• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Ajudes a la distribució de fruites, hortalisses i llet a l'alumnat de centres escolars a la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Fomentar el consum de fruites i hortalisses, fruites i hortalisses transformades i productes del plàtan, i llet i productes làctics en els xiquets d'edats primerenques, així com millorar els seus hàbits de consum cap al consum de productes més saludables i, al mateix temps, conscienciar els menors de la importància de consumir productes locals i produïts per mitjà de fórmules mediambientalment sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Cal distingir entre persones beneficiàries finals de l'ajuda i beneficiaris directes, i aquests segons poden sol·licitar l'ajuda.

  a) Persones beneficiàries finals:
  L'alumnat dels centres escolars de la Comunitat Valenciana administrats o reconeguts per la Conselleria competent en matèria d'educació, d'ensenyaments d'educació infantil i primària, i educació especial que assisteixen regularment a aquests, i els centres escolars dels quals hagen sol·licitat participar en el marc de l'estratègia establida per a cada any.
  En qualsevol cas, en les convocatòries d'ajuda corresponents s'especificaran, en funció de les disponibilitats pressupostàries, els grups d'alumnes als quals finalment s'adreçarà la mesura.

  b) Beneficiaris directes:
  1r. Beneficiaris directes de les activitats de subministrament i distribució de productes: els proveïdors dels productes que estiguen interessats en la seua participació en el programa escolar.
  2n. Beneficiaris directes de les activitats d'implementació de les mesures educatives d'acompanyament, mesures de seguiment o avaluació, i de publicitat: qualsevol entitat pública o privada que tinguen en el seu objecte social la realització d'activitats dirigides a la millora dels hàbits de consum alimentosos de la població.

  Una mateixa entitat podrà ser beneficiària directa tant de les activitats de subministrament i distribució de productes com de les activitats d'implementació de les mesures educatives d'acompanyament, de les mesures de seguiment o avaluació i de publicitat si, a més de tindre en el seu objecte social la realització d'activitats dirigides a la millora dels hàbits de consum alimentosos de la població, s'encarrega del subministrament i provisió dels productes inclosos en el programa.

  Requeriments

  a) Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries de les de la Seguretat Social.
  b) No podran tindre la consideració de beneficiaris les persones en les quals concórrega alguna de les circumstàncies arreplegades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  c) Complir les obligacions establides en l'article 14 de la Llei general de subvencions, l'Ordre 11/2018, i en cada convocatòria.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Activitats i costos subvencionables:

  1. Seran subvencionables per mitjà d'aquesta ajuda les activitats següents:
  a) Les activitats de subministrament i distribució de fruites i hortalisses, fruites i hortalisses transformades i productes del plàtan, i llet i productes làctics, a l'alumnat dels centres escolars situats a la Comunitat Valenciana.
  b) Les activitats dirigides a la realització de mesures educatives d'acompanyament.
  c) Les activitats de publicitat, de seguiment i d'avaluació del programa vigent.

  2. Pel que fa a les activitats de subministrament i distribució de fruites i hortalisses, fruites i hortalisses transformades i productes del plàtan, i llet i productes làctics, a l'alumnat dels centres escolars situats a la Comunitat Valenciana.
  a) Serà subvencionable el cost dels productes subministrats en el marc del programa vigent i es lliuraran als centres escolars de la Comunitat Valenciana per a consumir-se al centre escolar, incloent-hi la logística i repartiment i els costos d'adquisició, lloguer o arrendament financer d'equips utilitzats en el subministrament i distribució dels productes.
  b) L'alumnat no es podrà beneficiar d'aquesta activitat fora del centre escolar, per la qual cosa només serà subvencionable el subministrament de les fruites i hortalisses, fruites i hortalisses transformades i productes del plàtan, i llet i productes làctics, consumides en el centre i durant el curs escolar.

  3. Pel que fa a les mesures educatives d'acompanyament seran subvencionables aquelles que es troben directament vinculades a l'aplicació del programa.
  En concret seran subvencionables els costos següents:
  a) Els costos d'organització de classes de degustació, preparació i manteniment d'horts escolars, organització de visites a explotacions agrícoles i activitats similars destinades a fomentar entre els menors el coneixement i la valoració de l'agricultura.
  b) Els costos de les mesures destinades a educar als xiquets sobre l'agricultura, els hàbits alimentaris saludables, les cadenes alimentàries locals, la producció ecològica, la producció sostenible i la lluita contra el balafiament d'aliments.
  Aquestes mesures podran implicar pares i professors.

