DESIGNACIÓ DE VETERINARI RESPONSABLE D’EXPLOTACIÓ SEGONS EL REIAL DECRET 364/2023 - Només es presentarà este formulari en l’apartat SOL·LICITUD quan s’aporte com a documentació adjunta en relació amb una alta nova o canvi de titularitat. En el cas d’explotacions ja registrades, este formulari es presentarà en el tràmit específic següent: Declaració responsable del veterinari d’explotació - GVA.ES - Generalitat Valenciana * COMUNICACIÓ DEL COMPROMÍS ENTRE EL VETERINARI I EL TITULAR D’EXPLOTACIÓ RAMADERA - Per a aquelles explotacions inscrites en el REGA de la Comunitat Valenciana excloses del Reial decret 364/2023, s’adjuntarà este formulari, a través de l’apartat SOL·LICITUD, quan es tracte d’una alta nova o tràmit assimilat. En el cas d’explotacions ja registrades, este formulari es presentarà en l’apartat AL·LEGACIÓ/APORTACIÓ. * APORTACIÓ DE DOCUMENTS - Si, durant el transcurs d’una sol·licitud, fora necessari afegir o aportar documents que no van ser adjuntats inicialment, podreu fer-ho des de l’apartat AL·LEGACIÓ/APORTACIÓ, indicant les dades relatives a la sol·licitud inicial, sempre que no haja rebut altres indicacions per part dels servicis veterinaris oficials. * INFORMACIÓ SOBRE EL PAGAMENT DE TAXES - El pagament de taxa només serà exigible per a les accions següents: 1. Per a inscripció en el Registre d’explotacions ramaderes i expedició del llibre d’explotació ramadera: 25,48 euros 2. Canvis de titularitat amb inscripció en el Registre d’explotacions ramaderes i expedició del llibre d’explotació ramadera. 25,48 euros https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9792

Requisits

Requisits

Per a les altes o modificacions assimilables a l’alta: - Complir les normes de distàncies mínimes a altres unitats productives, establiments i instal·lacions ramaderes. - Complir les condicions tècniques, higièniques i sanitàries que s’exigixen a les instal·lacions ramaderes.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones físiques o jurídiques que vulguen iniciar l’exercici de l’activitat ramadera al territori de la Comunitat Valenciana o que ja estiguen registrades i sol·liciten alguna modificació o facen alguna comunicació de les que preveu este procediment.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l’any, abans d’iniciar l’activitat i quan es produïsquen els canvis que s’han d’informar (baixa, canvi de titularitat, ampliació/actualització de capacitat, etc.).

Formularis documentació

Sol·licitud d’inscripció/actualització de dades en el Registre d’explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana, en imprés normalitzat, i adjuntant la documentació següent: - Documentació acreditativa i identificativa del sol·licitant i, si és el cas, del representant legal. Les persones físiques no caldrà que presenten el DNI, sempre que, en la sol·licitud, s’autoritze l’Administració a consultar les dades. - Acreditació del representant (si és el cas). - Formulari explotacions apícoles (si és el cas). - Memòria descriptiva de l’activitat i instal·lacions, plànols de situació i croquis de les instal·lacions. - Programa sanitari elaborat pel veterinari de l’explotació o document justificatiu de pertinença a l’ADS. - Segons siga procedent, comunicació o declaració responsable de designació del veterinari responsable d’explotació, en funció del Reglament 364/2023.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

Taxes 2024: Model 046-9792 - Taxa per servicis administratius relatius a ramaderia LEGISLACIÓ APLICABLE: Artícle 3.7-5 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de Taxes 4.1. Per a la inscripció en el Registre d'Explotacions Ramaderes i expedició del llibre d'explotació ramadera: 25,48 euros. 4.2. Canvis de titularitat amb inscripció en el Registre d'Explotacions Ramaderes i expedició del llibre d'explotació ramadera: 25,48 euros. 4.3. Per a inscripció en altres registres zoosanitaris i expedició de llibre: 25,48 euros. https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9792

Presentació

Presentació

Presencial

a) En les oficines d’assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros). b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’establisca. c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger. d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en les oficines comarcals agràries. https://agricultura.gva.es/va/web/oca/la-teua-oficina-comarcal-agraria

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos reconeguts per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i podran utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/vl/servicios/ciudadanos-y-autonomos/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic han d’anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat “Com va això meu”-> “Sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

