Detall de Procediments

TECG - Sol·licitud d'inscripció/actualització de dades en el Registre d'explotacions ramaderes (REGA) de la Comunitat Valenciana i declaració de comunicació de venda directa a consumidor o circuit curt de comercialització
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'inscripció/actualització de dades en el Registre d'explotacions ramaderes (REGA) de la Comunitat Valenciana i declaració de comunicació de venda directa a consumidor o circuit curt de comercialització

  Objecte del tràmit

  La conselleria competent en matèria de ramaderia inscriurà en un registre les explotacions ramaderes que se situen en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, els assignarà un codi d'identificació i mantindrà les dades relatives a aquestes actualitzades.

  Per mitjà d'aquest tràmit, es podrà sol·licitar:
  - Alta
  - Baixa
  - Canvi de titularitat
  - Ampliació/actualització de capacitat
  - Modificació dades personals
  - Alta d'espècie / Classificació zootècnica
  - Baixa d'espècie / Classificació zootècnica
  - Comunicació anual obligatòria de dades censals d'explotació
  - Altres

  A més, es pot fer una declaració de comunicació de venda directa a consumidor o circuit curt de comercialització.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones físiques o jurídiques que vulguen iniciar l'exercici de l'activitat ramadera al territori de la Comunitat Valenciana o que ja estiguen registrades i sol·liciten alguna modificació o facen alguna comunicació de les que preveu aquest procediment.

  Requeriments

  Per a les altes o modificacions assimilables a l'alta:
  - Complir les normes de distàncies mínimes a altres unitats productives, establiments i instal·lacions ramaderes.
  - Complir amb les condicions tècniques, higièniques i sanitàries que s'exigeixen a les instal·lacions ramaderes.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2021:

  Modelo 046-9792 - Taxa per servicis administratius relatius a ramaderia
  LEGISLACIÓ APLICABLE: Artícle 3.7-5 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de Taxes

  4.1. Per a la inscripció en el Registre d'Explotacions Ramaderes i expedició del llibre d'explotació ramadera: 25,00 euros.

  4.2. Canvis de titularitat amb inscripció en el Registre d'Explotacions Ramaderes i expedició del llibre d'explotació ramadera: 25,00 euros.

  4.3. Per a inscripció en altres registres zoosanitaris i expedició de llibre: 25,00 euros.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9792

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any, abans d'iniciar l'activitat i quan es produïsquen els canvis que s'han d'informar (baixa, canvi de titularitat, ampliació/actualització de capacitat, etc.).

  En el cas de la declaració anual obligatòria, el cens es comunicarà abans de l'1 de març de cada any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius a què s'adrecen.

  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

  c) A les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

  d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.


  - Preferentment, a les oficines comarcals de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació i Aigua.

  I a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/departamentos?descripcion=ocapa&direccion=&municipio=&conselleria=&entepublico=¢ro=&buscar=buscar&event_primera=Primera&paginaActual=9

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_OCAPA&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14914

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Sol·licitud d'inscripció/actualització de dades en el Registre d'explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana en imprés normalitzat i adjuntar la documentació següent:

  - Documentació acreditativa i identificativa del sol·licitant i, si és el cas, del seu representant legal. Per a persones físiques, no serà necessari presentar el DNI, sempre que, en la sol·licitud, s'autoritze l'Administració a consultar les dades.

  - Acreditació del representant (si és el cas).

  - Formulari explotacions apícoles (si és el cas).

  - Memòria descriptiva de l'activitat i instal·lacions, plans de situació i croquis de les instal·lacions.

  - Programa sanitari elaborat pel veterinari de l'explotació o document justificatiu de pertinença a l'ADS. En el cas de no pertànyer a l'ADS, a més, cal presentar el document de compromís entre veterinari i titular.