  4. Els costos de les activitats de publicitat del programa escolar, l'objectiu directe de les quals serà informar el públic en general sobre aquest, podran incloure:
  a) El cost del cartell establit en l'annex I d'aquesta ordre.
  b) El cost de les campanyes informatives dutes a terme amb mitjans de difusió, comunicacions electròniques, periòdics i mitjans de comunicació similars.
  c) El cost de les sessions d'informació, conferències, seminaris i tallers destinats a informar el públic en general sobre el programa escolar i actes similars.
  d) El cost del material d'informació i promoció, com ara cartes, prospectes, fullets, objectes publicitaris i similars.

  5. Els costos relacionats amb l'obligació de seguir i avaluar l'eficàcia del programa.

  6. Els costos relacionats en els apartats anteriors d'aquest article no podran finançar-se en virtut de cap altre règim d'ajuda, programa, mesura o operació de la Unió Europea.

  7. L'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) no tindrà caràcter de cost subvencionable. Tampoc les despeses de personal, si aquests últims es financen amb càrrec a altres fons públics. No obstant l'anterior, només es podran subvencionar les despeses de personal directament relacionades amb l'aplicació del pla.

  Procediment de cobrament
  __________________________________________________________________
  1. L'imprés de sol·licitud de pagament ha d'anar acompanyat dels documents següents:
  a) Model de domiciliació bancària, en el cas que se sol·licite l'ingrés de l'ajuda en un compte diferent del presentat juntament amb la sol·licitud de l'ajuda.
  b) En relació a les actuacions per subministrament i distribució de fruites i hortalisses en centres escolars: una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions i activitats efectuades. En aquesta memòria s'ha d'incloure la informació obligatòria següent: les quantitats de productes distribuïts, el nom i l'adreça, o un nombre d'identificació, dels centres escolars o de les autoritats educatives als quals s'hagen distribuït aquestes quantitats i el nombre de xiquets que assistisquen amb regularitat als centres escolars respectius amb dret a rebre els productes inclosos en el programa en el període cobert per la sol·licitud d'ajuda.

  c) En relació amb les actuacions de seguiment, avaluació i publicitat de l'ajuda, així com de les mesures educatives complementàries: una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions i objectius obtinguts.
  A més, s'ha d'acompanyar aquesta documentació amb un desglossament financer per activitats i dades dels costos corresponents.
  d) Factures i comprovants de pagament que justifiquen les quantitats sol·licitades, així com qualsevol prova documental que demostre la seua existència i realitat (materials, publicitat, mostres, etc.).

  2. El formulari de sol·licitud de pagament ha d'incorporar una declaració responsable, que ha de ser subscrita pels beneficiaris, en la qual s'indique que no s'ha rebut ni sol·licitat cap altra ajuda econòmica ni de la UE ni d'altres administracions públiques per al programa sol·licitat, que coneix les condicions establides per la normativa aplicable en la justificació d'aquestes ajudes, i que, per al cas de participar en l'activitat de subministrament i distribució, té en el seu poder els justificants de recepció i repartiment de la fruita de cada centre escolar al qual haja subministrat.

  3. Les sol·licituds de pagament de l'ajuda s'han de presentar en el termini de tres mesos a partir de l'endemà de la finalització del període de subministrament establit anualment en les convocatòries d'ajuda corresponents.

  4. Quan el termini fixat en l'apartat anterior se supere en menys de 60 dies naturals, es pagarà l'ajuda, però reduïda com s'indica a continuació:
  a) Un 5 %, si el termini se supera entre 1 i 30 dies.
  b) Un 10%, si el termini se supera entre 31 i 60 dies.

  Quan el termini se supere en més de 60 dies naturals, l'ajuda es reduirà, a més, un 1% per cada dia addicional, calculat sobre el saldo restant.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies des de l'endemà a la publicació de la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8494 de 26.02.2019).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius a què s'adrecen.
  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) A les oficines de Correus, en la modalitat que s'establisca reglamentàriament.
  d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.

  No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes per mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds s'ha d'efectuar electrònicament. En cas que es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene i la presente electrònicament. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'efectue l'esmena.

  I, preferentment, als registres que s'indiquen a continuació.