* PER A L'ALTA D'UNA EXPLOTACIÓ RAMADERA: 1. Presentació de la sol·licitud juntament amb la documentació requerida 2. Inspecció de les instal·lacions pels servicis veterinaris oficials per a comprovar l’adequació d’estes a la normativa vigent 3. Assignació del codi d’identificació a l’explotació, amb l’estructura següent: - “ES”, que identifica Espanya. - Dos dígits que identifiquen la província, segons la codificació de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). - Tres dígits que identifiquen el municipi (segons la codificació de l’INE). - Set dígits que identifiquen l’explotació dins del municipi. 4. Notificació al titular de la inscripció en el registre i entrega del llibre d’explotació. 5. L’òrgan competent per a resoldre és el director territorial de la conselleria competent en matèria de ramaderia, de la província on radique l’explotació (Resolució de 14 de maig de 2003, del director general d’Innovació Agrària i Ramaderia, per la qual es delega l’exercici de determinades competències (DOCV núm. 4516, de 06.06.03). * PER A LA COMUNICACIÓ CENSAL: 1. Omplir el MODEL DE COMUNICACIÓ ANUAL OBLIGATORI DE DADES CENSALS DE L’EXPLOTACIÓ i presentar-lo per via telemàtica, amb possibilitat de fer-ho de manera presencial aquells subjectes no obligats a la via telemàtica, abans de l’1 de març de cada any, dirigint-lo a la seua oficina comarcal corresponent. Oficines comarcals agràries: https://portalagrari.gva.es/va/web/oca/la-teua-oficina-comarcal-agraria En el resum disponible en l’apartat AL·LEGACIÓ/APORTACIÓ-“Enllaços” podeu trobar les obligacions per a cada espècie. 2. Després de les comprovacions pertinents, s’actualitzarà el cens comunicat en el Registre d’explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana. * PER A LA RESTA DE COMUNICACIONS: 1. Omplir el formulari corresponent i presentar-lo per via telemàtica, amb possibilitat de fer-ho de manera presencial aquells subjectes no obligats a la via telemàtica, dirigint-lo a la seua oficina comarcal corresponent. Oficines comarcals agràries: https://agricultura.gva.es/va/web/oca/la-teua-oficina-comarcal-agraria 2. Després de les comprovacions pertinents, s’actualitzarà la dada en el Registre general d’explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

* Oficines comarcals agràries: https://agricultura.gva.es/va/web/oca/la-teua-oficina-comarcal-agraria
Termini alegació: OBERT

Termini

Termini

En el cas de la declaració anual obligatòria, el cens es comunicarà abans de l’1 de març de cada any. En el resum disponible en l’apartat “Enllaços” podeu trobar les obligacions per a cada espècie. Per a la resta de comunicacions recollides en este apartat, durant tot l’any.

Presentació

Presentació

Presencial
a) En les oficines d’assistència en matèria de registres. (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros). b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’establisca. c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger. d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en les oficines comarcals agràries: https://agricultura.gva.es/va/web/oca/la-teua-oficina-comarcal-agraria
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos reconeguts per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i podran utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/vl/servicios/ciudadanos-y-autonomos/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic han d’anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat “Com va això meu”-> “Sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Obligacions

Obligacions

OBLIGACIONS DEL TITULAR - Exercir l’activitat ramadera amb totes les autoritzacions administratives exigides per les diferents legislacions sectorials. - Proveir el que resulte necessari perquè les unitats productives complisquen les condicions higièniques i sanitàries imposades, a fi d’evitar l’aparició i la difusió de malalties epizoòtiques - Complir les condicions establides per a assegurar el benestar dels animals. - Dotar l’explotació de personal capacitat i mantindre’l format. - Complir, respecte dels animals de la seua explotació, les exigències d’identificació animal - Adoptar les mesures higienicosanitàries necessàries, d’acord amb el programa sanitari de l’explotació, col·laborant amb l’Administració en l’execució i el desenvolupament dels seus programes i plans sectorials. - Aplicar al bestiar de l’explotació unes pràctiques de cria que no impliquen risc per a la salut dels consumidors i usuaris dels productes d’origen animal. - Comunicar a les administracions públiques, en els termes reglamentàriament establits, les dades de la seua explotació, fins i tot, si és el cas, a la xarxa de vigilància epidemiològica corresponent. - Comunicar els canvis en les dades consignades en el REGA a l’oficina comarcal, en el termini màxim d’un mes des que es produïsquen - Comunicar les dades dels censos de les explotacions a l’oficina comarcal almenys una vegada a l’any, abans de l’1 de març de cada any, indicant-se el cens en data 1 de gener, o el cens que s’establisca en les disposicions normatives específiques de cada sector, en la forma que determine l’autoritat competent.

Termini màxim

Termini màxim

El venciment del termini de tres mesos sense haver-se notificat resolució expressa s’entendrà com a silenci administratiu negatiu.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

En cas d’incompliment del que disposa el Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s’establix i es regula el Registre general d’explotacions ramaderes, serà aplicable el règim d’infraccions i sancions aplicable, d’acord amb el que s’establix en la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, i en el Reial decret 1945/1983, de 22 de juny, pel qual es regulen les infraccions i sancions en matèria de defensa del consumidor i de la producció agroalimentària, sense perjudici de les responsabilitats civils, penals o d’un altre orde que hi puguen concórrer.