  En el cas de la declaració anual obligatòria, s'ha d'omplir el MODEL DE COMUNICACIÓ ANUAL OBLIGATORI DE DADES CENSALS DE L'EXPLOTACIÓ.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D´INSCRIPCIÓ/ACTUALITZACIÓ DE DADES EN EL REGISTRE D´EXPLOTACIONS RAMADERES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  FORMULARI EXPLOTACIONS APÍCOLES

  MODEL DE COMUNICACIÓ ANUAL OBLIGATÒRIA DE DADES CENSALS DE L'EXPLOTACIÓ

  DECLARACIÓ DE COMUNICACIÓ DE VENTA DIRECTA AL CONSUMIDOR, O EN CIRCUIT CURT DE COMERCIALITZACIÓ, DE PRODUCCIÓ RAMADERA

  COMUNICACIÓ DEL COMPROMÍS ENTRE EL VETERINARI I EL TITULAR D'EXPLOTACIÓ RAMADERA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Per a l'alta d'una explotació ramadera:

  1. Presentació de la sol·licitud juntament amb la documentació requerida

  2. Inspecció de les instal·lacions pels serveis veterinaris oficials per a comprovar la seua adequació a la normativa vigent

  3. Assignació del codi d'identificació a l'explotació, amb l'estructura següent:
  - "ES", que identifica a Espanya.
  - Dos dígits que identifiquen la província, segons la codificació de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
  - Tres dígits que identifiquen el municipi (segons la codificació de l'INE).
  - Set dígits que identifiquen l'explotació dins del municipi.

  4. Notificació al titular de la inscripció en el registre i entrega del llibre d'explotació.

  5. L'òrgan competent per a resoldre és el director territorial de la conselleria competent en matèria de ramaderia, de la província on radique l'explotació (Resolució de 14 de maig de 2003, del director general d'Innovació Agrària i Ramaderia, per la qual es delega l'exercici de determinades competències (DOCV núm. 4516, de 06.06.03).


  Per a la comunicació censal:
  1. Omplir el MODEL DE COMUNICACIÓ ANUAL OBLIGATORI DE DADES CENSALS DE L'EXPLOTACIÓ per via telemàtica, o presencial en els subjectes no obligats.
  En el resum disponible en l'apartat "Enllaços" podeu trobar les obligacions per a cada espècie.
  2. Després de les comprovacions pertinents, s'actualitzarà el cens comunicat en el Registre d'explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_OCAPA&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14914

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=14914.

  Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"- "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Com a adaptació a la situació provocada per la COVID-19, s'han revisat els serveis d'atenció presencial, per la qual cosa, a partir d'ara, la informació de les gestions de la SOL·LICITUD ÚNICA i REGEPA (Secció de Producció Vegetal) es realitzaran telefònicament en el PROP I.

  Per a efectuar les consultes, podeu telefonar al 012 o al 963866000, i sol·licitar contactar amb la Secció de Producció Vegetal, o telefonar directament al 963426360 / 963426356 (horari de 9.00 a 14.00 hores).


  * CANVIS DE TITULARITAT
  - En el cas de transmissió de la titularitat d'una explotació ramadera completa ja inscrita en el REGA, l'anotació en aquest del canvi de titularitat requerirà la comunicació de l'anterior i el nou titular, que ha d'acreditar, si escau, la seua personalitat jurídica.
  - No es tramitaran les comunicacions de canvi de titularitat quan es referisquen a unitats de producció d'explotacions ramaderes respecte de qualsevol de les unitats productives de les quals, siga o no l'afectada pel canvi de titularitat, s'haja dictat un requeriment administratiu d'adopció de mesures correctores, tècniques, higièniques o sanitàries, pendents de compliment.


  * VARIACIÓ D'EXPLOTACIONS  * CESSAMENT D'ACTIVITAT
  - La cancel·lació de la inscripció en el Registre d'explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana d'una explotació ramadera o d'una unitat productiva completa es produirà en els casos següents:
  a) A petició del titular de l'explotació.
  b) Pel cessament de l'activitat o per la seua suspensió durant més d'un any, ampliable a tres a petició del titular de l'explotació basada en causa justificada.
  c) Sanció administrativa de cessament de l'activitat i clausura de l'explotació o de la unitat productiva, imposada de conformitat amb el que disposa aquesta llei.