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 1Ver plano
  46018 València
  Tel: 961247382
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14922

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds d'ajuda es podran formalitzar mitjançant la presentació i l'ompliment de l'imprés "Sol·licitud de participació en el programa de distribució de fruites, hortalisses i llet en centres escolars de la Comunitat Valenciana" (vegeu els impresos associats). S'han d'adreçar a la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària.

  La sol·licitud ha d'estar acompanyada de la documentació següent:

  a) En el cas que es tracte de persones jurídiques, cal aportar l'acreditació de la personalitat jurídica del sol·licitant, de la identitat i capacitació del seu representant i del seu objecte social.
  b) Acreditació del domicili social.
  c) En el cas que se sol·licite participar com a beneficiari directe en el subministrament o distribució de producte, cal presentar una memòria descriptiva de l'organització de la distribució de les fruites i hortalisses, fruites i hortalisses transformades i productes del plàtan, i, si escau, llet i productes làctics i dels mitjans tècnics disponibles per a desenvolupar-la que descriga la solvència tècnica i financera del sol·licitant i en la qual cal incloure, per tant, la documentació que acredite els criteris de valoració arreplegats en l'annex II de l'Ordre 11/2018, és a dir:
  1r. Acreditació de la capacitat per a dur a terme les actuacions de distribució i subministrament corresponents.
  2n. Acreditació de la disposició de l'estructura tècnica i capacitat suficients que permeten dur a terme l'execució de l'activitat subvencionable i garantir el compliment dels objectius proposats en el pla.
  3r. Qualitat, naturalesa i quantitat dels productes que s'han de distribuir amb especial incidència en les produccions locals, ecològiques, de qualitat diferenciada o més respectuoses amb el medi ambient.
  4t. La programació de lliurament de les fruites i hortalisses, fruites i hortalisses transformades i productes del plàtan, i, si escau, llet i productes làctics as centres escolars, així com el cost per ració posada al centre escolar. Tot això de conformitat amb el programa anual prèviament publicat.

  d) En el cas que se sol·licite participar com a beneficiari directe en les activitats d'implantació de les mesures educatives d'acompanyament, seguiment i avaluació i publicitat, una memòria descriptiva en què es detalle l'abast i la cobertura del programa, les actuacions concretes que s'han de desenvolupar, els objectius que s'han d'aconseguir i, en general, els aspectes que permeten acreditar els criteris de valoració arreplegats en l'annex II de l'Ordre 11/2018 per a cada un d'aquests tipus d'activitats.
  e) Model de domiciliació bancària degudament omplit.
  f) En el supòsit de prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, quan l'import de la despesa subvencionable supere les quanties establides en el text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, o la norma que el substituïsca, per al contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la instal·lació, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seues característiques especials no hi haja al mercat suficient nombre d'entitats que els efectuen, presten o subministren. En els casos en què l'oferta finalment executada no siga la de menor import econòmic, el beneficiari ha de justificar les raons que van motivar tal decisió. En aquest supòsit, si aquestes raons no estan motivades en consideracions tècniques, financeres o altres condicionants de l'execució de l'actuació, l'òrgan gestor podrà minorar o fins i tot eliminar, del còmput total de despesa subvencionable que cal liquidar, l'import atribuït pel beneficiari a aquesta actuació objecte de discrepància.

  A més, el formulari de sol·licitud d'ajuda incorporarà les declaracions responsables següents, que han de ser subscrites, en tot cas, pels sol·licitants:
  a) Declaració responsable que totes les dades que figuren en la sol·licitud i en la documentació que s'adjunta són certes.
  b) Declaració responsable de no estar incurs cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiari de les prohibicions assenyalades en l'article 13, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  c) Declaració responsable d'acord amb el que estableix l'article 5 del Decret 279/2004 de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat o, si escau, l'exempció d'aquesta obligació.
  d) Declaració responsable sobre la no sol·licitud o obtenció d'altres ajudes sobre les mateixes activitats, projectes, o els mateixos costos subvencionables.
  e) Declaració responsable sobre el coneixement de la normativa reguladora d'aquestes ajudes, així com de l'obligació de publicitar la procedència dels fons.
  f) Declaració responsable que el 100 % del producte que se subministraran es troben en perfectes condicions i en un estat òptim de maduresa i frescor per a ser consumit pels menors.