  Obligacions

  - Exercir l'activitat ramadera amb totes les autoritzacions administratives exigides per les diverses legislacions sectorials.
  - Proveir el que calga perquè les unitats productives complisquen les condicions higièniques i sanitàries imposades, amb l'objectiu d'evitar l'aparició i difusió de malalties epizoòtiques.
  - Complir les condicions establides per a assegurar el benestar dels animals.
  - Dotar l'explotació de personal capacitat i mantindre'l format.
  - Complir, respecte dels animals de la seua explotació, les exigències d'identificació animal.
  - Adoptar les mesures higienicosanitàries necessàries, d'acord amb el programa sanitari de l'explotació, i col·laborar amb l'Administració en l'execució i el desenvolupament dels seus programes i plans sectorials.
  - Aplicar al ramat de l'explotació unes pràctiques de cria que no impliquen risc per a la salut dels consumidors i usuaris dels productes d'origen animal.
  - Comunicar a les administracions públiques, en els termes reglamentàriament establits, les dades de la seua explotació, fins i tot, si és el cas, a la corresponent xarxa de vigilància epidemiològica.
  - Comunicar els canvis en les dades consignades en el RERA a l'oficina comarcal, en el termini màxim d'un mes des que es produïsquen.
  - Les dades dels censos de les explotacions s'han de comunicar a l'oficina comarcal almenys una vegada a l'any, abans de l'1 de març de cada any, i s'ha d'indicar el cens mitjà de l'any anterior, o el cens que s'establisca en les disposicions normatives específiques de cada sector, en la forma que determine l'autoritat competent.

  Sancions

  En cas d'incompliment del que disposa aquest Reial decret, s'aplicarà el règim d'infraccions i sancions aplicable, d'acord amb el que estableix la Llei 8/2003, de 24 d'abril, de sanitat animal, i el Reial decret 1945/1983, de 22 de juny, pel qual es regulen les infraccions i sancions en matèria de defensa del consumidor i de la producció agroalimentària, sense perjudici de les responsabilitats civils, penals o d'una altra ordre que puguen concórrer.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Assistència telefònica a ramaders (900 102 242).

  Vegeu el Reial decret 479/2004, de 26 de març.

  Vegeu la Llei 6/2003, de 4 de març.

  Vegeu la Llei 8/2003, de sanitat animal, de 24 d'abril.

  Resum d'obligacions dels titulars sobre la comunicació anual de censos i visat i instrucció sobre l'enregistrament en REGA

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 6/2003, de 4 de març, de la Generalitat, de ramaderia de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4455, de 07/03/03), modificada per la Llei 10/2006, de 26 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat (DOCV núm. 5416, de 28.12.06).
  - Llei 8/2003, de 24 d'abril, de sanitat animal (BOE núm. 99, de 25/04/03).
  - Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s'estableix i regula el Registre General d'Explotacions Ramaderes (BOE núm. 89, de 13/04/04).
  - DECRET 201/2017, de 15 de desembre, del Consell, pel qual es regula la venda de proximitat de productes primaris i agroalimentaris.

  - CORRECCIÓ d'errors del Decret 201/2017, de 15 de desembre, del Consell, pel qual es regula la venda de proximitat de productes primaris i agroalimentaris.

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 201/2017, de 15 de desembre, del Consell, pel qual es regula la venda de proximitat de productes primaris i agroalimentaris.

  Vegeu la Correcció d'errors del Decret 201/2017, de 15 de desembre, del Consell, pel qual es regula la venda de proximitat de productes primaris i agroalimentaris (DOGV núm. 8239, de 21/02/2018).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.