  El formulari de sol·licitud d'ajuda incorporarà, a més, els compromisos establits en l'apartat 3 de l'article 4 de l'Ordre 11/2018 exigits per a cada tipus d'activitat subvencionable, i que han de ser subscrits, en tot cas, pels sol·licitants.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓ DE FRUITES, HORTALISSES I LLET EN CENTRES ESCOLARS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  SOL·LICITUD DE PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES A LA DISTRIBUCIÓ DE FRUITES, HORTALISSES I LLET EN CENTRES ESCOLARS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. La resolució de les sol·licituds d'autorització i concessió de l'ajuda es duran a terme en el termini màxim de sis mesos, a comptar de la data de publicació de la convocatòria.

  2. Una vegada transcorregut el termini màxim esmentat sense que s'haja notificat una resolució expressa, el sol·licitant podrà entendre desestimada la seua sol·licitud d'autorització i concessió de l'ajuda per silenci administratiu.

  3. La resolució d'autorització i concessió es notificarà a l'interessat i serà motivada tenint en compte els requisits i els criteris establits en l'Ordre per la qual es regulen aquestes ajudes.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució que, si escau, es dicte, caldrà interposar els recursos pertinents, d'acord amb el que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14922

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, encara que no estan obligats a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=14922

  Per a accedir de forma telemàtica, el sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada, basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la "Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació".
  Entre aquests es troben els certificats emesos per l'autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema Cl@ve de signatura per a les persones físiques.

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però la documentació la presenten de forma presencial, es requerirà l'interessat perquè l'esmene i la presente electrònicament.

  Els documents que s'adjunten al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que s'efectuen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat, però que no s'arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  * CONTROLS
  - Per part del Servei competent en matèria de promoció agroalimentària es duran a terme els controls administratius corresponents, tant de les sol·licituds de participació com de pagament.
  - Els controls administratius de les ajudes concedides per al subministrament i la distribució de productes comprendran l'examen dels justificants del subministrament i la distribució dels productes.
  - Els controls administratius de les ajudes concedides per a les activitats de seguiment, avaluació i publicitat, i per a les mesures d'acompanyament, comprendran la comprovació del lliurament dels béns, la prestació dels serveis i la veracitat de les despeses objecte de la sol·licitud.
  - En el cas de l'ajuda relativa al subministrament i la distribució de productes i a les mesures d'acompanyament, els controls administratius es complementaran amb els controls sobre el terreny corresponents.

  Obligacions

  El beneficiari d'aquestes ajudes complirà amb les obligacions contemplades en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Veure - Guia per a la presentació i justificació de les ajudes (Curs escolar 2018-2019)

  Veure - Llistat de Centres Participants - (curs 2018-2019)

  Veure - Estratègia del pla de consum de fruites, hortalisses i llet en Centres Escolars (curs 2018-2019)

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 11/2018, de 2 de març, de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de l'ajuda a la distribució de fruites, hortalisses i llet en centres escolars de la Comunitat Valenciana.
  - Resolució de 16 d'abril de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen les ajudes a la distribució de fruites, hortalisses i llet en centres escolars de la Comunitat Valenciana (curs escolar 2017-2018). DOGV núm. 8276, de 18/04/2018.
  - Extracte de la Resolució de 16 d'abril de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen les ajudes a la distribució de fruites, hortalisses i llet en centres escolars de la Comunitat Valenciana (curs escolar 2017-2018). DOGV núm. 8276, de 18/04/2018.
  - Resolució de 20 de febrer de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen les ajudes a la distribució de fruites, hortalisses i llet en centres escolars de la Comunitat Valenciana (curs escolar 2018-2019)
  - Extracte de la Resolució de 20 de febrer de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen les ajudes a la distribució de fruites, hortalisses i llet en centres escolars de la Comunitat Valenciana (curs escolar 2018-2019)

  Llista de normativa

  Vegeu el Reglament (UE) núm. 1308/2013.

  Vegeu el Reglament (UE) núm. 2016/791, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de maig de 2016.

  Vegeu el Reglament (UE) núm. 2016/795, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 d'abril de 2016.

  Vegeu el Reglament d'Execució (UE) 2017/39, de la Comissió, de 3 de novembre de 2016.

  Vegeu el Reglament delegat (UE) 2017/40 de 3 de novembre de 2016.

  Vegeu el Reial decret 511/2017, de 22 de maig.

  Vegeu l'Ordre 11/2018, de 2 de març.

  Vegeu la Resolució de 16 d'abril de 2018.

  Vegeu l'Extracte de la Resolució de 16 d'abril de 2018.

  Vegeu Resolució de 20 de febrer de 2019

  Vegeu Extracte de la Resolució de 20 de febrer de 2019

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.